Collection:Åhpadus-2014-Julevsámegiella

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Åhpadusbágo

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 39 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Davvisámegiella Suomen kieli Nynorsk Åarjelhsaemien Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll English
Ođđa sánit:Don jïh dan bïjre I, II, III 2 52

Medisiidna:dearvvašvuohta


Definition: till­stånd av väl­befinnande och full­goda kropps­funktioner hos människa (el. djur); så­väl om det till­fälliga som det mer permanenta kroppstillståndet

 • helse (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:dipmaduodji 2019 73

Education:elevens val


Definition: Inom elevens val har eleverna möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Eleverna ska få välja mellan ett allsidigt urval av ämnen.

Servodatdieđa:familjedaghem


Definition: en­skilt hem där kommunal barn­tillsyn bedrivs av dagbarn­vårdare

Servodatdieđa:fritidshem


Definition: lokal där yngre skol­barn kan vistas efter skol­tid medan föräldrarna arbetar

Servodatdieđa:förskoleklass

Servodatdieđa:förskoleverksamhet

Dáidda ja girjjálašvuohta:govva

 • bild (N)
  Sanctioned: true
 • foto (N)
  Sanctioned: true

 • bilde (N)
  Sanctioned: true
 • foto (N)
  Sanctioned: true


Definition: sánálaš govva mas nu dahje geas nu (vrd. symbola)//


Definition: (kuva)

Education:grunnskole


Definition: obligatorisk niårig skole fordelt på barnetrinnet (første til sjuende skoleår) og ungdomstrinnet (åttende til tiende skoleår); jf. videregående skole


Definition: tijhtje jaepien maanadaltesisnie jïh golme jaepien noeredaltesisnie; vd. jåarhkeskuvle

Servodatdieđa:historie


Definition: mänsklighetens politiska, sociala och kulturella ut­veckling fr.o.m. den tid då skriftligt käll­material börjar finnas; om mänskligheten i sin helhet el. t.ex. ngn nation

Education:högskoleexamen

Education:högskoleförordning

Education:høgskole


Definition: utdanningsinstitusjon som vanligvis bygger på eksamen fra videregående skole
Explanation: Det finnes mange slags høgskoler, f.eks. pedagogiske høgskoler og tekniske høgskoler.


Definition: ööhpehtimmie-institusjovne, siejhme daarpesje eksaamenem jåarhkeskuvleste åvtelen tjaangedh
Explanation: ovmessie jolleskovlh gååvnesieh, v.g. peedagogihke jolleskovlh jïh teeknihke skovlh

Ásttoáigi ja faláštallan:idrott

Servodatdieđa:joatkkaoahppu

Servodatdieđa:kunskapskrav

Education:kunskapsmål

Servodatdieđa:kursplan


Definition: plan som anger mål för undervisningen i skolan.

Juridihkka:láhkaásahus


Definition: skriven bestämmelse

Servodatdieđa:läsår


Definition: period om knappt ett år då all­män under­visning på­går i Sverige om­fattande tiden från höst­terminens början till vår­terminens slut

Education:matematikk


Definition: lære om tall og geometriske figurer
Explanation: Matematikk er et grunnleggende fag i hele skoleverket. Omfanget av faget i videregående skole avhenger av studieretning og linje.


Definition: learoem låhkoj jïh gejomeetrihke haemiej bijre
Explanation: Maadtematigke lea faagem abpe skuvleraajteren våaromisnie. Joekehth ståaroem jåarhkeskuvlen ovmessie lohkemeotnjeginie.

Servodatdieđa:maxtaxa


Definition: låg daghemstaxa, lika i hela landet. Även något ut­vidgat; exempel: maxtaxa i vården.

Servodatdieđa:modersmålsundervisning

Servodatdieđa:mánnáfuolaheapmi


Definition: samhällsstödd verksamhet med upp­gift att ge barn pedagogiskt stöd och trygg om­vårdnad i för­skola, fritids­hem och familje­daghem samt genom lek­terapi på sjuk­hus


Definition: (beaivválaš dilis) \\ (almmolaš ásahusa olis)

Education:naturorienterande ämnen


Definition: I Sverige är naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi.

Servodatdieđa:ovdaskuvla


Definition: skole før den ordinære første klasse

Education:religionskunskap


Definition: ordet religionkunskap är ett skolämne i Sverige. Jämför i Norge religion og etikk.

Servodatdieđa:sameskola


Definition: grundskoleform för samiska barn

Education:samhällsorienterande ämnen


Definition: I Sverige (2021) är samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Servodatdieđa:skolbarnomsorg


Definition: samlande, övergripande benämning på verksamheter under den skolfria delen av dagen. Den kan bedrivas i form av fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Servodatdieđa:skolplikt

Servodatdieđa:specialskola


Definition: grund­skola för döva och gravt hörsel­skadade barn och ungdomar där man med vissa modifikationer följer grund­skolans läro­plan

Education:språkval

Education:støtteundervisning


Definition: undervisning som svake elever får i tillegg til vanlig undervisning
Explanation: Støtteundervisning i norsk kan være aktuelt for fremmedspråklige elever.


Definition: jis learohke åtna gierve lïeredh dellie viehkielohkehtimmie åådtje
Explanation: Måedtien aejkien ammesgïeleldh learohkh viehkielohkehtimmiem daaroengïelesne åadtjoeh

Education:timeplan


Definition: ukeoversikt over hvilke fag det undervises i, og til hvilke tidspunkt


Definition: paehperem gusnie vuajna mennie faagesne øøhpehtimmiem, jïh mennie mieresne jis

Education:utvecklingsplan

Education:utvecklingssamtal

Servodatdieđa:ämne

 • ämne (N)
  Sanctioned: true

 • emne (N)
  Sanctioned: true