Collection:Čoahkkin 2017-2 Hehttehusat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Meannuduvvon čoahkkimis 03/17 Stockholmas 25.-26.10.2017

 • This collection has been sanctioned on this date: 2017/10/26 (YYYY/mm/dd)
 • There are 22 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli Svenska English
Medisiidna:ADHD-árru


Definition: Badjelmeari doaimmalaš ja čiekŋunváddu/konsentrerenváddu, dahje čiekŋunváddu/konsentrerenváddu


Definition: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
Explanation: gáldu: http://www.adhd-liitto.fi/adhd-tietoa
More info: Kåven-jernsletten sátnelisttus: konsentrere seg= spaktat

Medisiidna:CP-váddu


Definition: Vuoiŋŋašváddu/vuoiŋŋamašváddu mii hehtte goruda lihkastagaid hálddašeami. Dát šaddá ovdal riegádeami, riegádeamis dahje árra mánnávuođas


Definition: aivovaurion aiheuttama liikunnallinen häiriö
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00137#s3


Definition: samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada.

Medisiidna:Down-syndroma


Definition: Kromosomaspiehkasteapmi; 21. kromosomabáras lea okta liige kromosoma


Definition: kromosomihäiriö, joka aiheutuu solujen ylimääräisestä kromosomi 21:sta (trisomia 21)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00115


Definition: ett syndrom som beror på en kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21 (alternativt delar av den extra kromosomen). Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Personer med Downs syndrom har vanligtvis en kognitiv förmåga som är lägre än genomsnittet och har ofta en utvecklingsstörning som spänner från lindrig till måttlig

Medisiidna:afasiija


Definition: Gielalaš hehttehus, man sivvan lea vuoiŋŋamaččaid vaháguvvan; lea váttis buvttadit giela.

 • afasi (N)
  Sanctioned: true


Definition: kielellinen häiriö, joka on seurausta aivojen vauriosta; oireita ovat puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355

 • afasi (N)
  Sanctioned: true


Definition: försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.

Medisiidna:autisma


Definition: Neurobiologalaš ovdánanhehttehus mii ilbmá sosiála ovttasdoaibmamis


Definition: lapsuuden laaja-alainen kehityshäiriö, jolle on ominaista vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyssä Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnan esteitä.
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355


Definition: medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor.

Medisiidna:bággoneurosa


Definition: bággojurdagat (obsessio) dahje bággodoaimmat (kompulsio); bággojurdagat leat jeavddalaččat unohasat dahje áŧestuhtti jurdagat dahje miellagovat.


Definition: pakkoajatukset (obsessiot) tai pakkotoiminnat (kompulsiot); pakkoajatukset ovat toistuvia mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia, jotka eivät ole luonteeltaan vain liiallista arkielämän asioista huolehtimista


Definition: tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa ångest. Det behöver inte nödvändigtvis finnas någon rationell koppling mellan en tvångstanke och den lindrande tvångshandlingen.

Medisiidna:dieđuhisvuohta


Definition: Olmmoš ii leat gozuid nalde, lea mannan galmmasin, lea meanahuvvan.


Definition: ihminen on osittain tai kokonaan tiedottomassa tilassa tai ei reagoi aistiärsykkeisiin


Definition: förändrat medvetandetillstånd av djup medvetslöshet då hjärnans kontroll över kroppens övriga funktioner är mer eller mindre utslagna
Explanation: https://sv.wikipedia.org/wiki/Koma

Medisiidna:dysfasiija


Definition: Gielalaš hehttehus mii dagaha ahte olmmoš ii gávnna ii ge sealggat dadjat rivttes sániid


Definition: (aivosyntyinen) kielellinen häiriö; 1. aivohäiriöstä johtuva osittainen kyvyttömyys kommunikoida puheen tai kirjoituksen avulla, vaikka aisti- ja lihastoiminnat ja älykkyys voivat olla normaalit; 2. (suppea merkitys) aivoperäinen kielenkehityksen häiriö
Explanation: [1]

 • afasi (N)
  Sanctioned: true


Definition: försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.


Definition: a partial or complete impairment of the ability to communicate resulting from brain injury

Medisiidna:jorggunavdu


Definition: Kognitiivvalaš symptoma go olbmos leat oainnut iežas dahje máilmmi birra maid iežá olbmot eai obanassiige oainne duohtan.


Definition: yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan erilaisia harhaluuloja; poiketen skitsofreniasta harhaluulot eivät kuitenkaan ole sisällöltään varsinaisesti outoja tai eriskummallisia
More info: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00373%0A


Definition: ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser), vilka av omgivningen inte anses kunna vara sanna; som regel uppfattas föreställningarna vara absurda
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanf%C3%B6rest%C3%A4llning%0A

Medisiidna:lossa deprešuvdna


Definition: Olmmoš dovdá stuora morraša, bákčasiid ja váivviid maidda eai gávdno rumašlaš sivat


Definition: mikäli masennustila on hyvin vaikea-asteinen, voi myös todellisuudentaju häiriintyä, mikä yleensä ilmenee erilaisina sisällöltään voimakkaan synkkinä harhaluuloina; epämääräiset ruumiilliset kiputilat ja vaivat joille ei ole fyysistä syytä ovat tavallisia


Definition: den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan att det kan finnas en utlösande faktor eller att den utlösande faktorn inte står i rimlig proportion till känslan.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Depression%0A

Medisiidna:mentálahygiena


Definition: mielladearvvašvuođa bargobijut maiguin dikšu psyhkalaš dearvvašvuođa


Definition: mielenterveystyö


Definition: åtgärder för att vårda den psykiska hälsan
Explanation: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mentalhygien

Medisiidna:miellamolsašuddan


Definition: Psyhkalaš symptoma mas olbmos miella fáhkka rievdá, sávakeahtes dilli mii lea máŋgga láhkái váivin


Definition: tajuntaa hallitsevan tunnetilan vaihtelu


Definition: hastigt eller oförklarligt byte av sinnesstämning, en sinnesstämning som ofta är oönskad, överdriven eller på annat sätt plågsam.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%B6rsv%C3%A4ngningar%0A

Medisiidna:miellaváddu


Definition: seahkáneapmi, mii šaddá ee. fámolaš miellalihkadusa dahje garra gárrendili geažil


Definition: voimakkaan mielenliikutuksen, syvän humalan tms. aiheuttama tilapäinen sekavuustila
More info: https://www.suomisanakirja.fi/%0A


Definition: ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning%0A

Medisiidna:muossáneapmi


Definition: Rupmaša dahje miela vuoiŋŋastahttin


Definition: rentoutus, lepääminen, lepo, lepuuttaminen, rauhoittaminen, rauhoitus, rentouttaminen, stressin poisto, viihdytys, huvi, nautinto, hauskuus, nauru, ilo, vapaa-aika, virkistys, virkistäytyminen, virkistyminen, helpotus
More info: https://www.suomisanakirja.fi/%0A


Definition: Vila för kropp eller själ


Definition: Refreshment of body or mind

Medisiidna:nohkkanváttisvuohta


Definition: nahkárat eai rohtte


Definition: vaikeus nukahtaa iltaisin
More info: http://www.terveyskirjasto.fi%0A


Definition: svårighet att somna eller sova

Medisiidna:oađđinváddu


Definition: hehttehusat mat leat jogo nagirkeahtesvuohta, oađđinapnea, deddon dahje lossa nahkárat.


Definition: häiriöitä jotka ilmenevät unettomuutena, poikkeavana uneliaisuutena, uni-valverytmin häiriönä t. elimistön toiminnan unenaikaisena poikkeavuutena.
More info: https://sa.oulu.fi/mot%0A


Definition: problem relaterade till sömnen, till exempel sömnlöshet, sömnapné (sömnrelaterade andningsproblem), mardrömmar och hypersomni (onormalt stort sömnbehov). Sömnstörningar kan ha organiska eller psykiska orsaker

Medisiidna:seniila


Definition: Olbmo lunddolaš boarásmuvvan/ boarásnuvvan

 • senil (N)
  Sanctioned: true


More info: https://sa.oulu.fi/mot%0A

 • senil (N)
  Sanctioned: true


Definition: ålderdomssvaghet, vanligen om försämring av minne och logiskt tänkande

Medisiidna:senilitehtta


Definition: Boarisvuohta


Definition: vanhuudenheikkous, vanhusmaisuus, vanhuus, seniiliys
More info: https://sa.oulu.fi/mot%0A


Definition: ålderdomssvaghet, vanligen om försämring av minne och logiskt tänkande


Definition: the state of being senile, especially the weakness or mental infirmity of old age.

Medisiidna:somáhtalaš


Definition: rumašlaš


Definition: ruumiillinen
More info: https://sa.oulu.fi/mot%0A


Definition: kroppslig

Medisiidna:spaktanhehttehus


Definition: návccahisvuohta čiekŋut áššái ja bissut áššis


Definition: Person med lustigt eller instabilt beteende.


Definition: slightly delirious; light-headed; mildly crazy

Medisiidna:trauma

Medisiidna:traumáhtalaš


Definition: Doaba man sáhttá atnit dakkár dili ja dáhpáhusaid oktavuođas mat dagahit trauma


Definition: tekijöitä, jotka elämänvaikeuksissa kannattelevat, ikään kuin suojaavat ihmistä
More info: http://www.epshp.fi/files/5512/Mielenterveys_ja_mielenterveyden_edistaminen_Mielenterveyden_ensiapu_2007.pdf%0A


Definition: tillstånd efter en upplevelse av chockartad eller smärtsam art. Vanligen delas dessa upplevelser in i separations-, katastrof- och kränkningsupplevelser


Definition: psychologically painful
More info: relating to, or produced by a trauma or wound