Collection:Čoahkkin 2018-1 Sohkabealle- ja seksuálaveahádatsánit

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Meannuduvvon 15.-16.02.2018 Roavenjárggas.

 • This collection has been sanctioned on this date: 2018/02/16 (YYYY/mm/dd)
 • There are 34 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål English Åarjelhsaemien Julevsámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll
Servodatdieđa:androgyna


Definition: olbmos leat sihke feminina ja maskuliina iešvuođat; olmmoš sáhttá dovdat ja meroštallat iežas jogo nissonin dahje dievdun dahje ii goabbánge.


Definition: Androgyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi. Androgyyni voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen.

[1]


Definition: En androgyn person har både feminina och maskulina drag. Hen kan vara t.ex man, kvinna eller ickebinär.

[2]

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: mánnábearaš, mas okta dahje máŋgasat vánhemiin gullet seksuála- dahje sohkabealleveahádagaide ///// Arvedávgebearašin gohčodit iežaset máŋggat dakkár mánnábearrašat, máná vuostá lean dahje máná plánen bearrašat, main okta dahje eanet vánhemat gullet seksuála- ja/dahje sohkabealleunnitlohkui.


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. ////

Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.[3]


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[4]


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018

Servodatdieđa:aseksuála


Definition: olmmoš geas lea unnán dahje ii leat seksuála beroštupmi dahje hállu earáid searvadahttit iežas seksualitehtii.


Definition: Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään. [5]


Definition: Är en person som känner lite eller inte alls sexuellt drag eller har inte intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Ordet säger ingenting om personens kön eller könsidentitet. En asexuell person kan känna emotionellt drag för vilket kön som helst eller för ingen.

[6]


Definition: En person som føler lite eller ingen seksuell dragningeller har noe interesse eller behov for å inkludere andre i sin seksualitet. Ordet sier ingenting om personens kjønn eller kjønnsidentitet. En aseksuell person kan føle følelsesmessige dragning mot hvilke som helst kjønn eller for ingen.

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: olmmoš sáhttá dovdat seksuála ja/dahje emotionála geasuheami sihke iežas ja eará sohkabeallái


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [7]


Definition: Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. [8]

Servodatdieđa:cis


Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan. ///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [9]


Definition: Cisperson Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.

 • cis (N)
  Sanctioned: true


Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet

Servodatdieđa:drag


Definition: dáiddasuorgi mas loaiddasteaddji gárvoda vuostálas sohkabeali gárvvuide.// Drag lea dáiddahápmi, mas olmmoš earret eará gárvodemiin stoahká sohkabeliiguin ja sohkabeallerollaiguin. Drag ii leat seammá ášši go transvestihttavuohta, masa dat dávjá sehkkejuvvo.
More info: Drag sáhttá leat omd. stand up- komihkka, showdánsa, teáhter, lávlodáidda dahje performansa, mii hástala sohkabeallevuogádaga. Drag ii oaivvil seammá go transvestihtavuohta, masa dan dávjá seaguhuvvo.

Drag queen/king


Definition: Drag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Drag ei ole sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)
More info: Drag queen/king

 • drag Sanctioned: true


Definition: Drag är en form av konst, var personen med hjälp av till exempel klädsel leker med kön och könsroller. Drag är inte samma sak som transvestism, i vilket det ibland blandas med.

[10]


Definition: Drag lii taaiđâšlaajâ, mast olmooš iärrás lasseen kárvudâtmáin sierâdâl suhâpelijguin já suhâpelirolâiguin. Drag ij lah siämmáš äšši ko transvestisâšvuotâ, moos tot távjá sehhejuvvoo.

Servodatdieđa:dásseárvosaš náittosdilleláhka


Definition: láhka, mii addá rievtti náitalit beroškeahttá sohkabeliin
More info: SV: samkönat ektenskap (könsneutrala äktenskapslagstiftningen, 2009) Felles ekteskapslov, 2009

Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli


Definition: Juridihkalaš tearbma olbmo birra guhte ii ane iežas nissonin ii ge dievdun ///// Doahpaga sáhttá geavahit máŋgga láhkai. Almmolaš sagastallamis ja ovdamearkka dihtii antropologiijas goalmmát sohkabeali doahpagiin čujuhit dasa, ahte sohkabealit leat eanet go guokte. Dat ii mearkkaš dan, ahte sohkabealit livčče golbma, muhto badjedoaban dat cuvke guovtti joavkku sohkabeallejuogu. Juridihkalaš sohkabeallekategoriijaid buohta goalmmát sohkabeliin oaivvildit vejolašvuođa ásahit sohkabeallemearkan man nu eará go nisson dahje almmái.
More info: goalmmát sohkabeliin oaivvilduvvo dávjá olbmuide, geat eai sajáiduva dievdu-nisson-juhkui; goalmmát sohkabealli geavahuvvo erenomážit juridihkalaš sohkabeali dárkkuheami oktavuođas goalmmát sohkabealli lea maiddái jorgalus third sex-dadjanvuohkái, mii lea historjjálaččat čujuhan sierralágan seksuála- ja sohkabealleveahádagaide


Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[11]


Definition: Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

[12]

Servodatdieđa:hetero


Definition: olmmoš, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami nuppi sohkabeallái


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä.

[13]


Definition: Hetero eller heterosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer med ett annat kön än vad de är själva.

[14]

Servodatdieđa:hetero-oletus


More info: Heteronormativitehta lea doaba mii čilge guđeládje servodat bajida heterofiliija lunddolažžan ja normálan, ja eará seksuálalaš sojuid fas atná eahpelunddolažžan ja spiehkastahkan

[Garra boját ja fiinna nieiddat, Heteronormativitehta sámi čáppagirjjálašvuođas.Berit Margrethe Oskal] Dan mielde olbmot juohkašuvvet guovtti sohkabeallái, mat háliidit nuppiideaset dihto vugiin. Heteronavddus lea kultuvrralaš ja servodatlaš jurddašanmálle, man olbmot ollašuhttit beroškeahttá das, makkár váikkuhusaid dainna lea eará olbmuide.


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [15]


Definition: Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

[16]

Servodatdieđa:homo


Definition: dievdu, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuálalaš geasuheami iežas sohkabeallái // Homo, homoseksuála dahje homoseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa seammá sohkabeali olbmuide. Sáni homo geavahit maiddái gáržžibut govvidit albmá, gii dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa albmáide.


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

[17]


Definition: Homo eller homosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer av samma kön. Ordet homo används ibland i en snävare betydelse, en person som identifierar sig som en man som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av män.

[18]
More info: GG: evttohuvvon Homovuohta, mii lea suomagillii homous. Leago seamma?

 • homo (N)
  Sanctioned: true

 • gay (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:homofobiija


Definition: oaivvilda vaši, balu, dahje vuostehágu homo-, bi- ja transseksuála olbmuid vuostá ja fasttáša sin ///// oaivvilda vaši, balu fasttášeami dahje vuostemiela seammá sohkabeallái čuohcán geasuhusa vuostá. Fobialaš láhtten sáhttá boahtit ovdan duššin dahkamin, badjelgeahččamin, eastimin, heađušteapmin, olggušteapmin dahje juobe vašširihkusin. Dat sáhttá boahtit ovdan maiddái ráhkaduslaš olggušteapmin. Homofobia lea bálddalastimis seksismma ja rasismma albmonemiide.


Definition: Homo-, bi-, ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä eivät ole varsinaisia fobioita, vaan ne ovat pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

[19]


Definition: Homo-, bi- och transfobi Betyder hat, fruktan, avsky eller motvilja emot dessa identiteter. Fobiskt beteende kan innebära ogiltigförklaring, nedvärdering, uteslutande, trakasseri eller diskriminering. Dessa är inte faktiska fobier, utan kan jämföras med fenomen som sexism och rasism.

[20]


Definition: https://www.gomentor.no/artikler/Homo-bi-og-transfobi


Definition: Homo-, bi-, inter(suhâpelivuotâ)- já transfobia uáivildeh vaje, palo tâi fastašem tai identitetij kuáttá. Fobisâš lattim sáttá leđe hálbášem, uccááttem, ulgguubel kyeđđim, hemâdem tâi olgoštem. Taah almoneh láá siämmáásullâsiih ko seksism já rasism.

Servodatdieđa:iežásohkabeallevuohta


Definition: olmmoš guhte ii dovdda iežas gullat guđege sohkabeallái, son eallá muhtomin dievdun ja muhtomin nissonin, muhtomin ii goabbánge


Definition: Muunsukupuolinen/transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

[21]
More info: Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.


Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta


Definition: olmmoš, gean biologalaš gorudis eai leat čielgasit dievddu eai ge nissona olgguldas dahje siskkáldas sohkabealeorgánat ///// Intersohkabeallevuohta oaivvilda joavkku earálágan goruda variašuvnnaid, main sohkabeliide juhkkojuvvon iešvuođat, dego kromosomat, sohkabealleorgánat dahje hormonadoaibma eai leat čielgasit dábálaččat nisson- dahje almmáiolbmuide. Intersohkabeallevuohta lea lunddolaš gorutlaš molsašuddan ja buktá oidnosii dan, ahte olbmuid ii sáhte biologalaččatge juohkit guovtti sohkabeallái, mat gokčet eret nubbi nuppi. Intersohkabeallevuohta sáhttá leat soapmásiidda maiddái sohkabealleidentitehta.


Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[22]


Definition: Interkönhet Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

[23]

Servodatdieđa:lesba


Definition: nisson gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami iežas soahkabeallái ///// Nisu, guhte dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa nissoniidda. Maiddái muhtun ii-bináralaččat iežaset identifiseren olbmot meroštallet iežaset lesban.


Definition: Homoseksuaalinen nainen. //// Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät itsensä lesboiksi. [24]


Definition: En homosexuell kvinna.
Explanation: [25]


Definition: kvinne som følelsesmessig og/eller seksuelt blir tiltrukket mennesker av samme kjønn; en homofil kvinne
Explanation: etter øynavnet Lesbos, nå Lésvos


Definition: nissun gut seksuálalattjat gæssu ulmutjijda sæmmi sjierves; homofijlla nissun
Explanation: lesbisk boahtá Greklánda suollu namás Lesbos

Servodatdieđa:luovvarbearaš


Definition: bearaš mas mánás leat guokte, golbma dahje njeallje sosiála vánhema; muhto dušše guokte leaba máná virggálaš vánhemat. // Bearaš, mas mánná dahje mánát leat sierra bearašovttadagaid oktasaš mánát, ovdamearkan nissonpára ja albmá dahje almmáipára ja nissona bearaš. Luovvarbearrašat sáhttet leat ovdamearkan golmma vánhema golmmaluovvarbearrašat, njealji vánhema njealjiluovvarbearrašat dahje guovtti vánhema bearrašat. Luovvarbearrašiin buot vánhemat leat dábálaččat máná dahje mánáid sosiála vánhemat, muhto láhkaásaheami váilevuođaid dihtii dušše guovttis sis sáhttet leat juridihkalaš vánhemat.


Definition: Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla juridisia vanhempia. [26]


Definition: En familj där barnet eller barnen är gemensamma av flera familje-enheter, till exempel en familj som består av ett kvinnopar och ett par män tillsammans med barn. Klöverfamiljer kan vara en famil med tre vuxna, fyra vuxna eller två vuxna. I en klöverfamilj är oftast alla dessa vuxna personer barnets så kallade sociala föräldrar, men enligt den nuvarande lagstiftningen kan endast två av dem vara juridiska sådana.

[27]
More info: stjärnfamilj ferte dárkkistit


Definition: En familie hvor barnet eller barna deles av flere familieenheter, for eksempel en familie som består av et kvinnelig par og et par menn sammen med barn. Kløverfamilier kan være en familie på tre voksne, fire voksne eller to voksne. I en familie av klubber er de fleste av disse barna vanligvis de såkalte sosiale foreldrene til barnet, men i henhold til gjeldende lovgivning kan bare to av dem være lovlige.


Definition: Peerâ, mast páárnáš tâi párnááh láá sierânâs peerâohtâduvâi ohtsiih párnááh, ovdâmerkkân nissoonpaarâ já almaa tâi almaipaarâ já nissoonpaarâ oovtâst hammim peerâ. Apilaperruuh pyehtih leđe ovdâmerkkân kuulmâ vaanhim kulmâapilaperruuh, neelji vaanhim neljiapilaperruuh tâi kyevti vaanhim perruuh. Apilaperruin puoh vanhimeh láá táválávt párnáá tâi párnái sosialliih vanhimeh, mut laavâasâttem vááijuvvuođâi keežild tuše kyehti sist pyehtiv leđe juridisiih vanhimeh. (Seta, sateenkaarisanasto)

Anarâškielân teermâ apilapeerâ várás lii iävtuttum termân maaŋgâ vaanhim peerâ, kulmâapilaperruu várás kuulmâ vaanhim peerâ já neljiapilaperruu várás neelji vaanhim peerâ.

Servodatdieđa:olgguldas adopšuvdna


Definition: mánná adopterejuvvo bearraša olggobealde; juridihkalaččat váhnenvuohta sirdojuvvo eret biologalaš váhnemiin ///// Olgguldas adopšuvdna oaivvilda, ahte mánná adopterejuvvo bearraša olggobealde. Seammásohkabealagiid registrerejuvvon párragaskavuođas lean páraide dát ii leat vejolaš.


Definition: Ulkoinen adoptio tarkoittaa sitä, että lapsi adoptoidaan perheen ulkopuolelta. Samaa sukupuolta oleville rekisteröidyssä parisuhteessa oleville pareille tämä ei ole mahdollista.[28]


Definition: Med extern adoption avses att barnet adopteras från utanför familjen.

Servodatdieđa:panseksuála


Definition: panseksuála olmmoš sáhttá dovdat emotianála dahje seksuála geasuheami buot sohkabeliide


Definition: Panseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole heille merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta seksuaalisen kiinnostuksen kohteita sukupuolen mukaan. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä. [29]


Definition: Är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av andra oberoende av kön eller könlöshet. Den andras kön har ingen betydelse. Många pansexuella anser att termen befriar från att kategorisera den andras kön. Termerna bisexuell och pansexuell är till en viss del överlappande. [30]

Servodatdieđa:polyamoriija


Definition: máŋggaolbmo bárragaskavuohta; buot oassebeliid oktasaččat sohppojuvvon intima, seksuála ja romantalaš gaskavuohta. Polyamoriija ii leat gitta seksuála sojus.


Definition: Polyamorialla tarkoitetaan yhtä vastuullisen monisuhteisuuden muotoa ja siihen suuntautunutta seksuaalisuutta ja/tai romanttista/kumppanuudellista halua. Polyamorisuus ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista. Termillä vastuullinen monisuhteisuus viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia eli moniavioisuus. [31]

Servodatdieđa:pride


Definition: máilmmiviidosaš lihkadus ja jurddašanmálle mas deattuhuvvo juohkehačča vuoigatvuohta seksuála orientašuvdnii, sohkabealleidentitehtii ja sohkabealledovddaheapmái.

/////

Pride lea máilmmiviidosaš lihkadus, mas deattuhuvvo juohkehačča vuoigatvuohta iežas seksuála doaladupmái, sohkabealleidentitehtii ja sohkabeali ovdanbuktimii. Pridet leat dábálaččat ivdnás olmmošvuoigatvuođa- ja kulturdáhpáhusat, mat ordnejuvvojit máŋggain báikegottiin. Suomas dáhpáhusas geavahedje ovdal nama Friddjavuođabeaivvit (Vapautuspäivät).


Definition: Pride on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joita järjestetään monilla paikkakunnilla. Suomessa tapahtumasta käytettiin aiemmin nimeä Vapautuspäivät (Sateenkaarisanasto 2022, Seta).


Definition: Pride är en världsomfattande rörelse och tankesätt, vilket understryker allas rätt till sin egen sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Prides är ofta färggranna människorätts- och kulturevenemang som ordnas på olika orter. I Finland hette evenemanget förr för frigörelsedagarna.

[32]


Definition: Pride lii maailmvijđosâš lihâdâs já jurdâččemvyehi, mast kuávdážin paijaan juáhháá vuoigâdvuotâ jieijâs seksuallii sundâšumán, suhâpeli-identitetân já suhâpele čäittimvuovvijd. Prideh láá táválávt ivnáás olmoošvuoigâdvuotâ- já kulttuurtábáhtusah, moh uárnejuvvojeh maaŋgâ päikkikoddeest. Suomâst tábáhtuumeest kevttui ovdeláá nommâ Vapautuspäivät (Pestimpeeivih).

Servodatdieđa:queer 1


Definition: jurddašanmálle dahje oaidnu, mii ii dohkket servodaga norpmaid mat gusket sohkabeliide dahje seksuála sodjui
More info: bonju-sáni eai dohkket buohkat dan negatiiva šuoŋa dihte.


Definition: poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja alattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti, jonka myötä ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea myös loukkaavana.

[33]

 • queer (N)
  Sanctioned: true


Definition: Queer är en politisk och ofta akademisk perspektiv eller tankesätt, där man ifrågasätter samhälleliga normer om kön och sexuell läggning. Queer är även en identitet, där personen inte vill kategorisera sin sexuella läggning eller kön.

[34]

 • queer (N)
  Sanctioned: true
 • skeiv (N)
  Sanctioned: true


Definition: som ikke samsvarer med etablerte forestillinger om kjønn, kjønnsidentitet og (hetero- eller homo)seksualitet; skeiv
Explanation: [deaivvadanbáiki]

 • queer (N)
  Sanctioned: true

 • queer (N)
  Note: Ij veltihánnáá taarbâš jurgâliđ - jis jurgâluvvoo, te tot kalga puáttiđ lhbti-ulmui jieijâs algust, ko sääni merhâšumij smiettâm já meridem kolgâččij leđe sii hááldust.
  Sanctioned: false
  Paradigm

Servodatdieđa:registrerejuvvon bárragaskavuohta


Definition: seammá sohkabeali 18 jagi deavdán olbmuid bárragaskavuohta mii lea virggálaččat ja juridihkalaččat dohkkehuvvon.

/////

Registrerejuvvon párragaskavuohta lea seammá sohkabeali lean páraid vuohki dahkat párragaskavuođas virggálačča ja addit dasa juridihkalaš sajádaga. Suomas párragaskavuođa registreren lei vejolaš jagi 2002 rájes 1.3.2017 oppalaš náittoslihttolága fápmui boahtima rádjai. Registrerejuvvon párragaskavuođas lean olbmuin eai leat buot seammá rievttit go náitalan olbmuin. Ovdamearkan oktasaš sohkanamma almmá sierra nammarievdadeami dahje olgguldas adopšuvdna eai leat vel vejolaččat registrerejuvvon páraide.


Definition: Rekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen on voinut rekisteröidä vuodesta 2002 lähtien. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. Uusia parisuhteita ei rekisteröidä enää 1.3.2017 jälkeen, jolloin voimaan astuu yleinen avioliittolaki.

////// Rekisteröity parisuhde oli samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista vuodesta 2002 alkaen 1.3.2017 yleisen avioliittolain voimaan astumiseen saakka. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. [35]


Definition: parförhållande mellan två personer av samma kön som låtit registrera sitt partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap, partnerskapslagen. Denna lag upphörde att gälla vid utgången av april 2009. Därefter gäller nya regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som bl.a. innebär att en persons kön inte längre har betydelse för möjligheten att ingå äktenskap samt att det inte längre är möjligt att registrera ett nytt partnerskap.

Ett partnerskap som redan är registrerat fortsätter att gälla till dess att det upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Anmälan om omvandling av ett registrerat partnerskap till ett äktenskap görs av partnerna gemensamt till Skatteverket.

Från och med den dag anmälan har kommit in till Skatteverket gäller partnerskapet som ett äktenskap. I stället för att göra en anmälan kan paret välja att vigas, på samma villkor som par av olika kön, eftersom reglerna i ÄktB gäller alla par oavsett makarnas kön.

Servodatdieđa:seksuála sodju


Definition: geasa/ geaidda olmmoš dovdá geasuheami emotionálalaččat ja/dahje erohtalaččat dahje ii dovdda obage dakkáriid


Definition: Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Jokaiselle kuuluu oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma seksuaalinen suuntautumisensa. Se voi myös muuttua oman elinkaaren aikana. [36]


Definition: Sexuell läggning handlar om vem en person har sexuellt och/eller emotionellt drag till. Definitionen baserar sig på att definiera både eget och den andras kön. En allmän indelnig är homo-, bi- och heterosexuell läggning. Alla har rätten att definiera eller att låta bli att definiera sin sexuella läggning. Sexuella läggningen hos en person kan ändras under livets lopp en eller flera gånger.

[37]


Definition: (naturlig, driftsbestemt) tilbøyelighet; legning
Explanation: seksuell orientering

Servodatdieđa:seksuálaveahádat


Definition: olbmot geaid seksuála sodju/ orientašuvdna lea eará go heteroseksualitehta.
More info: Earret eará homot, lesbat, aseksuálat ja biseksuálat. Transolbmuid navdet gullat seksuálaveahádagaide, muhto sii gullet sohkabealleveahádagaide


Definition: Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous, kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Tällaisia ovat mm. homot, lesbot ja biseksuaalit.

[38]


Definition: Människor vars sexuella läggning är något annat än hetero kallas för sexuella minoriteter. Dessa är till exempel homo, lesbiska, bisexuella och pansexuella. [39]

Servodatdieđa:siskkáldas adopšuvdna


Definition: Dalle go olmmoš guhte lea sosiála váhnen (ii máná biologalaš váhnen) adoptere guoimmis máná. Dákkár oktavuođas galgaba bárra leat juogo ovttasássit dahje náitalan.


Definition: Perheen sisäisessä adoptiossa, niin sanottu sosiaalinen (ei-biologinen) vanhempi adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Parin tulee olla rekisteröidyssä parisuhteessa (tai myöhemmin avioliitossa), jotta sisäinen adoptio voidaan toteuttaa.

[40]


Definition: I en intern adoption adopterar den så kallade sociala föräldern (icke biologiska) sitt partners barn. Paret förutsätts att vara i ett registrerat parförhållande eller gifta.

[41]

Servodatdieđa:sohkabeali divvun


Definition: olmmoš sáhttá divvut iežas goruda dan sohkabeallái masa son dovdá iežas gullat
More info: sohkabeali divvun lea maiddai sihke sosiála proseassa ja juridihkalaš proseassa; juridihkalaš sohkabeali divvun oaivvilda persovnnadieđuid (namma ja sohkabealli) rievdadeapmi álbmotregistarii


Definition: Könsbekräftande behandling syftar vanligen till den medicinska behandling som en del transpersoner vill ta del av. Könsbekräftande behandling kan ha som mål exempelvis att personens fysiska egenskaper bättre ska motsvara hens könsidentitet. Juridisk könskorrigering innebär att personuppgifterna korrigeras i befolkningsregistret (namn, personnummer, kön).

[42]

Servodatdieđa:sohkabeali máŋggaláganvuohta


Definition: olmmoš šáhtta dovddahit eambbo go ovtta sohkabeali, ii dušše dievdo- ja nissonsohkabeali

/////

Doahpagiin čujuhit dan, ahte sohkabealli lea máŋggalágan albmoneapmi, man ii sáhte juohkit guovtti, nuppiidasade vuostálas sohkabeallái maid sáhttá čielgasit earuhit nubbi nuppis. Dán oktavuođas sáhttá geavahit maiddái máŋggaidlogu sohkabeliid máŋggaláganvuohta. Sohkabeali máŋggaláganvuohta sisttisdoallá sihke sohkabealleveahádagaid ja -eanádagaid. Ovttaskas olbmo dásis sáhttá jurddašit, ahte juohkehačča sohkabealli šaddá áidnalunddot ja individuála iešvuođain ja nuba dat lea máŋggalágan.
More info: GG: máŋggaláganvuohta/máŋggabealátvuohta/máŋggahámatvuohta?


Definition: Sukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. [43]
More info: dárkkis sukupuolen moninaisuus/sukupuolten moninaisuus


Definition: Könsmångfald eller mångfalden av kön avser att det finns ett oändligt antal sätt för människor att uppleva och uttrycka sitt kön. Kön är ett komplext fenomen, som inte kan delas i två motstående och tvärstående kategorier. Det finns mångfald av kön såväl bland individer som i samhället. Könsmångfald betyder även att det finns flera kön än två.

[44]

Servodatdieđa:sohkabealledovddaheapmi


Definition: vuohki mo olmmoš diđolaččat dahje eahpediđolaččat dovddaha iežas sohkabealleidentitehta, nu ahte birrasat áddejit man sohkabeallái olmmoš gullá; earret eará biktasiiguin, vuoktamálliin, smiŋkkain dahje rumašgielain

/////

Sohkabealledovddahemiin oaivvildit earálágan dovddaheami vugiid, mat leat min kultuvrras dihto sohkabeali oassin. Sohkabealledovddaheapmi sisttisdoallá buot oktagasa doaibmama ja láhttema, mainna son dovddaha alccesis ja earáide ahte son lea nisson, almmái dahje mii nu eará. Dát dovddaheami vuogit leat ovdamearkka dihtii gárvodeapmi, eará bajiloaidnu, hállanvuohki ja rumašgiella. Olbmot dovddahit sohkabealis juogo diđolaččat dahje mielavuložiid.


Definition: Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan erilaisia ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Näitä ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita, ovat esimerkiksi vaatetus, muu ulkonäkö, puhetyyli, ilmeet ja eleet. Ihmiset ilmaisevat sukupuoltaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. [45]


Definition: Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.


Definition: Et kjønnsuttrykk er den måten en person gir seg til kjenne på som enten kvinne, mann eller utenfor samfunnets tokjønnsnorm. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne.


Definition: Suhâpele čäittim uáivild jieškote-uvlágán vuovijd, maid mij anneep jieččân kulttuurist mottoom suhâpele uássin. Suhâpele čäittim siskeeld ulmuu puoh tooimâid já lattim, moin sun puáhtá olssis já iärásáid oovdân, et sun lii nissoon, almai tâi miinii eres. Taah vyevih láá ovdâmerkkân pihtâseh já olgohäämi, sárnumvyehi, kejâstuvah já lihâstuvah. Ulmuuh pyehtih jieijâs suhâpele oovdân jo-uv tátulávt tâi tieđehánnáá.

Servodatdieđa:sohkabealleidentitehta


Definition: olbmo siskkáldas dovdu iežas sohkabealis

/////

Sohkabealleidentitehta oaivvilda olbmo iežas siskkáldas áddejumi iežas sohkabealis dahje sohkabealehisvuođas.
More info: eatnašat identifiserejit iežaset dan sohkabeali mielde mii definerejuvvui riegádeamis, muhto eai buohkat.


Definition: Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

[46]


Definition: Beskriver den inre upplevelsen av könstillhörlighet och kan vara kvinnlig, mannlig eller ickebinär. Ingen annan kan bestämma vilket kön en annan person har och alla ska ha bestämmanderätt över sin egen könsidentitet.

[47]


Definition: en persons indre opplevelse av å være kvinne, mann, både kvinne og mann eller ingen av delene. De fleste identifiserer seg med det kjønnet de ble tilskrevet ved fødsel, men ikke alle.

Servodatdieđa:sohkabeallenorbma


Definition: vuordámuš ahte olbmot leat jogo nissonat dahje dievddut.


Definition: Yhteiskuntamme ja kulttuurimme stereotypioiden ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä sukupuolet ovat muuttumattomat ja toistensa vastakohdat ja sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan.

[48]


Definition: Vårt samhälle och vår kultur upprätthåller stereotypier och oskrivna regler om att människor är antingen kvinnor eller män och att de borde betee sig i enlighet med dessa kön. Enligt normen är könen oföränderlig, tudelad (binär) och motsatser till varandra. Könsnormer är ofta cisnormativa. Normen anser även att könen kan bestämmas utifrån anatomiska och biologiska egenskaper och genom yttre väsen eller genom självuttryck.

Könsuttryck betyder att man uttrycker sig genom olika sätt som är i vår kultur förknippade som könsrelaterade. Könsuttryck innehåller individens allt beteende och verksamhet, som uttrycker åt sig själv och andra att man är kvinna, man eller annat. De uttryck i vår kultur som är könsrelaterade är till exempel klädsel, annat utseende, sätt att tala, miner och gester. Människor uttrycker sitt kön antingen medvetet eller omedvetet. [49]

Servodatdieđa:sohkabealleveahádagat


Definition: transolbmot, goalmmát sohkabealát/ sohkabealehis olbmot, intersohkabealleolbmot ja olbmot geat dovdet sohkabeale ruossalasvuođa

/////

Sohkabeallevehádagat lea badjedoaba, mainna čujuhuvvo persovnnaide, geat eai dovdda riegádeamis meroštallon sohkabeali iežas sohkabeallin dahje geaid sohkabealli, dan dovddaheapmi ja dovdan eai buot dahje muhtun vugiin vástit normatiiva áddejumiid sohkabealis ja geat ieža meroštallet gullat soames sohkabeallevehádahkii, dego transsohkabealat, transvestihtta, earásohkabealat dahje intersohkabealát.


Definition: Sukupuolivähemmistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset. [50]
Explanation: Sukupuolivähemmistöt on kattokäsite, jolla viitataan henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät kaikin tai jollain tavoin vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta ja jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön, kuten transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset tai intersukupuoliset.


Definition: Könsminoritet används som ett samlingsbegrepp för transpersoner, ickebinära, interkönade personer samt personer som upplever könsinkongruens. Begreppet är en översåttning från finskans “sukupuolivähemmistö”. På svenska talar man ofta om könsmångfald och undviker ordet “minoritet”.

[51]


Definition: Suhâpeliucceeblohojuávhuh lii káttutuávádâh, mii čuujoot tooid ulmuid, kiäh iä tuubdâ, et šoddâmist miäruštâllum suhâpeeli västidičij sii jieijâs uáinu tâi kiäi suhâpeeli, ton čäittim já toos kullee tobdoh iä puoh tâi motomij vuovijguin västid normativlii jurduu suhâpeeleest já kiäh jiejah miärušteleh, et sij kuleh monnii suhâpeliucceeblohojuávkun, tego transsuhâpiälágeh, transvestiteh, eressuhâpiälágeh tâi intersuhâpiälágeh.

Servodatdieđa:transolmmoš


Definition: badjedoaba mainna meroštallá buohkaid geaid sohkabealleidentitehta dahje sohkabealledovddaheapmi muhtimin dahje álot earrána dan sohkabealis masa sii riegádeamis leat registrerejuvvon.
More info: transolbmuide gullet transvestihtat, transgenderat ja transsohkabeallevuohtaolbmot


Definition: Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi. [52]


Definition: Transpersoner är ett samlingsbegrepp som används allmänt för alla slags könsidentitet eller könsuttryck som ibland eller alltid skiljer sig från de förväntningar som gäller det kön man ursprungligen kategoriserats i. Som transpersoner räknas bland annat transvestiter, ickebinära, transgender och transkönade

[53]


Definition: Transperson er et begrep som omfatter alle som har en kjønnsidentitet som skiller seg fra det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transperson er et paraplybegrep og omfatter både de som identifiserer seg som det motsatte kjønn (transkvinner/transmenn) og de som føler seg som verken menn eller kvinner.

Medisiidna:transsohkabeallevuohta


Definition: olmmoš gii dovdá iežas iežá sohkabeallin go masa riegádeamis lea registrerejuvvon.

/////

Transsohkabealat olbmo sohkabealleidentitehta ii dávis sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali. Olmmoš vásiha sohkabealleruossalasvuođa riegádeamis meroštallon sohkabeallái. Transsohkabealat olbmo sohkabealleidentitehta lea dávjá almmái dahje nisu, muhto dat sáhttá leat maiddái ovdamearkan earásohkabealat. Transsohkabealat olbmos sáhttá leat dárbu medisiinnalaš sohkabeali divvumii ja/dahje sohkabeali juridihkalaš nannemii.
More info: transseksualitehta lea boaresáigásaš namahus danin go das ii leat gažaldat seksualitehtas


Definition: Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta.

/////

Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet ovat myös tärkeitä. [54]

/////

Transsukupuolinen henkilö kokee olevansa eri sukupuolta kuin mikä hänen biologinen sukupuolensa on. Osa transsukupuolisista henkilöistä haluaa korjata kehonsa kirurgisesti ja/tai hormonaalisesti. Collection:mielladearvvašvuođasánádat - miõltiõrvâsvuõttsannõs - mielâtiervâsvuođâsánádâh
Explanation: Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve lääketieteelliselle sukupuolen korjaamiselle ja/tai sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.


Definition: Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet ij västid suu šoddâmist miäruštâllum suhâpele. Olmooš tobdá suhâpeliruossâriijdo šoddâmist miäruštâllum suhâpele kuáttá. Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet lii táválumosávt almai tâi nissoon, mut tot puáhtá leđe meid ovdâmerkkân eressuhâpiäláág. Transsuhâpiäláág ulmust sáttá leđe tárbu talhâstieđâlii suhâpele tiivoodmân já/tâi suhâpele juridisii naanoodmân. (Seta, sateenkaarisanasto 2022)

/////

lii koččâmâš suhâpele feerimist tienuuvt, et šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpeeli ij oro uápisin. Transsuhâpiälásii ulmuu suhâpeli-identitet puáhtá leđe almai, nissoon teikkâ maidnii muide. (Väestöliittö, seksuaalisuuden sanakirja)


Definition: lij kõõččmõš sooǥǥbeäʹl ǩiõččlâsttmõõžžâst nuʹt, što

šõddâmpoodd meäʹrtõllum sooǥǥbieʹll ij tobddu jijstes. Trans-sooǥǥbeällsaž oummu sooǥǥbieʹllidentiteʹtt vuäitt leeʹd ååum, neezzan leʹbe mii-ne jeeʹres.

Servodatdieđa:transvestihtta


Definition: olmmoš gii gárvoda nuppi sohkabeali biktasiidda ja láhtte nuppi sohkabeali mihtilmas vugiin


Definition: Transvestisuus tarkoittaa, että henkilö tuntee ainakin ajoittain tarvetta ilmaista eläytymällä, pukeutumalla tai laittautumalla toista (binääristä) sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty.

[55]


Definition: En transvestit person är oftast tillfreds med det kön som katgoriserats vid födseln och känner inga behov till juridiska eller könsbekräftande behandlingar.

[56]