Collection:Čoahkkin 2019 Beaiveruđat buohcovuođalága vuođul

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Beaiveruđat buohcovuođalága vuođul-listu vuođđuduvvá “Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5. laitos”, mii lea Suoma Kela julggaštus. Terminologiijalisttu leat dahkan Kela/FPA ja Sanastokeskus TSK/Terminologicentralen TSK.

Muhtin tearpmat leat geavahusas dušše Suoma bealde. Sivvan dasa lea vuogádatearut riikkaid gaskkas. Daidda lea merkejuvvon ahte dakkár vuohki/ášši gávdno dušše Suomas.

Muhtin ruoŧagielat tearpmat adnojuvvojit dušše Suoma bealde, daid buohta lea merkejupmi /FI/. Dakkár tearpmat leat guđđojuvvon false, vai dat eai iđe Satni.org:ii. Satni.org:ii ihtet tearpmat mat leat ipmirdahttit sihke Suomas ja Ruoŧas.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2020/09/23 (YYYY/mm/dd)
  • There are 7 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli Svenska
Servodatdieđa:bearašfriddjabuhtadus


Definition: Ovttagearddemáksu bargoaddái goluid ovddas mat gártet go nissonolmmoš váldá váhnenpermišuvnna. Buhtadus bargoaddái váhnenlobi geažil.


Definition: et engangsbeløp som skal betales til arbeidsgiveren til en kvinnelig ansatt for kostnadene ved å ta foreldrepermisjon


Definition: naispuolisen työtekijän työnantajalle maksettava kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhe-vapaakustannuksista


Definition: engångsersättning till en kvinnlig anställds arbetsgivare som betalas för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap

Servodatdieđa:buohcanbeaiveruđa primáraáigodat


Definition: áigodat man Áel nanne bargoealáhatlágaid vuođul dievas bargonávccahisvuođaealáhaga álgináigodaga meroštallama várás


Definition: perioden som skal fastsettes av Kela for å bestemme utgangspunktet for full uførepensjon i samsvar med lov om arbeidspensjoner


Definition: ajanjakso, jonka Kela vahvistaa työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajan-kohdan määrittelyä varten


Definition: tidsperiod som FPA fastställer när begynnelsetidpunkten för full sjukpension enligt arbetspensions-lagarna ska bestämm

Servodatdieđa:buohcanluopmu


Definition: eretorrun barggus bargonávccahisvuođa dahje dasa laktáseaddji dutkamušaid dihte


Definition: työkyvyttömyydestä tai siihen liittyvistä tutkimuksista johtuva poissaolo työstä
More info: Ei sairasloma


Definition: arbetsfrånvaro på grund av arbetsoförmåga eller undersökningar som hänför sig till den

Servodatdieđa:donerenbeaiveruhta


Definition: orgána, gođđosa dahje seallaid luobaheami dihte máksojuvvon beaiveruhta go dáhkiduvvon lea dan dihte hehttejuvvon bargat ja son lea manahan ánssu dahje dietnasa


Definition: dagpenger for donasjon av organer, vev eller celler der den forsikrede er forhindret fra å gjøre jobben sin og har hatt et inntektstap


Definition: elimen, kudoksen tai solujen luovuttamisen vuoksi maksettava päiväraha, kun vakuutettu on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään ja hänelle on aiheutunut ansionmenetystä


Definition: dagpenning som betalas på grund av donation av organ, vävnader eller celler, när en försäkrad på grund av detta är förhindrad att utföra sitt arbete och orsakas inkomstbortfall

Servodatdieđa:jahkelupmogoluid buhtadus


Definition: bargoaddái máksojuvvon buhtadus, jus bargoaddi máksá bargái jahkeluopmobálkká dahje luopmobuhtadusa áigodagas, goas bargi lea ožžon vánhenbeaiveruđa iige leat leamašan barggus


Definition: työnantajalle maksettava korvaus, jos työnantaja maksaa työntekijälle vuosilomapalkkaa tai loma-korvausta sellaiselta ajalta, jona työntekijä on saanut vanhempainpäivärahaa eikä ole ollut töissä


Definition: ersättning som betalas till arbetsgivaren, om denne betalar semesterlön eller semesterersättning för den tid som arbetstagaren, utan att vara i arbete, fått föräldradagpenning

Servodatdieđa:seamma buohcuvuohta


Definition: Buohcuvuohta man geažil ovdal lea leamaš bargonávccaheapmin, dahj mii lea leamaš sivvan ovddit bargonávccahisvuhtii maŋimus jagi.


Definition: tilbakefall av samme sykdom som har bidratt til tidligere arbeidsuførhet


Definition: sairaus, joka on aiheuttanut aiemman työkyvyttömyyden tai joka on ollut mukana aiheuttamassa aiempaa työkyvyttömyyttä viimeksi kuluneen vuoden aikana


Definition: sjukdom som har orsakat eller bidragit till tidigare arbetsoförmåga under det senaste året

Servodatdieđa:spesiáladikšoruhta


Definition: beaiveruhta mii máksojuvvo go dáhkiduvvon olmmoš oassálastá vuollil 16-jahkásaš mánás dikšui dahje veajuiduhttimii buohcuvuođa dahje váttu dihte ja lea danin oanehaččat dahje gaskaboddosaččat eastašuvvan bargamis


Definition: päiväraha, jota maksetaan, kun vakuutettu osallistuu alle 16-vuotiaan lapsensa sairaudesta tai vammasta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen ja on tämän vuoksi lyhytaikaisesti tai tilapäisesti estynyt tekemästä työtään


Definition: dagpenning som betalas när en försäkrad deltar i vård eller rehabilitering (1) på grund av sjukdom ellerfunktionsnedsättning som hans eller hennes barn under 16 år lider av och till följd av det är kortvarigt eller tillfälligt förhindrad att utföra sitt arbete