Collection:Čoahkkin 2019 Ovdu

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Ovdu-listu vuođđuduvvá “Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5. laitos”, mii lea Suoma Kela julggaštus. Terminologiijalisttu leat dahkan Kela/FPA ja Sanastokeskus TSK/Terminologicentralen TSK.

Muhtin tearpmat leat geavahusas dušše Suoma bealde. Sivvan dasa lea vuogádatearut riikkaid gaskkas. Daidda lea merkejuvvon ahte dakkár vuohki/ášši gávdno dušše Suomas.

Muhtin ruoŧagielat tearpmat adnojuvvojit dušše Suoma bealde, daid buohta lea merkejupmi /FI/. Dakkár tearpmat leat guđđojuvvon false, vai dat eai iđe Satni.org:ii. Satni.org:ii ihtet tearpmat mat leat ipmirdahttit sihke Suomas ja Ruoŧas.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2019/05/22 (YYYY/mm/dd)
  • There are 18 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Nuõrttsääʹmǩiõll Anarâškielâ
Ekonomiija ja gávppašeapmi:buktu


Definition: ekonomalaš, sosiála dahje eará buorit, juoga maid olmmoš addá veahkehan dihte earáid; vrd. veahkkálasbargu
Explanation: Ruđat leat muhtinlágan veahkki, ja maiddái bargu sáhttá leat veahkki.

  • gode (N)
    Sanctioned: true


Definition: noe en gir for å hjelpe andre; jf. dugnad
Explanation: Penger er en form for ytelse, men også arbeidsinnsats kan være det.

Servodatdieđa:dearvvašvuođadili čielggadeapmi


Definition: doavttercealkámuš dahje čielggadeapmi maid eará dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš lea dahkan ovdoohcci dearvvašvuođadilis


Definition: lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä selvitys etuudenhakijan terveydentilasta


Definition: tuáhtárciälkkámuš teikkâ selvâttem maid eres tiervâsvuođâhuolâttâs áámmátolmooš lii ráhtám hiätuoccee tiervâsvuođâtiileest

Servodatdieđa:dáhkiduvvon


Definition: olmmoš geas lea lága vuođul vuoigatvuohta ovdui
More info: Suoma sámedikki láhkasátnelisttus eläkevakuutettu sa ealáhatoadjuduvvon (olmmoš), sv pensionsförsäkrad, no pensjonsforsikret


Definition: henkilö, jolla on sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva oikeus etuuteen [1]


Definition: Person som omfattas av försäkring.


Definition: olmooš kiäst lii laavâ vuáđuld vuoigâdvuotâ hiätun.

Servodatdieđa:eastadeaddji ovdu


Definition: ovdu man dihte ovdoohccái ii sáhte mieđihit muhtin eará ovddu


Definition: huomioon otettava etuus, jonka vuoksi etuudenhakijalle ei myönnetä jotain toista etuutta


Definition: förmån som ska beaktas och på grund av vilken den förmånssökande inte beviljas en annan förmån


More info: https://www.regjeringen.no/contentassets/03b0e088c8f44a8793ed0c0781556b11/a-0008-b_det-norske-trygdesystemet_2018.pdf

Dán ferte dárkkistit vuđoleappot gávdno go Norgga bealde dákkár. Eat lasit dasa dárogieltearpma. 12.04.2019


Definition: hiätu mon tiet hiätuoccei ij pyevti mieđettiđ mottoom eres hiäđu

Servodatdieđa:fápmuduvvon ovdogohcci


Definition: olmmoš, gean nubbi olmmoš lea alcces fápmudan ovdogohccin ekonomalaš dahje eará áššiin dalle go son ii dearvvašvuođa dahje eará vástideaddji sivaid dihte sáhte ieš dikšut iežas áššiid


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan


Definition: person som en annan person har bemyndigat att företräda sig i ekonomiska eller andra angelägen-heter som han eller hon själv inte längre klarar av att sköta på grund av sitt hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak
More info: God man eller förmyndare Domstol


Definition: olmooš, kiän nubbe olmooš lii olssis valduuttâm hiätukoccen ekonomâlâš teikkâ eres aašijn talle, ko sun ij tiervâsvuođâ teikkâ iärrás västidijjee suujâi tiet pyevti jieš hoittáđ jieijâs aašijd.

Servodatdieđa:lágas mearriduvvon ovdu


Definition: ovdu, man oažžuma gáibádusat leat mearriduvvon lágas


Definition: etuus, jonka saamisen edellytykset on säädetty laissa


Definition: hiätu, mon uážžum vátámâšah láá meridum laavâst.

Servodatdieđa:oarbása ovdu


Definition: ovdu mii lea oaivvilduvvon doarjjan oarbbes mánnái, namalassii mánnái gii lea massán ovtta dahje goappášiid vánhemiid


Definition: etuus, joka on tarkoitettu orvon elatukseen


Definition: hiätu mii lii uáivildum toorjân oarbbes párnážân, nomâlâsân párnážân kii lii monâttâm oovtâ teikkâ kuohtuid vanhimijd

Servodatdieđa:ovdofápmoáigi


Definition: áigodat, goas ovdu lea fámus


Definition: ajanjakso, jona etuus on voimassa


Definition: áigádâh, kuás hiätu lii vyeimist.

Servodatdieđa:ovdogohcci


Definition: olmmoš gii fuolaheaddjivuođa vuođul, dahje áittardeaddji dahje duopmostuolu mearrádusain fuolaha nuppi olbmo ekonomalaš áššiid ja goziha su ovdduid
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: edunvalvoja vrt. holhooja sa ovdogohcci, ovdduidgohcci (Fin), sv intressebevakare -n (Fin)


Definition: henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan [2]


Definition: förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall. Enligt föräldrabalken (FB) är en god man en legal ställföreträdare, utsedd av överförmyndaren (eller domstol), med uppgift att bl.a. företräda en underårig då förmyndaren på grund av sjukdom, bortovaro, jäv eller annan anledning inte kan göra detta. Vidare ska enligt FB god man förordnas bl.a. då vid dödsfall en känd arvinge eller testamentstagare vistas å okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet.

Dessutom ska domstol förordna god man om ”någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”.

Uppdraget att vara god man (godmanskapet) står under tillsyn av överförmyndaren, vars verksamhet i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen.

  • verge (N)
    Sanctioned: true

Servodatdieđa:ovdomearrádus


Definition: ovdoohcamuša mearrádus


Definition: päätös etuutta koskevan asian ratkaisemisesta

Servodatdieđa:ovdooažžu


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna gii/mii oažžu ovddu


Definition: henkilö tai organisaatio, joka saa etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii uážžu hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcamuš


Definition: áššegirji/ohcanskovvi mainna ohcá ovddu


Definition: asiakirja, jolla etuudenhakija esittää pyynnön tai hänen puolestaan ja hänen suostumuksellaan esitetään pyyntö saada jotain etuutta


Definition: äššikirje/uuccâmluámáttâh moin ocá hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcci


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna gii/mii ohcá ovddu


Definition: henkilö tai organisaatio, joka hakee etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii ocá hiäđu

Servodatdieđa:suddjejuvvon ovdu


Definition: ovdu, mii máksojuvvo ovdooažžui dahje masa ovdooažžus lea vuoigatvuohta beroškeahttá láhkarievdadusas, dassážii go ovdu dárkkistuvvo dahje nohká.


Definition: etuus, jonka maksaminen tai johon oikeus turvataan etuudensaajalle lainmuutoksen yhteydessä etuuden tarkistamiseen tai lakkaamiseen saakka


Definition: hiätu, mii máksoo hiätu-uážžoi teikkâ moos hiätu-uážžost lii vuoigâdvuotâ peerusthánnáá lahânubástusâst, tassaaš ko hiätu tärhistuvvoo teikkâ nohá.

Servodatdieđa:vuolideaddji ovdu


Definition: ovdu mii vuolida eará ovddu meari


Definition: huomioon otettava etuus, joka vähentää toisen etuuden määrää


Definition: hiätu mii vyeleed eres hiäđu mere.

Servodatdieđa:váikkuheaddji ovdu


Definition: ovdu mii váikkuha eará ovdduid juolludeapmái dahje mearrái


Definition: etuus, jonka saaminen vaikuttaa haettavan etuuden myöntämiseen tai sen määrää


Definition: förmån som inverkar på beviljandet eller beloppet av en annan förmån som söks K


Definition: hiätu mii vaaigut eres hiäđui mieđeetmân teikkâ miärán.

Servodatdieđa:váldoovdu


Definition: ovdu, mii vuoruhuvvo ja mii mieđihuvvo vuosttamužžan eará ovdduid ektui


Definition: huomioon otettava etuus, joka myönnetään ensisijaisesti toiseen etuuteen nähden


Definition: förmån som ska beaktas och som beviljas i första hand i förhållande till en annan förmån


Definition: hiätu, mii vuosâsajaduvvoo já mii mieđettuvvoo vuosmužžân eres hiäđui iähtun.

Servodatdieđa:árvvoštallanvuloš ovdu


Definition: lágas mearriduvvon ovdu, mas vuoigatvuohta ovdui árvvoštallojuvvo ahte divvetgo ovddu mieđihangáibádusat ohcci persovnnalaš dilis


Definition: lakisääteinen etuus, jonka saamisen oikeutta arvioidaan sen perusteella, täyttyvätkö etuuden myöntämisedellytykset etuudenhakijan yksilöllisessä tilanteessa


Definition: laavâst meridum hiätu, mast vuoigâdvuotâ hiätun árvuštâlloo et tievih-uv hiäđu mieđettemvátámâšah occee persovnlâš tiileest.