Collection:Čoahkkin 2019 Sosiáladorvu

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sosiáladorvu-listu vuođđuduvvá “Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5. laitos”, mii lea Suoma Kela julggaštus. Terminologiijalisttu leat dahkan Kela/FPA ja Sanastokeskus TSK/Terminologicentralen TSK.

Muhtin tearpmat leat geavahusas dušše Suoma bealde. Sivvan dasa lea vuogádatearut riikkaid gaskkas. Daidda lea merkejuvvon ahte dakkár vuohki/ášši gávdno dušše Suomas.

Muhtin ruoŧagielat tearpmat adnojuvvojit dušše Suoma bealde, daid buohta lea merkejupmi /FI/. Dakkár tearpmat leat guđđojuvvon false, vai dat eai iđe Satni.org:ii. Satni.org:ii ihtet tearpmat mat leat ipmirdahttit sihke Suomas ja Ruoŧas.


Ovddiduvvo juogusčoahkkimii 2019.

Vuosttaš man ferte čielggadit, lea ovdu- sátni dán oktavuođas. Suom etuus. Joavnna Ánde Vest čállá synonymasátnegirjjis ovdamunni, ovddádus, beroštupmi, intreassa, ávki.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2019/05/22 (YYYY/mm/dd)
  • There are 24 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Servodatdieđa:bargobártedáhkádus


Definition: sosiáladáhkádus mii dáhkida bargi go lea buohccán dahje bártidan barggu oktavuođas
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: työtapaturmavakuutus vrt. tapaturmavakuutus sa bargobárteoadju, bargi dáhpedorbmeoadju, sv arbetares olyckfallsförsäkring -en


Definition: sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta


Definition: socialförsäkring där anställda är försäkrade mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar
More info: arbetsskadeförsäkring


Definition: Sosialforsikring hvor ansatte er forsikret mot arbeidsulykker og yrkessykdommer

Servodatdieđa:bargosadjekássa


Definition: dáhkáduskássa mii fuolaha Kela lassin buohccivuođadáhkádusas ja masa gullet ovtta dahje máŋgga bargoaddi bargit ja dasa lassin sáhttet gullat sin bearašlahtut ja ealáhahkii sirdásan bargit
Explanation: Dát vuogádat orru leame dušše Suomas


Definition: vakuutuskassa, joka Kelan ohella huolehtii sairausvakuutuksesta ja johon kuuluvat yhden tai useamman työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja johon lisäksi voivat kuulua heidän perheenjäsenensä sekä kyseisten työnantajien palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät


Definition: https://www.dagbladet.no/meninger/staten-sponser-frynsegoder-for-50-mill/65765027

Servodatdieđa:birgenláhkedorvu


Definition: Sosiáladorvvu oassi man ulbmilin lea dáhkidit olbmui birgenlági mainna ceavzá


Definition: sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo [1]


Definition: /FI/: element i den sociala tryggheten som syftar till att garantera en tillräcklig försörjning [2]

Servodatdieđa:bissovaččat veahki dárbbus


Definition: buohcci dahje lámes olbmo bissovaš dilli, mas son ii birge nuppi olbmo veahki haga


Definition: sairaan tai vammaisen henkilön sellainen pysyvä olotila, jossa hän ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua


Definition: ett permanent tillstånd av sjukdom eller handikapp där han inte klarar sig utan

hjälp från en annan person

Servodatdieđa:buhttenvulošvuohta


Definition: buktaga dahje bálvalusa iešvuohta man vuođul dárbbašlaš buohccedikšogolut ja bargodearvvašvuođafuolahusa dohkálaš golut buhttejuvvojit


Definition: tuotteen tai palvelun ominaisuus, jonka perusteella korvataan tarpeellisia sairaanhoidon kustannuksia ja työterveyshuollon hyväksyttäviä kustannuksia [3]


Definition: egenskap hos en produkt eller tjänst på basis av vilken nödvändiga sjukvårdskostnader och godtag- bara kostnader för företagshälsovård ersätts [4]
More info: ersättningsunderlag

Servodatdieđa:buohccedikšodáhkádus


Definition: buohcuvuođadáhkádusa oassi mii buhtte goluid mat leat šaddan buohcuvuođas, veajuiduhttimis, áhpehisvuođas ja riegádahttimis


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairaudesta, kuntoutuksesta, raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia [5]


Definition: element i sjukförsäkringen som ersätter nödvändiga kostnader vid sjukdom, rehabilitering, graviditet och förlossnin [6]

Servodatdieđa:buohccedikšosoahpamuš


Definition: Soahpamušriikkaid gaskasaš sosiáladorvosoahpamuš man vuođul olbmot ožžot buohccedivššu eará soahpamušriikkain go iežaset orrunriikkas


Definition: sosiaaliturvasopimus, joka sääntelee sopimusmaiden välillä liikkuville henkilöille muussa kuin heidän asuinmaassaan annettavaa sairaanhoitoa


Definition: överenskommelse om social trygghet som reglerar den sjukvård som ges annanstans än i bosättningslandet när det gäller personer som rör sig mellan avtalsländerna
More info: avtal om social trygghetServodatdieđa:buohcovuođadáhkádus


Definition: sosiáladáhkádus mii gokča sisaboađuid massima dahje goluid mat čuvvot buohcuvuođa, riegádahttima, máná dikšuma ja bargodearvvašvuođadivššu


Definition: sosiaalivakuutus, joka korvaa sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä, lapsen hoidosta ja työterveys-huollosta aiheutuneita kustannuksia tai ansionmenetyksiä


Definition: Socialförsäkring som ersätter kostnader eller inkomstbortfall i samband med sjukdom, graviditet, förlossning och vård av barn samt kostnader för företagshälsovård [7]

Servodatdieđa:buohcovuođadáhkádusa buhtadus


Definition: buhtadus mii máksojuvvo buohcovuođadáhkádusas


Definition: sairausvakuutuksesta maksettava korvaus [8]


Definition: ersättning från sjukförsäkringen [9]

Servodatdieđa:dearvvašvuođabálvalusat


Definition: almmolaččat ruhtaduvvon bálvalusat dearvvašvuođafuolahusas


Definition: julkisin varoin rahoitettujen terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus [10]


Definition: helhet av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras med allmänna medel [11]
More info: hälsotjänster

Servodatdieđa:dienasdáhkádus


Definition: buohcovuođadáhkádusa oassi mii buhtte bálkamanaheami mii lea šaddan buohcovuođas, veajuiduhttimis, áhpehisvuođas, riegádahttimis ja máná dikšumis, ja goluid mat leat šaddan bargodearvvašvuođafuolaheamis


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairauden, kuntoutuksen, raskauden, synnytyksen ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä ja työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia [12]


Definition: element i sjukförsäkringen som ersätter inkomstbortfall i samband med sjukdom, rehabilitering (1), graviditet, förlossning och vård av barn samt kostnader för företagshälsovård [13]

Servodatdieđa:dienasrádji


Definition: sisaboađuid rádji, man badjel manni oassi váikkuha ovdui mii juolluduvvo dahje máksojuvvo


Definition: tulojen rajakohta, jonka ylimenevä osa tuloista vaikuttaa myönnettävään tai maksettavaan etuuteen

Servodatdieđa:doaibmannákca


Definition: henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja


Definition: beredskapen hos en person att utföra funktioner som behövs i den aktuella livssituationen och motsvarar dess krav

Servodatdieđa:dáhpedorbmegolut


Definition: njulges ja eahpenjulges golut lihkohisvuođa geažil
More info: kostnader i samband med olycka


Definition: tapaturmasta aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten kokonaisuus

Servodatdieđa:fápmuduvvon olmmoš


Definition: olmmoš gean nubbi olmmoš lea vuoigadahttán doaibmat iežas bealis
More info: Suoma sámedikki láhkasátnelistu: valtuutettu sa áirras, váljaolmmoš, ovddastanvuoigatvuođa ožžon olmmoš, fápmuduvvon olmmoš, váldegirjjálaš, sv fullmäktigledamot, fullmäktig


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut toimimaan puolestaan [14]

  • ombud (N)
    Sanctioned: true


Definition: person som en annan person har bemyndigat att handla på sina vägnar [15]

Servodatdieđa:láhkaválljenmearrádus


Definition: mearrádus, mii čájeha man riikka lágat čuvvojuvvojit dihto olbmo dahje organisašuvnna áššis


Definition: määräys, joka osoittaa, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan tiettyä henkilöä tai organisaatiota koskevaan asiaan [16]


Definition: bestämmelse som anger vilket lands lagstiftning som ska tillämpas i ett ärende som gäller en viss person eller organisation [17]

Servodatdieđa:máksovuostáiváldi


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna, geasa/masa ruđalaš ovdu máksojuvvo.


Definition: henkilö tai organisaatio, jolle rahallinen etuus maksetaan

Servodatdieđa:ovdavuoigadahtton sisaboahtu


Definition: Definišuvdnaárvalus: Sisaboahtu/ dienas mii ii váikkut ovddu/ruhtadoarjaga meari rehkenastimis.


Definition: tulo, jota ei oteta huomioon etuuden määrää laskettaessa


Explanation: Ášši lea seamma, muhto tearbma sáhttá addit eará ipmárdusa

Servodatdieđa:persovdnakoarta buohcceoadjodieđuiguin


Definition: persovdnakoarta maid poles lea mieđihan ja masa leat lasihuvvon oadjooažžu buohcceoadjodieđut


Definition: poliisin myöntämä henkilökortti, johon on merkitty vakuutetun sairausvakuutustiedot

Servodatdieđa:priváhta dearvvašvuođabálvalusovttadat


Definition: priváhta olmmoš dahje priváhta organisašuvdna mii fállá dearvvašvuođabalvalusaid


Definition: yksityishenkilö tai yksityinen organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja

Servodatdieđa:sosiáladorvosoahpamuš


Definition: riikkaidgaskasaš soahpamuš mii stivre soahpamušriikkaid gaskkas johtti olbmuid sosiáladorvvu


Definition: kahden tai useamman maan välinen sopimus, joka sääntelee näiden maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa [18]


Definition: överenskommelse mellan två eller flera länder som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan dessa länder [19]


Explanation: Norge har inngått bilaterale trygdeavtaler med en rekke land: https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/internasjonalt-samarbeid/trygdekoordinering/id489267/

Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen med artikkel 103 forbehold.

Pasientrettighetsdirektivet klargjør og regelfester pasienters rett til å få refundert utgifter til helsehjelp mottatt i annet EØS-land.

Servodatdieđa:sosiáladáhkádus


Definition: sosiáladorvvu dáhkádus, man ulbmilin lea sihkkarastit olbmo birgenlági dihto eallinrievdadusaid dahje bárttiid oktavuođas


Definition: toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta [20]
Explanation: Lakisanat 2003: vakuutus, jolla "tietty ryhmä vakuutettuja turvataan ennakolta eräiden riskien tai vastaavien sosiaalitapahtumien varalta sellaisilla varoilla, jotka on koottu vakuutusmaksuina tai valtion avustuksin"


Definition: försäkring som ingår i utkomstskyddet och som syftar till att trygga den försäkrades försörjning vid vissa livsförändringar eller skadefall [21]

Servodatdieđa:váldodearvvašvuođaguovddáš


Definition: dearvvašvuođaguovddáš, mas oažžu gieldda dahje gieldaovttastumi viidáseamos dearvvašvuođafuolahusa bálvalusa


Definition: terveyskeskus, josta saa kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut


Definition: hälsovårdscentral som tillhandahåller kommunens eller samkommunens mest omfattande hälso- och sjukvårdstjänster
More info: huvudhälsovårdcentral /FI/; huvudhälsocentral /FI/; huvudvårdcentral /SE

Medisiidna:árrabealjeheapme


Definition: olmmoš gii lea riegádan bealjeheapmin dahje lea massán gulu ovdal giellaoččodeami


Definition: henkilö, joka on kuuroutunut ennen puhutun kielen oppimista ja joka ei ole myöhemminkään oppinut puhuttua kieltä niin hyvin, että pystyisi viestimään sen avulla árr


Explanation: Førspråklig døvhet: Førspråklig døve er personer som har mistet hørselen før talespråket er utviklet. (Diehtogáldus lea veahá eahpečielggas, guoská go dát maiddái sidjiide geat riegádeamis leat bealjeheamit). "Førspråklig døvhet" orru leamen tearbma mii buoremusat vástida "árrabealjeheapmi".

Norggas ii oro earuhuvvome lea go mánná vai nuorra/ boaris gii lea bealljeheapmi, barnedøv-sátni goit ii gávdno