Collection:Čoahkkin 2020 Veajuiduhttin

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Veajuiduhttin-listu vuođđuduvvá “Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5. laitos”, mii lea Suoma Kela julggaštus. Terminologiijalisttu leat dahkan Kela/FPA ja Sanastokeskus TSK/Terminologicentralen TSK.

Muhtin tearpmat leat geavahusas dušše Suoma bealde. Sivvan dasa lea vuogádatearut riikkaid gaskkas. Daidda lea merkejuvvon ahte dakkár vuohki/ášši gávdno dušše Suomas.

Muhtin ruoŧagielat tearpmat adnojuvvojit dušše Suoma bealde, daid buohta lea merkejupmi /FI/. Dakkár tearpmat leat guđđojuvvon false, vai dat eai iđe Satni.org:ii. Satni.org:ii ihtet tearpmat mat leat ipmirdahttit sihke Suomas ja Ruoŧas.

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 61 articles in this collection



Source Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Servodatdieđa:KIILA-veajuiduhttin


Definition: ámmátlaš veajuiduhttin man Kela ordne bargonávccaid buorideami ja barggus bissuma dihte veajuiduhtii gii lea barggus


Definition: ammatillinen kuntoutus, jota Kela järjestää työssä olevalle kuntoutujalle työkyvyn kohentamiseksi ja työelämässä pysymiseksi


Definition: yrkesinriktad rehabilitering som FPA ordnar för arbetande rehabiliteringsklienter för att deras arbets-förmåga ska förbättras och de ska kunna stanna kvar i arbetslive

Servodatdieđa:Kelan järjestämisvelvollisuuden alainen kuntoutus


Definition: veajuiduhttin mii lága mielde lea ásahuvvon Kelai ordnet


Definition: lain mukaan Kelan järjestettäväksi säädetty kuntoutus


Definition: rehabilitering som FPA enligt lag ska ordna

Servodatdieđa:bajásdoallobuhtadus


Definition: ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräisen kuntoutusrahan lisäksi kuntoutusajalta maksettava päiväkohtainen harkinnanvarainen etuus, jolla tuetaan kuntoutujan osallistumista kuntoutukseen


Definition: förmån beroende på prövning som utöver rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering betalas per dag under rehabiliteringstiden för att stödja rehabiliteringsklientens delta-gande i rehabilitering

Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji veajuiduhttin


Definition: ámmátlaš veajuiduhttin, man ulbmilin lea ahte veajuiduhtti sáhttá joatkit iežas bargguin dahje sirdašuvvat iežas dearvvašvuođadili ektui vuohkkasut bargguide


Definition: ammatillinen kuntoutus, jonka tavoitteena oli, että kuntoutuja pystyi jatkamaan omaa työtään tai siirty-mään terveydentilansa kannalta sopivampiin tehtävii
More info: ei: Tyk-toiminta; Tyk


Definition: yrkesinriktad rehabilitering som syftade till att göra det möjligt för rehabiliteringsklienten att fortsätta i sitt eget arbete eller byta till uppgifter som lämpade sig bättre för hans eller hennes hälsotillstånd

Servodatdieđa:barguihárjeheapmi


Definition: ammatillisen kuntoutuksen toimenpide, jossa yksilöllisellä tuella ja ohjauksella pyritään etsimään kuntoutujan toiveita, osaamista ja taitoja vastaava ja hänen terveydentilaansa soveltuva työ sekä tuetaan kuntoutujaa työssä suoriutumisessa
More info: ei: työhön valmennus


Definition: åtgärd inom yrkesinriktad rehabilitering där avsikten är att genom individuellt stöd och individuell hand-ledning hitta ett arbete som motsvarar rehabiliteringsklientens önskemål, kompetens och färdigheter samt lämpar sig för klientens hälsotillstånd och där klientens ansträngningar att klara sig i arbetet stöds

Servodatdieđa:beaiveveajuiduhttin


Definition: rabas veajuiduhttin, mas veajuiduhtti oažžu unnimustá guovtti lágan sierra oktagasterapiija ja eará veajuiduhttima beaivvi áigge veajuiduhttima bálvalusbuvttadeaddji doaibmansajis


Definition: avomuotoinen kuntoutus, jossa kuntoutuja saa vähintään kahta eri yksilöterapiaa ja muuta kuntoutustapäivän aikana kuntoutuksen palveluntuottajan toimintayksikössä


Definition: rehabilitering i öppen vård där rehabiliteringsklienten får minst två olika individuella terapier och annan rehabilitering per dag vid en verksamhetsenhet som drivs av producenten av rehabiliteringstjänster

Servodatdieđa:bearaškursa


Definition: kursa mii lea oaivvilduvvon veajuiduhttái ja su bearrašii


Definition: kuntoutujalle ja hänen perheelleen tarkoitettu kurssi


Definition: kurs som är avsedd för rehabiliteringsklienten och hans eller hennes familj

Servodatdieđa:bearašveajuiduhttin


Definition: joavkkus dáhpáhuvvi veajuiduhttin mii lea oaivvilduvvon veajuiduhttái su bearrašii


Definition: kuntoutujalle ja hänen perheelleen tarkoitettu ryhmämuotoinen kuntoutus


Definition: grupprehabilitering som är avsedd för en rehabiliteringsklient och hans eller hennes familj

Servodatdieđa:bottu veajuiduhttinruhta


Definition: vuoliduvvon veajuiduhttinruhta mii máksojuvvo veajuiduhttináigodagaid gaskkas


Definition: kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta maksettava, alennettu kuntoutusraha


Definition: minskad rehabiliteringspenning som betalas för tiden mellan rehabiliteringsperioder

Servodatdieđa:buorre veajuiduhttinvierru


Definition: veajuiduhttima ordnema, ollašuhttima ja ovddideami almmolaš prinsihpat, mat čuvvot lágaid veajuiduhttimis ja váldet vuhtii dieđu ja vásáhusa veajuiduhttimis


Definition: kuntoutuksen järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen yleiset periaatteet, jotka noudattavat kuntou-tusta koskevaa lainsäädäntöä ja ottavat huomioon kuntoutusta koskevan tietämyksen ja kokemuksen


Definition: allmänna principer för ordnande, genomförande och utveckling av rehabilitering, som följer rehabili-teringslagstiftningen och beaktar kunskaperna om och erfarenheterna av rehabiliterin

Servodatdieđa:cealkámuš veajuiduhttima čielggadeamis


Definition: Kela ovtta áššedovdis sihtan lassečielggadeapmi dahje cealkámuš, mii dahkkojuvvo ohcci dilis veajuiduhttima čoavdima dihte


Definition: Kelan yhdeltä asiantuntijalta pyytämä lisäselvitys tai lausunto, joka tehdään kuntoutuksen hakijan tilan-teesta kuntoutuksen ratkaisemista varten


Definition: tilläggsutredning eller utlåtande som FPA ber en sakkunnig ge för avgörande av ett rehabiliterings-ärende och som gäller situationen för någon som har ansökt om rehabilitering

Servodatdieđa:ealáhatoačču veajuiduhttinruhta


Definition: veajuiduhttinruhta, mii máksojuvvo dakkár veajuiduhttái, gii oažžu dievas bargonávccahisvuođaealáhaga, veajuiduhttindoarjaga, bargokarrieraealáhaga dahje buolvadatealáhaga


Definition: kuntoutusraha, jota maksetaan sellaiselle kuntoutujalle, joka saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työuraeläkettä tai sukupolvenvaihdoseläkettä


Definition: rehabiliteringspenning som betalas till rehabiliteringsklienter som får full sjukpension, rehabiliterings-stöd, arbetslivspension eller generationsväxlingspension

Servodatdieđa:ealáhusdoarjja


Definition: vádjevedjot olbmuid oaivvilduvvon ekonomalaš doarjja iežas fitnodatdoaimma vuođđudeami, fárrema dahje ámmáha hárjeheami várás


Definition: vajaakuntoiselle tarkoitettu taloudellinen tuki oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten


Definition: ekonomiskt stöd till en person med funktionsnedsättning som grundar eller lägger om ett eget företag eller utövar ett yrke

Servodatdieđa:joavkoveajuiduhttin


Definition: máŋgga veajuiduhttái oktanaga ordnejuvvon veajuiduhttin, mas lea seamma sisdoallu


Definition: usealle kuntoutujalle samanaikaisesti annettava samansisältöinen kuntoutus


Definition: rehabilitering med identiskt innehåll som flera rehabiliteringsklienter ges samtidigt

Servodatdieđa:koulutus


Definition: doaibma man ulbmilin lea lasihit dieđuid ja dáidduid


Definition: tietojen ja taitojen lisäämiseen tähtäävä toiminta


Definition: verksamhet som syftar till ökade kunskaper och färdigheter

Servodatdieđa:kuntoutuminen


Definition: proseassa, mas olbmo doaibmannákca buorrána su iežas doaimma dahje veajuiduhttima geažil


Definition: prosessi, jossa henkilön toimintakyky kohenee hänen oman toimintansa tai kuntoutuksen seurauksena


Definition: process där en persons funktionsförmåga förbättras som följd av hans eller hennes agerande eller till följd av rehabiliteringsåtgärder

Servodatdieđa:medisiinnalaš veajuiduhttin


Definition: veajuiduhttin, mainna viggat váikkuhit veajuiduhtti bargo- dahje doaibmannákcii nu, ahte son ceavzá iežas eallimis nu bures go vejolaš buohccevuođas dahje váttus fuolatkeahttá


Definition: kuntoutus, jolla pyritään vaikuttamaan kuntoutujantyö- tai toimintakykyyn siten, että hän selviäisi mahdollisimman hyvin elämässään sairaudesta tai vammasta huolimatta


Definition: rehabilitering som syftar till att påverka rehabiliteringsklientensarbets- eller funktionsförmåga på ett sådant sätt att klienten klarar tillvaron så väl som möjligt trots sin sjukdom eller skada

Servodatdieđa:máŋggaámmátlaš oktagasveajuiduhttin


Definition: oktagashámat veajuiduhttin, man plánejit ja ollašuhttet sierra ámmátjoavkkuid ovddasteaddjit ovttas veajuiduhttiin


Definition: yksilömuotoinen kuntoutus, jonka suunnittelevat ja toteuttavat usean eri ammattiryhmän edustajat yhdessä kuntoutujan kanssa


Definition: individuell rehabilitering som företrädare för många olika yrkesgrupper planerar och genomför tillsam-mans med rehabiliteringsklienten

Servodatdieđa:neuropsykologalaš veajuiduhttin


Definition: sellaiselle henkilölle tarkoitettu kuntoutus, jolla on kehityksellisiä oppimisvaikeuksia, joka on saanut aivovamman tai jolla on ollut keskushermostoa vaurioittava sairaus

Servodatdieđa:nuora veajuiduhttinruhta


Definition: veajuiduhttinruhta, mii mieđihuvvo 16-19-jahkásaš nurrii


Definition: 16–19-vuotiaalle nuorelle myönnettävä kuntoutusraha


Definition: rehabiliteringspenning som beviljas 16–19-åringar

Servodatdieđa:oasseveajuiduhttinruhta


Definition: veajuiduhttinruhta, mii máksojuvvo juos veajuiduhtti bargá oassebeaivásaččat veajuiduhttima oktavuođas ja veajuiduhttin máksá unnimustá njeallje diimmu


Definition: kuntoutusraha, jota maksetaan, jos kuntoutuja työskentelee osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa ja kuntoutus matkoineen kestää vähintään neljä tunti


Definition: rehabiliteringspenning som betalas när en rehabiliteringsklient arbetar deltid vid sidan av rehabilitering och rehabiliteringen inklusive resor varar minst fyra

Servodatdieđa:oktagaslaš veajuiduhttin


Definition: veajuiduhttin, mii addojuvvo ovtta veajuiduhttái ja mii lea plánejuvvon du dárbbuide


Definition: yhdelle kuntoutujalle annettava räätälöity kuntoutus


Definition: skräddarsydd rehabilitering som ges en enda rehabiliteringsklient

Servodatdieđa:persovnnalaš studeren- ja veajuiduhttinpána


Definition: medisiinnalaš árvvoštallama vuođul dahkkojuvvon plána, mas gávdno 16-19 jahkásaš nuora vejolašvuođat oažžut ávki ámmátlaš veajuiduhttimis


Definition: lääketieteellisen arvion pohjalta laadittava suunnitelma, josta käyvät ilmi 16–19-vuotiaan nuoren mahdollisuudet hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta


Definition: plan som görs upp utifrån en medicinsk bedömning och där möjligheterna för en 16–19-åring att dra nytta av yrkesinriktad rehabilitering framgår

Servodatdieđa:rabasveajuiduhttin


Definition: kuntoutus, johon ei kuulu majoitusta eikä siitä syystä kuntoutuksen palveluntuottajan yhtäjaksoista ja ympärivuorokautista palveluvastuuta


Definition: rehabilitering som inte omfattar inkvartering och som producenten av rehabiliteringstjänster därmedinte har oavbrutet serviceansvar för dygnet runt

Servodatdieđa:ruovttusfitnan


Definition: käynti, jonka ammattihenkilö tekee asiakkaan kotiin, muuhun asuinpaikkaan tai arkiympäristöon


Definition: besök som en yrkesutbildad person gör i klientens hem, boende av annat slag eller vardagsmiljö

Servodatdieđa:skuvlabierggasmearreruhta


Definition: kuntoutusetuus, jolla korvataan ammatillisena kuntoutuksena tuettavaan koulutukseen osallistuvalle kuntoutujalle tarpeellisia koulutarvikekustannuksi


Definition: rehabiliteringsförmån genom vilken kostnader för behövligt studiematerial ersätts i fråga om rehabilite-ringsklienter som deltar i utbildning som stöds i form av yrkesinriktad rehabilitering

Servodatdieđa:skuvlengeahččaleapmi


Definition: toiminta, jolla selvitetään henkilön mahdollisuuksia ja edellytyksiä suoriutua valitsemallaan koulutus-alalla


Definition: verksamhet för klarläggande av en persons möjligheter och förutsättningar att klara sig inom det utbild-ningsområde som han eller hon har valt

Servodatdieđa:työkokeilu


Definition: toiminta, jolla selvitetään henkilön mahdollisuuksia ja edellytyksiä suoriutua tietyssä työssä


Definition: verksamhet för klarläggande av en persons möjligheter och förutsättningar att klara sig i ett visst arbete

Medisiidna:veahkkeneavvu


Definition: buvtta mii doarju doaimmashehttejuvvon olbmo ceavzima


Definition: toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote


Definition: produkt som stöder förutsättningarna för en person med funktionsbegränsning att klara sig

Servodatdieđa:veajuiduhttima bagadallangálledeapmi


Definition: käynti, jolla ammattihenkilö ohjaa ja tukee kuntoutujaa tai tämän omaisia tai muita läheisiä kuntou-tuksen tavoitteiden saavuttamiseksi


Definition: besök genom vilket en yrkesutbildad person handleder och stöder rehabiliteringsklienten eller rehabili-teringsklientens anhöriga eller andra närstående för uppnående av målen för rehabiliteringen

Servodatdieđa:veajuiduhttima bálvaleapmebuvttadeaddji


Definition: organisaatio, joka tuottaa kuntoutuspalveluja, tai henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan kuntoutuksen alalla


Definition: organisation som producerar rehabiliteringstjänster eller person som självständigt utövar ett yrke inom rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttima bálvaleapmeplána


Definition: palvelukuvaus, joka asettaa laatuvaatimuksia kuntoutuksen toteuttamiselle, sisällölle, kuntoutujan osal-listumiselle sekä kuntoutuksen palveluntuottajan yhteistyölle Kelan ja muiden tahojen kanssa


Definition: servicebeskrivning som ställer kvalitetskrav beträffande rehabiliteringens (1) genomförande och inne-håll, rehabiliteringsklientens deltagande och samarbetet mellan producenten av rehabiliteringstjänster, FPA och övriga aktörer

Servodatdieđa:veajuiduhttima fierpmádatgálledeapmi


Definition: vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tapahtuva käynti, jossa terapeutti tapaa kuntoutujan ja hänen kuntoutumisensa kannalta merkityksellisiä henkilöitä tai lähiverkostoja ja jonka tavoitteena on, että terapeutti antaa ja saa tarpeellista tietoa kuntoutujan kuntoutumisen tueks


Definition: besök inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, där terapeuten träffar rehabiliteringsklientenoch sådana personer eller närmaste nätverk som är av vikt för klientens rehabilitering, och där målet är att terapeuten ska ge och få nyttig information som stöder klientens rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttima ovttasbargogálledeapmi


Definition: vähintään kahta eri terapiaa saavaa kuntoutujaa koskeva käynti, jonka vähintään kaksi terapeuttia tekee yhdessä ja jossa kuntoutuja on läsnä


Definition: besök av åtminstone två terapeuter gemensamt där en rehabiliteringsklient som får åtminstone två olika terapier är närvarande

Servodatdieđa:veajuiduhttima áššehasovttasbargu


More info: boarásmuvvan


Definition: toiminta, jossa sovittiin viranomaisten ja kuntoutuspalvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön peri-aatteista ja menettelytavoista ja jossa etsittiin kuntoutujankuntoutustarpeita vastaavia ratkaisuja
More info: vanhentunut Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu laki (497/2003) on kumottu.


Definition: verksamhet där man kom överens om principerna och tillvägagångssätten för samarbetet mellan myndigheterna och dem som tillhandahåller rehabiliteringsservice och där man tog fram lösningar som motsvarade rehabiliteringsklienternasrehabiliteringsbehov
More info: föråldrat Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) har upphävts.

Servodatdieđa:veajuiduhttin


Definition: työ- tai toimintakyvyn ylläpitämiseen, kohentamiseen tai palauttamiseen tähtäävä toiminta


Definition: verksamhet som syftar till att bevara, förbättra eller återställa arbets- eller funktionsförmågan

Servodatdieđa:veajuiduhttin mii ovddida barggu oažžuma


Definition: ammatillisen kuntoutuksen toimenpide, jossa kuntoutuksen palveluntuottaja tukee kuntoutujaa yksilölli-sesti siten, että tämä voi etsiä palkallista työpaikkaa tavoittelemaltaan ammattialalta ja siirtyä palkka-työhön


Definition: åtgärd inom den yrkesinriktade rehabiliteringen, där producenten av rehabiliteringstjänster stöder reha-biliteringsklienten individuellt så att rehabiliteringsklienten kan söka och få ett avlönat arbete inom den bransch som han eller hon eftertraktar

Servodatdieđa:veajuiduhttindoarjja


Definition: kuntoutusrahaa saaneelle kuntoutujalle maksettava kertaluonteinen harkinnanvarainen etuus, jolla kannustetaan kuntoutujaa työllistymään kuntoutuksen jälkeen


Definition: förmån beroende på prövning som utgör ett engångsbelopp och betalas till rehabiliteringsklienter som får rehabiliteringspenning för att uppmuntra dem att hitta arbete efter rehabiliteringen

Servodatdieđa:veajuiduhttindárbu


Definition: työ- tai toimintakyvyn todetusta heikkenemisestä aiheutunut tarve, johon voidaan vastata kuntoutuk-sella


Definition: behov som uppstått på grund av en konstaterad försämring av arbets- eller funktionsförmågan och som kan mötas genom rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttinkursa


Definition: kurssi, jonka aikana useampi kuin yksi samanlaisessa tilanteessa oleva kuntoutuja saa ryhmämuo-toista kuntoutusta


Definition: kurs under vilken flera rehabiliteringsklienter som är i en likartad situation får grupprehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttinlágádus


Definition: toimintayksikkö, jossa tuetaan ja edistetään kuntoutumista


Definition: verksamhetsenhet där man stöder och främjar rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttinmearrádus


Definition: päätös siitä, myönnetäänkö kuntoutuksen hakijalle kuntoutusta


Definition: beslut om huruvida rehabilitering beviljas en person som ansökt om sådan

Servodatdieđa:veajuiduhttinovdu


Definition: etuus, jolla järjestetään kuntoutujan tarvitsema kuntoutus tai korvataan kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia


Definition: förmån genom vilken rehabilitering som rehabiliteringsklienten behöver ordnas eller kostnader för rehabiliteringen ersätts

Servodatdieđa:veajuiduhttinplána


Definition: kuntoutujan tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja yhteensovittamiseksi laadittava suunnitelma


Definition: plan för ordnande och samordning av de tjänster som rehabiliteringsklienten behöver

Servodatdieđa:veajuiduhttinpsykoterapiija


Definition: mielenterveyden häiriöistä kärsivälle henkilölle tarkoitettu kuntoutus, jonka tavoitteena on parantaa ja palauttaa kuntoutujan opiskelu- tai työkykyä


Definition: rehabilitering som är avsedd för personer med mentala störningar och som syftar till att förbättra eller återställa rehabiliteringsklienternas studie- eller arbetsförmåga

Servodatdieđa:veajuiduhttinruhta


Definition: kuntoutujan toimeentulon turvaamiseksi maksettava päiväraha


Definition: dagpenning som betalas för tryggande av rehabiliteringsklientens försörjning

Servodatdieđa:veajuiduhttinruhtaovdu


Definition: kuntoutusraha, ylläpitokorvaus tai harkinnanvarainen kuntoutusavustus


Definition: rehabiliteringspenning, ersättning för uppehälle eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning

Servodatdieđa:veajuiduhttináigodat


Definition: ajanjakso, jonka aikana kuntoutuja saa kuntoutusta


Definition: period under vilken en rehabiliteringsklient får rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduhttinálgga


Definition: kirjallinen tai suullinen yhteydenotto kuntoutuksen käynnistämiseksi


Definition: skriftlig eller muntlig kontakt som tas för inledande av rehabilitering

Servodatdieđa:veajuiduvvi


Definition: henkilö, joka saa ohjausta tai valmennusta kuntoutumisessaan


Definition: person som får handledning eller träning för sin rehabilitering

... further results