Collection:Čoahkkin 2021 doaibmahehttehusat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

YK:n 13. joulukuuta 2006 hyväksymässä Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa vammaisuus määritellään seuraavalla tavalla: ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”

Sirdojuvvon collectionnamas čalganváddotearpmat, listtus leat tearpmat boahtán SoDe-listtus, ja dasa leat lasihuvvon NRK Sápmi tearpmat dán suorggis.

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 24 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli English
Servodatdieđa:aistivamma: gullováddu


Definition: skade som gir midlertidig eller varig nedsatt hørsel


Definition: skada som medfört tillfällig eller bestående hörselnedsättning


Definition: vamma, joka aiheuttaa kuulon tilapäisen tai pysyvän heikkenemisen

Servodatdieđa:aistivamma: heikkonäköisyys

Luonddudieđa ja matematihkka:aistivamma: huonokuuloisuus


Definition: Huonokuuloisuus on kuuroutta lievempi kuuloelimen vamma

Servodatdieđa:aistivamma: kuulovammainen


Definition: badjedoaba; olmmoš gii gullá heajut dahje lea bealjeheapme

  • døv (A)
    Sanctioned: false


Definition: person som hör dåligt eller är döv


Definition: henkilö, joka kuulee huonosti tai on kuuro

Servodatdieđa:aistivamma: kuurosokea


Definition: person med både syn- och hörselskada som vardera inverkar på kommunikationen, tillgången till information och möjligheterna att röra sig och att klara sig i vardagslivet


Definition: henkilö, jolla on sekä kuulo- että näkövamma, joka vaikuttaa hänen kommunikointiinsa, tiedonsaantiinsa ja liikkumiseensa sekä arkielämässä selviytymiseensä

Servodatdieđa:aistivamma: kuurosokeus


Definition: váttis oidno- ja gulluváttisvuođaid kombinašuvdna, ii vealttakeahttá dievaslaš bealjehis- dahje čalmmehisvuohta


Definition: vaikean näkö- ja kuulovamman yhdistelmä, ei välttämättä täydellinen kuurous ja sokeus

Servodatdieđa:aistivamma: näkövamma


Definition: badjedoabaDefinition: vamma, joka aiheuttaa näön tilapäisen tai pysyvän heikkenemisen

Servodatdieđa:aistivamma: näkövammainen


Definition: oaidnováttot lea olmmoš gean buoret čalmmi oaidnu lea čalbmelásain fuonit go 0.3 ja sovken lea olmmoš gean oaidnu lea čalbmelásain vuollil 0.05 dahje oaidninguovlu lea unnun vuollil 20 grádii dahje juo doaibmi oaidnu lea juoga eará sivas seamma ládje hedjonan


Definition: Näkövammaiseksi määritellään henkilö, jonka paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on heikompi kuin 0.3, ja sokeaksi henkilö, jonka paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0.05 tai näkökenttä supistunut halkaisijaltaan alle 20 asteeseen, tai jos toiminnallinen näkö on jostain muusta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt.

Servodatdieđa:aistivamma: áicováddosašvuohta


More info: Används inte i svenskan... Ii geavahuvvo ruoŧagielas...

Ruoŧas: fysisk funktionsnedsättning, neuropsykisk funktionsnedsättning & intelektuell funktionsnedsättning

Servodatdieđa:aistivamma: áicováddu


Definition: Váddu mii geahnohuhttá dahje eastá áiccu doaibmama, váddu sáhttá leat eamiváddu dahje maŋŋil omd. buohcuvuođa, lihkohisvuođa dahje agáiduvvama geažil šaddan.


Definition: En sanseskade er en skade som svekker eller forhindrer sensorisk funksjon. En sanseskade kan for eksempel være medfødt eller senere utviklet som følge av sykdom, ulykke eller aldring. /Google translate
More info: MEG: dárogieldoahpagiid lean mun evttohan.


Definition: En sensorisk skada är en skada som försämrar eller förhindrar sensorisk funktion. En sensorisk skada kan vara medfödd eller senare utvecklas till exempel på grund av sjukdom, olycka eller åldrande. /Google translate
More info: Används inte i svenskan... Ii geavahuvvo ruoŧagielas...

Ruoŧas: fysisk funktionsnedsättning, neuropsykisk funktionsnedsättning & intelektuell funktionsnedsättning


Definition: Aistivamma on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma. Aistivamma saattaa olla synnynnäinen tai myöhemmin esimerkiksi sairauden, onnettomuuden tai ikääntymisen seurauksena kehittynyt.

Luonddudieđa ja matematihkka:aistivamma: áicováttot


Definition: olmmoš geas lea váddu mii geahnohuhttá dahje eastá áiccu doaibmama
More info: Ruoŧas ii galgga dadjat "skada, fel, defekt" =váddu/váttot


More info: Används inte i svenskan... Ii geavahuvvo ruoŧagielas...

Ruoŧas: fysisk funktionsnedsättning, neuropsykisk funktionsnedsättning & intelektuell funktionsnedsättning


Definition: henkilö, jolla on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma

Servodatdieđa:aistivamma: čalmmehisvuohta


Definition: Blindhet är ett synfel som innebär total avsaknad av syn


Definition: Sokeus on väliaikainen tai pysyvä näköaistin puuttuminen.

Juridihkka:badjedoaba: doaibmavádjit


Definition: Geahča "funksjonshemmet".
Explanation: vai fysalaččatdoaibmavádjit?


Definition: Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa


Definition: Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others

Servodatdieđa:badjedoaba: kehitysvammainen


Definition: Čálganváddu ja čálganvihki leat mearriduvvon 2018:s davvisámi giellajuhkosis sániide: kehitysvamma, utvecklingsstörning, utvklingshemming. Ruoŧas lea ođđa láhka mii lohká ahte utvecklingsstörning ii oaččo šat geavahit. Galgá go de davvisámegiela tearbma maid rievdaduvvot?


Definition: Samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker

Store individuelle forskjeller – mange uten diagnose

Intellektuell fungering (IQ) < 70, ulike grader:
Explanation: https://www.stiftelsenvi.no/ord-og-begreper


Definition: person med funktionsnedsättning som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner
More info: Ruoŧas: fysisk funktionsnedsättning, neuropsykisk funktionsnedsättning & intelektuell funktionsnedsättning

Utvecklingstörd/Utvecklingshämmad lea boares sátni.


Definition: vammainen henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi
Explanation: https://thl.fi/sv/web/funktionsformagan/icf-klassifikationen

Juridihkka:doaibmavádjit


Definition: fellesbegrep for: Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner

Medfødt eller ervervet på grunn av sykdom eller skade


Definition: en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. (ne.se)


Definition: henkilö, jolla on määritettävissä oleva toiminnan rajoite suhteessa ympäristöön huomautus Henkilön rajoitteet voivat olla joko pysyviä tai tilapäisiä ja sekä fyysisiä, kognitiivisia, psyykkisiä että sosiaalisia.

Servodatdieđa:doaimmashehttejuvvon


Definition: fysalaš dearvvašvuođa hehttehusat, maid dihte olmmoš ii sáhte dievaslaččat doaibmat fysalaš birrasis


Definition: begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga i en viss situation eller i en viss miljö. (ne.se)

Kan aldrig sägas om en person utan bara om miljön runt omkring


Definition: fyysisiä terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä ympäristössä

Servodatdieđa:eamiváddu

Servodatdieđa:liikuntaesteinenDefinition: Vamman tms. vuoksi liikuntakyvytön tai huonosti liikkuva.

Servodatdieđa:monivammainen


More info: Galga go dadjat -váttot go Ruoyas ii galgga geabahit dakkár sániid go dán birra lea sáhka? /ml

Servodatdieđa:ruumiillinen vamma: liikuntaesteisyys

Servodatdieđa:ruumiillinen vamma: lámis


Definition: olmmoš, gii ii bastte lihkadit veahki haga

  • ufør (N)
    Sanctioned: true


Definition: henkilö, joka ei kykene liikkumaan omin avuin henkilö, jolla on toimintarajoitteita (buoret) [[1]]
Explanation: Sanan loppuosa ”esteinen” nostaa esille ympäristötekijöiden merkityksen. Se ei osoita sormella henkilöä, jolla on liikkumisen toimintarajoite. Se nostaa esille sen, että rakennetun ympäristön ja asenteiden esteettömyydellä on merkitystä. Sanat ja termit ovat tärkeitä

Servodatdieđa:vaikeavammainen


Definition: olmmoš gii dárbbaša fásta ja vealtameahttumit nubbi olbmo veahkki juogo guhkesáigásaš dahje ovdáneaddji váttu dahje buohcuvuođa dihte


Definition: henkilä joka tarvitsee säännöllistä ja välttämättä toisen ihmisen apua pitkäaikaisen tai etenevän sairauden vuoksi

Servodatdieđa:vaikeavammaisuus

Servodatdieđa:čálganváddosaš


More info: leago dat psyhkalaš váddu?


Definition: person med funktionsnedsättning som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner


Definition: vammainen henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi