Collection:Čuákkim 2019 Sosiaaltorvo

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sosiaaltorvo-listo vuáđuduvá “Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5.laitos”, mii lii Suomâ Kansaneläkelaitos almostittâm- Terminologialisto láá ráhtám Kela/FPA já Sanastokeskus TSK/Termilogiacentralen TSK.

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 47 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ
Servodatdieđa:almmolaš dearvvašvuođafuolahusa ovttadat


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja


Definition: staatâ, kieldâ teikkâ kieldâovtâstume servi, mii puovtâd tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid

Servodatdieđa:bargobártedáhkádus


Definition: sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta


Definition: sosiaaltáhádâs mii täähid pargee ko lii puosâškuáttám teikkâ vahadum pargo ohtâvuođâst.

Servodatdieđa:bargonávccaid iskkadeapmi


Definition: ulmuu pargonaavcâi já raijiittâsâi selvâttem pargoeellim vátámâšâi iähtun

Servodatdieđa:bargonávccaid árvvoštallan


Definition: selvitys työntekijän työkyvystä


Definition: čielgiittâs pargee navccáin porgâđ

Servodatdieđa:birgenláhkedorvu


Definition: sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo [1]


Definition: Sosiaaltorvo uási mon ulmen lii tähidiđ ulmui eeleed moin ciävzá

Servodatdieđa:bissovaččat veahki dárbbus


Definition: sairaan tai vammaisen henkilön sellainen pysyvä olotila, jossa hän ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua


Definition: pyeccee teikkâ vädulii ulmuu pisovâš tile, mast sun ij piergii nube ulmuu išettáá

Servodatdieđa:buhttenvulošvuohta


Definition: tuotteen tai palvelun ominaisuus, jonka perusteella korvataan tarpeellisia sairaanhoidon kustannuksia ja työterveyshuollon hyväksyttäviä kustannuksia [2]

  • sajanmäksimvuotâ (N)
    Note: kielâjuávus avžut, et täst ij kevttuu njuolgâ vaastâ. Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden korvattavuudesta. Talkkâsij haddelävdikodde meerrid tast, puáhtá-uv talkkâsij hade sajanmäksiđ
    Sanctioned: false
    Paradigm


Definition: puohtuu teikkâ palvâlus jiešvuotâ mon vuáđuld tarbâšliih pyecceitipšookoloh já pargotiervâsvuođâhuolâttâs toháliih koloh sajanmäksojeh

Servodatdieđa:buohccedikšodáhkádus


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairaudesta, kuntoutuksesta, raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia [3]

Servodatdieđa:buohccedikšosoahpamuš


Definition: sosiaaliturvasopimus, joka sääntelee sopimusmaiden välillä liikkuville henkilöille muussa kuin heidän asuinmaassaan annettavaa sairaanhoitoa


Definition: Sopâmušriijkâi koskâsâš sosiaaltorvosopâmuš mon vuáđuld ulmuuh uážžuh pyecceitipšoo eres sopâmušriijkâin ko jieijâs orroomriijkâst.

Servodatdieđa:buohcovuođadáhkádusa buhtadus


Definition: sairausvakuutuksesta maksettava korvaus [4]


Definition: sajanmáksu mii máksoo puácuvuođâtáhádâsâst

Servodatdieđa:dearvvašvuođabálvalusat


Definition: julkisin varoin rahoitettujen terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus [5]


Definition: almolávt ruttâdum palvâlusah tiervâsvuođâhuolâttâsâst

Servodatdieđa:dearvvašvuođadili čielggadeapmi


Definition: lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä selvitys etuudenhakijan terveydentilasta


Definition: tuáhtárciälkkámuš teikkâ selvâttem maid eres tiervâsvuođâhuolâttâs áámmátolmooš lii ráhtám hiätuoccee tiervâsvuođâtiileest

Servodatdieđa:dienasdáhkádus


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairauden, kuntoutuksen, raskauden, synnytyksen ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä ja työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia [6]


Definition: puácuvuođâtáhádâskorttâtáhádâs uási, mii sajanmáksá tienâsmonâttem mii lii šoddâm puácuvuođâst, vajoidutmist, äpittemvuođâst, šoddâdmist já párnáá tipšoost, já koloid moh láá šoddâm pargotiervâsvuođâhuolâttâsâst.

Servodatdieđa:dienasrádji


Definition: tulojen rajakohta, jonka ylimenevä osa tuloista vaikuttaa myönnettävään tai maksettavaan etuuteen


Definition: áánsui rääji, mon paijeelmannee uási vaaigut hiätun mii mieđettuvvoo teikkâ máksoo

Servodatdieđa:doaibmannákca


Definition: henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja

Servodatdieđa:dáhkiduvvon


Definition: henkilö, jolla on sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva oikeus etuuteen [7]


Definition: olmooš kiäst lii laavâ vuáđuld vuoigâdvuotâ hiätun.

Servodatdieđa:dáhpedorbmegolut


Definition: tapaturmasta aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten kokonaisuus


Definition: njuolgâ já epinjuolgâ koloh luhottesvuođâ keežild

Servodatdieđa:eastadeaddji ovdu


Definition: huomioon otettava etuus, jonka vuoksi etuudenhakijalle ei myönnetä jotain toista etuutta


Definition: hiätu mon tiet hiätuoccei ij pyevti mieđettiđ mottoom eres hiäđu

Servodatdieđa:fápmuduvvon olmmoš


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut toimimaan puolestaan [8]


Definition: olmooš, kiän nubbe olmooš lii valduuttâm toimâđ jieijâs peeleest.

Servodatdieđa:fápmuduvvon ovdogohcci


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan


Definition: olmooš, kiän nubbe olmooš lii olssis valduuttâm hiätukoccen ekonomâlâš teikkâ eres aašijn talle, ko sun ij tiervâsvuođâ teikkâ iärrás västidijjee suujâi tiet pyevti jieš hoittáđ jieijâs aašijd.

Servodatdieđa:iežasvástoáigi


Definition: etuuden maksukautta edeltävä ajanjakso, jolta ei pääsääntöisesti makseta etuutta


Definition: áigádâh ovdil ko váldu-uási hiäđust álgá maksuđ.

Servodatdieđa:lágas mearriduvvon ovdu


Definition: etuus, jonka saamisen edellytykset on säädetty laissa


Definition: hiätu, mon uážžum vátámâšah láá meridum laavâst.

Servodatdieđa:láhkaválljenmearrádus


Definition: määräys, joka osoittaa, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan tiettyä henkilöä tai organisaatiota koskevaan asiaan [9]


Definition: miärádâs, mii čáittá mon riijkâ laavah čuávvojeh tiätu ulmuu teikkâ seervi ääšist.

Servodatdieđa:máksovuostáiváldi


Definition: henkilö tai organisaatio, jolle rahallinen etuus maksetaan


Definition: olmooš teikkâ servi, kiäs/moos ruđâlâš hiätu máksoo.

Servodatdieđa:mánnábajádus


Definition: etuudensaajalle hänen huollettavanaan olevan, tietynikäisen lapsen perusteella maksettava etuus


Definition: hiätu mii máksoo hiäđu uážžoi ko sust lii tiätu ahasâš párnáá mast sun huolât

Servodatdieđa:oapmahaš


Definition: henkilö, joka on sukulaisuuden tai adoption perusteella läheinen toiselle henkilölle


Definition: olmooš kii lii hyelkkivuođâ teikkâ adoptio peht aldasâš nube ulmui

Servodatdieđa:oarbása ovdu


Definition: etuus, joka on tarkoitettu orvon elatukseen


Definition: hiätu mii lii uáivildum toorjân oarbbes párnážân, nomâlâsân párnážân kii lii monâttâm oovtâ teikkâ kuohtuid vanhimijd

Servodatdieđa:ovdavuoigadahtton sisaboahtu


Definition: tulo, jota ei oteta huomioon etuuden määrää laskettaessa


Definition: puátu, mii ij valduu vuotân ko hiäđu meeri rekinistoo. Ánsu moos ij pieijuu tiäddu ko ruttâtorjuu meeri rekinistoo.

Servodatdieđa:ovdofápmoáigi


Definition: ajanjakso, jona etuus on voimassa


Definition: áigádâh, kuás hiätu lii vyeimist.

Servodatdieđa:ovdooažžu


Definition: henkilö tai organisaatio, joka saa etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii uážžu hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcamuš


Definition: asiakirja, jolla etuudenhakija esittää pyynnön tai hänen puolestaan ja hänen suostumuksellaan esitetään pyyntö saada jotain etuutta


Definition: äššikirje/uuccâmluámáttâh moin ocá hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcci


Definition: henkilö tai organisaatio, joka hakee etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii ocá hiäđu

Servodatdieđa:persovdnakoarta buohcceoadjodieđuiguin


Definition: poliisin myöntämä henkilökortti, johon on merkitty vakuutetun sairausvakuutustiedot


Definition: persovnkorttâ mon pooliis lii mieđettâm já moos lii lasettum táhádum ulmuu puácuvuođâtáhádâstiäđuh.

Servodatdieđa:priváhta dearvvašvuođabálvalusovttadat


Definition: yksityishenkilö tai yksityinen organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja


Definition: privatis olmooš teikkâ privatis servi mii fáálá tiervâsvuođâpalvâlusâid

Servodatdieđa:ruumiillinen vamma: lámis


Definition: henkilö, joka ei kykene liikkumaan omin avuin henkilö, jolla on toimintarajoitteita (buoret) [[10]]
Explanation: Sanan loppuosa ”esteinen” nostaa esille ympäristötekijöiden merkityksen. Se ei osoita sormella henkilöä, jolla on liikkumisen toimintarajoite. Se nostaa esille sen, että rakennetun ympäristön ja asenteiden esteettömyydellä on merkitystä. Sanat ja termit ovat tärkeitä


Definition: olmooš, kii ij paste lihâdiđ išettáá

Servodatdieđa:seamma dikšunmearrádus


Definition: saman lääkärin, hammaslääkärin tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan saman kalenterivuorokauden aikana vakuutetulle tekemä samansisältöinen tutkimus- ja hoitomääräys

Servodatdieđa:sosiáladorvosoahpamuš


Definition: kahden tai useamman maan välinen sopimus, joka sääntelee näiden maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa [11]


Definition: kyevti teikkâ maaŋgâi riijkâi koskâsâš sopâmuš, mii stivree toi riijkâi kooskâst jottee ulmui sosiaaltorvo.

Servodatdieđa:sosiáladáhkádus


Definition: toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta [12]
Explanation: Lakisanat 2003: vakuutus, jolla "tietty ryhmä vakuutettuja turvataan ennakolta eräiden riskien tai vastaavien sosiaalitapahtumien varalta sellaisilla varoilla, jotka on koottu vakuutusmaksuina tai valtion avustuksin"


Definition: táhádâs mii kulá sosiaaltoorvon, mon ulmen lii turvâstiđ ulmuu eeleed tiätu eellimnubástusâi teikkâ päärti várás

Servodatdieđa:suddjejuvvon ovdu


Definition: etuus, jonka maksaminen tai johon oikeus turvataan etuudensaajalle lainmuutoksen yhteydessä etuuden tarkistamiseen tai lakkaamiseen saakka


Definition: hiätu, mii máksoo hiätu-uážžoi teikkâ moos hiätu-uážžost lii vuoigâdvuotâ peerusthánnáá lahânubástusâst, tassaaš ko hiätu tärhistuvvoo teikkâ nohá.

Servodatdieđa:vuolideaddji ovdu


Definition: huomioon otettava etuus, joka vähentää toisen etuuden määrää


Definition: hiätu mii vyeleed eres hiäđu mere.

Servodatdieđa:váikkuheaddji ovdu


Definition: etuus, jonka saaminen vaikuttaa haettavan etuuden myöntämiseen tai sen määrää


Definition: hiätu mii vaaigut eres hiäđui mieđeetmân teikkâ miärán.

Servodatdieđa:váldodearvvašvuođaguovddáš


Definition: terveyskeskus, josta saa kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut


Definition: tiervâsvuođâkuávdáš, mast uážžu kieldâ teikkâ kieldâovtâstume vijđásumos tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid.

Servodatdieđa:váldoovdu


Definition: huomioon otettava etuus, joka myönnetään ensisijaisesti toiseen etuuteen nähden


Definition: hiätu, mii vuosâsajaduvvoo já mii mieđettuvvoo vuosmužžân eres hiäđui iähtun.

Servodatdieđa:álbmotealáhatoažžu koarta


Definition: eläkeläisalennuskortti, jonka Kela myöntää pelkkää kansaneläkettä saavalle eläkkeensaajalle


Definition: iäláttâhulmui vuáládâskorttâ, mon Kela mieđeet iäláttâhuážžoid kiäh uážžuh tuše aalmugiäláttuv.

Servodatdieđa:álgoiežasvástu


Definition: kalenterivuosittain lääkekustannuksista kertyvä omavastuu, jonka pitää täyttyä ennen kuin vakuutettu voi saada lääkekorvausta


Definition: Jiešvástádâs talhâskoloin, mii lii čokkânâm kalenderive ääigi já mii kalga tievvâđ ovdilgo táhádum olmooš puáhtá uážžuđ talhâssajanmáávsu.

Medisiidna:árrabealjeheapme


Definition: henkilö, joka on kuuroutunut ennen puhutun kielen oppimista ja joka ei ole myöhemminkään oppinut puhuttua kieltä niin hyvin, että pystyisi viestimään sen avulla árr

Servodatdieđa:árvvoštallanvuloš ovdu


Definition: lakisääteinen etuus, jonka saamisen oikeutta arvioidaan sen perusteella, täyttyvätkö etuuden myöntämisedellytykset etuudenhakijan yksilöllisessä tilanteessa


Definition: laavâst meridum hiätu, mast vuoigâdvuotâ hiätun árvuštâlloo et tievih-uv hiäđu mieđettemvátámâšah occee persovnlâš tiileest.