Collection:Čuákkim 2021 Arvetävgisánádâh

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 7 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ Davvisámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Åarjelhsaemien Julevsámegiella Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål English
Servodatdieđa:androseksuaalisuus


Definition: tarkoittaa viehätystä maskuliinisuutta kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Androseksuaalinen vetovoima sisältää myös maskuliiniset naiset ja maskuliiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta. [1]


Definition: uáivild kiäsuttume maskulinvuotân. Termâ kovvee taggaar kiäsuttemvyeimi, mast lii koččâmuš eenâb-uv kiäsuttume čuosâttuvâi jiešvuođâin ko sii suhâpeelijn. Androseksual kiäsuttemvyeimi siskeeld meid maskulin nisonijd já maskulin eresuhâpiälágijd. Termâ ij miäruštâl kiäsuttemvyeimi tobdee jieijâs tâi kiäsuttume čuosâttuv suhâpele.


Definition: oaivvilda beroštumi máskuliinnalašvuhtii. Tearbma govvida geasuhusfámu, mas sáhka lea das, makkár olbmuin soames lea beroštuvvan ovdalgo go geasuhusfámu sivvan lea sohkabealli. Androseksuálalaš geasuhusfápmu sisttisdoallá maiddái máskuliidna nissoniid ja maskuliidna earásohkabealagiid. Tearbma ii meroštala geasuhusfámu vásiheaddji iežas dahje geasuhusa čuozáhaga sohkabeali

Servodatdieđa:aseksuaalisuus


Definition: Aseksuaalinen henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. [2]


Definition: Aseksuála olmmoš dovdá dábálaččat vehá dahje ii olláge seksuála geasuhusa nuppiide olbmuide. Aseksuála olbmot sáhtte dovdat earálágan, ovdamearkan romantihkalaš, emošuvnnalaš ja estehtalaš geasuhusa. Aseksuála olmmoš sáhtte identifiseret iežas maiddái homoin, heteron dahje bi- dahje pan-olmmožin su vásihan geasuhusa čuozáhagaid sohkabeali mielde. Lassedieđut aseksuálavuođas čuovvovaš diehtopakeahtas.

Servodatdieđa:butch


Definition: Henkilöt, joille maskuliinisuus on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä butcheiksi. Butchius voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Ulmuuh, kiäid maskulinvuotâ lii uáli tehálâš uási jieijâs suhâpeli-identitetist tâi olgospyehtimist, sättih miäruštâllâđ jieijâs butchin. Butchvuotâ puáhtá leđe suhâpeli-identitet, ton täärhib kuvvim tâi tastoo kuvvim jieijâs stiijlâst. Sääni lii távjá meid lesbosiärváduv kiävtust.


Definition: Olbmot, geaid maskuliidnavuohta lea hui dehálaš oassi iežas sohkabealleidentitehtas dahje ovdanbuktimis, sáhttet meroštallat iežaset butchan. Butchavuohta sáhttá leat sohkabealleidentitehta, dan dárkilut govvádus dahje dasto govvádus iežas stiillas. Dávjá maiddái lesbaservoša anus lean sátni.

Servodatdieđa:inter


Definition: Negatiivinen suhtautuminen ihmisiin, joiden kehon sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Se voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Inter(sukupuolisuus)fobia ilmenee myös rakenteellisena väkivaltana ja syrjintänä, kuten kiireettömissä lääketieteellisissä toimenpiteissä, jotka on tehty ilman henkilön omaa suostumusta.

Servodatdieđa:karhu


Definition: Karhumaisten homojen ja bimiesten liike syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla. Homokulttuurissa vallitsivat tuolloin kapeat ulkonäkönormit, jotka vieraannuttivat osan homomiehistä. Karhukulttuurissa ikä- ja ulkonäkövaatimuksia tärkeämpiä ovat toisten kunnioittaminen ja lämminhenkinen toveruus. Monien mielikuva karhualakulttuuria edustavista homomiehistä on se, että nämä ovat parrakkaita ja vatsakkaita, mutta karhujen ulkonäkö on yhtä vaihteleva kuin muidenkin eivätkä kaikki parrakkaat ja vatsakkaat homomiehet identifioidu karhuiksi. [3]


Definition: Kuobžâlágán homoi já bialmai lihâdâs šoodâi Ovtâstum staatâin 1980-lovo loopâst. Homokulttuurist lijjii ton ääigi vääldist čovgâ olgohäminoormah, mon uási homoalmain irâstii. Kuobžâkulttuurist ahe- já olgohämivátámušâid tehálub lii nubij kunnijâttem já lieggâ vuoiŋâlâš skippáárvuotâ. Maaŋgâi mielâkove kuobžâvyelikulttuur ovdâsteijee homoalmain lii taggaar, et sist láá siämuneh já stuorrâ čuávji, mut kuobžâi olgohäämi mulsâšud siämmáá ennuv ko iärásij-uv iäge puoh homoalmaah, kiäin lii siämu já stuorrâ čuávji, identifisistuu kuobžân.


Definition: Guovžalágan homoid ja bialbmáid lihkadus vulggii Amerihkás 1980-logu loahpas. Homokultuvrras ledje dalle gáržžes olggosoaidnonorpmat, mat gáidadedje oasi homoalbmáin. Guovžakultuvrras ahke- ja olggosoaidnogáibádusaid dehálut lea nuppiid gudnejahttin ja liekkus verddevuohta. Máŋgga miellagovva guovžavuollekultuvrra ovddastan homoalbmáin lea dat, ahte sis lea seamu ja čoavji, muhto guovžžaid olggosoaidnu molsašuvvá seammá láhkai go earáidge eaige buot homoalbmát, geain lea seamu ja čoavji, identifisere iežaset guovžan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

Servodatdieđa:lepakko


Definition: Lepakko on lesboista käytetty sana, jota käytetään asiayhteydestä riippuen eri tavoin, joko voimauttavana tai loukkaamistarkoituksissa (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Lepakko lii lesboin kevttum suomâkielâlâš sääni, mii kiävttoo äššiohtâvuođâst sorjon jieškote-uvnáál, jo-uv adeliđ vyeimi tâi áigumuššáin luávkkáđ.


Definition: Lepakko lea lesbain geavahuvvon sátni, man geavahit áššeoktavuođa mielde sierra láhkai, juogo fámuiduhttin dahje loavkašuhttinulbmilis.

Servodatdieđa:panseksuaalisuus


Definition: Panseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole hänelle merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta vetovoiman kohteita sukupuolen mukaan. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä, mutta termi panseksuaalisuus on otettu käyttöön myöhemmin. [4]


Definition: Panseksuála dahjege panseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála dahje/ja emošuvnnalaš geasuhusa buot sohkabeali olbmuide. Beroštumi čuozáhaga sohkabealis ii leat mearkkašupmi sutnje. Máŋggat panseksuála olbmot vásihit, ahte tearbma luvve klassifiseremis geasuhusa čuozáhagaid sohkabeali mielde. Tearpmat panseksuálavuohta ja biseksuálavuohta leat oassái badjálagaid, muhto tearbma panseksuálavuohta lea váldon atnui maŋŋelis.