Collection:1.13 Historie,geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05 godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 64 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska Davvisámegiella Suomen kieli
Geografiija:Rocky Mountains


Explanation: Rocky Mountains, Rocky Mountainsidie
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:aalkovistie


Explanation: aalkovistie
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • grunnleggende (A)
  Note: Opplysningstidas filosofer mente at vi alle er født med noen grunnleggende menneskerettigheter.
  Sanctioned: false

Medisiidna:almetje mij tjarke båvvasamme


Explanation: Almetje mij tjarke båvvasamme
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Medisiidna:baeniehealsoesåjtoe


Explanation: baeniehealsoesåjhtoe
More info: Elgå dåehkie,1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Medisiidna:baeniesåjtoe


Explanation: baeniesåjhtoe
More info: Elgå dåehkie,1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:beetneh-åesie


Explanation: beetneh-åesie
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • sum (N)
  Sanctioned: true

 • summa (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:byjrestahke


Explanation: byjrestahke, byjrestahkese
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekonomiija ja gávppašeapmi:båastoeh


Explanation: båastoeh, båastojde
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • retur (N)
  Sanctioned: false

 • retur (N)
  Sanctioned: false

Ekonomiija ja gávppašeapmi:båastoeh-påastemïerhke


Explanation: båastoeh-påastemïerhke, båastoeh-påastemïerhkese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:båeriesalmetje-gåetie


Explanation: båeriesalmetje-gåetie, båeriesalmetje-gåatan
More info: Elgå dåehkie,1.13 Historie, Geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekologiija ja biras:daelvie-måekieh


Explanation: daelvie-måekieh, daelvie-måekide
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Geografiija:dielhtien-liekie


Explanation: dielhtien-liekie, dielhtien-leakan
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • botnbre (N)
  Note: Botnbreen ligger i forsenkninger i fjellsiden.
  Sanctioned: false

Teknihkka industriija duodji:dubpiedidh


Explanation: dubpiedidh, dubpede, dubpiedi, dubpiedamme
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekologiija ja biras:eatnemen bijjieskierie


Explanation: eatnemen bijjieskierie
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • jordskorpeplate (N)
  Note: Jordskorpeplater støter mot hvarandre.
  Sanctioned: true

Ásttoáigi ja faláštallan:eejehtimmese gåetie


Explanation: eejehtimmese gåetie, eejehtimmese gåatan
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:gaatene-skaavhte


Explanation: gaatene-skaavhte, gaatene-skaavhtese
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Teknihkka industriija duodji:geatskanidh


Explanation: geatskanidh
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • zoome inn (MWE)
  Note: Det er mulig å zoome inn og se detaljer.
  Sanctioned: false

Teknihkka industriija duodji:geografiske


Explanation: geografiske
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • geografisk (A)
  Note: Det dukker stadig opp geografiske navn du bør kunne plassere på kartet
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:gilmehtahke


Explanation: gilmehtahke, gilmehtahkese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • frys (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:gåetie-guntege


Explanation: gåetie-guntege, gåetie-guntegasse
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ásttoáigi ja faláštallan:gåhkalidh


Explanation: gåhkalidh, gåhkele, gåhkali, gåhkalamme
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • bli oppgitt (MWE)
  Note: Derfor ble jeg litt oppgitt
  Sanctioned: true
 • resignere (V)
  Note: Derfor ble jeg litt oppgitt
  Sanctioned: true

Geografiija:jalloejoekehtse


Explanation: jalloejoekehtse, jalloejoekehtsasse
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • høydeforskjell (N)
  Status: recommended
  Note: Høydeforskjellen mellom to kurver kalles ekvidistansen
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:jieleme-ïebnh


Explanation: jieleme-ïebnh
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Teknihkka industriija duodji:jååskedahke


Explanation: jååskedahke, jååskedahkese
More info: jååskedahke, jååskedahkese: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Jueskiedahke: filnamn: 1.26 Velstand og verdenskris. Elgå dåehkie

 • kjøl (N)
  Sanctioned: true


Definition: Kjøleskap er et husholdningsapparat som benyttes for å konservere mat og drikke i en kjølig atmosfære for å oppnå lengre holdbarhet enn det som er mulig

 • kyl (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:klyjhpeldahke


Explanation: klyjhpeldahke, klyjhpeldahkese
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Stáda almmolaš hálddašeapmi:laakehts faamoe


Explanation: laakehts faamoe
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ođđa sánit:laante-organisasjovne


Explanation: laante-organisasjovne, laante-organisasjovnese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekonomiija ja gávppašeapmi:laessie-guelpie


Explanation: laessie-guelpie, laessie-gualpan
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Geografiija:liekie


Explanation: liekie, leakan
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • forsenkning i fjell (MWE)
  Note: Botnbreen ligger i forsenkninger i fjellsiden.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:likte-mierie


Explanation: likte-mierie, likte-mearan
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • meglingsfrist (N)
  Note: Meglingsfristen går ut ved midnatt.
  Sanctioned: true

Juridihkka:liktedh


Explanation: liktedh, lækta, likti, likteme
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • megle (V)
  Sanctioned: true

Ekonomiija ja gávppašeapmi:maarhna


Explanation: maarhna, maarhnese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekonomiija ja gávppašeapmi:maarhnadoekeme-laake


Explanation: maarhnadoekeme-laake, maarhnadoekeme-laakese
More info: Elgå dåehkie, Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ekologiija ja biras:mearoelaahpehtsh


Explanation: mearoelaahpehts, mearoelaahpehtsasse
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • havavsetning (N)
  Note: Vi kaller disse løsmassene for havavsetninger.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:mietedh


Explanation: mietedh
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ásttoáigi ja faláštallan:modelle


Explanation: modelle, modellese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • modell (N)
  Note: Hun ble pen som en modell
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:måekie-dajve


Explanation: måekie-dajve, måekie-dajvese
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05


Definition: Et nedbørsfelt er den delen av landoverflaten der vannet renner inn til et og samme vassdreg.

Servodatdieđa:negatijve


Explanation: negatijve
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Teknihkka industriija duodji:observatorijumme


Explanation: observatorijume
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • observatorium (N)
  Status: recommended
  Note: Paris-observatoriet ble bygget i 1667.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:organisasjovne


Explanation: organisasjovne, organisasjovnese
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:organisasjovnesne meatan årrodh


Explanation: organisasjovnesne meatan årrodh
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Ođđa sánit:orredorjese


Explanation: orredorjese
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:paarhte


Explanation: paarhte
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • part (N)
  Note: Partene står langt fra hverandre
  Sanctioned: true

 • part (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:positijve


Explanation: positijve
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:privatiseredh


Explanation: privatiseredh
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:protestantiske


Explanation: protestantiske
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • protestantisk (A)
  Note: Luthers protest ble utgangspunktet for opprettelsen av den protestantiske kirken.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:påastemïerhke


Explanation: påastemïerhke
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • porto (N)
  Sanctioned: true

 • porto (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:restiedidh


Explanation: restiedidh
More info: Elgå dåehkie: 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

 • passere grensen (MWE)
  Note: Grana passerte svenskagrensen for bare 2000 år siden.
  Sanctioned: false

Ekologiija ja biras:rïehkedh


Explanation: rïehkedh, reahka, rïehki, rïehkeme
More info: Elgå dåehkie 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

Servodatdieđa:saerniebyrå


Explanation: saerniebyrå
More info: Elgå dåehkie, 1.13 Historie, geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05

... further results