Collection:1.15 Nasjonalismens tid 140625

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 48 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Frankfurt-parlameente


Explanation: Frankfurt-parlameente, Frankfurt-parlameentese
More info: Elgå dåehkie. Filnamna: 1.15 Nasjonalismens tid

Geografiija:Lombardije


Explanation: Lombardije-Lombardijasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:Preussene


Explanation: Preussene-Preussenasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Geografiija:Sardinije


Explanation: Sardinije-Sardinijasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Geografiija:Venetsije


Explanation: Venetsije-Venetsijasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Juridihkka:aiddostahttit


Explanation: tjïertestidh-tjïerteste-tjïertesti-tjïertestamme
More info: Baakoegærja. Filnamn: 1.15 Najsonalismens tid

 • presisere (V)
  Note: uttrykke nøyaktig
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:ammes-reereme


Explanation: ammes-reereme, ammes-reeremasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:byjjes


Explanation: byjjes
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Juridihkka:deahpanidh


Explanation: deahpanidh-deahpane-deahpani-deahpanamme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonaslismens tid

 • skje (V)
  Sanctioned: false

Juridihkka:deahpanimmie


Explanation: deahpanimmie-deahpanæmman, deahpadimmie-deahpadæmman
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:domtese


Explanation: substativ av domtedh
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid 140625


Definition: När en känsla uppstår hos en individ är det som en psykisk reaktion på något som föregått eller som komma skall. Det är alltså alltid en händelse av något slag som utlöser en känsla.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:eanetlohkomearrádus


Explanation: jienebelåhkoe mieriedimmie
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:gaavnesjidh


Explanation: gaavnesjidh-gaavnesje-gaavnesji-gaavnesjamme
More info: Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja

Servodatdieđa:geerehtalledh


Explanation: geerehtalledh-geerehtalla-geerehtalli-geerehtalleme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:hertugdömme


Explanation: hertugdömme-hertugdömmese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:hïejmestaare


Explanation: hïjmestaare-hïjmestaarese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:jeatjahtovvedh


Explanation: jeatjahtovvedh-jeatjahtåvva-jeatjahtovvi-jeatjahtovveme
More info: Åarjelsaemien daaroen baakoegærja


Explanation: endre, omarbeide; vende

Juridihkka:jïjtje-vyljehke


Explanation: jïjtje-vyljehke, jïjtje-vyljehkasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:kanslere


Explanation: kanslere-kanslerasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

 • kansler (N)
  Status: out of date
  Sanctioned: false

 • kansler (N)
  Status: out of date
  Sanctioned: false


Definition: Kansler (ämbetsman) – beteckning för vissa höga ämbetsmän Rikskansler – ett svenskt ämbete som vanligen hade till uppgift

Servodatdieđa:laantegæmhpome


Explanation: laantegæmhpome-laantegæmhpomasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid 140625


Definition: (idretts)konkurranse mellom (lag fra) to eller flere land. friidrettslandskamp

Geografiija:laanteraaste


Explanation: laanteraaste-laanteraastese, laantekrïense-laantekrïensese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Ekonomiija ja gávppašeapmi:latjkedh


Explanation: latjkedh-latjkoe-latjkaji-latjkeme
More info: Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja

Servodatdieđa:nasjonaale-laavloe


Explanation: nasjonaalelaavloe, nasjonaalelaavlose
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:nasjonaale-romantihke


Explanation: nasjonaale-romantihke, nasjonaale-romantihkese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:nasjonaaledomtoe


Explanation: nasjonaaledomteme-nasjonaaledomtemasse
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.15 Nasjonalismen tid 140625


More info: synonym: fosterlandskänsla, fosterlandskärlek, nationalstolthet, patriotism, chauvinism

Servodatdieđa:nasjonaalestaate


Explanation: nasjonaalestaate-nasjonaalestatese
More info: elgå dåehkie. Filnavn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:nasjonalisme


Explanation: nasjonalisme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Stáda almmolaš hálddašeapmi:offisere-barkoe


Explanation: offiserebarkoe, offiserebarkose
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:ovietseles


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Stáda almmolaš hálddašeapmi:politiker

Stáda almmolaš hálddašeapmi:ritneldihkie


Explanation: ritneldihkie
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.15 nasjonalismens tid

Servodatdieđa:romantihke

Ekologiija ja biras:ruevtiegeajnoe-viermie


Explanation: ruevtiegeajnoe-viermie, ruevtiegeajnoe-vearman
More info: Elgå dåehkie. Filnamn. 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: jernbanelinjer som er knyttet sammen landet har et godt utbygd vei- og jernbanenett

Servodatdieđa:rïpmedh


Explanation: rïpmedh-ræpma-rïpmi-rïpmeme
More info: Baakoegærja.

Geografiija:serbialaš


Explanation: serbere- serberasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: fra serbisk, egentlig 'fri bonde') person som tilhører en slavisk folkegruppe som bor i Serbia

 • serb (N)
  Sanctioned: false
Geografiija:tysktalende


Explanation: tyske-gïelen (almetjh)
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Geografiija:ungarlaš


Explanation: ungarere-ungarerasse, medjare-medjarasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Education:universiteeten-lohkehtæjja


Explanation: universiteeten-lohkehtæjja, universiteeten-lohkehtæjjese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn:1.15 Nasjonalismens tid

Servodatdieđa:vietseles


Explanation: vietseles
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Juridihkka:ásahit


Explanation: mieriedidh-mierede-mieriedi-mieriedamme
More info: Åarjelsaemien -daaroen baakoegærja

Stáda almmolaš hálddašeapmi:åvtehke


Explanation: åvtehke-åvtehkasse


Definition: leder formann Mao / rettens formann / være formann i en forening / partiformann, styreformann

Servodatdieđa:åålmeh-heamture


Explanation: åålemh-heamture, åålmeh-heamturese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: Folksaga är en typ av berättelse som spridits genom muntlig tradition.

Servodatdieđa:åålmeh-kultuvre


Explanation: åålmeh-kulturvre, åålmeh-kultuvrese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: Folkkultur, eller folklig kultur är ett namn som i början av 1900-talet kom att användas som motsats till finkultur eller så kallad ståndsmässig kultur

Servodatdieđa:åålmeh-laavloe


Explanation: åålmeh-laavloe, åålmeh-laavlose
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: Folkvisa är en visa av anonym eller okänd upphovsman som inte föreligger i någon auktoriserad ursprunglig form utan i ett antal varianter, uppkomna genom muntlig tradering. Begreppet har sitt ursprung i tyskans Volkslied.

Servodatdieđa:åålmeh-musihke


Explanation: åålmeh-musihke, åålmeh-musihkese
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid


Definition: I allmänhet inbegrips även nygjord musik i termen, i de fall då den håller sig mer eller mindre inom formerna för den traditionella. Modern folkmusik kan experimentera rejält vad gäller vilka instrument som används, och hur man arrangerar; så länge det finns något där som påminner om ursprunget brukar man ändå kalla det folkmusik. Sådan musik som får så tydliga drag av rockmusik att den klarar sig i populärmusikens sfär kallas ofta folkrock eller i vissa fall Neofolk.

Försök att musiktekniskt definiera folkmusik brukar fallera. En del menar att folkmusik ska ha förts vidare genom en tradition där man spelar på gehör. Konstmusik från icke-europeiska länder kan vara helt befriad från notskrift, och beskrivningen förefaller därför en smula västerländskt etnocentrisk. Andra menar att folkmusik ska vara skapad i ett kollektiv. De flesta melodier är trots allt skrivna av en särskild upphovsman även om hans/ hennes namn har fallit i glömska, och kriteriet kan omformuleras så att den ursprunglige skaparen ska vara anonym, och hans verk ha omformats genom traditionen. Den definitionen används uppenbarligen inte så ofta, då moderna folkmusikgrupper ofta skriver stor del av sin repertoar själva. Bättre är nog att se termen folkmusik som en historisk och/eller social kategorisering av olika musikstilar.

Folkmusik bör ses dels som den bruksmusik som har använts av allmogen för både sina högtidstraditioner men även för vardagssysslor. Folkmusik är inte eller har aldrig varit statisk utan präglat samhällsbilden från olika tidsepoker. Klangidealet är kanske ett av de enklaste sättet att få bekräftelse på folkmusikens förändringsprocess, den tekniska utvecklingen är en annan av både instrument men även användningen av våra röster. Våra behov av folkmusik har starkt styrt folkmusikens utformning, uttryck och textinnehåll där även tekniken och kvantiteten har spelat en roll. Jämför loge och vägskäl med en modern folkmusikkonsert med all elektronik, eller en ringlek med en protestsång.

Servodatdieđa:åålmeh-sealoe


Explanation: åålmeh-sealoe, åålmeh-sealose
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

Geografiija:čekkialaš


Explanation: tjekker-tjekkerasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

 • tjeck Sanctioned: false
Dáidda ja girjjálašvuohta:šuokŋadahkki


Explanation: komponiste-komponistese, kompositööre- kompositöörese
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.15 Nasjonalismens tid

 • komponist (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: tonedikter, tonesetter
Explanation: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP


Definition: tondiktare, tonsättare