Collection:1.19 samfunnet forandres ikke godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 49 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:avholdsforening


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: sosial og politisk bevegelse som har som mål å fremme avhold og redusere bruk og omsetning av alkoho


Definition: nykterhetsförening syn:cenakle. Nykterhetsrörelsen är en folkrörelse vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika. Organisationerna arbetar i regel också med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtione

Servodatdieđa:baalhkabiejjie


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: dag (i uke eller måned) da (fast) lønn utbetales

Servodatdieđa:bargiidásodat

Servodatdieđa:barkoefuelhkie


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: familie hvor hovedforsørgeren er arbeider; familie som tilhører arbeiderklassen

Servodatdieđa:barkoesiebrie


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: forening av arbeidere, stiftet for å kjempe for bedring av arbeidernes kår og rettigheter, særlig om forening stiftet i tilslutning til thranitterbevegelsen på midten av 1800-tallet

Eanandoallu:bondesamfunn


Definition: ett jordbrukssamhälle, bondesamhälle eller agrarsamhälle är en sammanfattande beteckning på ett geografiskt område där produktionen till största del är av jordbrukskaraktär eller där de största värdena skapas inom jordbruket

Guolástus:båttrafikk


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: ferdsel av lystbåter, småbåter

Juridihkka:deavdit


Explanation: vååjhtedh-vååjhtie-vååjhti-vååjhteme
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603


Definition: tilfredsstille, etterkomme (BO)

Luonddudieđa ja matematihkka:dieselmohtor

Ekonomiija ja gávppašeapmi:doarjja

Luonddudieđa ja matematihkka:dåava-saakoe

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:eksportenæhtoe


Definition: Ij leah luhpie ålkoerïjhkese vaarah seedtedh
More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: forbud å eksportere

Servodatdieđa:eretfárrejeaddji


Definition: almetje gie laantem, sijjiem jallh dajvem laahpa.


Definition: Att lämna ett land, en plats eller område för en lång tid framåt

Luonddudieđa ja matematihkka:fabrihke-aajhtere


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.19 samfunnets forandres


Definition: Fabrikör är en äldre yrkestitel för en person som äger, förestår eller driver en fabrik.

Luonddudieđa ja matematihkka:fabrihkebealloe


More info: 1.19 samfunnet forandres

Servodatdieđa:fagarbeider


Definition: faagebarkije.
More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: person som er opplært etter en fastsatt fagplan, har avlagt fagprøve og har fått sitt fagbrev

Ávnnasindustriija:fosfovre


More info: Elgå dåehkei. Filnamn: 1.19 samfunnets forandres


Definition: Fosfor (från det grekiska ordet φωσφόρος, phoosforos, "ljusbärare") (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen. Fosfor ingår i kemiskt bunden form i RNA och DNA, och är nödvändig för alla levande celler. Fosfor kan inte hittas i fri form i naturen, på grund av hög kemisk reaktionsförmåga

Ávnnasindustriija:fosfovre-såara


More info: elgå dåehkie. filnamn: 1.19 samfunnets forandres

Servodatdieđa:fyrstikkarbeider


Definition: OM ELDRE FORHOLD. arbeider ved fyrstikkfabrikk

Luonddudieđa ja matematihkka:fyrstikkfabrikk


Definition: fabrihke mij såarah dorje.


Definition: fabrikk som produserer fyrstikker

Eanandoallu:gaertenebarkije


Definition: almetje gie stoerre gaertienisnie barka.
More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: innleid arbeider på en (større bonde)gård

Ekonomiija ja gávppašeapmi:gåetie-reeknelåhkoe


More info: filnamn:1.19 samfunnet forandres

Servodatdieđa:gærjatrygkije


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: person som eier eller driver et boktrykkeri.

Ekonomiija ja gávppašeapmi:industriarbeider


Definition: arbeider som er sysselsatt i industrien

Juridihkka:jaamelåhkoe


Definition: betecknar dödligheten hos en befolkning som antalet döda per 1000 personer i en befolkning per år
More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres

Ekonomiija ja gávppašeapmi:jearaldat


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.19 samfunnest forandres


Definition: Utbud och efterfrågan, även kallat tillgång och efterfrågan, är två grundläggande begrepp inom ekonomisk teori. Begreppen behandlar förhållandet mellan priset på en vara och den kvantitet som köpare och säljare av varan är villiga att handla med på en marknad.

Ávnnasindustriija:kobolte


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: hardt, metallisk grunnstoff som er magnetisk og et viktig legeringsemetall, som smelter først ved høye temperaturer

Ávnnasindustriija:koboltemaalme


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: koboltholdig malm, f.eks. koboltitt, linneitt, skutteruditt

Servodatdieđa:laanten sistie juhtedh


More info: Elgå dåehkie: filnamn:1.9 19032013 . filnamn: 1.19 samfunnet forandres

Eanandoallu:laanteåtnoe-maskijne


Definition: Jordbruksmaskin är ett samlingsnamn för de maskiner som används inom jordbruket, till exempel för jordbearbetning och foderberedning

Servodatdieđa:lav lønn

Teknihkka industriija duodji:læssamdahke


Definition: det att ngt till­förs

Teknihkka industriija duodji:maskijnehalle


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres

Teknihkka industriija duodji:mirkkolaš


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: som inneholder gift; som virker skadelig eller drepende ved gift; giftholdig

Servodatdieđa:oppdrag

 • oppdrag (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: arbeid en er blitt bedt om å utføre

Servodatdieđa:proletariat


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: forfattere, kunstnere osv. – det er simpelthen proletariatet.


Definition: Proletarii kallades i antikens Rom den fattigaste klassen av romerska medborgare. Beteckningen kommer sig av att den enda nytta de ansågs göra för staten var att avla barn (proles). Orden "proletärer" och "proletariat" kom i modernare tid att stå för den klass av lönearbetare som inte äger kapital i någon form (vare sig jord, maskiner eller pengar) och inte tjänar mer än att det räcker till livets nödtorft och alltså inte har någon möjlighet att spara för framtiden.

Luonddudieđa ja matematihkka:rišša

Servodatdieđa:rišša


More info: elgå dåehkie.filnamn: 1.19 samfunnets forandres

Servodatdieđa:smörgåspålägg


Definition: vuasta, bearkoe jallh jeatjah mij maahta voejelaejpien nelnie utnedh.
More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: ost, kjøtt og lignende til å ha på smørbrød kjøttpålegg

Ekonomiija ja gávppašeapmi:streaika


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.19 samfunnets forandres


Definition: arbeidsnedleggelse, hel el. delvis arbeidsstans som arbeidere i fellesskap el. forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge fram en løsning av en tvist mellom organiserte arbeidere og en arbeidsgiver el. arbeidsgiverforeningen

Medisiidna:sympati


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres Elgå dåehkie


Definition: Sympati är en känslomässig samhörighet med en annan person. Ofta innebär det att en person upplever ledsamhet, inte på grund av egen bedrövelse utan för att någon annan person som denne är välvilligt inställd till är ledsen. Sympati är när man känner medkänsla med en annan person

Luonddudieđa ja matematihkka:sïelkedahke-dajve


Definition: dajve sïelkedahken bïjre
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.19 samfunnets forandres


Definition: område omkring en hamn

Teknihkka industriija duodji:teknologiija


Definition: læren om framgangsmåtene ved bearbeiding av råstoffer til foredlede produkter

Servodatdieđa:thranitt


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: av Marcus Thrane (1817–90), leder for Arbeiderforeningene, som kjempet for sosiale og politiske reformer, og som ofte regnes som Norges første politiske massebevegelse

Ávnnasindustriija:trelasthandel


More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: forretning som selger trelast

Servodatdieđa:utvandring


Explanation: ålkoerijhkese juhtedh
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603 filnamn: 1.19 samfunnet foramdres

 • utvandring (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: det å utvandre, emigrasjon det er skrevet mye om utvandringen til Amerika.

 • utvandring (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false
Stáda almmolaš hálddašeapmi:veeljemenuepie


More info: 1.19 samfunnet forandres


Definition: studenternas liv och erfarenheter Undervisningsformer som ger studenterna valmöjligheter och kontroll Undervisningsformer där man lär av varandra Undervisningsformer

Juridihkka:vuolgguhit


Definition: gïehtjeldidh vaedtsedh
More info: filnamn: 1.19 samfunnet forandres

 • innby (V)
  Sanctioned: true
 • lokke (V)
  Sanctioned: true


Definition: 1 be å komme som gjest, invitere 2 lokke, friste (BO)

 • locka (V)
  Sanctioned: true
Ekonomiija ja gávppašeapmi:čovdojupmi


Explanation: raerie-raaran
More info: elgå dåehkie. filnamn: 1.19 samfunnet forandres


Definition: beslutning