Collection:1.28 Historien om menneskerettigheter

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 14 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Geografiija:Magna Charta


Definition: Magna Charta (enligt korrekt latin Magna Carta, "det stora fördraget")[1] kallas det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen Johan utan land, adeln och prästerna. Avtalet gav adel och präster förmåner i bland annat skattefrågor; det tvingade alltså kungen att dela med sig av sin makt till de två översta stånden. Kungamaktens anspråk på suveränitet begränsades således. Magna Chartas stora betydelse ligger i att dokumentet i engelsk historia senare upplevdes som ett frihetsbrev för hela folken och inte enbart som ett privilegiebrev för vissa samhällsgrupper. En av de centrala bestämmelserna i dokumentet är klausul 39 med följande lydelse:

"Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag

Servodatdieđa:eksperiment


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.28 matriks 9 historie om menneskerettigheter

Juridihkka:förhörsrum


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.28 Matriks 9 Historien om menneskerettigheter


Definition: rum på polisstation där personer (som misstänks ha begått brott) förhörs rum på polisstationen där personer förhörs

Servodatdieđa:gasskammer


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.28 Matriks 9 historien om menneskerettigheter


Definition: Gaskammare, utrymme för avlivning av djur eller avrättning av människor medelst gas.

Religion:holocaust


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.28 Matriks 9 Historien om menneskerettigheter


Definition: förintelsen

Religion:jødeutryddelse


Definition: var ett folkmord där omkring 6 milijoner judar dödas av Nasityskland under perioden kring andra världenskriget.

Servodatdieđa:kynisk


More info: 1.28 Matriks 9 Historie om menneskerettigheter. Elgå dåehkie


Definition: cynisk = som föraktar den mänskliga naturen och är likgiltig för medmänniskornas olyckor och lidanden

Juridihkka:maktmiddel


More info: filnamn: 1.28 Matriks 9 Historien om menneskerettigheter


Definition: til å tvinge igjennom noe med vold

Juridihkka:massemord


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.28 Matriks 9 Historie om menneskerettigheter


Definition: En massmördare är en person som avsiktligt dödat flera personer i ett så kallat massmord. Den amerikanska federala polismyndigheten Federal Bureau of Investigation skiljer på massmördare och seriemördare av utredningstekniska skäl. Till exempel på mördarnas olika motiv och modus operandi. De menar att i allmänhet ska morden begås på fyra personer men framförallt ska morden ska ha skett inom samma tidsrymd och händelseförlopp för att definieras som massmord

Servodatdieđa:slavehandel


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.28 Historien om menneskerettigheter


Definition: handel med slaver. Bortförande av unga kvinnor tlll bordeller i främmande länder mest i fråga om utomeuropeiska förh.

Juridihkka:stáhtakássa


Definition: er statens forråd av kontante penger.

Juridihkka:tvangsarbeid


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.28 Historien om menneskerettigheter


Definition: Tvångsarbete är arbete som är påtvingat utan arbetarnas samtycke.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:veahkagoddi


Definition: krigsoperation med större armeförband som ett helt krig el. om händelseförlopppet på en av dess fronter.

Juridihkka:árvofápmu


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.28 Matriks 9 Historien om menneskerettigheter


Definition: Auktoritet av latin auctoritas, bemyndigande; myndighet, att ingiva respekt, fullmakt eller tillstånd att göra någonting, eller förmåga att driva igenom sin vilja, någon med legitim makt.