Collection:Arvetävgisánádâh 2018

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sämikielâliih teermah tuhhiittuvvojii kielâjuáhus čuákkimist 8.-9.3.2018. Sánádâh lii rahtum Transtukipiste hlbti-sánáduv vuáđuld. Tuhhiittum teermah Google Drivest

  • This collection has been sanctioned on this date: 2018/03/09 (YYYY/mm/dd)
  • There are 40 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ
Servodatdieđa:androgyna


Definition: Androgyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi. Androgyyni voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen.

[1]

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. ////

Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.[2]


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018

Servodatdieđa:aseksuála


Definition: Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään. [3]

Servodatdieđa:avžumkiäldu


Definition: Kehotuskielto oli voimassa vuosina 1971–1999. Sen myötä julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen oli rangaistava teko. Kehotuskielto vaikutti siihen, millä tavalla media käsitteli seksuaalivähemmistötematiikkaa. Esimerkiksi asiallisia tv-dokumentteja ei lähetetty tämän lakipykälän vuoksi (Sateenkaarisanasto 2022, Seta.) [4]


Definition: avžumkiäldu lâi vyeimist iivij 1971–1999. Ton miäldásávt almolâš avžuuttem siämmáá suhâpele ulmui koskâsii huárušmân lâi ráŋgášem vuálásâš taho. Avžuuttemkiäldu vaiguttij toos, et moin naalijn media kieđâvušâi seksualucceeblohotematik. Ovdâmerkkân ášáliih tv-dokumenteh iä vuolgâttum taan lahâceehi tiet. (Seta, sateenkaarisanasto)

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [5]

Servodatdieđa:cis


Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [6]

Servodatdieđa:cisnorbma


Definition: Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti. [7]

Servodatdieđa:drag


Definition: Drag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Drag ei ole sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)
More info: Drag queen/king


Definition: Drag lii taaiđâšlaajâ, mast olmooš iärrás lasseen kárvudâtmáin sierâdâl suhâpelijguin já suhâpelirolâiguin. Drag ij lah siämmáš äšši ko transvestisâšvuotâ, moos tot távjá sehhejuvvoo.

Servodatdieđa:dásseárvosaš náittosdilleláhka

Servodatdieđa:femininalaš


Definition: Myös naisellisuus. Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta naisellisuudesta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. [8]

Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli


Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[9]

Servodatdieđa:hetero


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä.

[10]

Servodatdieđa:hetero-oletus


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [11]

Servodatdieđa:heteronormatiivvalaš


Definition: Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. [12]

Servodatdieđa:homo


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

[13]

Servodatdieđa:homofobiija


Definition: Homo-, bi-, ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä eivät ole varsinaisia fobioita, vaan ne ovat pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

[14]


Definition: Homo-, bi-, inter(suhâpelivuotâ)- já transfobia uáivildeh vaje, palo tâi fastašem tai identitetij kuáttá. Fobisâš lattim sáttá leđe hálbášem, uccááttem, ulgguubel kyeđđim, hemâdem tâi olgoštem. Taah almoneh láá siämmáásullâsiih ko seksism já rasism.

Servodatdieđa:iežásohkabeallevuohta


Definition: Muunsukupuolinen/transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

[15]
More info: Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.

Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta


Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[16]

Servodatdieđa:lesba


Definition: Homoseksuaalinen nainen. //// Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät itsensä lesboiksi. [17]

Servodatdieđa:luovvarbearaš


Definition: Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla juridisia vanhempia. [18]


Definition: Peerâ, mast páárnáš tâi párnááh láá sierânâs peerâohtâduvâi ohtsiih párnááh, ovdâmerkkân nissoonpaarâ já almaa tâi almaipaarâ já nissoonpaarâ oovtâst hammim peerâ. Apilaperruuh pyehtih leđe ovdâmerkkân kuulmâ vaanhim kulmâapilaperruuh, neelji vaanhim neljiapilaperruuh tâi kyevti vaanhim perruuh. Apilaperruin puoh vanhimeh láá táválávt párnáá tâi párnái sosialliih vanhimeh, mut laavâasâttem vááijuvvuođâi keežild tuše kyehti sist pyehtiv leđe juridisiih vanhimeh. (Seta, sateenkaarisanasto)

Anarâškielân teermâ apilapeerâ várás lii iävtuttum termân maaŋgâ vaanhim peerâ, kulmâapilaperruu várás kuulmâ vaanhim peerâ já neljiapilaperruu várás neelji vaanhim peerâ.

Servodatdieđa:maskulinlâš


Definition: Myös miehekkyys. Maskuliinisuus ei ole yksi yhtenäinen ominaisuus vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta miehisyydestä. Valtaosaltaan maskuliinisuus on kulttuurikohtaista. [19]

Servodatdieđa:neutri


Definition: Neutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai tarkempi kuvaus siitä. Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta. [20]

Servodatdieđa:norbmadiđolašvuohta


Definition: Normitietoisessa lähestymistavassa tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tehdään normit näkyviksi ja kyseenalaistetaan niitä. Normeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä siitä, mitä pidetään ”normaalina” Sateenkaarisanasto 2022, Seta.) [21]


Definition: Normâtiäđulii aldanemvyevi miäldásávt ohtsâškode ráhtuseh šaddeh tarkkum vuálásâžžân, noormah loptejuvvojeh uáinusân já toh piäijojeh koččâmuš vuálásâžžân. Noormah uáivildeh taan ohtâvuođâst ohtsâškoddeest vääldist leijee jurduid já ibárdâs tast, mon kalga anneeđ ”normalin”. Normâtiäđulâšvuotâ lii aktivlâš toimâm ton oovdân, et noormah roččuuččii.

Servodatdieđa:panseksuála


Definition: Panseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole heille merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta seksuaalisen kiinnostuksen kohteita sukupuolen mukaan. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä. [22]

Servodatdieđa:polyamoriija


Definition: Polyamorialla tarkoitetaan yhtä vastuullisen monisuhteisuuden muotoa ja siihen suuntautunutta seksuaalisuutta ja/tai romanttista/kumppanuudellista halua. Polyamorisuus ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista. Termillä vastuullinen monisuhteisuus viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia eli moniavioisuus. [23]

Servodatdieđa:pride


Definition: Pride on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joita järjestetään monilla paikkakunnilla. Suomessa tapahtumasta käytettiin aiemmin nimeä Vapautuspäivät (Sateenkaarisanasto 2022, Seta).


Definition: Pride lii maailmvijđosâš lihâdâs já jurdâččemvyehi, mast kuávdážin paijaan juáhháá vuoigâdvuotâ jieijâs seksuallii sundâšumán, suhâpeli-identitetân já suhâpele čäittimvuovvijd. Prideh láá táválávt ivnáás olmoošvuoigâdvuotâ- já kulttuurtábáhtusah, moh uárnejuvvojeh maaŋgâ päikkikoddeest. Suomâst tábáhtuumeest kevttui ovdeláá nommâ Vapautuspäivät (Pestimpeeivih).

Servodatdieđa:queer 1


Definition: poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja alattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti, jonka myötä ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea myös loukkaavana.

[24]

  • queer (N)
    Note: Ij veltihánnáá taarbâš jurgâliđ - jis jurgâluvvoo, te tot kalga puáttiđ lhbti-ulmui jieijâs algust, ko sääni merhâšumij smiettâm já meridem kolgâččij leđe sii hááldust.
    Sanctioned: false
    Paradigm
Servodatdieđa:registrerejuvvon bárragaskavuohta


Definition: Rekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen on voinut rekisteröidä vuodesta 2002 lähtien. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. Uusia parisuhteita ei rekisteröidä enää 1.3.2017 jälkeen, jolloin voimaan astuu yleinen avioliittolaki.

////// Rekisteröity parisuhde oli samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista vuodesta 2002 alkaen 1.3.2017 yleisen avioliittolain voimaan astumiseen saakka. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. [25]

Servodatdieđa:seksuála sodju


Definition: Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Jokaiselle kuuluu oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma seksuaalinen suuntautumisensa. Se voi myös muuttua oman elinkaaren aikana. [26]

Servodatdieđa:seksuálaveahádat


Definition: Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous, kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Tällaisia ovat mm. homot, lesbot ja biseksuaalit.

[27]

Servodatdieđa:siskkáldas adopšuvdna


Definition: Perheen sisäisessä adoptiossa, niin sanottu sosiaalinen (ei-biologinen) vanhempi adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Parin tulee olla rekisteröidyssä parisuhteessa (tai myöhemmin avioliitossa), jotta sisäinen adoptio voidaan toteuttaa.

[28]

Servodatdieđa:sohkabealeheapmi


Definition: Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. [29]

Servodatdieđa:sohkabeali divvun

Servodatdieđa:sohkabeali máŋggaláganvuohta


Definition: Sukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. [30]
More info: dárkkis sukupuolen moninaisuus/sukupuolten moninaisuus

Servodatdieđa:sohkabealledovddaheapmi


Definition: Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan erilaisia ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Näitä ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita, ovat esimerkiksi vaatetus, muu ulkonäkö, puhetyyli, ilmeet ja eleet. Ihmiset ilmaisevat sukupuoltaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. [31]


Definition: Suhâpele čäittim uáivild jieškote-uvlágán vuovijd, maid mij anneep jieččân kulttuurist mottoom suhâpele uássin. Suhâpele čäittim siskeeld ulmuu puoh tooimâid já lattim, moin sun puáhtá olssis já iärásáid oovdân, et sun lii nissoon, almai tâi miinii eres. Taah vyevih láá ovdâmerkkân pihtâseh já olgohäämi, sárnumvyehi, kejâstuvah já lihâstuvah. Ulmuuh pyehtih jieijâs suhâpele oovdân jo-uv tátulávt tâi tieđehánnáá.

Servodatdieđa:sohkabealleidentitehta


Definition: Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

[32]

Servodatdieđa:sohkabeallenorbma


Definition: Yhteiskuntamme ja kulttuurimme stereotypioiden ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä sukupuolet ovat muuttumattomat ja toistensa vastakohdat ja sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan.

[33]

Servodatdieđa:sohkabealleveahádagat


Definition: Sukupuolivähemmistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset. [34]
Explanation: Sukupuolivähemmistöt on kattokäsite, jolla viitataan henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät kaikin tai jollain tavoin vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta ja jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön, kuten transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset tai intersukupuoliset.


Definition: Suhâpeliucceeblohojuávhuh lii káttutuávádâh, mii čuujoot tooid ulmuid, kiäh iä tuubdâ, et šoddâmist miäruštâllum suhâpeeli västidičij sii jieijâs uáinu tâi kiäi suhâpeeli, ton čäittim já toos kullee tobdoh iä puoh tâi motomij vuovijguin västid normativlii jurduu suhâpeeleest já kiäh jiejah miärušteleh, et sij kuleh monnii suhâpeliucceeblohojuávkun, tego transsuhâpiälágeh, transvestiteh, eressuhâpiälágeh tâi intersuhâpiälágeh.

Servodatdieđa:transolmmoš


Definition: Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi. [35]

Medisiidna:transsohkabeallevuohta


Definition: Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta.

/////

Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet ovat myös tärkeitä. [36]

/////

Transsukupuolinen henkilö kokee olevansa eri sukupuolta kuin mikä hänen biologinen sukupuolensa on. Osa transsukupuolisista henkilöistä haluaa korjata kehonsa kirurgisesti ja/tai hormonaalisesti. Collection:mielladearvvašvuođasánádat - miõltiõrvâsvuõttsannõs - mielâtiervâsvuođâsánádâh
Explanation: Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve lääketieteelliselle sukupuolen korjaamiselle ja/tai sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.


Definition: Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet ij västid suu šoddâmist miäruštâllum suhâpele. Olmooš tobdá suhâpeliruossâriijdo šoddâmist miäruštâllum suhâpele kuáttá. Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet lii táválumosávt almai tâi nissoon, mut tot puáhtá leđe meid ovdâmerkkân eressuhâpiäláág. Transsuhâpiäláág ulmust sáttá leđe tárbu talhâstieđâlii suhâpele tiivoodmân já/tâi suhâpele juridisii naanoodmân. (Seta, sateenkaarisanasto 2022)

/////

lii koččâmâš suhâpele feerimist tienuuvt, et šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpeeli ij oro uápisin. Transsuhâpiälásii ulmuu suhâpeli-identitet puáhtá leđe almai, nissoon teikkâ maidnii muide. (Väestöliittö, seksuaalisuuden sanakirja)