Collection:Arvetävgisánádâh 2022

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Setan sateenkaarisanasto

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 84 articles in this collectionSource Suomen kieli Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Julevsámegiella Åarjelhsaemien Svenska English Norsk bokmål
Servodatdieđa:androgynia


Definition: Androgynialla tarkoitetaan maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden ja ominaisuuksien yhdistymistä samassa henkilössä. Sillä voidaan myös tarkoittaa tyyliä, jossa yhdistellään maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä esimerkiksi pukeutumisessa. Joidenkin henkilöiden sukupuoli-identiteetti on androgyyni. [1]


Definition: Androgyniijain oaivvilduvvo maskuliidna ja feminiidna iešvugiid ja iešvuođaid ovttastuvvama seamma persovnnas. Dainna sáhttet oaivvildit maiddái stiilla, mas ovttastahttit maskuliidna ja feminiidna iešvuođaid ovdamearkan gárvodeamis. Soames persovnnaid sohkabealleidentitehta lea androgyna.


Definition: Androgynia uáivild maskulin já feminin jiešvuođâi ovtâstume siämmáá ulmust. Tot puáhtá uáivildiđ meid stiijlâ, mii ovtâstâl maskulinvuođâ já femininvuođâ ovdâmerkkân kárvudâtmist. Motomij ulmui suhâpeli-identitet lii androgyn.

Servodatdieđa:androseksuaalisuus


Definition: tarkoittaa viehätystä maskuliinisuutta kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Androseksuaalinen vetovoima sisältää myös maskuliiniset naiset ja maskuliiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta. [2]


Definition: oaivvilda beroštumi máskuliinnalašvuhtii. Tearbma govvida geasuhusfámu, mas sáhka lea das, makkár olbmuin soames lea beroštuvvan ovdalgo go geasuhusfámu sivvan lea sohkabealli. Androseksuálalaš geasuhusfápmu sisttisdoallá maiddái máskuliidna nissoniid ja maskuliidna earásohkabealagiid. Tearbma ii meroštala geasuhusfámu vásiheaddji iežas dahje geasuhusa čuozáhaga sohkabeali


Definition: uáivild kiäsuttume maskulinvuotân. Termâ kovvee taggaar kiäsuttemvyeimi, mast lii koččâmuš eenâb-uv kiäsuttume čuosâttuvâi jiešvuođâin ko sii suhâpeelijn. Androseksual kiäsuttemvyeimi siskeeld meid maskulin nisonijd já maskulin eresuhâpiälágijd. Termâ ij miäruštâl kiäsuttemvyeimi tobdee jieijâs tâi kiäsuttume čuosâttuv suhâpele.

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. ////

Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.[3]


Definition: mánnábearaš, mas okta dahje máŋgasat vánhemiin gullet seksuála- dahje sohkabealleveahádagaide ///// Arvedávgebearašin gohčodit iežaset máŋggat dakkár mánnábearrašat, máná vuostá lean dahje máná plánen bearrašat, main okta dahje eanet vánhemat gullet seksuála- ja/dahje sohkabealleunnitlohkui.


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[4]

Servodatdieđa:aseksuaalisuus


Definition: Aseksuaalinen henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. [5]


Definition: Aseksuála olmmoš dovdá dábálaččat vehá dahje ii olláge seksuála geasuhusa nuppiide olbmuide. Aseksuála olbmot sáhtte dovdat earálágan, ovdamearkan romantihkalaš, emošuvnnalaš ja estehtalaš geasuhusa. Aseksuála olmmoš sáhtte identifiseret iežas maiddái homoin, heteron dahje bi- dahje pan-olmmožin su vásihan geasuhusa čuozáhagaid sohkabeali mielde. Lassedieđut aseksuálavuođas čuovvovaš diehtopakeahtas.

Servodatdieđa:avžumkiäldu


Definition: Kehotuskielto oli voimassa vuosina 1971–1999. Sen myötä julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen oli rangaistava teko. Kehotuskielto vaikutti siihen, millä tavalla media käsitteli seksuaalivähemmistötematiikkaa. Esimerkiksi asiallisia tv-dokumentteja ei lähetetty tämän lakipykälän vuoksi (Sateenkaarisanasto 2022, Seta.) [6]


Definition: lei fámus jagiid 1971-1999. Dan mielde almmolaš ávžžuheapmi seammá sohkabeale lean olbmuid gaskasaš fuorásteapmin lei dahku mas sáhtii ráŋggáštuvvot. Ávžžuhangielddus váikkuhii dasa, man láhkai media meannudii seksuálaunnitlohkotemádihkká. Ovdamearkan áššálaš tv-dokumeanttat eai sáddejuvvon dán láhkaparagráfa mielde.
More info: GG: vai ávžžuhusgielddus?


Definition: avžumkiäldu lâi vyeimist iivij 1971–1999. Ton miäldásávt almolâš avžuuttem siämmáá suhâpele ulmui koskâsii huárušmân lâi ráŋgášem vuálásâš taho. Avžuuttemkiäldu vaiguttij toos, et moin naalijn media kieđâvušâi seksualucceeblohotematik. Ovdâmerkkân ášáliih tv-dokumenteh iä vuolgâttum taan lahâceehi tiet. (Seta, sateenkaarisanasto)


Definition: Var i kraft mellan åren 1971–1999. Under den tiden var det förbjudet och straffbart att offentligt uppmana människor till att utöva sexuella gärningar med samma kön. Förbjudet ledde till hur medier behandlade tematiken kring sexuella minoriteter. Till exempel visades inga sakliga tv-dokumentärer om ämnet på grund av denna lag. [7]

Servodatdieđa:binääri


Definition: Binääri tarkoittaa kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen. [8]


Definition: (eng. binary/non-binary). Binára oaivvilda bipolára. Sohkabealleidentitehta sáhttá leat binára dahje ii-binára. Ii-binára lea persovdna, gean sohkabealleidentitehta ii heive bipolára nisson–almmái-juohkimii. Son sáhttá leat ovdamearkka dihtii earásohkabealat, sohkabealehis dahje intersohkabealát.

Servodatdieđa:biseksualitet


Definition: Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.


Definition: Biseksuála dahjege biseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa sihke seammá ja eará sohkabeale olbmuide. Muhtumiidda geasuhusa čuozáhaga sohkabealis ii leat mearkkašupmi. Tearpmat biseksuálavuohta ja panseksuálavuohta leat oassái badjálagaid.


Definition: Biseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume sehe ulmuid, kiäh láá siämmáá suhâpele, já ulmuid, kiäh láá eres suhâpele. Motomáid kiäsuttume čuosâttuv suhâpeeleest ij lah merhâšume. Teermah biseksualvuotâ já panseksualvuotâ láá uásild pajaluvâi.


Definition: person som är sexuellt dragen till båda könen


Definition: person som kan bli forelsket i, eller seksuelt tiltrukket av personer uavhengig av om de er menn eller kvinner.

Servodatdieđa:butch


Definition: Henkilöt, joille maskuliinisuus on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä butcheiksi. Butchius voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Olbmot, geaid maskuliidnavuohta lea hui dehálaš oassi iežas sohkabealleidentitehtas dahje ovdanbuktimis, sáhttet meroštallat iežaset butchan. Butchavuohta sáhttá leat sohkabealleidentitehta, dan dárkilut govvádus dahje dasto govvádus iežas stiillas. Dávjá maiddái lesbaservoša anus lean sátni.


Definition: Ulmuuh, kiäid maskulinvuotâ lii uáli tehálâš uási jieijâs suhâpeli-identitetist tâi olgospyehtimist, sättih miäruštâllâđ jieijâs butchin. Butchvuotâ puáhtá leđe suhâpeli-identitet, ton täärhib kuvvim tâi tastoo kuvvim jieijâs stiijlâst. Sääni lii távjá meid lesbosiärváduv kiävtust.

Servodatdieđa:cis


Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [9]


Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan. ///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Definition: Cisperson Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.

 • cis (N)
  Sanctioned: true


Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet

Servodatdieđa:cisnorbma


Definition: Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti. [10]


Definition: Cisnorbma lea servodagamet ja kultuvramet jurddašanmálle ja čálekeahtes njuolggadus, man mielde buot olbmot dovdet ahte gullet sidjiide meroštallon sohkabeallái ja buktet dan ovdan čielgasit


Definition: [...] att man förväntas vara cisperson. [11]

Servodatdieđa:detransitio


Definition: Detransitio tarkoittaa, että lääketieteellisen sukupuolen korjaushoidon aikana tai sen jälkeen ihminen haluaa palata aikaisempaan kehollisuuteensa, tai lähemmäs sitä, tai syntymässä määritetyn sukupuolen mukaisiin sosiaalisiin rooleihin. [12]


Definition: Detranišuvdna oaivvilda, ahte dálkkasdieđalaš sohkabeali divvuma áigge dahje dan maŋŋá olmmoš háliida máhccat árat gorudii, dahje lagabui dan, dahje riegádeamis meroštallon sohkabeali čuvvon sosiálalaš rollaide.

Servodatdieđa:drag


Definition: Drag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Drag ei ole sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)
More info: Drag queen/king


Definition: dáiddasuorgi mas loaiddasteaddji gárvoda vuostálas sohkabeali gárvvuide.// Drag lea dáiddahápmi, mas olmmoš earret eará gárvodemiin stoahká sohkabeliiguin ja sohkabeallerollaiguin. Drag ii leat seammá ášši go transvestihttavuohta, masa dat dávjá sehkkejuvvo.
More info: Drag sáhttá leat omd. stand up- komihkka, showdánsa, teáhter, lávlodáidda dahje performansa, mii hástala sohkabeallevuogádaga. Drag ii oaivvil seammá go transvestihtavuohta, masa dan dávjá seaguhuvvo.

Drag queen/king


Definition: Drag lii taaiđâšlaajâ, mast olmooš iärrás lasseen kárvudâtmáin sierâdâl suhâpelijguin já suhâpelirolâiguin. Drag ij lah siämmáš äšši ko transvestisâšvuotâ, moos tot távjá sehhejuvvoo.

 • drag Sanctioned: true


Definition: Drag är en form av konst, var personen med hjälp av till exempel klädsel leker med kön och könsroller. Drag är inte samma sak som transvestism, i vilket det ibland blandas med.

[13]

Servodatdieđa:dásseárvu


Definition: Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen ennaltaehkäistä syrjintää. ////

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen edistää tasa-arvoa. Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Dásseárvu oaivvilda buohkaid olbmuid seammalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhit eandalii sohkabeliid dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentiteahta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallama iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nisson dahje almmái. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddalgihtii eastadan olggušteamis. Dásseárvu oaivvilda buot olbmuid ovttalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhat eandalii sohkabeliid gaskasaš dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentitehta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallan iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nissona dahje albmá. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddidit dásseárvvu. Seksuálaunnitloguid olgguštansuodji lea merkejuvvon ovttaveardásašvuođaláhkii.


Definition: Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz ooudpeäʹlnn cõggâd čårstummuž. Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz oouʹdeed tääʹssäärv. Seksuaaluuʹccbõõzzi čårstemsuejj lij ǩeeʹrjtum õõutverddsažvuõttläkka.


Definition: jevnbyrdighet, likhet

Medisiidna:earásohkabealat


Definition: tarkoittaa ihmistä, joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.

/////

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton. Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. [14]


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde. ///// Earásohkabealatolmmoš sáhttá leat sihke almmái ja nisson, mii nu almmáivuođa ja nissonvuođa gaskkas dahje dalle áibbas eará dán juogu olggobealde. Earásohkabealatvuohta sáhttá doaibmat badjedoaban earáide ii-binára sohkabealleidentitehtaide ovdamearkka dihtii gender fluid, gender queer ja sohkabeallekeahtes. Transgender-tearpma geavahuvvui ovdal earásohkabeallevuođa synonyman. Eaŋgalasgielas transgender čujuha transsohkabealat olbmuide. Buohkat binára sohkabeallejuogu olggobeale olbmot eai dovdda tearpma earásohkabealat sin sohkabealleidentitehtan.


Definition: olmooš uáivild ulmuu, kii puáhtá anneeđ jieijâs suhâpelettemmin, maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälágin. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääjist, toi kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: miârkkšââvv oummu, kååʹtt vuäitt vueiʹnned jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen, mäŋgg- leʹbe jeeʹres-sooǥǥbeällsiʹžžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, tõi kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.

Servodatdieđa:feminiinisyys


Definition: Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden käytökseen, ulkoiseen olemukseen ja luonteeseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttu malli tai sisäsyntyistä kokemusta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. Valtavirtakulttuurissa feminiinisenä pidetään usein naiseuteen tai naisellisuuteen liitettyjä asioita. [15]


Definition: Feminiidna ii leat okta oktalaš dahje oba čielggas iešvuohki muhto máŋggaid iešvuođaid joavku, mat laktásit láhttenvuohkái, olgguldas hápmái ja lundui. Dat sáhttá leat ovdamearkka dihtii birrasis ohppon málle dahje olbmo siste šaddan vásáhus. Váldooassái feminiidna lea kulturguovddalaš. Váldoálbmoga kultuvrras feminiidnan atnet dávjá nissonvuhtii ja nissonlašvuhtii laktojuvvon áššiid.
More info: GG fuomaš! feminiidnavuohta

Servodatdieđa:femme


Definition: Henkilöt, joille feminiinisyys on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä femmeiksi. Femmeys voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana (Sateenkaarisanasto 2022, seta)


Definition: Olbmot, geaidda feminiidnavuohta lea hui dehálaš oassi iežas sohkabealleidentitehtas dahje dan ovdanbuktimis, sáhttet meroštallat iežaset femmen. Femmevuohta sáhttá leat sohkabealleidentitehta, dan dárkilut govvádus dahje dasto govvádus iežas stiillas. Dávjá maiddái lesbaservoša anus lean sátni.


Definition: Ulmuuh, kiäid femininvuotâ lii uáli tehálâš uási jieijâs suhâpeli-identitetist tâi olgospyehtimist, sättih miäruštâllâđ jieijâs femmen. Femmevuotâ puáhtá leđe suhâpeli-identitet, ton täärhib kuvvim tâi tastoo kuvvim jieijâs stiijlâst. Sääni lii távjá meid lesbosiärváduv kiävtust.

Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli


Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[16]


Definition: Juridihkalaš tearbma olbmo birra guhte ii ane iežas nissonin ii ge dievdun ///// Doahpaga sáhttá geavahit máŋgga láhkai. Almmolaš sagastallamis ja ovdamearkka dihtii antropologiijas goalmmát sohkabeali doahpagiin čujuhit dasa, ahte sohkabealit leat eanet go guokte. Dat ii mearkkaš dan, ahte sohkabealit livčče golbma, muhto badjedoaban dat cuvke guovtti joavkku sohkabeallejuogu. Juridihkalaš sohkabeallekategoriijaid buohta goalmmát sohkabeliin oaivvildit vejolašvuođa ásahit sohkabeallemearkan man nu eará go nisson dahje almmái.
More info: goalmmát sohkabeliin oaivvilduvvo dávjá olbmuide, geat eai sajáiduva dievdu-nisson-juhkui; goalmmát sohkabealli geavahuvvo erenomážit juridihkalaš sohkabeali dárkkuheami oktavuođas goalmmát sohkabealli lea maiddái jorgalus third sex-dadjanvuohkái, mii lea historjjálaččat čujuhan sierralágan seksuála- ja sohkabealleveahádagaide


Definition: Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

[17]

Servodatdieđa:gyne-/femiseksuaalisuus


Definition: tarkoittaa viehätystä feminiinisyyttä kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Gyne- tai femiseksuaalinen vetovoima sisältää myös feminiiniset miehet ja feminiiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta. [18]


Definition: oaivvilda geasuhusa feminiidnavuođa guovdu. Tearbma govvida geasuhusfámu, mas sáhka lea das, makkár olbmuin muhtun lea beroštuvvan eanet go geasuhusa čuozáhagaid sohkabeliin. Gyne- dahje feminiidnavuođa geasuhusfápmu sisttisdoallá maiddái feminiidna albmáid ja feminiidna earásohkabealagiid. Tearbma ii meroštala geasuhusfámu vásiheaddji iežas dahje geasuhusa čuozáhaga sohkabeali.


Definition: uáivild kiäsuttume femininvuotân. Termâ taggaar kovvee kiäsuttemvyeimi, mast lii koččâmuš eenâb-uv kiäsuttume čuosâttuvâi jiešvuođâin ko sii suhâpeelijn. Gyne- tâi femiseksual kiäsuttemvyeimi siskeeld meid feminin almaid já feminin eresuhâpiälágijd. Termâ ij miäruštâl kiäsuttemvyeimi tobdee jieijâs tâi kiäsuttume čuosâttuv suhâpele.

Servodatdieđa:hetero-oletus


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [19]


More info: Heteronormativitehta lea doaba mii čilge guđeládje servodat bajida heterofiliija lunddolažžan ja normálan, ja eará seksuálalaš sojuid fas atná eahpelunddolažžan ja spiehkastahkan

[Garra boját ja fiinna nieiddat, Heteronormativitehta sámi čáppagirjjálašvuođas.Berit Margrethe Oskal] Dan mielde olbmot juohkašuvvet guovtti sohkabeallái, mat háliidit nuppiideaset dihto vugiin. Heteronavddus lea kultuvrralaš ja servodatlaš jurddašanmálle, man olbmot ollašuhttit beroškeahttá das, makkár váikkuhusaid dainna lea eará olbmuide.


Definition: Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

[20]

Medisiidna:heteronormativitehta


Definition: tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan on olemassa vain kaksi keskenään vastakkaista sukupuolta (miehet ja naiset) sekä oletusta, että kaikki ovat heteroseksuaaleja. [21]


Definition: dárkkuha jurddašanvuogi, man mielde leat leame dušše guokte gaskaneaskka vuostálas sohkabeali (dievddut- ja nissonat) sihke navdima, ahte buohkat leat heteroseksuálat.


Definition: uáivild jurdâččemvyevi, mon mield láá tuše kyehti koskânis vuástálâs suhâpele (almaah já nisoneh) sehe nabdem, et puohah láá heteroseksualeh.


Definition: miârkkšââvv juʹrddemnääʹl, koon mieʹldd liâ pâi kueʹhtt kõskkneez vuâsttlõs sooǥǥbeäʹl (åumma da neezzan) di aaibšummuž, što puk liâ heteroseksuaal.

Servodatdieđa:heterous


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muita kuin samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä. Vaikka tämä viittaa ajatukseen, että sukupuolia olisi vain kaksi, myös jotkut ei-binäärisesti eli muutoin kuin naisiksi tai miehiksi identifioituvat määrittelevät itsensä heteroiksi. [22]


Definition: Hetero, heteroseksuála dahjege heteroseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa eará go seammá sohkabeali olbmuid guovdu, geavatlaččat dábálaččat almmái nissonii ja nisu albmái. Vaikke dát čujuha jurdagii, ahte sohkabealit leat dušše guokte, maiddái muhtun ii-bináralaččat dahje muđui go nisun dahje almmájin ieš identifiseren olbmot meroštallet iežaset heteron.


Definition: Hetero ađai heteroseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume ulmuid, kiäh láá eres suhâpele, keevâtlávt táválávt almai nisonáid tâi nissoon almaid. Veikkâ taat čuujoot ton jurdui, et suhâpeleh liččii tuše kyehti, te meid motomeh ij-biinaarliih ađai mudoi ko nisonin tâi almajin identifisistee ulmuuh miärušteleh jieijâs heteron.

Servodatdieđa:hlbtiq


Definition: Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot, bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit. Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Bustávagoalus čujuha sihke seksuála- ja sohkabealleunnitloguide: lesbat, homot, bi-olbmot, transolbmot, intersohkabealagat ja queerat. Bustávagollosis leat sierra veršuvnnat dan mielde, guđe joavkkuide háliida čujuhit. Oanádus lea ruoŧagillii dávjá hbtq ja eŋgelasgillii lgbti.


Definition: Puustavkuálus čuujoot sehe seksual- já suhâpeliucceeblohojuávhoid: lesboh, homoh, biulmuuh, transulmuuh, intersuhâpiälágeh já queereh. Puustavkuálusist láá jieškote-uvlágán versioh tađe mield, mooid juávhoid lii ulmen čujottiđ. Uánádâs lii ruotâkielân táválumosávt čallum hbtq já eŋgâlâskielân lgbti.

Servodatdieđa:homo


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

[23]


Definition: dievdu, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuálalaš geasuheami iežas sohkabeallái // Homo, homoseksuála dahje homoseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa seammá sohkabeali olbmuide. Sáni homo geavahit maiddái gáržžibut govvidit albmá, gii dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa albmáide.


Definition: Homo eller homosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer av samma kön. Ordet homo används ibland i en snävare betydelse, en person som identifierar sig som en man som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av män.

[24]
More info: GG: evttohuvvon Homovuohta, mii lea suomagillii homous. Leago seamma?

 • gay (N)
  Sanctioned: true

 • homo (N)
  Sanctioned: true
Servodatdieđa:homofobiija


Definition: Homo-, bi-, ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä eivät ole varsinaisia fobioita, vaan ne ovat pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

[25]


Definition: oaivvilda vaši, balu, dahje vuostehágu homo-, bi- ja transseksuála olbmuid vuostá ja fasttáša sin ///// oaivvilda vaši, balu fasttášeami dahje vuostemiela seammá sohkabeallái čuohcán geasuhusa vuostá. Fobialaš láhtten sáhttá boahtit ovdan duššin dahkamin, badjelgeahččamin, eastimin, heađušteapmin, olggušteapmin dahje juobe vašširihkusin. Dat sáhttá boahtit ovdan maiddái ráhkaduslaš olggušteapmin. Homofobia lea bálddalastimis seksismma ja rasismma albmonemiide.


Definition: Homo-, bi-, inter(suhâpelivuotâ)- já transfobia uáivildeh vaje, palo tâi fastašem tai identitetij kuáttá. Fobisâš lattim sáttá leđe hálbášem, uccááttem, ulgguubel kyeđđim, hemâdem tâi olgoštem. Taah almoneh láá siämmáásullâsiih ko seksism já rasism.


Definition: Homo-, bi- och transfobi Betyder hat, fruktan, avsky eller motvilja emot dessa identiteter. Fobiskt beteende kan innebära ogiltigförklaring, nedvärdering, uteslutande, trakasseri eller diskriminering. Dessa är inte faktiska fobier, utan kan jämföras med fenomen som sexism och rasism.

[26]


Definition: https://www.gomentor.no/artikler/Homo-bi-og-transfobi

Medisiidna:homofobiija


Definition: tarkoittaa voimakasta pelkoa tai kielteistä, torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoiksi oletettuja henkilöitä kohtaan (Seksuaalisuuden sanakirja)

/////

tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä samaan sukupuoleen kohdistuvaa vetoa kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Se voi ilmetä myös rakenteellisena syrjintänä. Homofobia on rinnastettavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. [27]


Definition: dárkkuha vuoimmálaš balu dahje biehtadahkes, duostu dovdoreakšuvnna homoseksualitehta ja homon navdojuvvon olbmuid guovdu.


Definition: uáivild vuáimálii palo teikkâ negativlii, tyestee tobdoreaktio homoseksualvuođâ já homon nobdum ulmui vuástá.


Definition: miârkkšââvv viõusâs põõl leʹbe ǩiõldlaž, tuâsttai toobdreaktio homoseksuaal’lažvuõđ da homon jurddum oummui årra.

Servodatdieđa:homous


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan.


Definition: Homo, homoseksuála dahje homoseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa seammá sohkabeali olbmuide. Sáni homo geavahit maiddái gáržžibut gocvvidit albmá, gii dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa albmáide.

Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta


Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[28]


Definition: olmmoš, gean biologalaš gorudis eai leat čielgasit dievddu eai ge nissona olgguldas dahje siskkáldas sohkabealeorgánat ///// Intersohkabeallevuohta oaivvilda joavkku earálágan goruda variašuvnnaid, main sohkabeliide juhkkojuvvon iešvuođat, dego kromosomat, sohkabealleorgánat dahje hormonadoaibma eai leat čielgasit dábálaččat nisson- dahje almmáiolbmuide. Intersohkabeallevuohta lea lunddolaš gorutlaš molsašuddan ja buktá oidnosii dan, ahte olbmuid ii sáhte biologalaččatge juohkit guovtti sohkabeallái, mat gokčet eret nubbi nuppi. Intersohkabeallevuohta sáhttá leat soapmásiidda maiddái sohkabealleidentitehta.


Definition: Interkönhet Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

[29]

Servodatdieđa:kaappi


Definition: Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Skáhppe lea metafora rabasvuođajearaldagaide. Olmmoš lea skáhpes, go son ii leat buktán ovdan iežas seksuála doaladumis dahje sohkabealleidentitehtas dahje sohkabeali ovdan buktimii laktásan identitehtas.


Definition: Skappi lii metafora ávusvuotâkoččâmuššáid. Olmooš lii skaapi siste talle, ko sun ij lah puáhtám oovdân jieijâs seksuallii sundâšume tâi suhâpeli-identitet tâi suhâpele čäittimân lohtâseijee identitetis.

Servodatdieđa:karhu


Definition: Karhumaisten homojen ja bimiesten liike syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla. Homokulttuurissa vallitsivat tuolloin kapeat ulkonäkönormit, jotka vieraannuttivat osan homomiehistä. Karhukulttuurissa ikä- ja ulkonäkövaatimuksia tärkeämpiä ovat toisten kunnioittaminen ja lämminhenkinen toveruus. Monien mielikuva karhualakulttuuria edustavista homomiehistä on se, että nämä ovat parrakkaita ja vatsakkaita, mutta karhujen ulkonäkö on yhtä vaihteleva kuin muidenkin eivätkä kaikki parrakkaat ja vatsakkaat homomiehet identifioidu karhuiksi. [30]


Definition: Guovžalágan homoid ja bialbmáid lihkadus vulggii Amerihkás 1980-logu loahpas. Homokultuvrras ledje dalle gáržžes olggosoaidnonorpmat, mat gáidadedje oasi homoalbmáin. Guovžakultuvrras ahke- ja olggosoaidnogáibádusaid dehálut lea nuppiid gudnejahttin ja liekkus verddevuohta. Máŋgga miellagovva guovžavuollekultuvrra ovddastan homoalbmáin lea dat, ahte sis lea seamu ja čoavji, muhto guovžžaid olggosoaidnu molsašuvvá seammá láhkai go earáidge eaige buot homoalbmát, geain lea seamu ja čoavji, identifisere iežaset guovžan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Kuobžâlágán homoi já bialmai lihâdâs šoodâi Ovtâstum staatâin 1980-lovo loopâst. Homokulttuurist lijjii ton ääigi vääldist čovgâ olgohäminoormah, mon uási homoalmain irâstii. Kuobžâkulttuurist ahe- já olgohämivátámušâid tehálub lii nubij kunnijâttem já lieggâ vuoiŋâlâš skippáárvuotâ. Maaŋgâi mielâkove kuobžâvyelikulttuur ovdâsteijee homoalmain lii taggaar, et sist láá siämuneh já stuorrâ čuávji, mut kuobžâi olgohäämi mulsâšud siämmáá ennuv ko iärásij-uv iäge puoh homoalmaah, kiäin lii siämu já stuorrâ čuávji, identifisistuu kuobžân.

Servodatdieđa:kruisailu


Definition: homoyhteisöön kuuluva ilmiö, joka tarkoittaa satunnaisen, kertaluonteisen ja monesti anonyymin seksiseuran hakemista tietyistä paikoista (esimerkiksi puistot, julkiset wc:t, homosaunat) joko kävellen tai autolla. Kruisailulla tarkoitetaan nykyään myös teknologian avulla (esimerkiksi älypuhelinsovelluksilla, internetpalveluissa) tapahtuvaa seksiseuran hakemista (Sateenkaarisanasto 2022, seta)


Definition: (cruising) lea homoservošii gullevaš albmoneapmi, mii oaivvilda deivvolaš, ovtta háve ja máŋgii anonyma seksasearvvi ohcama dihto báikkiin (ovdamearkan párkkat, almmolaš hivssegat, homosávnnit) juogo vácci dahje biillain. Jođašemiin oaivvildit otnábeaivve maiddái teknologiijain (ovdamearkan fihttotelefovnna applikašuvnnaiguin, internetbálvalusain) dáhpáhuvvan seksasearvvi ohcama.
More info: GG: jođašeapmi?


Definition: homosiärvádâhân kullee almoon, mii uáivild kiärduluándusii já távjá anonym seksiseervi uuccâm sätiulmuiguin tiätu soojijn (ovdâmerkkân muorâstuvah, almoliih wc:h, homosäävnih) jo-uv vääzin tâi autoin. Kruisam uáivild taan ääigi meid teknologiain (ovdâmerkkân fiättupuhelinheiviittâsâiguin, internet-palvâlusâin) tábáhtuvvee seksiseervi uuccâm.

Servodatdieđa:lepakko


Definition: Lepakko on lesboista käytetty sana, jota käytetään asiayhteydestä riippuen eri tavoin, joko voimauttavana tai loukkaamistarkoituksissa (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Lepakko lea lesbain geavahuvvon sátni, man geavahit áššeoktavuođa mielde sierra láhkai, juogo fámuiduhttin dahje loavkašuhttinulbmilis.


Definition: Lepakko lii lesboin kevttum suomâkielâlâš sääni, mii kiävttoo äššiohtâvuođâst sorjon jieškote-uvnáál, jo-uv adeliđ vyeimi tâi áigumuššáin luávkkáđ.

Servodatdieđa:lesba


Definition: Homoseksuaalinen nainen. //// Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät itsensä lesboiksi. [31]


Definition: nisson gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami iežas soahkabeallái ///// Nisu, guhte dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa nissoniidda. Maiddái muhtun ii-bináralaččat iežaset identifiseren olbmot meroštallet iežaset lesban.


Definition: nissun gut seksuálalattjat gæssu ulmutjijda sæmmi sjierves; homofijlla nissun
Explanation: lesbisk boahtá Greklánda suollu namás Lesbos


Definition: En homosexuell kvinna.
Explanation: [32]


Definition: kvinne som følelsesmessig og/eller seksuelt blir tiltrukket mennesker av samme kjønn; en homofil kvinne
Explanation: etter øynavnet Lesbos, nå Lésvos

Servodatdieđa:luovvarbearaš


Definition: Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla juridisia vanhempia. [33]


Definition: bearaš mas mánás leat guokte, golbma dahje njeallje sosiála vánhema; muhto dušše guokte leaba máná virggálaš vánhemat. // Bearaš, mas mánná dahje mánát leat sierra bearašovttadagaid oktasaš mánát, ovdamearkan nissonpára ja albmá dahje almmáipára ja nissona bearaš. Luovvarbearrašat sáhttet leat ovdamearkan golmma vánhema golmmaluovvarbearrašat, njealji vánhema njealjiluovvarbearrašat dahje guovtti vánhema bearrašat. Luovvarbearrašiin buot vánhemat leat dábálaččat máná dahje mánáid sosiála vánhemat, muhto láhkaásaheami váilevuođaid dihtii dušše guovttis sis sáhttet leat juridihkalaš vánhemat.


Definition: Peerâ, mast páárnáš tâi párnááh láá sierânâs peerâohtâduvâi ohtsiih párnááh, ovdâmerkkân nissoonpaarâ já almaa tâi almaipaarâ já nissoonpaarâ oovtâst hammim peerâ. Apilaperruuh pyehtih leđe ovdâmerkkân kuulmâ vaanhim kulmâapilaperruuh, neelji vaanhim neljiapilaperruuh tâi kyevti vaanhim perruuh. Apilaperruin puoh vanhimeh láá táválávt párnáá tâi párnái sosialliih vanhimeh, mut laavâasâttem vááijuvvuođâi keežild tuše kyehti sist pyehtiv leđe juridisiih vanhimeh. (Seta, sateenkaarisanasto)

Anarâškielân teermâ apilapeerâ várás lii iävtuttum termân maaŋgâ vaanhim peerâ, kulmâapilaperruu várás kuulmâ vaanhim peerâ já neljiapilaperruu várás neelji vaanhim peerâ.


Definition: En familj där barnet eller barnen är gemensamma av flera familje-enheter, till exempel en familj som består av ett kvinnopar och ett par män tillsammans med barn. Klöverfamiljer kan vara en famil med tre vuxna, fyra vuxna eller två vuxna. I en klöverfamilj är oftast alla dessa vuxna personer barnets så kallade sociala föräldrar, men enligt den nuvarande lagstiftningen kan endast två av dem vara juridiska sådana.

[34]
More info: stjärnfamilj ferte dárkkistit


Definition: En familie hvor barnet eller barna deles av flere familieenheter, for eksempel en familie som består av et kvinnelig par og et par menn sammen med barn. Kløverfamilier kan være en familie på tre voksne, fire voksne eller to voksne. I en familie av klubber er de fleste av disse barna vanligvis de såkalte sosiale foreldrene til barnet, men i henhold til gjeldende lovgivning kan bare to av dem være lovlige.

Servodatdieđa:maskuliinisuus


Definition: Maskuliinisuus ei ole yksi yhtenäinen ominaisuus vaan useiden käytökseen, ulkoiseen olemukseen luonteeseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttu malli tai sisäsyntyistä kokemusta. Valtaosaltaan maskuliinisuus on kulttuurikohtaista. Valtavirtakulttuurissa maskuliinisena pidetään usein mieheyteen tai miehisyyteen liitettyjä asioita. [35]


Definition: Maskuliidna ii leat okta oktalaš iešvuohta muhto máŋggaid láhttenvuohkái, olgguldas hápmái ja lundui laktásan iešvugiid joavku. Dat sáhttá leat ovdamearkka dihtii birrasis ohppon málle dahje siskkáldasat šaddan vásáhus. Váldooassái maskuliidna lea kultuvrra guovdu. Váldoálbmoga kultuvrralaš maskuliidnan adnojuvvojit dávjá almmáivuhtii dahje almmáilašvuhtii laktojuvvon áššiid.

Servodatdieđa:mies


Definition: Mies on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti.


Definition: Almmái lea nubbi juridihkalaš sohkabeliin Suomas ja dábálaš sohkabealleidentitehta.
More info: GG: dievdu

Servodatdieđa:monoseksuaalisuus


Definition: Monoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa yhtä tiettyä sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Homot, lesbot ja heterot ovat määritelmällisesti monoseksuaaleja. [36]


Definition: Monoseksuála olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa ovtta dihto sohkabeali lean olbmuide. Homot, lesbat ja heterot leat meroštallama mielde monoseksuálat.

Servodatdieđa:nainen


Definition: Nainen on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti.


Definition: Nisson lea nubbi juridihkalaš sohkabeliin Suomas ja dábálaš sohkabealleidentitehta.
More info: GG: nisu

Servodatdieđa:neutri


Definition: Neutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai tarkempi kuvaus siitä. Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta. [37]


Definition: Neutra sáhttá leat persovnna sohkabealleidentitehta dahje dárkilut govvádus das dahje govvádus sohkabeali albmanahttimis. Vásáhus lea dávjá lahka sohkabealehisvuođa. Sániin sáhttet govvidit maiddái sohkabeali albmanahttima dahje stiilla.


Definition: Neutri kan vara en persons könsidentitet eller en specifikare beskrivning av den. Upplevelsen är nära könslöshet. [38]

Servodatdieđa:norbmadiđolašvuohta


Definition: Normitietoisessa lähestymistavassa tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tehdään normit näkyviksi ja kyseenalaistetaan niitä. Normeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä siitä, mitä pidetään ”normaalina” Sateenkaarisanasto 2022, Seta.) [39]


Definition: Norbmadiđolaš lahkananvuogis guorahallat servodaga ráhkadusaid, dahkat norpmaid oinnolažžan ja bidjat daid gažaldatvuložin. Norpmain oaivvildat dán oktavuođas servodagas válddi návddašan doaladumiid, maid atnet “normálan”. Norbmadiđolašvuohta lea aktiivvalaš doaibma norpmaid burgima ovdii.


Definition: Normâtiäđulii aldanemvyevi miäldásávt ohtsâškode ráhtuseh šaddeh tarkkum vuálásâžžân, noormah loptejuvvojeh uáinusân já toh piäijojeh koččâmuš vuálásâžžân. Noormah uáivildeh taan ohtâvuođâst ohtsâškoddeest vääldist leijee jurduid já ibárdâs tast, mon kalga anneeđ ”normalin”. Normâtiäđulâšvuotâ lii aktivlâš toimâm ton oovdân, et noormah roččuuččii.


Definition: Normmedvetenhet betyder att man betraktar samhälleliga strukturer, gör normer synliga samt ifrågasätter dem. Med normer avses i detta sammanhang de uppfattningar i samhället som anses vara ”normala”. [40]

Servodatdieđa:olgguldas adopšuvdna


Definition: Ulkoinen adoptio tarkoittaa sitä, että lapsi adoptoidaan perheen ulkopuolelta. Samaa sukupuolta oleville rekisteröidyssä parisuhteessa oleville pareille tämä ei ole mahdollista.[41]


Definition: mánná adopterejuvvo bearraša olggobealde; juridihkalaččat váhnenvuohta sirdojuvvo eret biologalaš váhnemiin ///// Olgguldas adopšuvdna oaivvilda, ahte mánná adopterejuvvo bearraša olggobealde. Seammásohkabealagiid registrerejuvvon párragaskavuođas lean páraide dát ii leat vejolaš.


Definition: Med extern adoption avses att barnet adopteras från utanför familjen.

Servodatdieđa:ovttaveardásašvuohta


Definition: Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki suojaa seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä ja sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu tasa-arvolakiin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Ovttaveardásašvuohta lea vuođđovuoigatvuohta. Ovttaveardásašvuođain oaivvildit dan, ahte buot olbmot leat seammaárvosaččat beroškeahttá sin sohkabealis, seksuála doaladumis dahje eará olbmui laktásan sivas. Ovttaveardásašvuođaláhka suddje seksuálaunnitloguid olggušteamis ja sisttisdoallá ovdánahttingeatnegasvuođa. Sohkabealleunnitloguid olgguštansuodji lea merkejuvvon dásseárvoláhkii.

Servodatdieđa:panseksuaalisuus


Definition: Panseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole hänelle merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta vetovoiman kohteita sukupuolen mukaan. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä, mutta termi panseksuaalisuus on otettu käyttöön myöhemmin. [42]


Definition: Panseksuála dahjege panseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála dahje/ja emošuvnnalaš geasuhusa buot sohkabeali olbmuide. Beroštumi čuozáhaga sohkabealis ii leat mearkkašupmi sutnje. Máŋggat panseksuála olbmot vásihit, ahte tearbma luvve klassifiseremis geasuhusa čuozáhagaid sohkabeali mielde. Tearpmat panseksuálavuohta ja biseksuálavuohta leat oassái badjálagaid, muhto tearbma panseksuálavuohta lea váldon atnui maŋŋelis.

Servodatdieđa:pervo


Definition: Pervo on yksi ehdotus sanan queer suomennokseksi. Sitä ovat käyttäneet erityisesti queer-tutkijat (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Perversa lea okta evttohus sáni queer suomagielat vásttan. Dan leat geavahan eandalii queer-dutkit.


Definition: Pervo lii ohtâ iävtuttâs sääni queer suomâkielâlâžžân vaastân. Tom láá kiävttám eromâšávt queer-totkeeh.
More info: PM: Anarâškielân ij lah iävtuttum sierânâs vaastâ taan teermâ várás.

Medisiidna:polyamoriija


Definition: eli monisuhteisuus on yhdessä sovittu ja yhteisymmärrykseen perustuva tapa olla romanttisissa, intiimeissä ja/tai seksuaalisissa suhteissa useiden ihmisten kanssa yhtä aikaa.

/////

Polyamorialla tarkoitetaan yhtä vastuullisen monisuhteisuuden muotoa ja siihen suuntautunutta seksuaalisuutta ja/tai romanttista/kumppanuudellista halua. Polyamorisuus ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista. Termillä vastuullinen monisuhteisuus viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia eli moniavioisuus [43]


Definition: dahjege máŋggagaskavuohtadilli lea ovttas šihtton vuohki, mii vuođđuduvvá oktasaš ipmirdeapmái (~ áddejupmái), leahkit romantihkalaš, intiima ja/dahje seksuála gaskavuođain oktanaga máŋggaiguin olbmuiguin oktanaga.

/////

Polyamoriain oaivvildit ovtta vásttolaš máŋggagaskavuođa hámi ja dasa čuohcán seksuála ja/dahje romantihkalaš/guoibmelágan hálu. Polyamoriavuohta ii meroštala olbmo seksuála doaladumi. Tearpmain vásttolaš máŋggagaskavuođavuohta čujuhat dakkár buot oassebeliid ovttasipmárdussii vuođđuduvvan intiima, seksuála ja /dahje romantihkalaš gaskavuođaide, main leat eanet go guokte oassebeali dahje mas oassebeliin leat bálddalaga máŋggat ráhkisvuođa-, seksa-, dahje muđuid intiima gaskavuođat. Polyamoria ii oaivvil seammá go polygamia dahje máŋganáittosvuođa


Definition: teikkâ maŋgâkoskâvuotâtile lii oovtâst soppum tääpi, mii vuáđuduvá ohtâsii ibárdâsân leđe romantlijn, intim já/teikkâ seksual koskâvuođâin maŋgáin ulmuin siämmáá ääigi.


Definition: leʹbe määŋgkõskkvuõtt lij õõutâst suåppum da õõutmiõllsažvuõʹtte vuâđđõõvvi nääʹll leeʹd romaantlaž, intiim da/leʹbe seksuaalʼlaž õhttvuõđin määŋgain oummin õhttna.

Servodatdieđa:polyseksuaalisuus


Definition: Polyseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa monia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Bi- ja pan-ihmiset ovat määritelmällisesti polyseksuaaleja. [44]


Definition: Polyseksuála olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa máŋgga sohkabeali olbmuide. Bi- ja pan-olbmot lea meroštallama mielde polyseksuálat


Definition: Polyseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume maaŋgâlágán ulmuid, kiän láá maaŋgâlágán suhâpeleh. Bi- já pan-ulmuuh láá miäruštâllâm miäldásávt polyseksualliih.

Servodatdieđa:pride


Definition: Pride on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joita järjestetään monilla paikkakunnilla. Suomessa tapahtumasta käytettiin aiemmin nimeä Vapautuspäivät (Sateenkaarisanasto 2022, Seta).


Definition: máilmmiviidosaš lihkadus ja jurddašanmálle mas deattuhuvvo juohkehačča vuoigatvuohta seksuála orientašuvdnii, sohkabealleidentitehtii ja sohkabealledovddaheapmái.

/////

Pride lea máilmmiviidosaš lihkadus, mas deattuhuvvo juohkehačča vuoigatvuohta iežas seksuála doaladupmái, sohkabealleidentitehtii ja sohkabeali ovdanbuktimii. Pridet leat dábálaččat ivdnás olmmošvuoigatvuođa- ja kulturdáhpáhusat, mat ordnejuvvojit máŋggain báikegottiin. Suomas dáhpáhusas geavahedje ovdal nama Friddjavuođabeaivvit (Vapautuspäivät).


Definition: Pride lii maailmvijđosâš lihâdâs já jurdâččemvyehi, mast kuávdážin paijaan juáhháá vuoigâdvuotâ jieijâs seksuallii sundâšumán, suhâpeli-identitetân já suhâpele čäittimvuovvijd. Prideh láá táválávt ivnáás olmoošvuoigâdvuotâ- já kulttuurtábáhtusah, moh uárnejuvvojeh maaŋgâ päikkikoddeest. Suomâst tábáhtuumeest kevttui ovdeláá nommâ Vapautuspäivät (Pestimpeeivih).


Definition: Pride är en världsomfattande rörelse och tankesätt, vilket understryker allas rätt till sin egen sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Prides är ofta färggranna människorätts- och kulturevenemang som ordnas på olika orter. I Finland hette evenemanget förr för frigörelsedagarna.

[45]

Servodatdieđa:queer


Definition: Queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer voi olla myös identiteetti, joka tarkoittaa, ettei ihminen halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea myös loukkaavana. (seta, sateenkaarisanasto)


Definition: Queer lea politihkalaš ja dávjá akademalaš oaidnu ja jurddašanmálle, mii dahká jearaldatvuložin servodaga sohkabeallái ja seksuála doaladupmái laktásan norpmaid. Queer sáhttá leat maiddái identitehta, mii oaivvilda, ahte olmmoš háliida meroštallat iežas seksuála doaladumis dahje sohkabealis. Doaba ii leat neutrála, muhto dan sáhttá vásihit maiddái loavkašuhttin.


Definition: Queer lii poolitlâš já maŋgii akatemisâš uáinu já jurdâččemmalli, mii piäjá koččâmuš vuálásâžžân ohtsâškode suhâpiälán já seksuallii sundâšumán lohtâseijee noormâid. Queer puáhtá leđe meid identitet, mii uáivild, et olmooš ij haalijd miäruštâllâđ jieijâs seksuallii sundâšume tâi suhâpele. Tuávádâh ij lah neutral, pic tom puáhtá addiđ meiddei luávkkájeijen.

Servodatdieđa:questioning


Definition: Q-kirjain on lyhenne englannin kielen termistä questioning, joka merkitsee seksuaalista suuntautumistaan ja/tai sukupuoli-identiteettiään pohtivaa henkilöä (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Q-bustáva lea oanádus eŋgelasgielat tearpmas questioning, mii oaivvilda seksuála doaladumis ja/dahje sohkabealleidentitehtas smiehttan olbmo.


Definition: tâi pođoi Q-puustav: Q-puustav lii uánádâs eŋgâlâskielâ teermâst questioning, mii uáivild ulmuu, kote hundâruš jieijâs seksuallii sundâšume já/tâi suhâpeli-identitet.

Servodatdieđa:registrerejuvvon bárragaskavuohta


Definition: Rekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen on voinut rekisteröidä vuodesta 2002 lähtien. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. Uusia parisuhteita ei rekisteröidä enää 1.3.2017 jälkeen, jolloin voimaan astuu yleinen avioliittolaki.

////// Rekisteröity parisuhde oli samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista vuodesta 2002 alkaen 1.3.2017 yleisen avioliittolain voimaan astumiseen saakka. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä rekisteröidyillä pareilla mahdollista. [46]


Definition: seammá sohkabeali 18 jagi deavdán olbmuid bárragaskavuohta mii lea virggálaččat ja juridihkalaččat dohkkehuvvon.

/////

Registrerejuvvon párragaskavuohta lea seammá sohkabeali lean páraid vuohki dahkat párragaskavuođas virggálačča ja addit dasa juridihkalaš sajádaga. Suomas párragaskavuođa registreren lei vejolaš jagi 2002 rájes 1.3.2017 oppalaš náittoslihttolága fápmui boahtima rádjai. Registrerejuvvon párragaskavuođas lean olbmuin eai leat buot seammá rievttit go náitalan olbmuin. Ovdamearkan oktasaš sohkanamma almmá sierra nammarievdadeami dahje olgguldas adopšuvdna eai leat vel vejolaččat registrerejuvvon páraide.


Definition: parförhållande mellan två personer av samma kön som låtit registrera sitt partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap, partnerskapslagen. Denna lag upphörde att gälla vid utgången av april 2009. Därefter gäller nya regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som bl.a. innebär att en persons kön inte längre har betydelse för möjligheten att ingå äktenskap samt att det inte längre är möjligt att registrera ett nytt partnerskap.

Ett partnerskap som redan är registrerat fortsätter att gälla till dess att det upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Anmälan om omvandling av ett registrerat partnerskap till ett äktenskap görs av partnerna gemensamt till Skatteverket.

Från och med den dag anmälan har kommit in till Skatteverket gäller partnerskapet som ett äktenskap. I stället för att göra en anmälan kan paret välja att vigas, på samma villkor som par av olika kön, eftersom reglerna i ÄktB gäller alla par oavsett makarnas kön.

Servodatdieđa:sateenkaareva


Definition: Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä monia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret, sateenkaarevat musiikkikappaleet. Käyttöön ovat vakiintuneet esimerkiksi sanat sateenkaarinuori, sateenkaariperhe ja sateenkaariseniori (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Arvedávgái lea adjektiiva, mainna sáhttá meroštallat máŋggaid seksuála- ja sohkabealleunnitloguide laktásan áššiid: arvedávgái nuorat, arvedávgái musihkkabihtát. Atnui leat stáđásmuvvan ovdamearkan sánit arvedávgenuorra, arvedávgebearaš ja arvedávgeseniora.


Definition: Arvetávgáá lii adjektiv, moin puáhtá miäruštâllâđ maaŋgâlágán aašijd, moh lohtâseh seksual- já suhâpeliucceeblohojuávhoid: arvetávgáás nuorah, arvetávgáás muusikpitáh. Suomâkielâst kiävtun láá vuáhádum ovdâmerkkân säänih sateenkaarinuori (arvetävginuorâ), sateenkaariperhe (arvetävgipeerâ) já sateenkaariseniori (arvetävgisenior).
More info: Lii iävtuttum, et sateenkaareva anarâškielân puávtáččij leđe meid kirjáá tâi ivnáá. Anarâškielâliih säänih iä lah vala vuáhádum vijđáht kiävtun.

... further results