Collection:Baakoeh Gïeledåehkese1

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 7 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska Davvisámegiella
Geografiija:Afrikk

Servodatdieđa:almetjijes


Definition: Østlaante lea dïhte jeenemes almetjijes laantelehkiem.
Explanation: almetjijes - almetjijasse

 • folkerik (A)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: Østlandet er den mest folkerike landsdelen.

 • folkrik (A)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Education:examen philosophicum


Definition: laavenjassh mah tjoevere buerielaakan illedh åvtelen åådtje universiteete-eksaamenasse tjaalasovvedh


Definition: prøver som må være bestått før en student kan melde seg opp til en universitetseksamen

Huksenteknihkka:kommunale avgifter


Definition: gåetieaajhteren åasam mij tjoevere tjïelten faaleldahki åvteste maeksedh.


Definition: beløp som huseier må betale for kommunale ytelser som renovasjon, vanntilførsel, feiing o.a.

Huksenteknihkka:nabovarsel


Definition: tjaaleldh tijrem biegkeme-kluhterdimmien bijre, gusnie kraannide bieljele mej leah jåartaraaste bigkemesæjjan
Explanation: njoelkedassi mietie tjoevere kraannah bieljelidh, jih kopijem tjieltese seedtedh ohtsemine ektesne.


Definition: skriftlig melding om bygging til grunneiere som har eiendom som grenser inn til det området det skal bygges på
Explanation: Nabovarsel er påkrevd, og kopi av nabovarselet skal sendes til kommunen når det søkes om byggetillatelse.

Ođđa sánit:nöörkedh


Definition: nöörkedh - nöörkie - nöörki - nöörkeme
Explanation: Johke tjaetsie nöörkie dej speanjoeh våålese


Definition: Elvene kaster seg ut over fjellsidene.

Education:studieretning for sosial- og helsefag


Definition: lohkemeotnjegem jåarhkeskuvlesne gusnie starne- jïh sovsijaalevaarjelimmie øøhpehtimmiem åådtje


Definition: studieretning i videregående skole med utdanning i helse- og sosialomsorg