Collection:Bargodearvvašvuođafuolahus

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 32 articles in this collection



Source Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Servodatdieđa:bargoaddi bargi eretorrunalmmuhus buohcuvuođa geažil


Definition: almmuhus mainna bargoaddi muitala bargodearvvašvuođafuolahusa ovttasteaddjái bargi eretleahkimis / eretorrumis vai bargi bargonákca árvvoštallojuvvo ja su barggusjoatkinvejolašvuohta čielggaduvvo


Definition: ilmoitus, jolla työnantaja kertoo työterveyshuollon edustajalle työntekijän sairauspoissaolosta, jotta työntekijän työkyky arvioitaisiin ja hänen työssäjatkamismahdollisuutensa selvitettäisiin


Definition: anmälan genom vilken arbetsgivaren informerar företagshälsovårdens representanter om en arbetstagares sjukfrånvaro för att arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas och hans eller hennes möjligheter att fortsätta i arbetet ska utredas


Definition: melding der arbeidsgiveren informerer representantene for bedriftshelsetjenesten om en ansattes sykefravær, slik at arbeidstakerens arbeidsevne kan vurderes og hans eller hennes muligheter til å fortsette i arbeidet kan undersøkes

Servodatdieđa:bargoaddi iežas dearvvašvuođastašuvdna


Definition: bargodearvvašvuođaguovddáš masa bargoaddi lea virgádan ovtta dahje eanet bargodearvvašvuođabargiid bargodearvvašvuođabálvalussii iežas bargiid várás, ja masa leat várrejuvvon lanjat mat leat oaivvilduvvon dušše dán bálvalussii.
More info: Norgga bealde gokčá fitnodatdearvvašvuođabálvalus duon dárogielat bedriftshelsetjeneste sáni


Definition: työterveysasema, johon työnantaja on palkannut yhden tai useamman työterveyshuollon ammattihenkilön työntekijöidensä työterveyshuoltoa varten ja varannut toiminnalle vain sille tarkoitetut tilat


Definition: företagshälsovårdscentral för vilken en arbetsgivare har anställt en eller flera yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för sina egna arbetstagares företagshälsovård och reserverat lokaler uteslutande för verksamheten i fråga


Definition: et bedriftshelsesenter der arbeidsgiveren har ansatt en eller flere bedriftshelsepersonell for bedriftshelsetjenesten til sine egne ansatte, og har reserverte lokaler som kun er beregnet til dette.

Servodatdieđa:bargoaddiid oktasaš dearvvašvuođastašuvdna


Definition: bargodearvvašvuođastašuvnna ovttastus, man máŋga iešguđet bargoaddi leat ovttas ceggen.


Definition: työterveysasema, jota hoitaa eri työnantajien yhdessä perustama yhdistys


Definition: företagshälsovårdscentral som drivs av en förening som olika arbetsgivare har grundat tillsammans


Definition: et bedriftshelsestasjon drevet av en forening opprettet i fellesskap av forskjellige arbeidsgivere

Servodatdieđa:bargobáikečielggadeapmi


Definition: bargodearvvašvuođabálvalusat mat galget identifiseret ja árvvoštallat riskaid ja áššiid mat sáhttet čuohcat heajut guvlui dearvvašvuhtii, ja leat go barggus, bargobirrasis ja bargooktavuođain áššit mat mielddisbuktet huša, bargo- bargobiras- ja bargooktavuođaresurssaid, ja maid buktit evttohusaid movt buoridit bargobirrasa ja bargooktavuođaid, eastadit barggu geažil čuožžilan dearvvašvuođabárttiid, ja evttohit ja ovddidit buriid bargobirrasiid.


Definition: työterveyshuollon toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhtei-söstä aiheutuvat terveysvaarat, -haitat ja kuormitustekijät ja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä saatavat voimavarat sekä tehdään ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi


Definition: verksamhet inom företagshälsovården för att identifiera och utvärdera de risker och olägenheter för hälsan och de belastningsfaktorer som arbetet, arbetsmiljön eller arbetsgemenskapen orsakar samt deresurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen genererar, och även föreslå utveckling av arbetsmiljön och arbetsgemenskapen, förebygga och avvärja observerade hälsorisker samt upprätt-hålla och främja arbets- och funktionsförmågan


Definition: aktiviteter i bedriftshelsetjenesten som skal identifisere og evaluere risiko og ulemper for helse og stressfaktorer forårsaket av arbeid, arbeidsmiljø eller arbeidsfellesskap, samt ressursene som genereres av arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap, og også foreslå utvikling av arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap

Servodatdieđa:bargodearvvašvuohtan buhttejuvvon doaibma


Definition: doaibma mii čuovvu buori bargodearvvašvuođageavadaga


Definition: hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava toiminta


Definition: verksamhet som iakttar god företagshälsovårdspraxis


Definition: handling i samsvar med god bedriftshelsetjenestepraksis

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa bálvalusbuvttadeaddji


Definition: organisašuvdna, mii buvttada bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid dahje olmmoš geas lea iežas fitnodat, gii hárjeha bargiid iežas bargodearvvašvuođafuolahusas


Definition: organisaatio, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja, tai henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti ammat-tiaan työterveyshuollossa


Definition: en organisation som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster eller en person som är egenföretagare inom företagshälsovården


Definition: en organisasjon eller en person som er selvstendig næringsdrivende i bedriftshelsetjenesten, som tilbyr bedriftshelsetjenester

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ovttasbargu


Definition: ovttasbargu bargoaddi, bargiid dahje sin ovddasteddjiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa gaskkas bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttima várás


Definition: työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon edustajien yhteistyö työterveyshuollon toteuttamiseksi


Definition: samarbete som arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter samt företagshälsovården bedriver i syfte att verkställa företagshälsovårde


Definition: arbeid utført av arbeidsgiver og arbeidstakere eller deres representanter samt bedriftshelsetjenesten med det formål å implementere bedriftshelsetjenesten

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ámmátolmmoš


Definition: dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš, gii lea bargodearvvašvuođafuolahusa spesiáladoavttir dahje doavttir dahje dearvvašvuođadivššár geas lea bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttimii gáibiduvvon skuvlejupmi


Definition: terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri tai työterveyshuollon toteut-tamiseen tarvittavan koulutuksen saanut laillistettu lääkäri tai laillistettu terveydenhoitaja


Definition: yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är specialistläkare inom företagshälsovårdeneller annan legitimerad läkare eller hälsovårdare med den utbildning som behövs för att företagshälso-vården ska kunna genomföras


Definition: en helsepersonell som er spesialist i bedriftshelsetjeneste eller en autorisert lege eller en sykepleier som har fått den opplæringen som er nødvendig for implementering av bedriftshelsetjenesten

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa áššedovdi


Definition: olmmoš, geas leat nohkka dieđut bargodearvvašvuođafuolahusas ja dihto dohkálašvuohta dahje skuvlejupmi


Definition: henkilö, jolla on riittävät tiedot työterveyshuollosta ja tietty pätevyys tai koulutus


Definition: person som har tillräckliga kunskaper om företagshälsovård och viss behörighet eller utbildning


Definition: en person med tilstrekkelig kunnskap om bedriftshelsetjenester og en viss kvalifikasjon eller opplæring

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođabuhtadus


Definition: buohccivuođabuhtadus man áel máksá bargoaddái dahje fitnodatdoallái bargodearvvašvuođafuolahusas ja dan lassin ordnejuvvon buohccedivššus ja eará bargodearvvašvuođafuolahusas šaddan dohkálaš goluin bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána ja soahpamuša vuođul


Definition: sairausvakuutuskorvaus, jota Kela maksaa työnantajalle tai yrittäjälle työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopimuksen perusteella


Definition: sjukförsäkringsersättning som FPA betalar till en arbetsgivare eller företagare för de godtagbara kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård och annan hälsovård på basis av en verksamhetsplan för företagshälsovården och ett avtal


Definition: helseforsikringsgodtgjøreøse betalt av Kela til arbeidsgiver eller gründer for bedriftshelsetjeneste og i tillegg til de støtteberettigede kostnadene for medisinsk behandling og annen helsehjelp på grunnlag av handlingsplanen for bedriftshelsetjenesten og kontrakten

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus


Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat


Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Definition: hälso- och sjukvård som främjar förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga


Definition: helsehjelp som fremmer forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, aktiviteter blant ansatte og arbeideres helse og evne til arbeid og funksjon

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmabidjoevttohus


Definition: evttohus, mii lea dahkkon barggu dearvvašlašvuođa ja dorvvolašvuođa buorideapmái, bargiid bargo- ja doaibmannávccaid bajásdoallamii ja ovddideapmái ja dárbbu mielde barggu heiveheapmái bargiide heivvolažžan


Definition: ehdotus, joka on tehty työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edel-lytyksiin


Definition: förslag i syfte att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet, upprätthålla och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga och vid behov anpassa arbetet till arbetstagarens förutsättning


Definition: et forslag laget for å forbedre helsen og sikkerheten til arbeidet, for å opprettholde og fremme arbeidernes evne til å jobbe og til å fungere, og om nødvendig tilpasse arbeidet til arbeidstakerens forhold;

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána


Definition: čálalaš plána mii sisttisdoallá bargodearvvašvuođafuolahusa almmolaš ulbmiliid, ja dárbbut ja doaibmabijut mat gullet bargodillái


Definition: kirjallinen suunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työoloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpitee


Definition: skriftlig plan som omfattar de allmänna målen för företagshälsovården, de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och därav föranledda åtgärd (FI)


en skriftlig plan med de allmänna målen för företagshälsovården och behoven utifrån arbetsförhållanden och de resulterande åtgärderna


Definition: skriftlig plan som dekker de generelle målene for bedriftshelsetjenesten, og behov og tiltak basert på arbeidsforholdene

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa resurssat


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusat, áššedovdiid bálvalusat maid sii dárbbašit ja daidda gulli dutkamušat, laboratoriadutkamušat ja rádiologalaš dutkamušat ja resurssat mainna vuođđuduvvo ja bajásdollojuvvo bargodearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut ja heidän tarvitsemansa työterveyshuollon asiantunti-joiden palvelut ja niihin liittyvät tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset sekä työterveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevat voimavarat


Definition: tjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården tillhandahåller, tjänster som dessa personer behöver och som sakkunniga inom företagshälsovården tillhandahåller och därtill hörande undersökningar, laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt resurser för att inrätta och upprätthålla en företagshälsovårdscentral


Definition: bedriftshelsepersonelltjenester og relaterte undersøkelser, laboratorieundersøkelser, radiologiske undersøkelser samt ressursene for vedlikehold av et bedriftshelsesenter

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa rávven ja bagadeapmi


Definition: dieđuid addin, rávven ja bagadeapmi áššiin mat gusket barggu dearvvašlašvuhtii ja dorvvolašvuhtii, ja bargiid dearvvašvuhtii ja barggu noađuheapmái


Definition: tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttäja työkuormitusta koskevissa asioissa


Definition: givande av information, råd och vägledning i frågor som gäller hälsan och säkerheten i arbetet samt arbetstagarnas hälsa och arbetsbelastning


Definition: å gi informasjon, råd og veiledning om forhold som gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidstakernes helse og arbeidsmengde

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa árvvoštallojuvvon eanemusmearri


Definition: rehkenastojuvvon eanemusmearri mii šaddá bargodearvvašvuođafuolahusa návccaid geavaheamis buori bargodearvvašvuođafuolahusa mielde


Definition: laskennallinen enimmäismäärä, joka syntyy hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesta työterveys-huollon voimavarojen käytöstä


Definition: kalkylerat maximibelopp som uppstår när företagshälsovårdens resurser används i enlighet med god företagshälsovårdspraxis


Definition: beregnet maksbeløp som oppstår ved bruk av bedriftshelsetjenesteressurser i samsvar med god bedriftshelsetjenesteskikk

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođastašuvdna


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddji doaibmabáiki dahje doaibmanovttadat


Definition: työterveyshuollon palveluntuottajan toimipiste tai toimintayksikkö


Definition: ställe eller enhet där en producent av företagshälsovårdstjänster bedriver verksamhet


Definition: kontoret eller forretningsenheten til bedriftshelsetjenesteleverandøren

Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji doaibma


Definition: doaibma mii guoská bargui, bargodillái dahje bargiide ja mainna bargoaddi ja bargit ovttasbarget ovddidit ja doarjut bargiid bargonávccaid


Definition: työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuva toiminta, jolla työnantaja ja työntekijät yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työntekijöiden työkykyä


Definition: på arbetet, arbetsförhållandena och arbetstagarna inriktad verksamhet där arbetsgivaren och arbetstagarna i samråd strävar efter att främja och stödja arbetstagarnas arbetsförmåga


Definition: arbeid, arbeidsforhold og arbeidstakeraktiviteter der arbeidsgiver og arbeidstakere samarbeider for å fremme og støtte de ansattes arbeidsevne

Servodatdieđa:bargonávcca hálddašeapmi


Definition: bargoaddi, bargiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa ovddasteddjiid ovttas sohppojuvvon vuogádagat maiguin ovddidit bargiid bargonávccaid ja eastadit bargonávccahisvuođa


Definition: työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon edustajien yhteisesti sopimat käytännöt, joilla ediste-tään työntekijöiden työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä


Definition: praxis som arbetsgivarens, arbetstagarnas och företagshälsovårdens representanter gemensamt har avtalat om för främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga och förebyggande av arbetsoförmåga


Definition: praksis som er avtalt mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og representanter for bedriftshelsetjenesten, for å fremme arbeidstakers evne til å jobbe og for å forhindre arbeidsuførhet

Servodatdieđa:bargonávcca árvvoštallan


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa doaktára cealkámuš, mas árvvoštallojuvvojit bargi bargonávccat mat bargis leat vel, ja bargi barganvejolašvuođat čielggaduvvojit.


Definition: työterveyshuollossa toimivan lääkärin laatima lausunto, jossa arvioidaan työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitetään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssää


Definition: utlåtande som en läkare inom företagshälsovården ger för bedömning av en arbetstagares återståendearbetsförmåga och för utredande av arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete


Definition: en uttalelse utstedt av en bedriftshelselege som vurderer arbeidstakers gjenværende arbeidsevne og bestemmer arbeidstakers evne til å fortsette å jobbe

Servodatdieđa:buhtadusluohkká I


Definition: ágga, man vuođul Kela buhtte bargodearvvašvuođafuolahusa dohkálaš goluid


Definition: peruste, jonka mukaan Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuneita hyväksyttäviä kustannuksia


Definition: grund enligt vilken Kela ersätter godtagbara kostnader för företagshälsovård


Definition: grunnlaget Kela bruker for godtgjøring av støtteberettigede kostnader for bedriftshelsetjenester

Servodatdieđa:buhtadusluohkká II


Definition: ágga man dihte Kela buhtte dohkálaš goluid buohccedivššus ja eará dearvvašvuođabálvalusaid, lassin bargodearvvašvuođafuolahussii


Definition: peruste, jonka mukaan Kela korvaa työterveyshuollon lisäksi järjestetystä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneita hyväksyttäviä kustannuksia


Definition: grund enligt vilken Kela ersätter godtagbara kostnader för sjukvård och annan hälsovård som har ordnats utöver företagshälsovård


Definition: grunnen til at Kela refunderer støtteberettigede kostnader for medisinsk behandling og annen helsehjelp gitt i tillegg til bedriftshelsetjenesten

Servodatdieđa:buorre bargodearvvašvuođageavat


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa ordnema, ollašuhttima ja ovddideami almmolaš prinsihpat, mat čuvvot bargodearvvašvuođa guoski lágaid ja váldet vuhtii dieđuid ja vásáhusaid.


Definition: työterveyshuollon järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen yleiset periaatteet, jotka noudattavat työterveyshuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja ottavat huomioon työterveyttä koskevan tietämyksen ja kokemuksen


Definition: allmänna principer som iakttas vid anordnandet, genomförandet och utvecklandet av företagshälsovården och som följer lagstiftningen om företagshälsovård och beaktar den kunskap och erfarenhet som finns om arbetshälsa


Definition: generelle prinsipper for organisering, implementering og utvikling av bedriftshelsetjenesten, som er i samsvar med lovgivningen om bedriftshelsetjenester og tar hensyn til kunnskap og erfaring innen bedriftshelsetjenesten;

Servodatdieđa:dearvvašvuođadárkkistus


Definition: dárkkistus man ulbmilin lea dutkat olbmo dearvvašvuođadili dahje bargo- dahje doaibmannávcca


Definition: tarkastus, jonka tavoitteena on henkilön terveydentilan tai työ- tai toimintakyvyn tutkiminen


Definition: undersökning med syfte att undersöka en persons hälsotillstånd eller arbets- eller funktionsförmåga


Definition: en inspeksjon rettet mot å undersøke en persons helsetilstand eller arbeidsevne eller funksjon

Servodatdieđa:doaimmashehttejuvvon bargi


Definition: olmmoš geas gávnnahuvvon váddu, buohcuvuohta dahje váilevašvuohta ráddje barggus ceavzima


Definition: henkilö, jonka työssä selviytymistä rajoittaa todettu vamma, sairaus tai vajavuus


Definition: person med begränsad möjlighet att klara sig i arbetet på grund av etablerad funktionshinder, sjukdom eller funktionshinder


Definition: person med begrenset evne til å takle arbeidet på grunn av påvist skade, sykdom eller mangel

Servodatdieđa:dohkálaš gollu


Definition: dárbbašlaš ja govttolaš vuođđudan- ja atningoasttádus mat leat šaddan buori bargodearvvašvuođafuolahusa vuogádagaid ja návccaid atnimis, dahje dan lassin ordnejuvvon buohccedivššu ja eará dearvvašvuođafuolahusa ollašuhttimis


Definition: hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen, työterveyshuollon voimavarojen käytöstä aiheutuneen työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toteuttamiseksi tarpeellinen ja kohtuullinen perustamis- tai käyttökustannus


Definition: nödvändig och skälig anläggnings- eller driftskostnad för ordnande av med god företagshälsovårds-praxis förenlig företagshälsovård där företagshälsovårdens resurser används eller av därutöver tillhan-dahållen sjukvård och annan hälsovård

nödvändiga och rimliga etablerings- eller driftskostnader för implementering av företagshälsovård i enlighet med god företagshälsovårdspraxis, eller utöver medicinsk vård och annan hälso- och sjukvård som ordnas som ett resultat av användningen av företagshälsovårdsresurser;


Definition: nødvendige og rimelige etablerings- eller driftskostnader for implementering av bedriftshelsetjenesten i samsvar med god bedriftshelsetjenestepraksis, eller i tillegg til medisinsk behandling og annen helsehjelp ordnet som et resultat av bruken av bedriftshelsetjenestens ressurser;

Servodatdieđa:jahkásaš rehkenaston eanemusmearri


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa rehkenaston eanemusmearri, mii heivehuvvo bargodearvvašvuođafuolahusa buhttemiidda mat máksojuvvojit fitnodatdolliide


Definition: työterveyshuollon laskennallinen enimmäismäärä, jota sovelletaan yrittäjille maksettaviin työterveys-huollon korvauksiin


Definition: kalkylerat maximibelopp inom företagshälsovården som tillämpas på ersättning för kostnader för företagshälsovård som betalas till företagare


Definition: kalkulert maksimalbeløp for bedriftshelsetjenesten som gjelder kompensasjon betalt til gründere

Servodatdieđa:rehkenaston eanemusmearri


Definition: buhtadusvuođđu dearvvašvuođabálvalusain mii mearriduvvo jahkásaččat


Definition: vuosittain vahvistettava, terveydenhuollosta maksettavan korvauksen perusta


Definition: grunden för ersättning för vård som ska fastställas årligen


Definition: grunnlaget for refusjon av helsetjenester som skal fastsettes årlig

Servodatdieđa:rehkenaston eanemusmearri bargi nammii


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa rehkenaston eanemusmearri, mii heivehuvvo bargoaddái máksojuvvon bargodearvvašvuođa buhtadusaide dalle go seamma bargoaddi ovtta dahje máŋgga doaibmabáikkis barget oktiibuot unnimustá 10 olbmo


Definition: työterveyshuollon laskennallinen enimmäismäärä, jota sovelletaan työnantajille maksettaviin työter-veyshuollon korvauksiin silloin, kun saman työnantajan yhdessä tai useassa toimipisteessä työsken-telee yhteensä vähintään 10 henkilöä


Definition: kalkylerat maximibelopp inom företagshälsovården som tillämpas på ersättning för kostnader för före-tagshälsovård som betalas till arbetsgivare, om en och samma arbetsgivare har sammanlagt minst 10 anställda på ett eller flera verksamhetsställen


Definition: det beregnede maksimale bedriftshelsetjenesten som gjelder arbeidshelsetjenester som betales til arbeidsgivere når til sammen minst 10 personer jobber i en eller flere virksomheter hos samme arbeidsgiver

Servodatdieđa:rehkenaston eanemusmearri bargoaddi nammii


Definition: rehkenaston bargodearvvašvuođafuolahusa eanemusmearri, mii heivehuvvo buhtadusaide mat máksojuvvojit bargoaddái dalle go seamma bargoaddi ovttas dahje máŋgga doaibmasajis bargá eanemustá 9 olbmo


Definition: työterveyshuollon laskennallinen enimmäismäärä, jota sovelletaan työnantajille maksettaviin työter-veyshuollon korvauksiin silloin, kun saman työnantajan yhdessä tai useassa toimipisteessä työsken-telee enintään 9 henkilöä


Definition: kalkylerat maximibelopp inom företagshälsovården som tillämpas på ersättning för kostnader för företagshälsovård som betalas till arbetsgivare, om en och samma arbetsgivare har sammanlagt högst 9 anställda på ett eller flera verksamhetsställen


Definition: det beregnede maksimale bedriftshelsetjenesten som gjelder arbeidsytelser som betales til arbeidsgivere når maksimalt 9 personer jobber på ett eller flere steder hos samme arbeidsgiver

Servodatdieđa:sivva buhtadusa eanemusmearrái


Definition: sivva, man dihte bargái ja bargoaddái rehkenaston eanemusmeari sáhttá bajidit
More info: sivva buhtadusa eanemusmearrái loktaneapmái


Definition: syy, jonka perusteella työntekijäkohtaista ja työnantajakohtaista laskennallista enimmäismääräävoidaan korottaa


Definition: grund för höjning av det kalkylerade maximibeloppet per arbetstagare och arbetsgivare


Definition: årsaken til økningen i de beregnede takene per ansatt og per arbeidsgiver

Servodatdieđa:vuosttašveahkkeválmmašvuohta


Definition: vuosttašveahki ráhkkaneapmi, man eaktun lea bearráigeahččat vuosttašveahkkegálvvuid ja bagadusaid, ja doarvái olbmot geat hálddašit vuosttašveahki


Definition: varautuminen ensiapuun, mikä edellyttää paikalla olevan ensiapuvarustuksen ja ensiavun toiminta-ohjeiden ylläpitoa sekä riittävää määrää ensiavun antamiseen perehtyneitä henkilö


Definition: beredskap för att ge första hjälpen, vilket förutsätter att utrustningen och anvisningarna för första hjälpen hålls à jour och att det finns ett tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen

förberedelse för första hjälpen, som kräver underhåll av första hjälpen utrustning och första hjälpen bruksanvisning och ett tillräckligt antal personer som är bekanta med att tillhandahålla första hjälpen,


Definition: forberedelse til førstehjelp, som krever vedlikehold av førstehjelpsutstyr og førstehjelps bruksanvisning og et tilstrekkelig antall personer som er kjent med førstehjelp;