Collection:Beaiveruđat buohcovuođalága vuođul

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 27 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll
Servodatdieđa:ansionmenetyskorvaus


Definition: buhtadus mii máksojuvvo juos dáhkiduvvon olmmoš ii sáhte bargat ja lea dan dihte manahan bargodietnasiid obban dahje muhtun oassái


Definition: korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan


Definition: ersättning som betalas om en försäkrad är förhindrad att utföra sitt arbete och därför helt eller delvis har gått miste om inkomster som han eller hon förvärvar genom sitt arbete

Servodatdieđa:beaiveruhta


Definition: álbmotoaju máksin ruhta maid oažžu ee. buozanvuođa (buohcanruđat), bargguhisvuođa (bargguhisvuođaoadju), barguimáhcaheami(barguimáhcahanruđat) ja eará ákkaid dihte


Definition: vakuutetun tulojen perusteella määräytyvä päiväkohtainen etuus, jota maksetaan pääsääntöisesti ansionmenetyskorvauksena

  • dagpenning (N)
    Status: recommended
    Sanctioned: true


Definition: förmån som beräknas per dag utifrån en försäkrads inkomster och som i regel betalas i form av ersätt-ning för inkomstbortfall
More info: (till värnpliktig), dagtraktamente (Fin), traktamente (Sve)


Definition: kontantytelse fra folketrygden ved blant annet sykdom (sykepenger), arbeidsledighet (arbeidsledighetstrygd), attføring (attføringspenger) o.a.

Servodatdieđa:bearašfriddjabuhtadus


Definition: Ovttagearddemáksu bargoaddái goluid ovddas mat gártet go nissonolmmoš váldá váhnenpermišuvnna. Buhtadus bargoaddái váhnenlobi geažil.


Definition: naispuolisen työtekijän työnantajalle maksettava kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhe-vapaakustannuksista


Definition: engångsersättning till en kvinnlig anställds arbetsgivare som betalas för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap


Definition: et engangsbeløp som skal betales til arbeidsgiveren til en kvinnelig ansatt for kostnadene ved å ta foreldrepermisjon

Juridihkka:buohcanbeaiveruhta


Definition: työkyvyttömyyden vuoksi maksettava päiväraha, kun vakuutettu on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä työtään


Definition: dagpenning som betalas på grund av arbetsoförmåga när en försäkrad är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt arbete

Servodatdieđa:buohcanbeaiveruđa eanemusáigi


Definition: dihto guhkkosaš áigodat mas buohcuvuođabeaiveruhta eanemustá máksojuvvo go leat váldojuvvon vuhtii buot buohcuvuođabeaivvit guovtti ovddit jagis


Definition: tietyn pituinen ajanjakso, jolta sairauspäivärahaa enintään maksetaan, kun otetaan huomioon kaikki sairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta


Definition: tidsperiod av viss längd för vilken sjukdagpenning som mest betalas då man beaktar alla sjukdag-penningsdagar under de två föregående åren

Servodatdieđa:buohcanbeaiveruđa lassebeaiveriekti


Definition: dáhkiduvvon olbmo vuoigatvuohta oažžut buohcuvuođabeaiveruđa go buohcuvuođaruđa eanemusáigi lea nohkan


Definition: vakuutetun oikeus saada sairauspäivärahaa sairauspäivärahan enimmäisajan päätyttyä


Definition: en försäkrads rätt till sjukdagpenning efter det att maximitiden för sjukdagpenningen har gått ut

Servodatdieđa:buohcanbeaiveruđa primáraáigodat


Definition: áigodat man Áel nanne bargoealáhatlágaid vuođul dievas bargonávccahisvuođaealáhaga álgináigodaga meroštallama várás


Definition: ajanjakso, jonka Kela vahvistaa työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajan-kohdan määrittelyä varten


Definition: tidsperiod som FPA fastställer när begynnelsetidpunkten för full sjukpension enligt arbetspensions-lagarna ska bestämm


Definition: perioden som skal fastsettes av Kela for å bestemme utgangspunktet for full uførepensjon i samsvar med lov om arbeidspensjoner

Servodatdieđa:buohcanluopmu


Definition: eretorrun barggus bargonávccahisvuođa dahje dasa laktáseaddji dutkamušaid dihte


Definition: työkyvyttömyydestä tai siihen liittyvistä tutkimuksista johtuva poissaolo työstä
More info: Ei sairasloma


Definition: arbetsfrånvaro på grund av arbetsoförmåga eller undersökningar som hänför sig till den

Servodatdieđa:donerenbeaiveruhta


Definition: orgána, gođđosa dahje seallaid luobaheami dihte máksojuvvon beaiveruhta go dáhkiduvvon lea dan dihte hehttejuvvon bargat ja son lea manahan ánssu dahje dietnasa


Definition: elimen, kudoksen tai solujen luovuttamisen vuoksi maksettava päiväraha, kun vakuutettu on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään ja hänelle on aiheutunut ansionmenetystä


Definition: dagpenning som betalas på grund av donation av organ, vävnader eller celler, när en försäkrad på grund av detta är förhindrad att utföra sitt arbete och orsakas inkomstbortfall


Definition: dagpenger for donasjon av organer, vev eller celler der den forsikrede er forhindret fra å gjøre jobben sin og har hatt et inntektstap

Servodatdieđa:erityisäitiysraha


Definition: vánhemiidbeaiveruhta mii máksojuvvo dáhkiduvvon áhpeheapme bargguide dahje bargodillái gulli várádahkki riskere su dahje ogi dearvvašvuođa ja dáhkiduvvon lea dan dihte heahtašvvan bargamis

alt.2:Váhnenruhta mii máksojuvvo go lea várra ahte čuohcá dáhkiduvvon olbmo dahje ogi dearvvašvuhtii, go áhpehis olmmoš ferte garvit barggu dahje bargodili dan geažil.


Definition: vanhempainpäiväraha, jota maksetaan, jos raskaana olevan vakuutetun työtehtäviin tai työoloihin liit-tyvä vaaratekijä vaarantaa vakuutetun tai sikiön terveyden ja vakuutettu on tämän vuoksi estynyt teke-mästä työtään


Definition: föräldradagpenning som betalas till en gravid försäkrad om en riskfaktor i hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar hennes eller fostrets hälsa och hon därför är förhindrad att utföra sitt arbete

Försäkringskassan: Graviditetspenning är pengar du kan få om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön som gör att du inte kan arbeta när du är gravid.

Servodatdieđa:isyysraha


Definition: vánhemiidbeaiveruhta mii máksojuvvo áhččái dahje su bargoaddái


Definition: isälle tai hänen työnantajalleen maksettava vanhempainpäiväraha


Definition: föräldradagpenning som betalas till fadern eller till hans arbetsgivare

Servodatdieđa:jahkelupmogoluid buhtadus


Definition: bargoaddái máksojuvvon buhtadus, jus bargoaddi máksá bargái jahkeluopmobálkká dahje luopmobuhtadusa áigodagas, goas bargi lea ožžon vánhenbeaiveruđa iige leat leamašan barggus


Definition: työnantajalle maksettava korvaus, jos työnantaja maksaa työntekijälle vuosilomapalkkaa tai loma-korvausta sellaiselta ajalta, jona työntekijä on saanut vanhempainpäivärahaa eikä ole ollut töissä


Definition: ersättning som betalas till arbetsgivaren, om denne betalar semesterlön eller semesterersättning för den tid som arbetstagaren, utan att vara i arbete, fått föräldradagpenning

Servodatdieđa:juhkkojuvvon váhnenruhta


Definition: vánhemiidruhta mii máksojuvvo oktanaga oasi eadnái ja oasi áhččái


Definition: vanhempainraha, jota maksetaan samanaikaisesti osittain äidille ja osittain isälle


Definition: föräldrapenning som betalas samtidigt dels till modern, dels till fadern

försäkringskassan: Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds. Dagarna ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och ta hand om andra barn i familjen. Ersättningen du får heter tillfällig föräldrapenning. Dubbeldagar: Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag.

Medisiidna:njoammudávda


Definition: dávda man dagahit mikroorganismmat, daid oasit dahje parasihtat mat sirdašuvvet oktagasas nubbái


Definition: tauti, jonka aiheuttavat yksilöstä toiseen siirtyvät pieneliöt, niiden osat tai loiset


Definition: sjukdom som orsakas av mikroorganismer, delar av dem eller parasiter som överförs mellan individer


Explanation: Rál. §192.1, omd..Allmenfarlig smittsom sykdom: oppalaččat várálaš njoammudávda

Servodatdieđa:njoammudávdabeaiveruhta


Definition: njoammudávda dagahan bargonávccahisvuođa dihte dahje njoammudávdda leavvama eastima dihte máksojuvvon beaiveruhta


Definition: tartuntataudin aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai tartuntataudin leviämisen estämiseksi makset-tava päiväraha


Definition: dagpenning som betalas på grund av arbetsoförmåga eller för förhindrande av spridning av en smittsam sjukdom

Försäkringskassa: Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan antas vara smittad av en sjukdom kan du få smittbärarpenning.

Servodatdieđa:njoammudávdaovdu


Definition: ovdu mii šaddá njoammudávdabeaiveruđas ja dienasmanahanbuhtadusas mii dan lassin máksojuvvo


Definition: tartuntatautipäivärahasta ja sen lisäksi maksetusta ansionmenetyskorvauksesta koostunut etuus
More info: (MEG:) amma ii leat ge Norggas mihkke eará dása go dábálaš sykepenger? Leaš dál makkár dávda lea..


Definition: förmån som bestod av dagpenning vid smittsam sjukdom och av ersättning för inkomstbortfall som betalades utöver den

Servodatdieđa:oassebuohcuvuođabeaiveruhta


Definition: buohcuvuođabeaiveruhta mii máksojuvvo dáhkaduvvon olbmui gii lea oasseáigásaččat bargguin ja oasseáigásaččat eret bargguin buohcuvuođa dihte
Explanation: (MEG:) Dárbbaša go definišuvnnas leat mielde diet oassi oasseáigásaččat eret bargguin

Go diet vuosttaš oassi han juo muitala ahte diet nubbi oassi lea diehttelas.


Definition: sairauspäiväraha, jota maksetaan vakuutetulle, joka on osa-aikaisesti töissä ja osa-aikaisesti poissa töistä sairauden takia


Definition: sjukdagpenning till en försäkrad som på grund av sjukdom arbetar på deltid och är sjukskriven på deltid

Försäkringskassan: Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Servodatdieđa:osasairauspäivärahan enimmäisaika


Definition: áigodat, mas eanemusat/guhkimusat oassebeaiveruhta máksojuvvo


Definition: ajanjakso, jolta osasairauspäivärahaa enintään maksetaan


Definition: längsta tidsperiod för vilken partiell sjukdagpenning betalas

Servodatdieđa:ođđa buohcuvuohta


Definition: buohcuvuohta mii ii leat dagahan ovddit bargonávccahisvuođa dahje mii ii leat leamašan mielde dagaheame ovddit bargonávccahisvuođa maŋimus vássán jagi áigge


Definition: sairaus, joka ei ole aiheuttanut aiempaa työkyvyttömyyttä tai joka ei ole ollut mukana aiheuttamassa aiempaa työkyvyttömyyttä viimeksi kuluneen vuoden aikana


Definition: sjukdom som inte har vare sig orsakat eller bidragit till tidigare arbetsoförmåga under det senaste året

Servodatdieđa:päivärahakausi


Definition: áigodat mas máksojuvvo beaiveruhta


Definition: ajanjakso, jolta maksetaan päivärahaa


Definition: tidsperiod för vilken dagpenning betalas

Medisiidna:riegádahttin


Definition: dáhpáhus mas unnimustá 22 vahku ahkásaš mánná šaddá/vuolgá eret goaŧus / guođđá goaŧu


Definition: tapahtumasarja, jossa vähintään 22 viikon ikäinen lapsi poistuu kohdusta


Definition: händelseförlopp där ett barn som är minst 22 veckor lämnar livmodern


Definition: del av fødselen der moren befris for fosteret

Servodatdieđa:seamma buohcuvuohta


Definition: Buohcuvuohta man geažil ovdal lea leamaš bargonávccaheapmin, dahj mii lea leamaš sivvan ovddit bargonávccahisvuhtii maŋimus jagi.


Definition: sairaus, joka on aiheuttanut aiemman työkyvyttömyyden tai joka on ollut mukana aiheuttamassa aiempaa työkyvyttömyyttä viimeksi kuluneen vuoden aikana


Definition: sjukdom som har orsakat eller bidragit till tidigare arbetsoförmåga under det senaste året


Definition: tilbakefall av samme sykdom som har bidratt til tidligere arbeidsuførhet

Servodatdieđa:spesiáladikšoruhta


Definition: beaiveruhta mii máksojuvvo go dáhkiduvvon olmmoš oassálastá vuollil 16-jahkásaš mánás dikšui dahje veajuiduhttimii buohcuvuođa dahje váttu dihte ja lea danin oanehaččat dahje gaskaboddosaččat eastašuvvan bargamis


Definition: päiväraha, jota maksetaan, kun vakuutettu osallistuu alle 16-vuotiaan lapsensa sairaudesta tai vammasta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen ja on tämän vuoksi lyhytaikaisesti tai tilapäisesti estynyt tekemästä työtään


Definition: dagpenning som betalas när en försäkrad deltar i vård eller rehabilitering (1) på grund av sjukdom ellerfunktionsnedsättning som hans eller hennes barn under 16 år lider av och till följd av det är kortvarigt eller tillfälligt förhindrad att utföra sitt arbete

Servodatdieđa:vanhempainraha


Definition: äitiysrahan maksukauden jälkeen maksettava vanhempainpäiväraha


Definition: föräldradagpenning som betalas efter perioden för utbetalning av moderskapspenning

Medisiidna:áhpehisvuohta


Definition: lea goruda dilli, mas sahkanan monneseallas čálgá ohki goaŧus. Áhpehisvuohta bistá 40 vahku. Áhpehisvuohta nohká máná riegádeapmái.


Definition: naisen tila hedelmöitymisen ja keskenmenon, raskaudenkeskeytyksen tai synnytyksen välillä on kehon tila, jossa hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy sikiö kohdussa. Raskaus kestää 40 viikkoa. Raskaus päättyy lapsen syntymään.


Definition: tillståndet hos en kvinna mellan befruktning och missfall, avbrytande av havandeskap eller förlossning


Definition: lii roopâ tile, mast šohânâm maneseelâst šadda šohânâs kuáhtust. Čuávjum pištá 40 okkod. Čuávjum nohá toos ko páárnáš šadda.


Definition: lij vaard vueʹǩǩ, koʹst čuõlmmõõvvâm mââʹnnsiõmmnest šâdd vuõss vuõbdâst. Ommǥa vueʹrddempââʹjj peštt 40 neäʹttel. Vueʹrddempââʹjj poott ommǥa šõddmõʹšše.

Servodatdieđa:árgabeaivi


Definition: eará beaivi go basse- dahje ávvobeaivi


Definition: muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä


Definition: dag som är varken helg- eller högtidsdag

Servodatdieđa:äitiysraha


Definition: vánhemiidbeaiveruhta mii máksojuvvo juogo eadnái dahje su bargoaddái


Definition: äidille tai hänen työnantajalleen maksettava vanhempainpäiväraha


Definition: föräldradagpenning som betalas till modern eller till hennes arbetsgivare