Collection:Dáhtábágo javllamáno 2013

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has been sanctioned on this date: 2020/03/27 (YYYY/mm/dd)
 • There are 31 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål English Suomen kieli Davvisámegiella Åarjelhsaemien Nuõrttsääʹmǩiõll
Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:beassansátni

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:belljosat


Definition: apparat som trycks till örat och där ljud som över­förts på teknisk väg upp­fattas särsk. som till­behör till telefon eller radio


Definition: Hodetelefoner er utstyr som består av små høyttalerelementer som enten plasseres rett utenpå det ytre øret, eller settes et lite stykke inn i øregangen.


Definition: reaidu mainna sáhttá gullat jiena ja mas lea mikrofuvdna, ja mas lea oktavuohta digitála ovttadahkii
More info: Davvisámegiela giellajuogus dohkkehan 11-12/12 2013

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:boallobeavdi

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:boađa


Definition: bessam, gå besa jali oattjo máhttelisvuodav sirddet diedojt - sierraláhká datåvrån/dáhtámasjijnan

 • adgang (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: tilgang/adgang, er det å få tak i eller plassere data eller instruksjoner i en av maskinsystemets lagerenheter, aksess
Explanation: (fra lat. egentlig 'adgang') særlig i edb: adgang, mulighet til å overføre informasjon, tilgang


Definition: boađa lea njuolggadus, man mielde geavaheaddji beassá geavahit dihtora
Explanation: Mo beassat sisa dihtorii


Definition: juktie riektiem åadtjodh, man mietie utnije fijhkie datovrem utnedh
Explanation: guktie datovren sïjse fijhkedh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:coahkkalit


Definition: Sneehpeslaakan båaloem våålese bïejedh.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:daataseedteme


Definition: maam gïese akt seedtedh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:deaddilastit guktii


Definition: vuohki mo deaddilastit dihtora gurutbeale sáhpánboalu guktii doaimmahan dihte dihto áššiid dihtoris
More info: Dihtortearpmat, dohkkehuvvon 11.-12.12. 2013

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:fierpmádat


Definition: dihto olbmot leat oktavuođas gaskaneaset jogo fysalaččat dahje neahta bokte

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:fiila

 • fil (N)
  Sanctioned: true

 • fil (N)
  Sanctioned: true


Definition: fil, i edb: en ordnet mengde av sammenhørende data

 • file (N)
  Sanctioned: true

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:garraskearru


Definition: i edb: magnetplatelager som består av en stiv, fastmontert magnetplate, hardplate
Explanation: magnetplatelager

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:geavaheaddjinamma

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:goallostit


Definition: aktese bïiejedh
Explanation: gåessie maam akt aktese bïejedh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:guedtemedatovre

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:ikth vielie aelkedh

 • starta om (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • omstart Status: recommended
  Sanctioned: true

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:liŋka


Definition: elektråvnålasj dáhtágiehtadallam; aktijvuohta dáhtáelementaj gaskan jali dáhtáprográmmaj gaskan. Vuoset ietjá dokumænntaj, jali ietjá resurssaj

 • länk (N)
  Sanctioned: true

 • lenke (N)
  Sanctioned: true


Definition: (en) lenke - i edb: forbindelse mellom dataelementer eller deler av dataprogrammer; henvisning til nettsted


Definition: čujuhus eará dokumentii, dahje eará resursii
More info: Davvisámegiela juogus dohkkehan čoahkkimis Guovdageainnus 11.-12.12.2013.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:länka


Definition: spec. datatekn.koppla samman dokument o.d. i ett hypertextsystem t.ex. på inter­net

 • lenke (V)
  Sanctioned: true

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:muitosággi


Definition: smávva ovttodat masa sáhtat vurket fiillaid ja sirdit fiillaid dihtoris nubbái
More info: Davvisámegiela juogus dohkkehan 11.-12.12-2014


Definition: mojhtessaegkie lea ohtje våahrkoe, maam saahta datovrese debriehtidh usb-oksen baaktoe

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:ođasmahttit


Definition: Orre daajroem bïejedh jallh jeatjahtehtedh saaht maam, juktie programme jallh sæjroe

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:ruskalihtti


Definition: Lihtte gåsi bálgesta dokumentajt ja/jali ietjá fijlajt

 • papirkurv (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: lihtie gusnie daejtie dokumentide sleahjteme

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:sajáiduhttit


Definition: Saaht magkeres programmem datovren sisje bïejedh juktie programme edtja juhtedh.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:sihkkarastinmáŋggus

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:sihkkut


Definition: Maam joem båarhte vaeltedh.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:sáhpán

 • mus (N)
  Sanctioned: true

 • mus (N)
  Sanctioned: true

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:sïjse tjaangedh


Definition: låggit sisi (ålgus) opprette (eller avslutte) forbindelse med dataanlegg l- sisi, ålgus

 • logga in (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • logge inn (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: álggahit dovddaldagaiguin dihtorvuogádaga ja dan dieđu geavaheami
More info: Davvisámegiela juogus dohkkehan 12.3-13.3.2014


Definition: gåessie jïjtse åtnoenommem utnedh juktie datovren jallh systeemen sïjse fihkedh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:viežžat


Definition: viedtjat prográmmajt jali dokumentajt ietjas dátámasjijnnaj/datåvrråj internehtas

 • hente (V)
  Sanctioned: true


Definition: (www-sivuja, moduuleita, lisäohjelmia)


Definition: viežžat prográmmaid dahje dokumeanttaid neahtas iežas dihtorii
More info: Dohkkehuvvon 11.-12.12.2014, davvisámegiela juogus

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:vurke nugo

 • vurke nugo (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: dokumeenth mejtie sæjhta maskijnese spååredh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:weblogan

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čujuhuslinnjá


Definition: linnja bajemusán næhttalågånan, gåsi tjálá internæhttaadressav, vaj besa låhkåt næhttabielev


Definition: čujuhuslinjá lea suorgi bajimusas fierbmeloganis, masa interneahttačujuhusa čállit, vai beassá lohkat siiddu
Explanation: linnjá bajimušas šearbmagovas masa interneahttačujuhusa čállit


Definition: gusnie internedteadressem tjaeledh viermielohkijisnie , juktie åådtje bieliem lohkedh
Explanation: bijjemes sieve monitovresne mïsse internedteadressem tjaeledh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čálihit


Definition: ta utskrift

 • print (V)
  Sanctioned: true


Definition: gosse paehperh olkese tjaeliehtidh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čálán


Definition: dïrrege mij paehperh olkese tjaala

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:šearbma