Collection:Dååhkesjahteme bolig

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of: https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sma/dohkkehuvvon/D%c3%a5%c3%a5hkesjahteme_bolig.txt

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 201 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål
Huksenteknihkka:Den norske stats husbank


Definition: staatebaanghke mij laajkoeh vaadta jih mestie staaten dåårjomem bigkemasse, dåvvomasse jih stueriedæmman gåetide jih sovsiaale institusjovnide
Explanation: Gåetiebaanghkeste aaj veasomedåårjemem jis fuelhkien smaave maaksoeh, jih gåetielaajkoeh vaadta baateræjjide, skæjlehkide jih jeatjebh mah sjiere viehkiem daarpesjieh.


Definition: statlig bank som gir lån og formidler statlig stønad til bygging, utbedring og påbygging av boliger og sosiale institusjoner
Explanation: Husbanken gir også bostøtte til familier med lav inntekt og formidler boliglån til flyktninger, funksjonshemmede og andre med spesielle behov.

Huksenteknihkka:Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger


Definition: selskap som hjalp innvandrere og flyktninger med bolig
Explanation: SIFBO var en sammenslåing av tidligere FLYBO og SIBO. Det er nå nedlagt.

 • SIFBO (ABBR)
  Sanctioned: true


Definition: selskap som hjalp innvandrere og flyktninger med bolig
Explanation: SIFBO var en sammenslåing av tidligere FLYBO og SIBO. Det er nå nedlagt.

Huksenteknihkka:aksjeleilighet


Definition: gåetieluhpie gåetieaaksjatjiertesne, jih leejemereakta lea aktese jallh jeenjebide aaksjide veadtasovveme.
Explanation: Aaksjatjierten aaksja-aajhteri leah reaktah, damhtaj tjoeverieh, gåetieluhpiem leejjedh aaksjatjierten gåetesne.


Definition: leilighet i et boligaksjeselskap, der leieretten er knyttet til en eller flere aksjer i selskapet
Explanation: Aksjonærene i boligaksjeselskapet har rett, og ofte plikt, til å leie leilighet i den bygningen som selskapet eier.

Huksenteknihkka:aksjonær


Definition: almetje mij aaksjam åtna akten vuj jeenjebh aaksja-tjiertine.


Definition: person som eier en eller flere aksjer i et aksjeselskap

Huksenteknihkka:anbud


Definition: tjaaleldh faalaldahkem mij dåajvohte barkoem vuj daeverem buektedh vihtiestamme maaksoen åvteste.

 • anbud (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: skriftlig tilbud om å utføre et arbeid eller levere en vare mot en viss betaling

Huksenteknihkka:andel


Definition: biehkiem mij joem stuerebistie

 • andel (N)
  Sanctioned: false


Definition: del av noe

Huksenteknihkka:andelsbevis


Definition: tjaalege mij vihnesje dov lea åesiem mesnie joem, v.g. årromereaktasijtesne; vd. gåetieluhpietjaalege, aaksjaprievie

 • andelsbevis (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: dokument som bekrefter at en har andel i noe, f.eks. et borettslag; jf. leilighetsdokument, aksjebrev

Huksenteknihkka:andelseier


Definition: 1: almetje man lea åesiem v.g. åesietjiertesne 2: jis veasoe: lihtsege sjiere årromereaktasijtesne vuj årromereaktasijte gåetiebigkemetjiertese veadtasovveme; vd. årromereaktaguedtije


Definition: 1: person som eier en andel i f.eks. et andelslag 2: ved bolig: medlem i et frittstående borettslag eller et borettslag som er tilknyttet et boligbyggelag; jf. borettshaver

Huksenteknihkka:andelslag


Definition: ealamadtje råajvarimmiem gusnie molsestalleminie beetnehvierhtieh jih lihtsegelåhkoe, jih beetnegidie leah åvtesmoeneme åesine vihtiestamme
Explanation: åesietjiertesne fiereguhte åådtje ajve akte åesiem eekedh.


Definition: økonomisk foretak med vekslende kapital og antall medlemmer, der kapitalen er fordelt på andeler av en bestemt størrelse
Explanation: I et andelslag kan hver deltaker bare eie en andel.

Huksenteknihkka:andelsobligasjon


Definition: obligasjovne mij muana vierhtiej ståaroem åesietjiertesne, v.g. årromereaktasijtesne; vd. viedtemeobligasjovne, partiaaleobligasjovne


Definition: obligasjon som lyder på innskuddet i et andelslag, f.eks. i et borettslag; jf. pantobligasjon, partialobligasjon

Huksenteknihkka:atkomstdokument


Definition: vihtiestimmiem mij vuesehte almetjen reaktah misse joem


Definition: dokument som viser at en person har berettiget krav på noe

Huksenteknihkka:avløp


Definition: sijjie gogka åådtje galkedh


Definition: sted der væske har mulighet til å renne unna

Huksenteknihkka:avløpsrør


Definition: girse galkedimmietjaatsan


Definition: rør for avløpsvann

Huksenteknihkka:bebo


Definition: gåetine utnedh

 • bebo (V)
  Sanctioned: false


Definition: bruke som bolig

Huksenteknihkka:befaring


Definition: sijjem giehtjedidh, eeremes byjjesfaamohki almetjh jallh joekehth aamhtsebieliej gaskemsh


Definition: inspeksjon på et sted, særlig foretatt av representanter for myndighetene eller de ulike partene i en sak

Huksenteknihkka:besiktigelse


Definition: eensi vuartasjidh


Definition: grundig synfaring

Huksenteknihkka:besitte


Definition: utnedh gaevniem mij lea dov


Definition: ha faktisk herredømme over en ting

Huksenteknihkka:blokk


Definition: gåetie mij gierkiejgujmie bigkeme jih gusnie jijnjebh nieljie gåetieluhpijste. Jijnjh gåetieluhpide seamma ålkoeokse jih kåava.

 • blokk (N)
  Sanctioned: false


Definition: murhus som har mer enn fire boenheter, og der det er flere boenheter om samme inngang

Huksenteknihkka:bod


Definition: onne tjiehtjele gokgka beapmoe, daalhketjh j.j. biejedh

 • bod (N)
  Sanctioned: false


Definition: lite rom til å oppbevare mat, utstyr o.a. i

Huksenteknihkka:bolig


Definition: veasoe gusnie almetjh leah årroeminie

 • bolig (N)
  Sanctioned: false


Definition: husvære som brukes som fast oppholdssted for mennesker

Huksenteknihkka:boligaksjeselskap


Definition: gåetietjierte mij lea aaksjatjiertine reereme
Explanation: gåetieaaksjatjierti giehtelimmiem jih juhtiehtimmiem leah aaksjalaaken nuelesne.


Definition: boligselskap som er organisert som et aksjeselskap
Explanation: Boligaksjeselskapenes drift og organisasjon er regulert i aksjeloven.

Huksenteknihkka:boligbyggelag


Definition: åårganisasjovne man ulmie lea gåetieh bigkedh jih reeredh altese lihtsegi gaavhtan
Explanation: gåetiebigkemetjierte maahta årromereaktasijtese veadtasovveme, jallh aaj namhtegh bigkemem reeredh.


Definition: organisasjon som har til formål å bygge og forvalte boliger for medlemmene sine
Explanation: Et boligbyggelag kan være knyttet til et borettslag eller stå for byggingen selv.

Huksenteknihkka:boligeiendom


Definition: biehkiem vihtiestamme eekeste mij lea veasoe


Definition: del av fast eiendom som består av bolig

Huksenteknihkka:boligkontor


Definition: tjieltekontovre mij lea barkeminie gåetieluhpieh vellie-almetjide øørnedh
Explanation: Oslovesne daate kontovre lea gåetie-eetaaten nuelesne.


Definition: kommunalt kontor som arbeider med boligformidling til vanskeligstilte
Explanation: I Oslo sorterer dette kontoret under boligetatens kontor.

Huksenteknihkka:boligkooperasjon


Definition: ektiebarkoe Nøørjen gåetiebigkemetjierti gaskems


Definition: organisert samarbeid mellom boligbyggelagene i Norge

Huksenteknihkka:boliglån på spesielle vilkår


Definition: laajkoem gåetiem åestedh, vierhtieh mah leah joekoen buerie tsiehkiej mietie løøneme, mænngan Gåetiebaanghke vuj Eatnemeburriebaanghke dam raajeme


Definition: lån til bolig som er gitt på særlig gunstige vilkår i private banker etter henvisning fra Husbanken eller Landbruksbanken

Huksenteknihkka:boligmarked


Definition: tsiehkieh faaleldahki jih gåetieohtsedimmiej gaskemsh
Explanation: gosse gåetiemaarhna garres, dellie vaenie gåetiefaalaldahkh, jih tjoevere jijnjebe maaksodh.


Definition: forhold mellom tilbud og etterspørsel av boliger
Explanation: Når boligmarkedet er stramt, er det lite tilbud av boliger, og prisene blir høye.

Huksenteknihkka:boligsameie


Definition: åårganisasjovne gusnie gåetieluhpieaajhteri seamma sjåljoem jih gåetiem utnieh


Definition: organisasjon av eiere av selveierleiligheter med felles tomt og bygning

Huksenteknihkka:boligselskap


Definition: åårganisasjovne man ulmie lea gåetieh ohtsedidh gaavnedh jallh reeredh altese lightsegi gaavhtan; vd. årromereaktasijte, gåetieaaksjatjierte, ektiebarkoetjierte


Definition: organisasjon som har til formål å skaffe eller drive boliger for sine medlemmer; jf. borettslag, boligaksjeselskap, kooperasjon

Huksenteknihkka:boligstandard


Definition: man buerie gåetie lea
Explanation: Tsiehkiej mietie gåetiem giehtjedidh, vuejnedh man jijnje dalketjh desnie, man buerie lea dovveme


Definition: kvalitet på en bolig
Explanation: Standarden på en bolig blir vurdert ut fra hvordan den er utstyrt, og hvor godt den er vedlikeholdt.

Huksenteknihkka:bopel


Definition: vihties årromesijjie; vd. årrometjielte

 • bopel (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: fast oppholdssted; jf. bostedskommune

Huksenteknihkka:borettshaver


Definition: årroje årromereaktasijtesne; vd. åesieaajhtere


Definition: beboer i et borettslag; jf. andelseier

Huksenteknihkka:borettsinnskudd


Definition: beetnegh mah tjoevere maeksedh årromereaktasijtese ikth juktie reaktam åadtjodh gåetiem leejjedh man gåhkese jijtje sæjhta


Definition: engangsinnskudd som en må betale til et borettslag for å få rett til å leie en bolig over ubegrenset tid

Huksenteknihkka:borettslag


Definition: åårganisasjovnevuekie gosse gåetieh ektie-eeke, åesietjiertine
Explanation: årromereaktasijte maahta naamhtegh årrodh jallh gåetiebigkemetjiertese veadtasovveme.


Definition: organisasjonsform der beboerne eier boligene i fellesskap, i form av et andelslag
Explanation: Et borettslag kan enten være frittstående eller knyttet til et boligbyggelag.

Huksenteknihkka:bosette seg


Definition: vihties veasoem åadtjodh


Definition: skaffe seg fast bolig

Huksenteknihkka:bosetting


Definition: gåetieh mah tjåanghkan aktene dajvesne

 • bosetting (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: samling av boliger innenfor et viss område

Huksenteknihkka:bostandard


Definition: man buerie gåetie lea jih jeatjah tsiehkieh mah årromevuekide dijpieh


Definition: kvalitet på bolig og andre faktorer som har sammenheng med det å bo

Huksenteknihkka:bostedsbevis


Definition: vihnesjimmiem Almetjelåhkojste mij vuesehte gusnie lea årroeminie
Explanation: Årromevihnesjimmie Almetjelåhkojste vihteste aadressam jih dovne man guhkiem desnie orreme, tjieltesne jih dagke laantesne.


Definition: attest fra Folkeregisteret som viser hvor en person er bosatt
Explanation: Bostedsbevis fra Folkeregisteret bekrefter foruten adressen også botiden på denne adressen, i kommunen og eventuelt også i landet.

Huksenteknihkka:boutgift


Definition: man jijnje tjoevere maeksedh årrodh
Explanation: årromeåaside leah dovne gåetieleejjeme, lissiemaaksoeh jih giesemeåasa gåetieløønemen, gåetieburrieåasah, maaksoeh tjieltese, viedtememaaksoe jih eekeskaehtie.


Definition: det man må betale for å bo
Explanation: Til boutgiftene regnes blant annet husleie, renter og avdrag på boliglån, driftsutgifter på boligen, avgifter til kommunen, festeavgift og eiendomsskatt.

Huksenteknihkka:brensel


Definition: mij joem utnedh gåetiem baahkedidh juktie baahke destie sjædta gosse buala
Explanation: v.g moerh, kloeregierkieh, åljagierkieh jih ålja leah dagkerh båeltemes aath


Definition: stoff som kan brukes til oppvarming fordi det utvikler varme ved forbrenning
Explanation: Ved, kull, koks og olje er eksempler på brensel.

Huksenteknihkka:byfornyelse


Definition: gosse tjielte davvehte abpe staarebielieh juktie båeries gåetiej gåetietsiehkieh daaletje tsiehkiej daltesasse lutnjestieh

 • byfornyelse (N)
  Note: gåetie orresdehteme
  Sanctioned: false


Definition: kommunal utbedring av hele bydeler der eldre boliger får en boligstandard som holder dagens mål
Explanation: Husbanken kan gi lån til byfornyelse.

Huksenteknihkka:byggebeskrivelse


Definition: tjaaleldh salkehtimmiem guktie bigkemesoejkesjem darjodh; vd. bigkemebæjkoehtimmie


Definition: skriftlig utredning om hvordan et planlagt byggeprosjekt skal gjennomføres; jf. byggemelding

Huksenteknihkka:byggeforskriftene


Definition: njoelkedassh gaekeren 1. biejjeste 1969


Definition: forskrifter av 1 august 1969

Huksenteknihkka:byggelån


Definition: mierielaajkoem juktie gåetiebigkije beetnegh moeneme mieriejsisnie åådtje vaeltedh
Explanation: gosse galhkeme dellie bigkemelaajkoe målsohte vihties laajkose maaksomesoejkesjine


Definition: rammelån der en husbygger tar ut penger innenfor en viss ramme som er avtalt med banken
Explanation: Byggelånet byttes ut (konverteres) med et lån med fast tilbakebetalingsplan når byggingen er ferdig.

Huksenteknihkka:byggemelding


Definition: tjaaleldh bæjhkoehtimmiem tjieltese bigkeme- vuj orresthbigkemebarkoen bijre
Explanation: bigkemebæjhkoehtimmie daerpies juktie bigkemeluhpiem åadtjodh.


Definition: skriftlig melding til kommunen om planlagt bygge- eller ombyggingsarbeid
Explanation: Byggemelding kreves for å få byggetillatelse.

Huksenteknihkka:byggetillatelse


Definition: daerpies luhpiem tjielteste juktie åådtje bigkedh vuj orresthbigkedh
Explanation: åvtelen bigkemeluhpiem åadtjodh tjoevere dovne bigkemebæjhkoehtimmiem seedtedh jih vihtiestimmiem åadtjodh kraannahbieljelæmman


Definition: nødvendig tillatelse fra kommunen for bygging eller ombygging
Explanation: For å få byggetillatelse må en blant annet ha sendt inn byggemelding og bekreftelse på nabovarsel.

Huksenteknihkka:byggherre


Definition: almetje jallh råajvarimmie mij jijtsh gaavhtan gåetiem bigkieh v.s.
Explanation: bigkemeåejvie maahta barkoem veedtedh råajvaræmman vuj bigkemenierese


Definition: person eller firma som på egne vegne får oppført en bygning e.l.
Explanation: Byggherren kan gi oppdraget til en entreprenør eller en byggmester.

Huksenteknihkka:bygningsråd


Definition: povlitihke moenehtse man diedte lea tjielten værtoehtimmie- jih bigkemeaamhtesh gietedalledh
Explanation: bigkemerearie aaj bigkemeluhpie-ohtsemh gietedalla.


Definition: politisk sammensatt utvalg som har ansvar for regulerings- og byggesaker i en kommune
Explanation: Bygningsrådet behandler blant annet søknader om byggetillatelse.

Huksenteknihkka:bygsle


Definition: sjåljoem jallh eatnemeeekem guhkiem leejjedh
Explanation: gosse sjåljoem leejjeme dellie (viedtehke) maahta gåetiem bigkedh

 • bygsle (V)
  Status: recommended
  Sanctioned: false
 • feste (V)
  Sanctioned: false


Definition: leie tomt eller jordeiendom over et lengre tidsrom
Explanation: Ved bygsling kan leieren (festeren) bygge hus på tomten.

Huksenteknihkka:bygslingsavgift


Definition: fierhten-jaapetje leejjemeåasam juktie gåetiesjåljoem leejjeme(viedteme)


Definition: årlig leiesum for bygslet (festet) tomt til bolig

... further results