Collection:Dååhkesjahteme skole

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sma/dohkkehuvvon/D%c3%a5%c3%a5hkesjahteme_skole.txt

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 348 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål
Education:B-språk


Definition: jåarhkeskuvlesne ammesgïelefaagem dejtie learohkide guhth joe guektien jaepien noereskuvlesne dam seamma gïelem lohkeme; vd. C-gïele


Definition: fremmedspråk som det undervises i på videregående skole for elever som har hatt undervisning i dette språket to år på ungdomsskolen; jf. C-språk

Education:C-språk


Definition: ammesgïele mij lea faagem jåarhkeskuvlesne dejtie guhth eah daam gïelem aeriebistie lohkeme


Definition: fremmedspråk som det undervises i på videregående skole for elever som ikke har hatt undervisning i dette språket tidligere

Education:Det juridiske fakultet


Definition: juridihke faagen åesiedahkem Osloven jïh Bergenen universiteetine


Definition: avdeling for juridiske fag ved universitetene i Oslo og Bergen

Education:Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Definition: Maadtematigke-naatuvregoerehtimmie faagen åesiestahkem Osloven jïh Bergenen universiteetine


Definition: avdeling for matematiske og naturvitenskapelige fag ved universitetene i Oslo og Bergen

Education:Det medisinske fakultet


Definition: Medisijne faagen åesiestahkem Osloven, Bergenen jïh Tråenten universiteetine
Explanation: Tromsøen universiteetesne medisijnen faagedajve lea golme stoerreinstitudtine juakasovveme.


Definition: avdeling for medisinske fag ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim
Explanation: Ved universitetet i Tromsø er det medisinske fagområdet delt i tre storinstitutt.

Education:Det odontologiske fakultet


Definition: Odontologihke faagen åesiestahkem Osloven jïh Bergenen universiteetine


Definition: avdeling for odontologiske fag ved universitetene i Oslo og Bergen

Education:Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Definition: Siebriedahkendotkeme faagen åesiestahkem Osloven jïh Bergenen universiteetine


Definition: avdeling for samfunnsvitenskapelige fag ved universitetene i Oslo og Bergen

Education:Det teologiske fakultet


Definition: Tejologihke faagen åesiestahkem Osloven universiteetesne; vd. Aalmogefakulteete


Definition: avdeling for teologiske fag ved universitetet i Oslo; jf. Menighetsfakultetet

Education:Folkeuniversitetet


Definition: lohkemegoevtese gusnie geervelierehtimmiem jinjebh daltesisnie jïh faagesuerkine, eejehtalleme-aamhtesine faagelohkemine eksaamenem faala bæjjoes ööhpehtimmieöörnegisnie
Explanation: Lihkesdajvi åesiestahkh aaj loevesööhpehtimmine lahteste .


Definition: studieforbund med voksenopplæring på alle nivåer og på forskjellige fagområder, fra fritidsemner til fagstudier med eksamen i det offentlige utdanningssystemet
Explanation: De enkelte lokalavdelingene betegnes ofte Friundervisningen.

Education:Grunnskolerådet


Definition: Ööhpehtimmie- jïh dotkemedepartemangen rååresjimmieåårgane maadthskuvleaamhtesidie


Definition: rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet i saker som gjelder grunnskolen

Education:Kirke- og kulturdepartementet

Education:Kultur- og vitenskapsdepartementet

Education:Menighetsfakultetet


Definition: prijvaate akadeemihke institusjovne gusnie øøhpehtimmiem vedtieh hearride, kritendomelohkehtæjjide jïh katekeetide Nøørjen gærhkojde; vd. Tejologihke fakulteete


Definition: privat akademisk institusjon som utdanner prester, kristendomslærere og kateketer til Den norske kirke; jf. Det teologiske fakultet

Education:Misjonshøgskolen


Definition: jolleskuvlem gusnie misjovnærh jïh misjovnen viehkiebarkijh øøhpehtimmiem åadtjoeh
Explanation: Misjovnejolleskuvle lea Stavangerisnie jïh Nøørjen misjovnesielske dam juhtehte.


Definition: høgskole som utdanner misjonærer og medarbeidere i misjonens hjelpearbeid
Explanation: Misjonshøgskolen ligger i Stavanger og drives av Det norske misjonsselskap.

Education:Mønsterplanen


Definition: magkarine otnjegine barkedh jïh magkeres faagesisvegem maadthskuvlesne bïejedh


Definition: retningslinjer for arbeid og faglig innhold i grunnskolen

Education:Norges Handelshøyskole


Definition: jolleskuvlem universiteetedaltesisnie gusnie ööhpehtimmiem åesis-faagine
Explanation: Nöörjen Åesies-jolleskuvle lea Bergenisnie, jïh gosse ööhpehtimmiem illeme åådtje sivijleöökonomine lahtestidh.

 • NHH (ABBR)
  Sanctioned: false


Definition: høgskole på universitetsnivå med utdanning innenfor handelsfag
Explanation: Handelshøyskolen ligger i Bergen, og fullført utdanning gir tittelen siviløkonom.

Education:Norges idrettshøgskole


Definition: jolleskuvlem universiteetedaltesisnie gaarsjehkefaagine
Explanation: Nöörjen Gaarsjehkejolleskuvle lea Oslovesne. Staaten redtiesvihtjemeskuvleste evtiedamme.


Definition: høgskole på universitetsnivå innenfor idrettsfag
Explanation: Idrettshøgskolen ligger i Oslo. Forløperen for NIH var Statens gymnastikkskole.

Education:Norges landbrukshøgskole


Definition: jolleskuvlem universiteetedaltesisnie laanteburiefaagine
Explanation: Nöörjen Laanteburriejolleskuvle lea Ås-esne. Almetjh mah NLJ-este eksaamenem maehtieh jijtsh cand.agric.-ine lahtestidh.

 • NLH Sanctioned: false


Definition: høgskole på universitetsnivå innenfor landbruksfag
Explanation: Landbrukshøgskolen ligger på Ås. Personer som er uteksaminert fra NLH, har tittelen cand.agric.

Education:Norges musikkhøgskole


Definition: jolleskuvlem universiteetedaltesisnie musigkefaagine
Explanation: Nøørjen Musigkejolleskuvle 1978 tseegkesovvi. Osloven Musigkekonservarovrijistie evtiedi.


Definition: høgskole på universitetsnivå innenfor musikkfag
Explanation: Norges musikkhøgskole ble opprettet i 1978. Musikkkonservatoriet i Oslo dannet grunnlaget.

Education:Norges tekniske høgskole


Definition: jolleskuvlem Tråenten Universiteeten nuelesne. Desnie ööhpehtimmiem åådtje universiteetedaltesisnie teeknihke faagine jïh aarkitektuvrefaagine
Explanation: Sivijleingeniöörelohkemem maahta dr.ing.-daltesasse jallh dr.tecn.-daltesasse vijriedidh

 • NTH Sanctioned: false


Definition: høgskole under universitetet i Trondheim der en får utdanning på universitetsnivå innenfor tekniske fag og arkitekturfag
Explanation: Sivilingeniørstudiet kan utvides til dr.ing.-graden eller dr.techn.-graden.

Education:Norges veterinærhøgskole


Definition: ööhpehtimmieinstitusjovnem gusnie jollebe ööhpehtimmiem veterinæride (juvredåakteride)
Explanation: Nøørjen veterinærejolleskuvle lea Oslovesne.


Definition: utdanningsinstitusjon med høyere yrkesutdanning for veterinærer (dyrleger)
Explanation: Veterinærhøgskolen ligger i Oslo.

Education:Statens lånekasse for utdanning


Definition: Staaten institusjovne gusnie laajkoem jïh dåårjemem jollebe øøhpehtæmman åådtje
Explanation: Ij naan lissiemaaksoe lajkojde øøhpehtimmietijjesne.


Definition: statlig institusjon som yter lån og stipend til videregående og høyere utdanning
Explanation: Lånene er rentefrie i utdanningstiden.

Education:adgangsbegrensning


Definition: gaertjiedamme nuepiem learohkine skuvlesne sjïdtedh, lihtsege siebresne j.n.v.; vd. gaptjeldihkie lohkeme
Explanation: Skuvlide kaarakterh jïh lissiepoengh muenieh mejtie åådtje tjaangedh .


Definition: begrenset mulighet til å bli opptatt som elev ved en skole, medlem av en forening o.l.; jf. lukket studium
Explanation: I skoleverket er det karakterer og eventuelle tilleggspoeng som avgjør et eventuelt opptak.

Education:adjunkt


Definition: almetje man lea cand.mag.-eksaamene jallh seammaleejns jïh praktigke-peedagogihke lissieööhpehtimmiem.


Definition: person med cand.mag.-eksamen eller tilsvarende og med praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning

Education:akademiker


Definition: almetje man lea jillebe ööhpehtimmiem


Definition: person med høyere utdanning

Education:akademisk borgerbrev


Definition: tjaalege mij vuesehte almetje lea studentine universiteetesne nöörjesne


Definition: dokument som viser at en person er opptatt som student ved et norsk universitet; jf. immatrikulering

Education:allmenndanning


Definition: maaje maahtoem kultuvren, voeti jïh vuekiej bijre; vd. almetjelearoe


Definition: et visst nivå av kunnskaper og kultur og skikk og bruk; jf. allmennutdanning

Education:allmennfag


Definition: skuvlefaagem jåarhkeskuvlesne mij ektiemaahtoem nænneste; vd. barkoefaage
Explanation: Daaroengïele, eatnemefaage, ektievuekiefaage, ammesgïele jïh madtematigke leah ektiemaahtoefaagh.

Education:allmennlærer


Definition: lohkehtæjja man lea lohkehtæjja-ööhpehtimmiem jïh jïjnjebine faagine ööhpehte.


Definition: fagutdannet lærer i grunnskolen som underviser i de fleste obligatoriske fagene

Education:allmennutdanning


Definition: ööhpehtimmiem gusnie ektiemaahtoe lyövlehkommes faagine; vd. barkoeööhpehtimmie


Definition: utdanning med hovedvekt på allmennfag; jf. yrkesutdanning

Education:analfabet


Definition: almetje gie ij maehtieh tjaeledh lohkedh


Definition: person som verken kan lese eller skrive

Education:andrespråk


Definition: ammesgïelem mij bööremes maahta jïh jïjnjemes soptseste gosse ij ietniengïelem soptsesth.


Definition: fremmedspråk som en behersker best og bruker mest etter sitt eget morsmål

Education:aspirant


Definition: almetje mij lea tijjem barkeminie- jallh liereminie ööhpehtimmien doekoe
Explanation: Learohkh gååvnesieh povlitijesne, ålkoerijhkebarkosne, Vaarjelimmesne, jillebe gærjagåetiebarkosne j.n.v. (gærjagåetie – bibliotek AJ).


Definition: person som gjennomgår en viss praksis- eller prøvetid under utdanningen
Explanation: Aspiranter finnes i f.eks. politiet, i utenrikstjenesten, i Forsvaret og i høyere bibliotektjeneste.

Education:audiopedagog


Definition: ööhpehtæjja bieljehts almetjide


Definition: lærer for hørselshemmede

Education:avgangsklasse


Definition: edtja minngemes eksaamenem vaeltedh daan skuvlejaepien


Definition: klasse som skal ta avsluttende eksamen i løpet av skoleåret

Education:barnehage


Definition: institusjovne mij siejhme tjielten nuelesne, gusnie peedagogihke byjreske smaavemaanide, 0 – 5 jaepien båeries.


Definition: institusjon som oftest drives av kommunene, med pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn fra 0 til og med 5 år

Education:barnehagekonsulent


Definition: konsulente bæjjoesgoevtesne man diedte lea maanagierte-aamhtesh gietedalledh


Definition: konsulent i det offentlige som har ansvar for barnehagesaker

Education:barnehagekontor


Definition: stoere tjieltine leah maanagiertekontovrh mah edtjieh tjielten maanagiertieh juhtiehtidh, geehtedh jïh tsihkijidh maanagierteneemden jallh jeatjah almetjeveeljeme moenehtsi stillemh


Definition: kontor i større kommuner som har ansvar for den daglige driften av kommunale barnehager og barneparker, og for oppfølging og iverksetting av vedtak truffet av barnehagenemnda eller andre folkevalgte organer

Education:barnehagenemnd


Definition: politigke moenehtsem tjieltesne, maanagierteaamhtesh dej diedte


Definition: politisk sammensatt utvalg i en kommune som har ansvaret for barnehagesaker

Education:barnehageplass


Definition: luhpiem maanagiertesne vaedtsedh


Definition: adgang til å gå i barnehage

Education:barneoppdragelse


Definition: vuekiem maanah bijjiedidh


Definition: måte å oppdra barn på

Education:barnepark


Definition: tjielten jallh privaate gaertiem gusnie smaavemaanah maehtieh ålkine stååkedidh naan gille tæjmoeh fierhten biejjien, geervealmetji åelesne.


Definition: kommunalt eller privat anlegg der småbarn kan leke utendørs under tilsyn av voksne noen timer om dagen

Education:barnetrinn


Definition: biehkiem maadthskuvlesne, 1. – 7. klaassese; vd. noeredaltese
Explanation: maanadaltese lea seamma goh aerebi gohtjesovvi maanaskuvlem, jïh dan åvtelen almetjeskuvlem.

 • barnetrinn (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: del av den obligatoriske grunnskolen, fra 1. til 7. klasse; jf. ungdomstrinn
Explanation: Barnetrinnet tilsvarer den tidligere barneskolen og før det folkeskolen.

Education:bedriftslære


Definition: learoem darjemes-ökonomije, jïh –reeremen bijre.
Explanation: Eantemelearoe lea faagem learohkiskuvlesne/learohkikuvsjesne.


Definition: lære om hvordan man driver en bedrift økonomisk og administrativt
Explanation: Bedriftslære er fag ved lærlingskolene.

Education:bedriftsøkonomi


Definition: learoem guktie ealamatjem eantemisnie
Explanation: Muvhth lohkemesuerkesne jåarhkeskuvlesne darjemes-ekonomije aaj faagem, jïh voernges faagem darjemes lohkemisnie


Definition: lære om økonomisk virksomhet i en bedrift
Explanation: Bedriftsøkonomi er fag ved enkelte studieretninger i videregående skole og er et sentralt fag i videre økonomiske studier.

Education:bestå


Definition: pröövem, eksamenem j.s.: hijvenlaakan buektiehtidh maam lea stilleme


Definition: om prøve, eksamen e.l.: greie kravene som stilles og få et godkjent resultat

Luonddudieđa ja matematihkka:biologiija


Definition: learoem guktie sjædtoej juvri jielemh
Explanation: Maadthskuvlesne biologije lea o-faagesne meatan, jïh jåarhkeskuvlesne biologije naatuvrhfaagesne jis.


Definition: læren om livsprosessene hos planter og dyr
Explanation: tidl.def: I grunnskolen går biologi inn i o-faget, i videregående skole er biologi en del av naturfaget.

Education:bokmål


Definition: nöörjen leah göökte vihtiestamme tjierth daaroengïelesne, jïh gærjagïele dam aktem. Daanerijhken tjaaleldh gïeleste lea evtiedamme jïh nöörjen njalmeldh gïeleste haemiedamme; vd. daaroen orredaaroengïele


Definition: en av de to offisielle formene av norsk, utviklet fra dansk skriftspråk med påvirkning fra norsk talemål; jf. nynorsk

Education:borteboerstipend


Definition: Staaten latjkoekaassan dåårjemem learohkide studentide mah tjoeverieh gåeteste juhtedh ööhpehtimmien gaavhtan.


Definition: stipend fra Statens lånekasse for utdanning til skoleelever og studenter som må bo hjemmefra under utdanningen

Education:brevskole


Definition: ööhpehtimmiefaalaldahkem gusnie lohkehtæjjah learohkh laavenjasside prievine sedtieh

 • brevskole (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: skole med undervisningstilbud som er basert på brevveksling mellom lærer og elev

... further results