Collection:Ekonomia 2/2018

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Tuhhiittum kielâjuáhus čuákkimist 8.-9.3.2018

  • This collection has been sanctioned on this date: 2018/03/09 (YYYY/mm/dd)
  • There are 21 articles in this collectionSource Anarâškielâ Svenska Suomen kieli
Ekonomiija ja gávppašeapmi:annuitehta


Definition: Summan av ränta och amortering på skuld vid en delbetalning kallas för annuitet.
More info: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30; http://www.tsk.fi/tepa%0A


Definition: Velan koron ja lyhennyksen summaa maksuerässä kutsutaan annuiteetiksi.
More info: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30; http://www.tsk.fi/tepa

Ekologiija ja biras:eellimpaje


Definition: "Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee sisältää valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen (epäsuorat vaikutukset). Tavoitteena on selvittää tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset eli vaikutukset ”kehdosta hautaan”." Ympäristöhallinto

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ehtalaš

  • etisk (A)
    Sanctioned: true


Definition: som förknippas med /god/ etik; som produceras, används eller förbrukas på ett sätt som inte skadar omgivningen; som inte skadar omgivningen
More info: Wiktionary: etisk


Definition: etiikkaan kuuluva t. perustuva, moraalifilosofinen; moraalinen, siveellinen. Eettiset normit. Erik. tuotannosta, kuluttamisesta yms. puhuttaessa: joka ottaa huomioon ympäristövaikutukset, tuotantoeläinten hyvän kohtelun, ihmisten perusoikeudet yms. Eettinen tuotanto. Eettinen kuluttaja.
More info: Kielitoimiston sanakirja

Ekologiija ja biras:ekologalaš


Definition: (biologi) som rör ekologi (livsmedelskunskap) om föda som har producerats utan konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel (miljövård) skonsam mot naturmiljön
More info: Wiktionary: ekologisk


Definition: ekologiaan kuuluva, sitä koskeva. Biol. Ekologinen käytävä suojeltavan eläin- t. eliölajin elinympäristöjä yhdistävä nauhamainen alue, jota pitkin lajin yksilöt voivat siirtyä populaatiosta toiseen, biologinen käytävä, ekokäytävä. Ekologinen lokero lajin asema (suhde ravintoon ja kilpailijoihin) ekosysteemissä, ekolokero. Kuv. Ekologinen jalanjälki ihmisen luonnonvaroihin kohdistama, ympäristöön pysyvän jäljen jättävä rasitus; kulutuksen suoraan t. välillisesti vaatima maa-ala. Ekologinen selkäreppu tuotteen t. toiminnan vaatima luonnonvarojen kulutus ja ympäristöön kohdistuva kokonaisrasitus.
More info: Kielitoimiston sanakirja: ekologinen

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golahanloatna

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kapitála


Definition: pääoma on raha tai tuotantoväline, jota voidaan käyttää tavaroiden tai palveluiden tuottamiseen

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kredihttakoarta

Ekonomiija ja gávppašeapmi:marginálareantu


Definition: korkokannan osa, jonka pankki määrittää asiakaskohtaisesti
More info: www.tsk.fi/tepa

Servodatdieđa:puátupolitik


More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulopolitiikka

Servodatdieđa:puátupoolitlâš ubâlâščuávdus


Definition: työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmima sopimus yhdessä valtiovallan kanssa talous-, vero- ja työmarkkinapoliittisista toimenpiteistä
More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulopoliittinen_kokonaisratkaisu

Ekonomiija ja gávppašeapmi:sajusteapmi


Definition: Ruttâ mii lii jo lamâš vyerkkejum lii vuárhus (ol. akk. vuárkkus); ruuđâ pieijâm tilin tâi eres vuárkán lii vuorkkim.
More info: Kielâjuávus 2/2018


Definition: medel som har satts in på ett konto
More info: www.tsk.fi/tepa


Definition: tilillä olevat varat
More info: www.tsk.fi/tepa

Ekonomiija ja gávppašeapmi:sisabidjoreantu


Definition: ränta på insättningar
More info: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-10-21; www.tsk.fi/tepa

Ekonomiija ja gávppašeapmi:tilivááldus


Definition: "pankki- tm. tilin määräaikaisia tapahtumia koskeva selvitys, joka annetaan tilinomistajalle tiedoksi t. tarkistettavaksi." [1]

Juridihkka:valmâštâsviäru


Definition: Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter uppbärs av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem.
More info: https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-foretagsbeskattningen/punktbeskattning/%0A


Definition: Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita.
More info: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vearrogarvin


Definition: veron välttäminen

Ekonomiija ja gávppašeapmi:viessosearvemáksu


Explanation: För att täcka bolagets utgifter är aktieägarna skyldiga att betala bolagsvederlag enligt de grunder som bestäms i bolagsordningen.
More info: Lag om bostadsaktiebolag kap 3, 22.12.2009/1599 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091599#L3%0A


Definition: korvaus, joka osakkeenomistajan on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle maksettava hallitsemastaan huoneistosta;
Explanation: Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. ks. myös pääomavastike, hoitovastike
More info: http://www.tsk.fi/tepa Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599, 3 l. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599#L3

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ánnuitehttaloatna


Definition: lån där summan av ränta och amortering är densamma vid varje delbetalning
More info: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30; http://www.tsk.fi/tepa%0A


Definition: laina, jossa koron ja lyhennyksen summa on sama kussakin maksuerässä
More info: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30; http://www.tsk.fi/tepa

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čiähumáinum


Definition: dolda audiovisuella kommersiella meddelanden
Explanation: återgivning i ord eller bild av varor, tjänster, namn, varumärke eller verksamheter som utövas av en varu- eller tjänsteproducent i program, då sådan återgivning av leverantören av medietjänster är avsedd att tjäna som reklam, och då allmänheten kan vilseledas i fråga om dess art
More info: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), art. 1.1 j 32010L0013/SV http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32010L0013%0A


Definition: piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä
Explanation: ’piilotetusti toteutetulla audiovisuaalisella kaupallisella viestinnällä’ [tarkoitetaan] tavaranvalmistajan tai palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että mediapalvelun tarjoajan tarkoituksena on käyttää tätä esittämistä mainostarkoituksessa ja siten, että se saattaa johtaa yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen.
More info: IATE 18.08.2017, Euroopan unioni (IATE-767861)

Dáidda ja girjjálašvuohta:čujos


Definition: viittausmerkintä kirjeen alussa, kirjoituksen sisässä t. alareunassa. [2]
Explanation: Huom. myös rahaliikenteessä.

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čujosnummeer


Definition: (taloustiede) tilisiirtoon liitettävä numero, josta maksun saaja tietää, mistä maksaja maksaa
More info: https://fi.wiktionary.org/wiki/viitenumero#Suomi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čujosriänttu


Definition: korkokannan määrittämisessä käytettävä prosenttiluku, joka noteerataan julkisesti tiettyjä periaatteita noudattaen
More info: http://www.tsk.fi/tepa