Collection:Fuolkke-2014-Julevsámegiella

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Fuolkkebágo ja juridijkkabágo

 • This collection has been sanctioned on this date: 2020/05/15 (YYYY/mm/dd)
 • There are 86 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Suomen kieli Davvisámegiella Nynorsk Åarjelhsaemien Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll English Latin
Ođđa sánit:1.36 hi 10. holocaust 11


Definition: byggnad där kremering sker

Servodatdieđa:Allmänna arvsfonden


Definition: fond för främjande av barns och ungdoms vård och fostran samt för omsorg om handikappade.

Juridihkka:Lakisanat 2003 1100


Definition: person som har rätt och skyldighet att vårda någon särskilt ett barn. Förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn.


Definition: den som har foreldreansvar

Juridihkka:Lakisanat 2003 2143


Definition: medicinskt in­tyg som bl.a. an­ger döds­orsak

Juridihkka:Lakisanat 2003 2420


Definition: hälft av en bröst­arvinges arvs­lott som inte kan testamenteras bort


Definition: rintaperilliselle lain nojalla kuuluva osuus jäämistöstä. Jokaisella rintaperillisellä on oikeus lakiosaan jäämistöstä, vrt. lakiosailmoitus, lakiosakanne

Juridihkka:Lakisanat 2003 3503


Definition: råd­givning för familjer med samlevnads­problem

Juridihkka:Lakisanat 2003 3508


Definition: person som är berättigad till arv enl. lag el. genom testamente


Definition: person som har arverett

Juridihkka:Lakisanat 2003 3523


Definition: den i lag grundade rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna.

Juridihkka:Lakisanat 2003 3525


Definition: formell delning av arve­gods mellan arvingar

Juridihkka:Lakisanat 2003 3532

 • arv (N)
  Sanctioned: true

 • arv (N)
  Sanctioned: true

Juridihkka:Lakisanat 2003 3559

Juridihkka:Lakisanat 2003 3605


Definition: upp­delning av gemensam egendom på en­skilda parter som formell juridisk handling; vid döds­fall eller äktenskaps­skillnad

Juridihkka:Lakisanat 2003 371


Definition: formell upp­lösning av äktenskap genom dom e.d.


Definition: vrt. asumusero, pesäero

Juridihkka:Lakisanat 2003 385


Definition: omaisuus, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, negaationa olisi avio-oikeudesta vapaa omaisuus

Juridihkka:Lakisanat 2003 4274

Juridihkka:Lakisanat 2003 4708

Juridihkka:Lakisanat 2003 637
 • sierra oabme (MWE)
  Note: buohtastahte aktugasj oabme
  Sanctioned: false


Definition: egendom som till­hör eller har att göra med en enda person, en makes egendom som inte är giftorättsgods


Definition: det at ektefeller eier noe hver for seg

Juridihkka:Lakisanat 2003 816


Definition: hakemus, jolla pyydetään tuomioistuinta antamaan jollekin haaste, ks. tiedoksianto, tiedoksisaanti

Juridihkka:Lakisanat 2003 953


Definition: ekonomiskt bi­drag till begravnings­kostnader


Definition: vuoteen 1995 asti käytössä ollut järjestelmä, jossa kuolinpesälle tai leskelle maksettiin tietyin edellytyksin kansaneläkelain mukaista hautausavustusta

Juridihkka:adoptiopärni


Definition: ottolapsi, vrt. kasvattilapsi

Servodatdieđa:adoptivförälder

Juridihkka:adopšuvdna


Definition: det att formellt ta till sig någon som sitt barn. Adoption infördes i svensk lag 1917. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening; adoptionen kan där inbegripa grupper av individer, omfattande hela familjer, klaner och stammar.


Definition: Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide, jolla adoptiovanhemman tai adoptiovanhempien ja adoptoitavan välille muodostetaan uusi perhesuhde, vanhemman ja lapsen suhde. Adoptiossa adoptoitavan juridinen suhde syntymävanhempiin puretaan.


Definition: adoptašuvnna adoptasuvdnii

Servodatdieđa:begravningsavgift


Definition: en årlig skatt för alla som är folk­bokförda i Sverige för täckande av kostnader för begravningsverksamheten m.m.

Servodatdieđa:begravningsbyrå


Definition: före­tag som sköter praktiska arrangemang i sam­band med begravningar

Servodatdieđa:begravningsförrättare


Definition: den som utför,verkställer begravningen

Servodatdieđa:begravningsombud


Definition: Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Servodatdieđa:bouppteckning


Definition: upptecknandet av ett bos tillgångar och skulder samt den därvid upprättade handlingen. Bouppteckning ska ske vid dödsfall enligt ärvdabalken och vid konkurs enligt konkurslagen. Vid äktenskapsskillnad är enligt äktenskapsbalken bouppteckning inte obligatorisk.

Servodatdieđa:bröstarvinge


Definition: av­komling till arv­låtare dvs. efter­levande barn och barn­barn etc. särsk. <jur.>

Servodatdieđa:dödsboanmälan


Definition: ett alternativ till bouppteckning i fall där den dödes tillgångar (jämte eventuell andel i efterlämnad makes giftorättsgods) inte förslår till annat än begravningskostnader och andra kostnader i anledning av dödsfallet. Omfattar tillgångarna fast egendom eller tomträtt kan bouppteckning ej ersättas av dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs till rätten av socialnämnden. Jämför bouppteckning.

Servodatdieđa:dödsbodelägare


Definition: delägare i en avliden persons dödsbo, i regel arvingar, universella testamentstagare eller efterlevande make (eller sambo). Har bodelning skett efter arvlåtarens död eller ska bodelning inte ske är efterlevande make, dödsbodelägare endast om denne är arvinge eller universell testamentstagare. I praktiken är efterlevande make ofta ensam dödsbodelägare på grund av de sedan 1988 gällande reglerna om efterlevande makes arvsrätt.

Efterarvingar eller sekundosuccessorer anses inte som dödsbodelägare i den först avlidna utan i den sist avlidna makens dödsbo. Jämför arv.

Servodatdieđa:dödsfall


Definition: det att någon dör; exempel: ett o­väntat dödsfall; ett hastigt dödsfall.

Servodatdieđa:efterarvinge


Definition: person som har rätt till arv först sedan en annan arvinge av­lidit

Juridihkka:elettemkenigâsvuotâ

Servodatdieđa:förvaltare


Definition: person som yrkesmässigt har hand om och sköter något (värde) för en annan person

Servodatdieđa:föräldrabalk


Definition: (vanligen best. f. sing.) lagbalk som gäller barns ställning och rättigheter i förhållande till föräldrarna

Servodatdieđa:föräldraförsäkring


Definition: gängse benämning på de förmåner enligt lagen om allmän försäkring som tillkommer dels blivande mödrar, dels småbarnsföräldrar.

Servodatdieđa:gemensam vårdnad


Definition: sådan (rättslig) vårdnad om barn som handhas av föräldrarna gemensamt.

Servodatdieđa:giftorätt


Definition: en makas eller makes rätt till hälften av den gemensamma egendomen.
Explanation: Exempel: giftorätten kan upp­hävas genom äktenskaps­förord

Servodatdieđa:godmanskap


Definition: det att vara god man <jur.>

Servodatdieđa:gravfrid


Definition: lagligt skydd mot in­trång på grav­plats, lagligt skydd av grav Synonym: griftefrid.

Servodatdieđa:gravrätt


Definition: nyttjanderätt till gravplats enligt begravningslagen (1990:1144).Till bevis om upplåtelse av gravrätt skall utfärdas gravbrev. Upplåtelsen sker antingen för viss tid (minst 15, högst 50 år) eller för alltid. Upplåtelser för viss tid kan förnyas.

Servodatdieđa:gravsättning


Definition: enligt begravningslagen (1990: 1144) placering av avlidens stoft eller aska inom en bestämd gravplats (dvs. kistan eller urnan sänks i graven), liksom placering eller utströende av avlidens aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.

Servodatdieđa:gæstoe

 • kista (N)
  Sanctioned: true


Definition: 1. större, lådliknande förvarings­möbel nu­mera mest anv. som prydnad; 2. av­lång trä­låda där stoftet av en av­liden person läggs och som sedan sänks ner i jorden el. bränns; 3. (vanligen i sammansättning lådliknande an­ordning t.ex. som under­lag för konstruktion, som fångst­redskap etc.

 • kiste (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:halvsyskon


Definition: person som har antingen far eller mor gemensam med viss annan person

Servodatdieđa:hindersprövning


Definition: prövning som genom­förs före vigsel i syfte att fast­ställa att inga hinder för äktenskap finns t.ex. att de blivande makarna är nära släkt med var­andra

Servodatdieđa:hávdesadji


Definition: 1. kirkegård; 2. grav; gravsted


Definition: Ráhposadji
Explanation: Listu

Servodatdieđa:hávdádeapmi


Definition: förrättning var­vid en av­liden person läggs till slutlig vila vanligen enl. viss ritual


Definition: jordfestelse

Servodatdieđa:inkomsttak

Servodatdieđa:jordande av aska

Servodatdieđa:jämkning

... further results