Collection:Kelan terminologinen sanasto

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 351 articles in this collectionSource Suomen kieli Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:EU-ealáhat


Definition: eläke, johon voi olla oikeus sellaisella henkilöllä, joka itse tai jonka edunjättäjä on työskennellyt ja ollut vakuutettuna vähintään kahdessa EU:n sosiaaliturva-asetuksia soveltavassa maassa


Definition: pension till vilken en sådan person kan vara berättigad som själv eller vars förmånslåtare har arbetat och varit försäkrad i åtminstone två länder där EU-förordningarna om social trygghet tillämpas

Servodatdieđa:Lääketietokanta


Definition: tietokanta, joka sisältää lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääk-keistä, niiden hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä korvat-tavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista


More info: leago dárbu nama jorgalit


Definition: databas med sådana uppgifter om läkemedel, priset på dem och deras ersättningsstatus, sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat samt ersättningsgilla bassalvor och kliniska näringspreparat som är nödvändiga för förskrivningen och expedieringen av läkemedel
More info: I Sverige finns eHälsomyndigheten. Deras uppgift: (https://www.ehalsomyndigheten.se) eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.

Servodatdieđa:Reseptikeskus


Definition: tietokanta, joka sisältää lääkkeen määrääjien lähettämät sähköiset lääkemääräykset ja niihin liitetyt tiedot apteekkien lääketoimituksista


Definition: diehtovuorká, mii sisttisdoallá dálkasiid mearrideddjiid sádden elektrovnnalaš dálkkasmearrádusaid ja daidda láktojuvvon dieđut apoteahkaid dálkkasdoaimmahusain
More info: leago dárbu nama jorgalit


Definition: databas som innehåller elektroniska recept som insänts av läkemedelsförskrivarna och apotekens expedieringsuppgifter i anslutning till recepten

Servodatdieđa:SOLITA-ealáhat


Definition: sotilasvamman, sotilastapaturman, liikennevahingon tai työtapaturman perusteella maksettava eläke


Definition: pension som betalas till följd av militärskada, militärolycksfall, trafikskada eller olycksfall i arbetet

Servodatdieđa:alempi erityiskorvaus


Definition: erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta


Definition: specialersättning för nödvändiga läkemedel eller kliniska näringspreparat

Servodatdieđa:alimus buhtadusmearri


Definition: korkein mahdollinen vahvistettava korvaustaksa


Definition: eanemus vejolaš buhttensubmi


Definition: ollâgumos máhđulâš sajanmäksimsumme mii nanoduvvooServodatdieđa:alkuperäisvalmiste


Definition: vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuoma lääkevalmiste


Definition: dálkkasávdnasa ráhkadeaddji dahje dan vuoigadahtton beali márkaniidda fievrridan dálkkasbuvtta


Definition: läkemedelspreparat som den som utvecklat en aktiv läkemedelssubstans eller någon som denne bemyndigat har lanserat på marknaden

Servodatdieđa:alle 16-vuotiaan vammaistuki


Definition: vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle


Definition: handikappförmån som kan beviljas barn under 16 år

Servodatdieđa:almmolaš dearvvašvuođafuolahusa ovttadat


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja


Definition: stáhta, gieldda dahje gielddaovttastumi organisašuvdna, mii buvttada dearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid
More info: Dása eat gávnna Ruoŧas vásta.


Definition: staatâ, kieldâ teikkâ kieldâovtâstume servi, mii puovtâd tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid

Servodatdieđa:almmolaš ásahusdikšu


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän vähintään puoliksi rahoittama laitoshoito


Definition: ásahusdikšu mas stáhta, gielda dahje gieldaovttastupmi lea ruhtadan unnimustá beali


Definition: lágádâstipšo, mast staatâ, kieldâ teikkâ kielâovtâstume lii ruttâdâm ucemustáá peleh

Servodatdieđa:annosjaeltu lääke


Definition: asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle


Definition: áššehasa jeavddalaččat geavahan tableahta- dahje kapselhámat dálkkas, mii doaimmahuvvo addosiidda bahkkejuvvon dálkkaseriin
More info: addosiidda juhkkojuvvon dálkkas?


Definition: läkemedel i tablett- eller kapselform som kunden använder regelbundet och som expedieras till kunden i form av läkemedelssatser förpackade i doser

Servodatdieđa:ansionmenetyskorvaus


Definition: korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan


Definition: buhtadus mii máksojuvvo juos dáhkiduvvon olmmoš ii sáhte bargat ja lea dan dihte manahan bargodietnasiid obban dahje muhtun oassái


Definition: ersättning som betalas om en försäkrad är förhindrad att utföra sitt arbete och därför helt eller delvis har gått miste om inkomster som han eller hon förvärvar genom sitt arbete

Servodatdieđa:badjelmearálaš soahtešilljolassi


Definition: kansaneläkettä ja rintamalisää saavalle, Suomessa asuvalle rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle maksettava etuus


Definition: förmån som betalas till frontmän eller personer som deltagit i fronttjänst, förutsatt att de bor i Finland och får folkpension och fronttillägg

Servodatdieđa:bajiduvvon iežasoassi


Definition: omavastuuosuus, jota sovelletaan matkakorvauksiin, jos taksimatkaa ei ole tilattu Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta.


Definition: iežasvástu mii lea heivehuvvon mátkegoluide juos táksemátki ii leat diŋgojuvvon diŋgonguovddážis mas lea soahpamuš Kelain


Definition: jiešvástádâsuási, mon heiviitteh mätkikoloid, jis taksimätki ij lah tiilájum tiilámkuávdáást mii lii ráhtám sopâmuš Kelain.

Juridihkka:bargguhisvuođaealáhat


Definition: eläke, jota sai tietyn iän saavuttanut, tietynlaisen työhistorian omannut ja pitkäaikaisesti työtön henkilö ennen vanhuuseläkettä
More info: FUOBM! SD-terms: bargguhisvuođaoadju (N) Sanctioned: false

bargguhisvuođaruhta (N) Sanctioned: false


Definition: pension som före ålderspensionen beviljades en långtidsarbetslös som hade uppnått en viss ålder och som hade en viss arbetslivserfarenhet

Servodatdieđa:bargoaddi bargi eretorrunalmmuhus buohcuvuođa geažil


Definition: ilmoitus, jolla työnantaja kertoo työterveyshuollon edustajalle työntekijän sairauspoissaolosta, jotta työntekijän työkyky arvioitaisiin ja hänen työssäjatkamismahdollisuutensa selvitettäisiin


Definition: almmuhus mainna bargoaddi muitala bargodearvvašvuođafuolahusa ovttasteaddjái bargi eretleahkimis / eretorrumis vai bargi bargonákca árvvoštallojuvvo ja su barggusjoatkinvejolašvuohta čielggaduvvo


Definition: melding der arbeidsgiveren informerer representantene for bedriftshelsetjenesten om en ansattes sykefravær, slik at arbeidstakerens arbeidsevne kan vurderes og hans eller hennes muligheter til å fortsette i arbeidet kan undersøkes


Definition: anmälan genom vilken arbetsgivaren informerar företagshälsovårdens representanter om en arbetstagares sjukfrånvaro för att arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas och hans eller hennes möjligheter att fortsätta i arbetet ska utredas

Servodatdieđa:bargoaddi iežas dearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveysasema, johon työnantaja on palkannut yhden tai useamman työterveyshuollon ammattihenkilön työntekijöidensä työterveyshuoltoa varten ja varannut toiminnalle vain sille tarkoitetut tilat


Definition: bargodearvvašvuođaguovddáš masa bargoaddi lea virgádan ovtta dahje eanet bargodearvvašvuođabargiid bargodearvvašvuođabálvalussii iežas bargiid várás, ja masa leat várrejuvvon lanjat mat leat oaivvilduvvon dušše dán bálvalussii.
More info: Norgga bealde gokčá fitnodatdearvvašvuođabálvalus duon dárogielat bedriftshelsetjeneste sáni


Definition: et bedriftshelsesenter der arbeidsgiveren har ansatt en eller flere bedriftshelsepersonell for bedriftshelsetjenesten til sine egne ansatte, og har reserverte lokaler som kun er beregnet til dette.


Definition: företagshälsovårdscentral för vilken en arbetsgivare har anställt en eller flera yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för sina egna arbetstagares företagshälsovård och reserverat lokaler uteslutande för verksamheten i fråga

Servodatdieđa:bargoaddiid oktasaš dearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveysasema, jota hoitaa eri työnantajien yhdessä perustama yhdistys


Definition: bargodearvvašvuođastašuvnna ovttastus, man máŋga iešguđet bargoaddi leat ovttas ceggen.


Definition: et bedriftshelsestasjon drevet av en forening opprettet i fellesskap av forskjellige arbeidsgivere


Definition: företagshälsovårdscentral som drivs av en förening som olika arbetsgivare har grundat tillsammans

Servodatdieđa:bargobáikečielggadeapmi


Definition: työterveyshuollon toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhtei-söstä aiheutuvat terveysvaarat, -haitat ja kuormitustekijät ja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä saatavat voimavarat sekä tehdään ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi


Definition: bargodearvvašvuođabálvalusat mat galget identifiseret ja árvvoštallat riskaid ja áššiid mat sáhttet čuohcat heajut guvlui dearvvašvuhtii, ja leat go barggus, bargobirrasis ja bargooktavuođain áššit mat mielddisbuktet huša, bargo- bargobiras- ja bargooktavuođaresurssaid, ja maid buktit evttohusaid movt buoridit bargobirrasa ja bargooktavuođaid, eastadit barggu geažil čuožžilan dearvvašvuođabárttiid, ja evttohit ja ovddidit buriid bargobirrasiid.


Definition: aktiviteter i bedriftshelsetjenesten som skal identifisere og evaluere risiko og ulemper for helse og stressfaktorer forårsaket av arbeid, arbeidsmiljø eller arbeidsfellesskap, samt ressursene som genereres av arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap, og også foreslå utvikling av arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap


Definition: verksamhet inom företagshälsovården för att identifiera och utvärdera de risker och olägenheter för hälsan och de belastningsfaktorer som arbetet, arbetsmiljön eller arbetsgemenskapen orsakar samt deresurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen genererar, och även föreslå utveckling av arbetsmiljön och arbetsgemenskapen, förebygga och avvärja observerade hälsorisker samt upprätt-hålla och främja arbets- och funktionsförmågan

Servodatdieđa:bargobártedáhkádus


Definition: sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta


Definition: sosiáladáhkádus mii dáhkida bargi go lea buohccán dahje bártidan barggu oktavuođas
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: työtapaturmavakuutus vrt. tapaturmavakuutus sa bargobárteoadju, bargi dáhpedorbmeoadju, sv arbetares olyckfallsförsäkring -en


Definition: sosiaaltáhádâs mii täähid pargee ko lii puosâškuáttám teikkâ vahadum pargo ohtâvuođâst.


Definition: Sosialforsikring hvor ansatte er forsikret mot arbeidsulykker og yrkessykdommer


Definition: socialförsäkring där anställda är försäkrade mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar
More info: arbetsskadeförsäkring

Juridihkka:bargobárti


Definition: tapaturma, joka on sattunut työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tai säädöksissä kuvatuissa muissa olosuhteissa


Definition: bárti, mii lea dáhpáhuvvan barggadettiin, bargansajis, ruovttu ja bargosaji gaskasaš mátkkis dahje eará diliin, mat leat namuhuvvon njuolggadusain

Servodatdieđa:bargodearvvašvuohtan buhttejuvvon doaibma


Definition: hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava toiminta


Definition: doaibma mii čuovvu buori bargodearvvašvuođageavadaga


Definition: handling i samsvar med god bedriftshelsetjenestepraksis


Definition: verksamhet som iakttar god företagshälsovårdspraxis

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa bálvalusbuvttadeaddji


Definition: organisaatio, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja, tai henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti ammat-tiaan työterveyshuollossa


Definition: organisašuvdna, mii buvttada bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid dahje olmmoš geas lea iežas fitnodat, gii hárjeha bargiid iežas bargodearvvašvuođafuolahusas


Definition: en organisasjon eller en person som er selvstendig næringsdrivende i bedriftshelsetjenesten, som tilbyr bedriftshelsetjenester


Definition: en organisation som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster eller en person som är egenföretagare inom företagshälsovården

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ovttasbargu


Definition: työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon edustajien yhteistyö työterveyshuollon toteuttamiseksi


Definition: ovttasbargu bargoaddi, bargiid dahje sin ovddasteddjiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa gaskkas bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttima várás


Definition: arbeid utført av arbeidsgiver og arbeidstakere eller deres representanter samt bedriftshelsetjenesten med det formål å implementere bedriftshelsetjenesten


Definition: samarbete som arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter samt företagshälsovården bedriver i syfte att verkställa företagshälsovårde

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ámmátolmmoš


Definition: terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri tai työterveyshuollon toteut-tamiseen tarvittavan koulutuksen saanut laillistettu lääkäri tai laillistettu terveydenhoitaja


Definition: dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš, gii lea bargodearvvašvuođafuolahusa spesiáladoavttir dahje doavttir dahje dearvvašvuođadivššár geas lea bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttimii gáibiduvvon skuvlejupmi


Definition: en helsepersonell som er spesialist i bedriftshelsetjeneste eller en autorisert lege eller en sykepleier som har fått den opplæringen som er nødvendig for implementering av bedriftshelsetjenesten


Definition: yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är specialistläkare inom företagshälsovårdeneller annan legitimerad läkare eller hälsovårdare med den utbildning som behövs för att företagshälso-vården ska kunna genomföras

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa áššedovdi


Definition: henkilö, jolla on riittävät tiedot työterveyshuollosta ja tietty pätevyys tai koulutus


Definition: olmmoš, geas leat nohkka dieđut bargodearvvašvuođafuolahusas ja dihto dohkálašvuohta dahje skuvlejupmi


Definition: en person med tilstrekkelig kunnskap om bedriftshelsetjenester og en viss kvalifikasjon eller opplæring


Definition: person som har tillräckliga kunskaper om företagshälsovård och viss behörighet eller utbildning

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođabuhtadus


Definition: sairausvakuutuskorvaus, jota Kela maksaa työnantajalle tai yrittäjälle työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopimuksen perusteella


Definition: buohccivuođabuhtadus man áel máksá bargoaddái dahje fitnodatdoallái bargodearvvašvuođafuolahusas ja dan lassin ordnejuvvon buohccedivššus ja eará bargodearvvašvuođafuolahusas šaddan dohkálaš goluin bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána ja soahpamuša vuođul


Definition: helseforsikringsgodtgjøreøse betalt av Kela til arbeidsgiver eller gründer for bedriftshelsetjeneste og i tillegg til de støtteberettigede kostnadene for medisinsk behandling og annen helsehjelp på grunnlag av handlingsplanen for bedriftshelsetjenesten og kontrakten


Definition: sjukförsäkringsersättning som FPA betalar till en arbetsgivare eller företagare för de godtagbara kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård och annan hälsovård på basis av en verksamhetsplan för företagshälsovården och ett avtal

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus


Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat


Definition: helsehjelp som fremmer forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, aktiviteter blant ansatte og arbeideres helse og evne til arbeid og funksjon


Definition: hälso- och sjukvård som främjar förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmabidjoevttohus


Definition: ehdotus, joka on tehty työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edel-lytyksiin


Definition: evttohus, mii lea dahkkon barggu dearvvašlašvuođa ja dorvvolašvuođa buorideapmái, bargiid bargo- ja doaibmannávccaid bajásdoallamii ja ovddideapmái ja dárbbu mielde barggu heiveheapmái bargiide heivvolažžan


Definition: et forslag laget for å forbedre helsen og sikkerheten til arbeidet, for å opprettholde og fremme arbeidernes evne til å jobbe og til å fungere, og om nødvendig tilpasse arbeidet til arbeidstakerens forhold;


Definition: förslag i syfte att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet, upprätthålla och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga och vid behov anpassa arbetet till arbetstagarens förutsättning

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána


Definition: kirjallinen suunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työoloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpitee


Definition: čálalaš plána mii sisttisdoallá bargodearvvašvuođafuolahusa almmolaš ulbmiliid, ja dárbbut ja doaibmabijut mat gullet bargodillái


Definition: skriftlig plan som dekker de generelle målene for bedriftshelsetjenesten, og behov og tiltak basert på arbeidsforholdene


Definition: skriftlig plan som omfattar de allmänna målen för företagshälsovården, de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och därav föranledda åtgärd (FI)


en skriftlig plan med de allmänna målen för företagshälsovården och behoven utifrån arbetsförhållanden och de resulterande åtgärderna

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa resurssat


Definition: työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut ja heidän tarvitsemansa työterveyshuollon asiantunti-joiden palvelut ja niihin liittyvät tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset sekä työterveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevat voimavarat


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusat, áššedovdiid bálvalusat maid sii dárbbašit ja daidda gulli dutkamušat, laboratoriadutkamušat ja rádiologalaš dutkamušat ja resurssat mainna vuođđuduvvo ja bajásdollojuvvo bargodearvvašvuođastašuvdna


Definition: bedriftshelsepersonelltjenester og relaterte undersøkelser, laboratorieundersøkelser, radiologiske undersøkelser samt ressursene for vedlikehold av et bedriftshelsesenter


Definition: tjänster som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården tillhandahåller, tjänster som dessa personer behöver och som sakkunniga inom företagshälsovården tillhandahåller och därtill hörande undersökningar, laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt resurser för att inrätta och upprätthålla en företagshälsovårdscentral

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa rávven ja bagadeapmi


Definition: tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttäja työkuormitusta koskevissa asioissa


Definition: dieđuid addin, rávven ja bagadeapmi áššiin mat gusket barggu dearvvašlašvuhtii ja dorvvolašvuhtii, ja bargiid dearvvašvuhtii ja barggu noađuheapmái


Definition: å gi informasjon, råd og veiledning om forhold som gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidstakernes helse og arbeidsmengde


Definition: givande av information, råd och vägledning i frågor som gäller hälsan och säkerheten i arbetet samt arbetstagarnas hälsa och arbetsbelastning

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa árvvoštallojuvvon eanemusmearri


Definition: laskennallinen enimmäismäärä, joka syntyy hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesta työterveys-huollon voimavarojen käytöstä


Definition: rehkenastojuvvon eanemusmearri mii šaddá bargodearvvašvuođafuolahusa návccaid geavaheamis buori bargodearvvašvuođafuolahusa mielde


Definition: beregnet maksbeløp som oppstår ved bruk av bedriftshelsetjenesteressurser i samsvar med god bedriftshelsetjenesteskikk


Definition: kalkylerat maximibelopp som uppstår när företagshälsovårdens resurser används i enlighet med god företagshälsovårdspraxis

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveyshuollon palveluntuottajan toimipiste tai toimintayksikkö


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddji doaibmabáiki dahje doaibmanovttadat


Definition: kontoret eller forretningsenheten til bedriftshelsetjenesteleverandøren


Definition: ställe eller enhet där en producent av företagshälsovårdstjänster bedriver verksamhet

Servodatdieđa:bargoealáhat


Definition: eläke, joka perustuu työansioiden, yrittäjän työtulojen ja tiettyjen palkattomien aikojen etuuksienmuodostamaan karttumaan


Definition: pension som grundar sig på intjänade förvärvsinkomster, arbetsinkomster för företagare och vissa förmåner under oavlönade perioder

Servodatdieđa:bargonákca


Definition: työntekijän fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin


Definition: helhet som utgörs av arbetstagarens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och yrkesskicklighet i förhållande till arbetskraven

Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji doaibma


Definition: työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuva toiminta, jolla työnantaja ja työntekijät yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työntekijöiden työkykyä


Definition: doaibma mii guoská bargui, bargodillái dahje bargiide ja mainna bargoaddi ja bargit ovttasbarget ovddidit ja doarjut bargiid bargonávccaid


Definition: arbeid, arbeidsforhold og arbeidstakeraktiviteter der arbeidsgiver og arbeidstakere samarbeider for å fremme og støtte de ansattes arbeidsevne


Definition: på arbetet, arbetsförhållandena och arbetstagarna inriktad verksamhet där arbetsgivaren och arbetstagarna i samråd strävar efter att främja och stödja arbetstagarnas arbetsförmåga

Servodatdieđa:bargonávcca hálddašeapmi


Definition: työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon edustajien yhteisesti sopimat käytännöt, joilla ediste-tään työntekijöiden työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä


Definition: bargoaddi, bargiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa ovddasteddjiid ovttas sohppojuvvon vuogádagat maiguin ovddidit bargiid bargonávccaid ja eastadit bargonávccahisvuođa


Definition: praksis som er avtalt mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og representanter for bedriftshelsetjenesten, for å fremme arbeidstakers evne til å jobbe og for å forhindre arbeidsuførhet


Definition: praxis som arbetsgivarens, arbetstagarnas och företagshälsovårdens representanter gemensamt har avtalat om för främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga och förebyggande av arbetsoförmåga

Servodatdieđa:bargonávcca árvvoštallan


Definition: työterveyshuollossa toimivan lääkärin laatima lausunto, jossa arvioidaan työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitetään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssää


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa doaktára cealkámuš, mas árvvoštallojuvvojit bargi bargonávccat mat bargis leat vel, ja bargi barganvejolašvuođat čielggaduvvojit.


Definition: en uttalelse utstedt av en bedriftshelselege som vurderer arbeidstakers gjenværende arbeidsevne og bestemmer arbeidstakers evne til å fortsette å jobbe


Definition: utlåtande som en läkare inom företagshälsovården ger för bedömning av en arbetstagares återståendearbetsförmåga och för utredande av arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete

Servodatdieđa:bargonávccahisvuohta


Definition: sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyn heikkeneminen siten, että henkilö ei kykene tekemään työtä


Definition: bargonávcca hedjoneapmi buohcuvuođa dahje váttu dihte nie ahte olmmoš ii nákce bargat

Juridihkka:bargonávccahisvuođaealáhat


Definition: eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon menetystä työkyvyttö-myyden takia


Definition: pension som syftar till att trygga en persons försörjning eller kompensera bortfall av förvärvsinkomster vid arbetsoförmåga
More info: sjukpension /FI/(folkpension); invalidpension /FI/(arbetspension); sjukersättning /SE/; > aktivitetsersättning /SE/(för personer under 30 år

Servodatdieđa:bargonávccaid iskkadeapmi


Definition: olbmo bargonávccaid ja rádjemiid čielggadeapmi bargoeallima gáibadusaid ektui


Definition: ulmuu pargonaavcâi já raijiittâsâi selvâttem pargoeellim vátámâšâi iähtun

Servodatdieđa:bargonávccaid árvvoštallan


Definition: selvitys työntekijän työkyvystä


Definition: čilgehus bargi návccain bargat


Definition: čielgiittâs pargee navccáin porgâđ


Definition: utredning av arbetstagarens arbetsförmåga

Servodatdieđa:bargosadjekássa


Definition: vakuutuskassa, joka Kelan ohella huolehtii sairausvakuutuksesta ja johon kuuluvat yhden tai useamman työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja johon lisäksi voivat kuulua heidän perheenjäsenensä sekä kyseisten työnantajien palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät


Definition: dáhkáduskássa mii fuolaha Kela lassin buohccivuođadáhkádusas ja masa gullet ovtta dahje máŋgga bargoaddi bargit ja dasa lassin sáhttet gullat sin bearašlahtut ja ealáhahkii sirdásan bargit
Explanation: Dát vuogádat orru leame dušše Suomas


Definition: táhádâskassa, mii huolât Kela lasseen pyecceevuođâtáhádâsâst já moos kuleh oovtâ teikkâ maaŋgâ pargoadeleijjee pargeeh já toos lasseen pyehtih kuullâđ sii peerâjesâneh já iäláttâhân sirdum pargeeh.


Definition: https://www.dagbladet.no/meninger/staten-sponser-frynsegoder-for-50-mill/65765027

Servodatdieđa:beaiveruhta


Definition: vakuutetun tulojen perusteella määräytyvä päiväkohtainen etuus, jota maksetaan pääsääntöisesti ansionmenetyskorvauksena


Definition: álbmotoaju máksin ruhta maid oažžu ee. buozanvuođa (buohcanruđat), bargguhisvuođa (bargguhisvuođaoadju), barguimáhcaheami(barguimáhcahanruđat) ja eará ákkaid dihte


Definition: kontantytelse fra folketrygden ved blant annet sykdom (sykepenger), arbeidsledighet (arbeidsledighetstrygd), attføring (attføringspenger) o.a.

  • dagpenning (N)
    Status: recommended
    Sanctioned: true


Definition: förmån som beräknas per dag utifrån en försäkrads inkomster och som i regel betalas i form av ersätt-ning för inkomstbortfall
More info: (till värnpliktig), dagtraktamente (Fin), traktamente (Sve)

Servodatdieđa:bearaš


Definition: yhteistaloudessa asuvat vanhemmat ja heidän alaikäiset lapsensa, vanhempi ja hänen alaikäiset lapsensa, puolisot tai kaksi henkilöä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa


Definition: i gemensamt hushåll boende föräldrar och deras minderåriga barn, en förälder och hans eller hennes minderåriga barn, makar eller två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden

Juridihkka:bearašealáhat


Definition: eläke, jota maksetaan perheen huoltajan kuoltua


Definition: pension som betalas efter en familjeförsörjares död

Servodatdieđa:bearašfriddjabuhtadus


Definition: naispuolisen työtekijän työnantajalle maksettava kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhe-vapaakustannuksista


Definition: Ovttagearddemáksu bargoaddái goluid ovddas mat gártet go nissonolmmoš váldá váhnenpermišuvnna. Buhtadus bargoaddái váhnenlobi geažil.


Definition: et engangsbeløp som skal betales til arbeidsgiveren til en kvinnelig ansatt for kostnadene ved å ta foreldrepermisjon


Definition: engångsersättning till en kvinnlig anställds arbetsgivare som betalas för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap

Servodatdieđa:bearaškursa


Definition: kuntoutujalle ja hänen perheelleen tarkoitettu kurssi


Definition: kursa mii lea oaivvilduvvon veajuiduhttái ja su bearrašii


Definition: kurs som är avsedd för rehabiliteringsklienten och hans eller hennes familj

Servodatdieđa:bearašluohkká


Definition: eläkkeensaajan perhesuhteiden perusteella määräytyvä luokka


Definition: klass som bestäms utifrån pensionstagarens familjeförhållanden

... further results