Collection:Kelan terminologinen sanasto

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 351 articles in this collectionSource Suomen kieli Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll
Servodatdieđa:EU-ealáhat


Definition: eläke, johon voi olla oikeus sellaisella henkilöllä, joka itse tai jonka edunjättäjä on työskennellyt ja ollut vakuutettuna vähintään kahdessa EU:n sosiaaliturva-asetuksia soveltavassa maassa

Servodatdieđa:Lääketietokanta


Definition: tietokanta, joka sisältää lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääk-keistä, niiden hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä korvat-tavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista


More info: leago dárbu nama jorgalit

Servodatdieđa:Reseptikeskus


Definition: tietokanta, joka sisältää lääkkeen määrääjien lähettämät sähköiset lääkemääräykset ja niihin liitetyt tiedot apteekkien lääketoimituksista


Definition: diehtovuorká, mii sisttisdoallá dálkasiid mearrideddjiid sádden elektrovnnalaš dálkkasmearrádusaid ja daidda láktojuvvon dieđut apoteahkaid dálkkasdoaimmahusain
More info: leago dárbu nama jorgalit

Servodatdieđa:SOLITA-ealáhat


Definition: sotilasvamman, sotilastapaturman, liikennevahingon tai työtapaturman perusteella maksettava eläke

Servodatdieđa:alempi erityiskorvaus


Definition: erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta

Servodatdieđa:alimus buhtadusmearri


Definition: korkein mahdollinen vahvistettava korvaustaksa


Definition: eanemus vejolaš buhttensubmi


Definition: ollâgumos máhđulâš sajanmäksimsumme mii nanoduvvoo

Servodatdieđa:alkuperäisvalmiste


Definition: vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuoma lääkevalmiste


Definition: dálkkasávdnasa ráhkadeaddji dahje dan vuoigadahtton beali márkaniidda fievrridan dálkkasbuvtta

Servodatdieđa:alle 16-vuotiaan vammaistuki


Definition: vammaisetuus, joka voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle lapselle

Servodatdieđa:almmolaš dearvvašvuođafuolahusa ovttadat


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja


Definition: stáhta, gieldda dahje gielddaovttastumi organisašuvdna, mii buvttada dearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid
More info: Dása eat gávnna Ruoŧas vásta.


Definition: staatâ, kieldâ teikkâ kieldâovtâstume servi, mii puovtâd tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid

Servodatdieđa:almmolaš ásahusdikšu


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän vähintään puoliksi rahoittama laitoshoito


Definition: ásahusdikšu mas stáhta, gielda dahje gieldaovttastupmi lea ruhtadan unnimustá beali


Definition: lágádâstipšo, mast staatâ, kieldâ teikkâ kielâovtâstume lii ruttâdâm ucemustáá peleh

Servodatdieđa:annosjaeltu lääke


Definition: asiakkaan säännöllisesti käyttämä tabletti- tai kapselimuotoinen lääke, joka toimitetaan annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä asiakkaalle


Definition: áššehasa jeavddalaččat geavahan tableahta- dahje kapselhámat dálkkas, mii doaimmahuvvo addosiidda bahkkejuvvon dálkkaseriin
More info: addosiidda juhkkojuvvon dálkkas?

Servodatdieđa:ansionmenetyskorvaus


Definition: korvaus, jota maksetaan, jos vakuutettu on estynyt tekemästä työtään ja on sen vuoksi menettänyt työllään hankkimansa tulot osittain tai kokonaan


Definition: buhtadus mii máksojuvvo juos dáhkiduvvon olmmoš ii sáhte bargat ja lea dan dihte manahan bargodietnasiid obban dahje muhtun oassái

Servodatdieđa:badjelmearálaš soahtešilljolassi


Definition: kansaneläkettä ja rintamalisää saavalle, Suomessa asuvalle rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle maksettava etuus

Servodatdieđa:bajiduvvon iežasoassi


Definition: omavastuuosuus, jota sovelletaan matkakorvauksiin, jos taksimatkaa ei ole tilattu Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta.


Definition: iežasvástu mii lea heivehuvvon mátkegoluide juos táksemátki ii leat diŋgojuvvon diŋgonguovddážis mas lea soahpamuš Kelain


Definition: jiešvástádâsuási, mon heiviitteh mätkikoloid, jis taksimätki ij lah tiilájum tiilámkuávdáást mii lii ráhtám sopâmuš Kelain.

Juridihkka:bargguhisvuođaealáhat


Definition: eläke, jota sai tietyn iän saavuttanut, tietynlaisen työhistorian omannut ja pitkäaikaisesti työtön henkilö ennen vanhuuseläkettä
More info: FUOBM! SD-terms: bargguhisvuođaoadju (N) Sanctioned: false

bargguhisvuođaruhta (N) Sanctioned: false

Servodatdieđa:bargoaddi bargi eretorrunalmmuhus buohcuvuođa geažil


Definition: ilmoitus, jolla työnantaja kertoo työterveyshuollon edustajalle työntekijän sairauspoissaolosta, jotta työntekijän työkyky arvioitaisiin ja hänen työssäjatkamismahdollisuutensa selvitettäisiin


Definition: almmuhus mainna bargoaddi muitala bargodearvvašvuođafuolahusa ovttasteaddjái bargi eretleahkimis / eretorrumis vai bargi bargonákca árvvoštallojuvvo ja su barggusjoatkinvejolašvuohta čielggaduvvo

Servodatdieđa:bargoaddi iežas dearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveysasema, johon työnantaja on palkannut yhden tai useamman työterveyshuollon ammattihenkilön työntekijöidensä työterveyshuoltoa varten ja varannut toiminnalle vain sille tarkoitetut tilat


Definition: bargodearvvašvuođaguovddáš masa bargoaddi lea virgádan ovtta dahje eanet bargodearvvašvuođabargiid bargodearvvašvuođabálvalussii iežas bargiid várás, ja masa leat várrejuvvon lanjat mat leat oaivvilduvvon dušše dán bálvalussii.
More info: Norgga bealde gokčá fitnodatdearvvašvuođabálvalus duon dárogielat bedriftshelsetjeneste sáni

Servodatdieđa:bargoaddiid oktasaš dearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveysasema, jota hoitaa eri työnantajien yhdessä perustama yhdistys


Definition: bargodearvvašvuođastašuvnna ovttastus, man máŋga iešguđet bargoaddi leat ovttas ceggen.

Servodatdieđa:bargobáikečielggadeapmi


Definition: työterveyshuollon toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhtei-söstä aiheutuvat terveysvaarat, -haitat ja kuormitustekijät ja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä saatavat voimavarat sekä tehdään ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi


Definition: bargodearvvašvuođabálvalusat mat galget identifiseret ja árvvoštallat riskaid ja áššiid mat sáhttet čuohcat heajut guvlui dearvvašvuhtii, ja leat go barggus, bargobirrasis ja bargooktavuođain áššit mat mielddisbuktet huša, bargo- bargobiras- ja bargooktavuođaresurssaid, ja maid buktit evttohusaid movt buoridit bargobirrasa ja bargooktavuođaid, eastadit barggu geažil čuožžilan dearvvašvuođabárttiid, ja evttohit ja ovddidit buriid bargobirrasiid.

Servodatdieđa:bargobártedáhkádus


Definition: sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta


Definition: sosiáladáhkádus mii dáhkida bargi go lea buohccán dahje bártidan barggu oktavuođas
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: työtapaturmavakuutus vrt. tapaturmavakuutus sa bargobárteoadju, bargi dáhpedorbmeoadju, sv arbetares olyckfallsförsäkring -en


Definition: sosiaaltáhádâs mii täähid pargee ko lii puosâškuáttám teikkâ vahadum pargo ohtâvuođâst.

Juridihkka:bargobárti


Definition: tapaturma, joka on sattunut työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tai säädöksissä kuvatuissa muissa olosuhteissa


Definition: bárti, mii lea dáhpáhuvvan barggadettiin, bargansajis, ruovttu ja bargosaji gaskasaš mátkkis dahje eará diliin, mat leat namuhuvvon njuolggadusain

Servodatdieđa:bargodearvvašvuohtan buhttejuvvon doaibma


Definition: hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava toiminta


Definition: doaibma mii čuovvu buori bargodearvvašvuođageavadaga

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa bálvalusbuvttadeaddji


Definition: organisaatio, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja, tai henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti ammat-tiaan työterveyshuollossa


Definition: organisašuvdna, mii buvttada bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid dahje olmmoš geas lea iežas fitnodat, gii hárjeha bargiid iežas bargodearvvašvuođafuolahusas

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ovttasbargu


Definition: työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon edustajien yhteistyö työterveyshuollon toteuttamiseksi


Definition: ovttasbargu bargoaddi, bargiid dahje sin ovddasteddjiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa gaskkas bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttima várás

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa ámmátolmmoš


Definition: terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri tai työterveyshuollon toteut-tamiseen tarvittavan koulutuksen saanut laillistettu lääkäri tai laillistettu terveydenhoitaja


Definition: dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš, gii lea bargodearvvašvuođafuolahusa spesiáladoavttir dahje doavttir dahje dearvvašvuođadivššár geas lea bargodearvvašvuođafuolahusa ollašuhttimii gáibiduvvon skuvlejupmi

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođa áššedovdi


Definition: henkilö, jolla on riittävät tiedot työterveyshuollosta ja tietty pätevyys tai koulutus


Definition: olmmoš, geas leat nohkka dieđut bargodearvvašvuođafuolahusas ja dihto dohkálašvuohta dahje skuvlejupmi

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođabuhtadus


Definition: sairausvakuutuskorvaus, jota Kela maksaa työnantajalle tai yrittäjälle työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopimuksen perusteella


Definition: buohccivuođabuhtadus man áel máksá bargoaddái dahje fitnodatdoallái bargodearvvašvuođafuolahusas ja dan lassin ordnejuvvon buohccedivššus ja eará bargodearvvašvuođafuolahusas šaddan dohkálaš goluin bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána ja soahpamuša vuođul

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus


Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmabidjoevttohus


Definition: ehdotus, joka on tehty työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edel-lytyksiin


Definition: evttohus, mii lea dahkkon barggu dearvvašlašvuođa ja dorvvolašvuođa buorideapmái, bargiid bargo- ja doaibmannávccaid bajásdoallamii ja ovddideapmái ja dárbbu mielde barggu heiveheapmái bargiide heivvolažžan

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána


Definition: kirjallinen suunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työoloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpitee


Definition: čálalaš plána mii sisttisdoallá bargodearvvašvuođafuolahusa almmolaš ulbmiliid, ja dárbbut ja doaibmabijut mat gullet bargodillái

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa resurssat


Definition: työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut ja heidän tarvitsemansa työterveyshuollon asiantunti-joiden palvelut ja niihin liittyvät tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset sekä työterveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevat voimavarat


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusat, áššedovdiid bálvalusat maid sii dárbbašit ja daidda gulli dutkamušat, laboratoriadutkamušat ja rádiologalaš dutkamušat ja resurssat mainna vuođđuduvvo ja bajásdollojuvvo bargodearvvašvuođastašuvdna

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa rávven ja bagadeapmi


Definition: tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttäja työkuormitusta koskevissa asioissa


Definition: dieđuid addin, rávven ja bagadeapmi áššiin mat gusket barggu dearvvašlašvuhtii ja dorvvolašvuhtii, ja bargiid dearvvašvuhtii ja barggu noađuheapmái

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa árvvoštallojuvvon eanemusmearri


Definition: laskennallinen enimmäismäärä, joka syntyy hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesta työterveys-huollon voimavarojen käytöstä


Definition: rehkenastojuvvon eanemusmearri mii šaddá bargodearvvašvuođafuolahusa návccaid geavaheamis buori bargodearvvašvuođafuolahusa mielde

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođastašuvdna


Definition: työterveyshuollon palveluntuottajan toimipiste tai toimintayksikkö


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddji doaibmabáiki dahje doaibmanovttadat

Servodatdieđa:bargoealáhat


Definition: eläke, joka perustuu työansioiden, yrittäjän työtulojen ja tiettyjen palkattomien aikojen etuuksienmuodostamaan karttumaan

Servodatdieđa:bargonákca


Definition: työntekijän fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin

Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji doaibma


Definition: työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuva toiminta, jolla työnantaja ja työntekijät yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työntekijöiden työkykyä


Definition: doaibma mii guoská bargui, bargodillái dahje bargiide ja mainna bargoaddi ja bargit ovttasbarget ovddidit ja doarjut bargiid bargonávccaid

Servodatdieđa:bargonávcca hálddašeapmi


Definition: työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon edustajien yhteisesti sopimat käytännöt, joilla ediste-tään työntekijöiden työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä


Definition: bargoaddi, bargiid ja bargodearvvašvuođafuolahusa ovddasteddjiid ovttas sohppojuvvon vuogádagat maiguin ovddidit bargiid bargonávccaid ja eastadit bargonávccahisvuođa

Servodatdieđa:bargonávcca árvvoštallan


Definition: työterveyshuollossa toimivan lääkärin laatima lausunto, jossa arvioidaan työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitetään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssää


Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa doaktára cealkámuš, mas árvvoštallojuvvojit bargi bargonávccat mat bargis leat vel, ja bargi barganvejolašvuođat čielggaduvvojit.

Servodatdieđa:bargonávccahisvuohta


Definition: sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyn heikkeneminen siten, että henkilö ei kykene tekemään työtä


Definition: bargonávcca hedjoneapmi buohcuvuođa dahje váttu dihte nie ahte olmmoš ii nákce bargat

Juridihkka:bargonávccahisvuođaealáhat


Definition: eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon menetystä työkyvyttö-myyden takia

Servodatdieđa:bargonávccaid iskkadeapmi


Definition: olbmo bargonávccaid ja rádjemiid čielggadeapmi bargoeallima gáibadusaid ektui


Definition: ulmuu pargonaavcâi já raijiittâsâi selvâttem pargoeellim vátámâšâi iähtun

Servodatdieđa:bargonávccaid árvvoštallan


Definition: selvitys työntekijän työkyvystä


Definition: čilgehus bargi návccain bargat


Definition: čielgiittâs pargee navccáin porgâđ

Servodatdieđa:bargosadjekássa


Definition: vakuutuskassa, joka Kelan ohella huolehtii sairausvakuutuksesta ja johon kuuluvat yhden tai useamman työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja johon lisäksi voivat kuulua heidän perheenjäsenensä sekä kyseisten työnantajien palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät


Definition: dáhkáduskássa mii fuolaha Kela lassin buohccivuođadáhkádusas ja masa gullet ovtta dahje máŋgga bargoaddi bargit ja dasa lassin sáhttet gullat sin bearašlahtut ja ealáhahkii sirdásan bargit
Explanation: Dát vuogádat orru leame dušše Suomas


Definition: táhádâskassa, mii huolât Kela lasseen pyecceevuođâtáhádâsâst já moos kuleh oovtâ teikkâ maaŋgâ pargoadeleijjee pargeeh já toos lasseen pyehtih kuullâđ sii peerâjesâneh já iäláttâhân sirdum pargeeh.

Servodatdieđa:beaiveruhta


Definition: vakuutetun tulojen perusteella määräytyvä päiväkohtainen etuus, jota maksetaan pääsääntöisesti ansionmenetyskorvauksena


Definition: álbmotoaju máksin ruhta maid oažžu ee. buozanvuođa (buohcanruđat), bargguhisvuođa (bargguhisvuođaoadju), barguimáhcaheami(barguimáhcahanruđat) ja eará ákkaid dihte

Servodatdieđa:bearaš


Definition: yhteistaloudessa asuvat vanhemmat ja heidän alaikäiset lapsensa, vanhempi ja hänen alaikäiset lapsensa, puolisot tai kaksi henkilöä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa

Juridihkka:bearašealáhat


Definition: eläke, jota maksetaan perheen huoltajan kuoltua

Servodatdieđa:bearašfriddjabuhtadus


Definition: naispuolisen työtekijän työnantajalle maksettava kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhe-vapaakustannuksista


Definition: Ovttagearddemáksu bargoaddái goluid ovddas mat gártet go nissonolmmoš váldá váhnenpermišuvnna. Buhtadus bargoaddái váhnenlobi geažil.

Servodatdieđa:bearaškursa


Definition: kuntoutujalle ja hänen perheelleen tarkoitettu kurssi


Definition: kursa mii lea oaivvilduvvon veajuiduhttái ja su bearrašii

Servodatdieđa:bearašluohkká


Definition: eläkkeensaajan perhesuhteiden perusteella määräytyvä luokka

... further results