Collection:Kielâjuávus 01/2017

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Kielâjuáhus tuhhiittem teermah čuákkimist 18.5.2017 (01/2017)

  • This collection has been sanctioned on this date: 2017/05/18 (YYYY/mm/dd)
  • There are 62 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Gilvvohallan- ja golaheaddjivirgádat


Definition: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamista, markkinoiden toimivuuden varmistamista, kilpailulain (948/2011) ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamista varten on Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
More info: Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661%0A


Definition: För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden fungerar, verkställa konkurrenslagen (948/2011) och genomföra Europeiska unionens konkurrensregler samt för att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning finns Konkurrens- och konsumentverket.
More info: Lag om Konkurrens- och konsumentverket http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120661

Juridihkka:Kulâtteijeevirgádâh


More info: ovtâstum 1.1.2013 kištottâllâmvirgáduvváin --> Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Luonddudieđa ja matematihkka:Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih 49

Medisiidna:addikšuvdna


Definition: riippuvuus; 1. lääkeriippuvuus; lääkkeen tai huumeen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on ominaista halu käyttää jatkuvasti ainetta ja suurentaa sen annosta, elimistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneminen sekä käytön lopettamisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet; 2. voimakas riippuvuus jostakin tavasta tai jostakin pakkoajatuksesta kärsiminen tai peliaddiktio (pelihimo)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/
More info: Addiktio eli riippuvuus voi syntyä johonkin aineeseen (esimerkiksi alkoholiriippuvuus) tai toimintoon (esimerkiksi peli- ja seksiriippuvuus). Kaikkiin riippuvuuksiin liittyy yhteisiä piirteitä, kuten käytön/toiminnan pakonomaisuus, hallinnan menetys ja lopettamisen vaikeus. Toimintaa myös yleensä jatketaan sen aiheuttamista huomattavista haitoista huolimatta. Collection:mielladearvvašvuođasánádat - miõltiõrvâsvuõttsannõs - mielâtiervâsvuođâsánádâh


Definition: ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt. Beroendesyndrom är en psykisk diagnos i ICD-10, som gäller beroende av psykoaktiva substanser, det vill säga lagliga droger (till exempel nikotin och koffein), illegala droger (till exempel heroin) och narkotikaklassade läkemedel. Beroendet kännetecknas av en längtan efter substansen, att substansbruket dominerar personens ekonomiska och sociala liv och prioriteras högre än hälsan, tillvänjning och toleransökning, samt att personen har svårt att styra intaget av substansen

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. ////

Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.[1]


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[2]

Servodatdieđa:buresbirgen
  • pyereestvaijeem (N)
    Note: valdâl tiervâsvuođâ, eellimtile já eres ulmuu navcâlâšvuođâ peelijd
    Sanctioned: true
    Paradigm


Definition: ovdâmerkkân:

ekonomâlâš pyereestpiergim

pyereestvaijeempuácu, pyereestvaijeemkuávlu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bázahusvearru


Definition: Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona.
More info: Verohallinto, https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/jaannosveron_maksaminen/%0A


Definition: (Fin) Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt.
More info: (Fin) Skatteförvaltningen https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattedeklaration_och_beskattningsbeslu/betalning_av_kvarskatt/

Luonddudieđa ja matematihkka:deahpánit

Servodatdieđa:depositumma

Juridihkka:elettemmáksu

Juridihkka:gaskkusteaddji


More info: MA: lii-uv lohhiđ olmâ verbâ taas?


Definition: vrt. arvopaperinvälittäjä, asunnonvälittäjä, kiinteistönvälittäjä

Ekonomiija ja gávppašeapmi:geavaheaddjiid ráđđi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golaheaddji

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golaheaddjirávven


Definition: Kilpailu- ja kuluttajaviraston palvelu
Explanation: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/


Definition: Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.
More info: Konkurrens- och konsumentverket https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

Servodatdieđa:guovddášbearaš


Definition: sosiol. tav. vanhempien ja heidän yhteisten lastensa muodostama perhe. (Kielitoimiston sanakirja)

Servodatdieđa:joskis uásálâš


More info: kommanditseervist

Juridihkka:kilpailu- ja kuluttajavirasto


More info: Vuoden 2013 alussa Kilpailuvirasto yhdistettiin kuluttajaviraston kanssa kilpailu- ja kuluttajavirastoksi (Finlex https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661 luettu 5.10.2020).

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kommandihttavuođđudus


More info: vuođđudus - säätiö, fitnodat - yhtiö

Juridihkka:kommanditservi


Definition: henkilöyhtiö, jossa on vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiö on oikeushenkilö, vrt. avoin- eli kauppayhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys

Ekonomiija ja gávppašeapmi:konjunktuvra


Definition: ekonomiatile, ekonomiatiilij mulsâšuddâm
Explanation: suhdanne
More info: Kielâjuávus 18.5.2017


Definition: suhdanne, suhdannevaihtelu
Explanation: "Kokonaistuotannon enemmän tai vähemmän säännönmukainen vaihtelu pitkän ajan kasvu-uran ympärillä. Sen kaksi päävaihetta ovat korkeasuhdanne ja matalasuhdanne. Ks. lama ja taantuma."
More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:suhdannevaihtelu%0A


Definition: beskrivning av det ekonomiska klimatet i ett land med avseende på t. ex. räntenivå, inflation, arbetslöshet, produktion, orderingång etc. vid en viss tidpunkt (Lars J Nordström, Svenska Fondhandlareföreningen (1997))
Explanation: http://iate.europa.eu/FindTermsByOtherLanguage.do?lilId

Juridihkka:koŋkurs


Definition: vrt. vararikko

Juridihkka:kulâtteijeerävvejeijee

Juridihkka:kulâtteijeesyejilaahâ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kulâtteijeeustevlâš

Juridihkka:kulâtteijeevaidâlemlävdikodde

Servodatdieđa:kulâtteijeečuovviittâs

Juridihkka:kuorâttâllâmäigi


Definition: avioero tuomitaan nykyään pääsääntöisesti puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen

Servodatdieđa:káidusvaanhim


Definition: erillään asuvista vanhemmista puhuttaessa: lapsesta erillään asuva isä t. äiti, etähuoltaja. (kielitoimiston sanakirja)

Ođđa sánit:lämpöhalvaus

Juridihkka:majeviäru

Juridihkka:majevátámâš


Definition: lähettää tavara jälkivaatimuksella, jälkivaatimuslähetys

Ekonomiija ja gávppašeapmi:mannohaddelogahallan

Juridihkka:muštottemčaalâ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:nallaseapmi

Servodatdieđa:ohtsâšhuolâttem

Juridihkka:olgooštmettumvuotâ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:oppastit

Ekonomiija ja gávppašeapmi:pajaneijee ekonomiatile

Servodatdieđa:pelikyeimittem


More info: Päärni adoptistem lii máhđulâš, jis lii naaijâm teikkâ lii paijeel 25-ihásâš [yksinasuja].

Juridihkka:persovnfinnodâhservi


Definition: yhtiöt ovat pääomayhtiöitä, kuten osakeyhtiö, ja henkilöyhtiöitä, kuten avoin yhtiö

Servodatdieđa:suhâpelij koskâsâš täsiárvu

Servodatdieđa:suhâpelsensitivlâš


Definition: "Sukupuolisensitiivisyys on eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa."
Explanation: Tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen käsitepankki, http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/kasitepankki/


Definition: "Genussensitivitet innebär en medvetenhet stereotypa kulturella och sociala uppfattningar om kön som finns i handlingar och sättet att prata."
Explanation: http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/pa-svenska/begrepp/

Servodatdieđa:suhâpelsensitivlâšvuotâ


Definition: lii jurdâččemvyehi, mon mield suhâpeeli já toos lohtâseijee noormah já toi vaiguttâsah váldojeh huámmášumán sehe ovtâskâs ulmuu já ohtsâškode tääsist. Suhâpelisensitivlâšvuotâ-termâ kiävttoo eromâšávt arâšoddâdmist já nuorâipargoost. Ko tot lii mainâšum šoddâdem ulmen, te tot uáivild, et šoddâdmist adeluvvoo saje jyehi párnái leđe jieijâslágán nieidah, kaandah teikkâ eresnáál jieijâs miäruštellee párnááh. Máttááttâsâst kiävttoo táválumosávt termâ suhâpelitiäđulâšvuotâ.


Definition: sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa, jossa huomioidaan sukupuoli ja siihen liittyvät normit ja niiden vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Sukupuolisensitiivisyys-termiä käytetään erityisesti varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa. Kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä määrittäviä lapsia. Opetuksen parissa käytetään useimmiten sanaa sukupuolitietoisuus. (seta, sateenkaarisanasto)

Luonddudieđa ja matematihkka:sálbučonâsváddu

Juridihkka:táhádâs


Definition: ovd.kävppikáálvu: “Táhádásäigi lii táválávt ohtâ ihe. Táhádásäigi lii táválávt merkkum uástukuuitân.”

“Jis ostum täävvir cuovkkân teikkâ eidu tivvum moottor ij tooimâgin, táhádás täähid tom, et täävvir tivvojuvvoo mávsuttáá teikkâ lonottuvvoo uddâ tävirân.”


Loovnâväldimist, visteláigust:

“Paaŋkih vääldih táhádás. Táhádássân puáhtá lede persovntáhádás, mast kiinii täähid persovnlávt nube loovnâ. Jis lovnâväldee ij pyevti mäksid loovnâs maasâd paaŋkin, te paŋkki piärá ruudâid tähideijest.” “Läiguadeleijee puáhtá vaattâđ láigutáhádâs, mii puáhtá lede enâmustáá kuulmâ mánuppaje läigusume stuárusâš ruttâ.”


suom. vakuutus:

“Jis lävdikode sovâttâlmist ij lah ävkki, puáhtá ääši tuálvud keerrivriähtán. Tot máksá, mut távjá päikkitáhádâsân kulá riehtitorvotáhádâs, mii máksá koloid tiätu rááján.” “Lovnâtorvotáhádâs täähid tom, et om. jis puáccá, te lovnâ máksoo.”


Tähidiđ, táhádâs láá lovnâsäänih já máhđ. vuálgus suomâkielâ ‘taata’-veerbâst. Táhádâs lii kuittâg táválub ‘vakuutus’-merhášuumeest já tot lii ton vuáhádum merhâšume. ‘Takuu’, ‘taata’, ‘vakuus’ -saanijd ferttee suogârdâllâđ teikkâ sierriđ toid ‘vakuutus’-merhâšuumeest čielgâsávt kontekst peht.


Definition: vrt. takuu, takaus, vakuutus
More info: tavaran, myös palvelun

Servodatdieđa:táhádâsäigi


Definition: tavaran, myös palvelun

Juridihkka:tähideijee

Juridihkka:tähidiđ

Servodatdieđa:vaikeavammainen


Definition: henkilä joka tarvitsee säännöllistä ja välttämättä toisen ihmisen apua pitkäaikaisen tai etenevän sairauden vuoksi

Servodatdieđa:virgálistiđ

... further results