Collection:Saemiedigkie dåhkasjadteme baakoeh

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 12 articles in this collection



Source Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Sámediggepresideanta

Ekonomiija ja gávppašeapmi:adreassa


Definition: Gusnie årroeminie
More info: saemiedigkie dåhkasjadteme baakoeh


Definition: opplysning om hvor en person, en institusjon, et firma el. lign. har oppholdssted eller er å treffe

Dáidda ja girjjálašvuohta:almmuhus


Definition: (av fr.), avertissement, meddelelse mot en viss avgift rykket i avis, tidsskrift el.l.


Definition: (av fr.) avertissement, meddelande som mot en viss avgift tryckes i en tidning, tidskrift e.l.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:byjreske-jïh kultuvrevaarjelimmiegoevtese

Stáda almmolaš hálddašeapmi:gærja- jïh bïevnesegoevtese

Stáda almmolaš hálddašeapmi:hearbevárri

Stáda almmolaš hálddašeapmi:kultuvre-jïh jielemegoevtese

Juridihkka:sivahit


Definition: Anklage, påstå tiltale,sette under tiltale
Definition: sivahallat - sivahalan - sivahallen; sivaheapmái framsette en klage - ovddidit

  • anklaga (V)
    Note: (för ett brott)
    Sanctioned: true
  • klaga (N)
    Sanctioned: true
Stáda almmolaš hálddašeapmi:soejkesje-jïh reeremegoevtese

Stáda almmolaš hálddašeapmi:várrepresideanta

Stáda almmolaš hálddašeapmi:åvtehke


Explanation: åvtehke-åvtehkasse


Definition: leder formann Mao / rettens formann / være formann i en forening / partiformann, styreformann

Stáda almmolaš hálddašeapmi:ööhpehtimmiegoevtese