Collection:Sohkabealle- ja seksuálaveahádatsánit - Arvetävgisánádâh

From TermWiki
Jump to: navigation, search

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/ https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 119 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Suomen kieli Norsk bokmål Svenska English Julevsámegiella Åarjelhsaemien
Servodatdieđa:androgyna


Definition: olbmos leat sihke feminina ja maskuliina iešvuođat; olmmoš sáhttá dovdat ja meroštallat iežas jogo nissonin dahje dievdun dahje ii goabbánge.


Definition: Androgyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi. Androgyyni voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen.

[1]


Definition: En androgyn person har både feminina och maskulina drag. Hen kan vara t.ex man, kvinna eller ickebinär.

[2]

Servodatdieđa:androgynia


Definition: Androgyniijain oaivvilduvvo maskuliidna ja feminiidna iešvugiid ja iešvuođaid ovttastuvvama seamma persovnnas. Dainna sáhttet oaivvildit maiddái stiilla, mas ovttastahttit maskuliidna ja feminiidna iešvuođaid ovdamearkan gárvodeamis. Soames persovnnaid sohkabealleidentitehta lea androgyna.


Definition: Androgynia uáivild maskulin já feminin jiešvuođâi ovtâstume siämmáá ulmust. Tot puáhtá uáivildiđ meid stiijlâ, mii ovtâstâl maskulinvuođâ já femininvuođâ ovdâmerkkân kárvudâtmist. Motomij ulmui suhâpeli-identitet lii androgyn.


Definition: Androgynialla tarkoitetaan maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden ja ominaisuuksien yhdistymistä samassa henkilössä. Sillä voidaan myös tarkoittaa tyyliä, jossa yhdistellään maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä esimerkiksi pukeutumisessa. Joidenkin henkilöiden sukupuoli-identiteetti on androgyyni. [3]

Servodatdieđa:androseksuaalisuus


Definition: oaivvilda beroštumi máskuliinnalašvuhtii. Tearbma govvida geasuhusfámu, mas sáhka lea das, makkár olbmuin soames lea beroštuvvan ovdalgo go geasuhusfámu sivvan lea sohkabealli. Androseksuálalaš geasuhusfápmu sisttisdoallá maiddái máskuliidna nissoniid ja maskuliidna earásohkabealagiid. Tearbma ii meroštala geasuhusfámu vásiheaddji iežas dahje geasuhusa čuozáhaga sohkabeali


Definition: uáivild kiäsuttume maskulinvuotân. Termâ kovvee taggaar kiäsuttemvyeimi, mast lii koččâmuš eenâb-uv kiäsuttume čuosâttuvâi jiešvuođâin ko sii suhâpeelijn. Androseksual kiäsuttemvyeimi siskeeld meid maskulin nisonijd já maskulin eresuhâpiälágijd. Termâ ij miäruštâl kiäsuttemvyeimi tobdee jieijâs tâi kiäsuttume čuosâttuv suhâpele.


Definition: tarkoittaa viehätystä maskuliinisuutta kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Androseksuaalinen vetovoima sisältää myös maskuliiniset naiset ja maskuliiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta. [4]

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: mánnábearaš, mas okta dahje máŋgasat vánhemiin gullet seksuála- dahje sohkabealleveahádagaide ///// Arvedávgebearašin gohčodit iežaset máŋggat dakkár mánnábearrašat, máná vuostá lean dahje máná plánen bearrašat, main okta dahje eanet vánhemat gullet seksuála- ja/dahje sohkabealleunnitlohkui.


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. ////

Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.[5]


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[6]

Servodatdieđa:aseksuaalisuus


Definition: Aseksuála olmmoš dovdá dábálaččat vehá dahje ii olláge seksuála geasuhusa nuppiide olbmuide. Aseksuála olbmot sáhtte dovdat earálágan, ovdamearkan romantihkalaš, emošuvnnalaš ja estehtalaš geasuhusa. Aseksuála olmmoš sáhtte identifiseret iežas maiddái homoin, heteron dahje bi- dahje pan-olmmožin su vásihan geasuhusa čuozáhagaid sohkabeali mielde. Lassedieđut aseksuálavuođas čuovvovaš diehtopakeahtas.


Definition: Aseksuaalinen henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. [7]

Medisiidna:aseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat hui unnán dahje eai ollenge jurdagat, himut dahje beroštupmi, mat laktásit seksualitehtii dahje seksii. Aseksuála olmmoš sáhttá vásihit emotionála geasuhusa man sohkabeallái beare ja ná leat ovdamearkka dihte hetero, homo, lesbo dahje biseksuála.


Definition: lii olmooš, kiäst láá uáli uccáá teikkâ iä ollágin jurduuh, himoh teikkâ mohtâvuotâ, moh lohtâseh seksualvuotân teikkâ seeksin. Aseksual ulmuu puáhtá emotionallávt kiäsuttiđ mii suhâpeelijd peri já návt leđe ovdâmerkkân hetero, homo, lesbo teikkâ biseksual.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ siõmmna leʹbe jiâ ni vooʹps seksuaal’lažvuõʹtte leʹbe sekssa õhttneei jurddi, haal leʹbe miõlǩieʹssem. Aseksuaal’laž ooumaž vuäitt ǩiõččlâʹstted emotionaal’laž ǩieʹssemviõǥǥ kuäbba sooǥǥbeälla täättas da nääiʹt leeʹd ouddm. hetero, homo, lesbo leʹbe biseksuaal.


Definition: on henkilö, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviä ajatuksia, halua tai kiinnostusta. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai biseksuaali.

Servodatdieđa:aseksuála


Definition: olmmoš geas lea unnán dahje ii leat seksuála beroštupmi dahje hállu earáid searvadahttit iežas seksualitehtii.


Definition: Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään. [8]


Definition: En person som føler lite eller ingen seksuell dragningeller har noe interesse eller behov for å inkludere andre i sin seksualitet. Ordet sier ingenting om personens kjønn eller kjønnsidentitet. En aseksuell person kan føle følelsesmessige dragning mot hvilke som helst kjønn eller for ingen.


Definition: Är en person som känner lite eller inte alls sexuellt drag eller har inte intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Ordet säger ingenting om personens kön eller könsidentitet. En asexuell person kan känna emotionellt drag för vilket kön som helst eller för ingen.

[9]

Servodatdieđa:avžumkiäldu


Definition: lei fámus jagiid 1971-1999. Dan mielde almmolaš ávžžuheapmi seammá sohkabeale lean olbmuid gaskasaš fuorásteapmin lei dahku mas sáhtii ráŋggáštuvvot. Ávžžuhangielddus váikkuhii dasa, man láhkai media meannudii seksuálaunnitlohkotemádihkká. Ovdamearkan áššálaš tv-dokumeanttat eai sáddejuvvon dán láhkaparagráfa mielde.
More info: GG: vai ávžžuhusgielddus?


Definition: avžumkiäldu lâi vyeimist iivij 1971–1999. Ton miäldásávt almolâš avžuuttem siämmáá suhâpele ulmui koskâsii huárušmân lâi ráŋgášem vuálásâš taho. Avžuuttemkiäldu vaiguttij toos, et moin naalijn media kieđâvušâi seksualucceeblohotematik. Ovdâmerkkân ášáliih tv-dokumenteh iä vuolgâttum taan lahâceehi tiet. (Seta, sateenkaarisanasto)


Definition: Kehotuskielto oli voimassa vuosina 1971–1999. Sen myötä julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen oli rangaistava teko. Kehotuskielto vaikutti siihen, millä tavalla media käsitteli seksuaalivähemmistötematiikkaa. Esimerkiksi asiallisia tv-dokumentteja ei lähetetty tämän lakipykälän vuoksi (Sateenkaarisanasto 2022, Seta.) [10]


Definition: Var i kraft mellan åren 1971–1999. Under den tiden var det förbjudet och straffbart att offentligt uppmana människor till att utöva sexuella gärningar med samma kön. Förbjudet ledde till hur medier behandlade tematiken kring sexuella minoriteter. Till exempel visades inga sakliga tv-dokumentärer om ämnet på grund av denna lag. [11]

Servodatdieđa:binääri


Definition: (eng. binary/non-binary). Binára oaivvilda bipolára. Sohkabealleidentitehta sáhttá leat binára dahje ii-binára. Ii-binára lea persovdna, gean sohkabealleidentitehta ii heive bipolára nisson–almmái-juohkimii. Son sáhttá leat ovdamearkka dihtii earásohkabealat, sohkabealehis dahje intersohkabealát.


Definition: Binääri tarkoittaa kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen. [12]

Servodatdieđa:biseksualitet


Definition: Biseksuála dahjege biseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa sihke seammá ja eará sohkabeale olbmuide. Muhtumiidda geasuhusa čuozáhaga sohkabealis ii leat mearkkašupmi. Tearpmat biseksuálavuohta ja panseksuálavuohta leat oassái badjálagaid.


Definition: Biseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume sehe ulmuid, kiäh láá siämmáá suhâpele, já ulmuid, kiäh láá eres suhâpele. Motomáid kiäsuttume čuosâttuv suhâpeeleest ij lah merhâšume. Teermah biseksualvuotâ já panseksualvuotâ láá uásild pajaluvâi.


Definition: Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.


Definition: person som kan bli forelsket i, eller seksuelt tiltrukket av personer uavhengig av om de er menn eller kvinner.


Definition: person som är sexuellt dragen till båda könen

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: olmmoš sáhttá dovdat seksuála ja/dahje emotionála geasuheami sihke iežas ja eará sohkabeallái


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [13]


Definition: Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. [14]

Medisiidna:biseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat erohtalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovdamušat dievdduid ja nissoniid guovdu.


Definition: lii olmooš, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual tubdâmušah almaid já nisonáid.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi åummaid di neezznid.


Definition: on henkilö, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita miehiä ja naisia kohtaan.

Servodatdieđa:butch


Definition: Olbmot, geaid maskuliidnavuohta lea hui dehálaš oassi iežas sohkabealleidentitehtas dahje ovdanbuktimis, sáhttet meroštallat iežaset butchan. Butchavuohta sáhttá leat sohkabealleidentitehta, dan dárkilut govvádus dahje dasto govvádus iežas stiillas. Dávjá maiddái lesbaservoša anus lean sátni.


Definition: Ulmuuh, kiäid maskulinvuotâ lii uáli tehálâš uási jieijâs suhâpeli-identitetist tâi olgospyehtimist, sättih miäruštâllâđ jieijâs butchin. Butchvuotâ puáhtá leđe suhâpeli-identitet, ton täärhib kuvvim tâi tastoo kuvvim jieijâs stiijlâst. Sääni lii távjá meid lesbosiärváduv kiävtust.


Definition: Henkilöt, joille maskuliinisuus on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä butcheiksi. Butchius voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

Medisiidna:cis


Definition: lea olmmoš, gii lea duhtavaš sutnje riegádanmuttos meroštallojuvvon sohkabeallái. Cis lea vuostegeahči sátnái trans.


Definition: lii olmooš, kii lii tuđâvâš sunjin šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpiälán. Cis lii vyestikeeči sáánán trans.


Definition: lij ooumaž, kååʹtt lij toođvaž suʹnne šõddâmpoodd meäʹrtõllum sooǥǥbeälla. Cis lij vueʹsttbieʹll sänna trans.


Definition: on henkilö, joka on tyytyväinen hänelle syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Cis on vastakohta sanalle trans.

Servodatdieđa:cis


Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan. ///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [15]

 • cis (N)
  Sanctioned: true


Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet


Definition: Cisperson Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.

Servodatdieđa:cisnorbma


Definition: Cisnorbma lea servodagamet ja kultuvramet jurddašanmálle ja čálekeahtes njuolggadus, man mielde buot olbmot dovdet ahte gullet sidjiide meroštallon sohkabeallái ja buktet dan ovdan čielgasit


Definition: Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti. [16]


Definition: [...] att man förväntas vara cisperson. [17]

Servodatdieđa:detransitio


Definition: Detranišuvdna oaivvilda, ahte dálkkasdieđalaš sohkabeali divvuma áigge dahje dan maŋŋá olmmoš háliida máhccat árat gorudii, dahje lagabui dan, dahje riegádeamis meroštallon sohkabeali čuvvon sosiálalaš rollaide.


Definition: Detransitio tarkoittaa, että lääketieteellisen sukupuolen korjaushoidon aikana tai sen jälkeen ihminen haluaa palata aikaisempaan kehollisuuteensa, tai lähemmäs sitä, tai syntymässä määritetyn sukupuolen mukaisiin sosiaalisiin rooleihin. [18]

Servodatdieđa:drag


Definition: dáiddasuorgi mas loaiddasteaddji gárvoda vuostálas sohkabeali gárvvuide.// Drag lea dáiddahápmi, mas olmmoš earret eará gárvodemiin stoahká sohkabeliiguin ja sohkabeallerollaiguin. Drag ii leat seammá ášši go transvestihttavuohta, masa dat dávjá sehkkejuvvo.
More info: Drag sáhttá leat omd. stand up- komihkka, showdánsa, teáhter, lávlodáidda dahje performansa, mii hástala sohkabeallevuogádaga. Drag ii oaivvil seammá go transvestihtavuohta, masa dan dávjá seaguhuvvo.

Drag queen/king


Definition: Drag lii taaiđâšlaajâ, mast olmooš iärrás lasseen kárvudâtmáin sierâdâl suhâpelijguin já suhâpelirolâiguin. Drag ij lah siämmáš äšši ko transvestisâšvuotâ, moos tot távjá sehhejuvvoo.


Definition: Drag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Drag ei ole sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)
More info: Drag queen/king

 • drag Sanctioned: true


Definition: Drag är en form av konst, var personen med hjälp av till exempel klädsel leker med kön och könsroller. Drag är inte samma sak som transvestism, i vilket det ibland blandas med.

[19]

Servodatdieđa:dásseárvosaš náittosdilleláhka


Definition: láhka, mii addá rievtti náitalit beroškeahttá sohkabeliin
More info: SV: samkönat ektenskap (könsneutrala äktenskapslagstiftningen, 2009) Felles ekteskapslov, 2009

Servodatdieđa:dásseárvu


Definition: Dásseárvu oaivvilda buohkaid olbmuid seammalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhit eandalii sohkabeliid dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentiteahta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallama iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nisson dahje almmái. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddalgihtii eastadan olggušteamis. Dásseárvu oaivvilda buot olbmuid ovttalágan árvvu ovttaskas olmmožin. Suomas dásseárvvuin čujuhat eandalii sohkabeliid gaskasaš dásseárvui. Dásseárvolágas olggušteapmi lea gildojuvvon sohkabeali, sohkabealleidentitehta ja sohkabeali ovdanbuktima vuođul. Láhka guoská maiddái olggušteami, man vuođđun lea dat, ahte olbmo fysalaš sohkabeali meroštallan iešvuođat eai leat ovttačilggolaččat nissona dahje albmá. Láhka sisttisdoallá geatnegasvuođa ovddidit dásseárvvu. Seksuálaunnitloguid olgguštansuodji lea merkejuvvon ovttaveardásašvuođaláhkii.


Definition: Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz ooudpeäʹlnn cõggâd čårstummuž. Tääʹssärvv miârkkšââvv puki oummi seämmanallšem äärv jiijjâz persoonân. Lääʹddjânnmest tääʹssäärvain viiʹttjet jeäʹrben sooǥǥpieʹli kõskksaž tääʹssarvvu. Tääʹssärvvlääʹjjest čårstummuš lij ǩiõlddum sooǥǥpeäʹl, sooǥǥpieʹllidentiteeʹtt da sooǥǥpeäʹl õlmmummuž vuâđald. Lääʹǩǩ kuâskk še čårstummuž, kååʹtt vuâđđââvv tõõzz, što oummu fyyslaž sooǥǥpeäʹl meäʹrteei jiõččvuõđ jie leäkku čiõlggsânji neezzan leʹbe åumma. Lääʹǩǩ âânn seʹst õõlǥtõõzz oouʹdeed tääʹssäärv. Seksuaaluuʹccbõõzzi čårstemsuejj lij ǩeeʹrjtum õõutverddsažvuõttläkka.


Definition: Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen ennaltaehkäistä syrjintää. ////

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen edistää tasa-arvoa. Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: jevnbyrdighet, likhet

Medisiidna:earásohkabealat


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde. ///// Earásohkabealatolmmoš sáhttá leat sihke almmái ja nisson, mii nu almmáivuođa ja nissonvuođa gaskkas dahje dalle áibbas eará dán juogu olggobealde. Earásohkabealatvuohta sáhttá doaibmat badjedoaban earáide ii-binára sohkabealleidentitehtaide ovdamearkka dihtii gender fluid, gender queer ja sohkabeallekeahtes. Transgender-tearpma geavahuvvui ovdal earásohkabeallevuođa synonyman. Eaŋgalasgielas transgender čujuha transsohkabealat olbmuide. Buohkat binára sohkabeallejuogu olggobeale olbmot eai dovdda tearpma earásohkabealat sin sohkabealleidentitehtan.


Definition: olmooš uáivild ulmuu, kii puáhtá anneeđ jieijâs suhâpelettemmin, maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälágin. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääjist, toi kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: miârkkšââvv oummu, kååʹtt vuäitt vueiʹnned jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen, mäŋgg- leʹbe jeeʹres-sooǥǥbeällsiʹžžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, tõi kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Definition: tarkoittaa ihmistä, joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.

/////

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton. Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. [20]

Servodatdieđa:feminiinisyys


Definition: Feminiidna ii leat okta oktalaš dahje oba čielggas iešvuohki muhto máŋggaid iešvuođaid joavku, mat laktásit láhttenvuohkái, olgguldas hápmái ja lundui. Dat sáhttá leat ovdamearkka dihtii birrasis ohppon málle dahje olbmo siste šaddan vásáhus. Váldooassái feminiidna lea kulturguovddalaš. Váldoálbmoga kultuvrras feminiidnan atnet dávjá nissonvuhtii ja nissonlašvuhtii laktojuvvon áššiid.
More info: GG fuomaš! feminiidnavuohta


Definition: Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden käytökseen, ulkoiseen olemukseen ja luonteeseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttu malli tai sisäsyntyistä kokemusta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. Valtavirtakulttuurissa feminiinisenä pidetään usein naiseuteen tai naisellisuuteen liitettyjä asioita. [21]

Servodatdieđa:femininalaš


Definition: Myös naisellisuus. Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta naisellisuudesta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. [22]


Servodatdieđa:femme


Definition: Olbmot, geaidda feminiidnavuohta lea hui dehálaš oassi iežas sohkabealleidentitehtas dahje dan ovdanbuktimis, sáhttet meroštallat iežaset femmen. Femmevuohta sáhttá leat sohkabealleidentitehta, dan dárkilut govvádus dahje dasto govvádus iežas stiillas. Dávjá maiddái lesbaservoša anus lean sátni.


Definition: Ulmuuh, kiäid femininvuotâ lii uáli tehálâš uási jieijâs suhâpeli-identitetist tâi olgospyehtimist, sättih miäruštâllâđ jieijâs femmen. Femmevuotâ puáhtá leđe suhâpeli-identitet, ton täärhib kuvvim tâi tastoo kuvvim jieijâs stiijlâst. Sääni lii távjá meid lesbosiärváduv kiävtust.


Definition: Henkilöt, joille feminiinisyys on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä femmeiksi. Femmeys voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana (Sateenkaarisanasto 2022, seta)

Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli


Definition: Juridihkalaš tearbma olbmo birra guhte ii ane iežas nissonin ii ge dievdun ///// Doahpaga sáhttá geavahit máŋgga láhkai. Almmolaš sagastallamis ja ovdamearkka dihtii antropologiijas goalmmát sohkabeali doahpagiin čujuhit dasa, ahte sohkabealit leat eanet go guokte. Dat ii mearkkaš dan, ahte sohkabealit livčče golbma, muhto badjedoaban dat cuvke guovtti joavkku sohkabeallejuogu. Juridihkalaš sohkabeallekategoriijaid buohta goalmmát sohkabeliin oaivvildit vejolašvuođa ásahit sohkabeallemearkan man nu eará go nisson dahje almmái.
More info: goalmmát sohkabeliin oaivvilduvvo dávjá olbmuide, geat eai sajáiduva dievdu-nisson-juhkui; goalmmát sohkabealli geavahuvvo erenomážit juridihkalaš sohkabeali dárkkuheami oktavuođas goalmmát sohkabealli lea maiddái jorgalus third sex-dadjanvuohkái, mii lea historjjálaččat čujuhan sierralágan seksuála- ja sohkabealleveahádagaide


Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[23]


Definition: Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

[24]

Servodatdieđa:gyne-/femiseksuaalisuus


Definition: oaivvilda geasuhusa feminiidnavuođa guovdu. Tearbma govvida geasuhusfámu, mas sáhka lea das, makkár olbmuin muhtun lea beroštuvvan eanet go geasuhusa čuozáhagaid sohkabeliin. Gyne- dahje feminiidnavuođa geasuhusfápmu sisttisdoallá maiddái feminiidna albmáid ja feminiidna earásohkabealagiid. Tearbma ii meroštala geasuhusfámu vásiheaddji iežas dahje geasuhusa čuozáhaga sohkabeali.


Definition: uáivild kiäsuttume femininvuotân. Termâ taggaar kovvee kiäsuttemvyeimi, mast lii koččâmuš eenâb-uv kiäsuttume čuosâttuvâi jiešvuođâin ko sii suhâpeelijn. Gyne- tâi femiseksual kiäsuttemvyeimi siskeeld meid feminin almaid já feminin eresuhâpiälágijd. Termâ ij miäruštâl kiäsuttemvyeimi tobdee jieijâs tâi kiäsuttume čuosâttuv suhâpele.


Definition: tarkoittaa viehätystä feminiinisyyttä kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Gyne- tai femiseksuaalinen vetovoima sisältää myös feminiiniset miehet ja feminiiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta. [25]

Servodatdieđa:hetero


Definition: olmmoš, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami nuppi sohkabeallái


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä.

[26]


Definition: Hetero eller heterosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer med ett annat kön än vad de är själva.

[27]

Medisiidna:hetero


Definition: lea olmmoš, gean erotihkalaš, emotionála dahje/ja seksuála hálut čuhcet olbmuide, geat leat eará sohkabeali olbmot go son ieš, ovdamearkka dihte dievdu berošta nissoniin ja nisson dievdduin.


Definition: lii olmooš, kiän erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual haaluh čyecih ulmuid, kiäh láá eres suhâpele ulmuuh ko sun jieš, ovdâmerkkân almai peerust nisonijn já nissoon almain.

 • hetero (N)
  Note: (hetero, hetero ~ heterooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij ooumaž, ǩeän eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž haal till’lâʹvve oummuid, kook liâ jeeʹres sooǥǥbeäʹl ǥu son jiõčč, ouddmiârkkân åumma miõll ǩeäss neezzan årra da neezzan miõll ǩeäss åumma årra.


Definition: on henkilö, jonka eroottiset, emotionaaliset tai/ja seksuaaliset halut kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat eri sukupuolta kuin hän itse, esimerkiksi mies on kiinnostunut naisista ja nainen miehistä.

Servodatdieđa:hetero-oletus


More info: Heteronormativitehta lea doaba mii čilge guđeládje servodat bajida heterofiliija lunddolažžan ja normálan, ja eará seksuálalaš sojuid fas atná eahpelunddolažžan ja spiehkastahkan

[Garra boját ja fiinna nieiddat, Heteronormativitehta sámi čáppagirjjálašvuođas.Berit Margrethe Oskal] Dan mielde olbmot juohkašuvvet guovtti sohkabeallái, mat háliidit nuppiideaset dihto vugiin. Heteronavddus lea kultuvrralaš ja servodatlaš jurddašanmálle, man olbmot ollašuhttit beroškeahttá das, makkár váikkuhusaid dainna lea eará olbmuide.


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [28]


Definition: Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

[29]

Servodatdieđa:heteronormatiivvalaš


Definition: Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. [30]


Definition: Heteronormativitet och könsnormativitet är förväntningar som finns på hur en kvinna eller man skall uppträda i samhället. Samt vad som är ”naturligt” för en kvinna eller man. Att män blir kära i enbart kvinnor och tvärtom är en av dessa normer. [31]

Medisiidna:heteronormativitehta


Definition: dárkkuha jurddašanvuogi, man mielde leat leame dušše guokte gaskaneaskka vuostálas sohkabeali (dievddut- ja nissonat) sihke navdima, ahte buohkat leat heteroseksuálat.


Definition: uáivild jurdâččemvyevi, mon mield láá tuše kyehti koskânis vuástálâs suhâpele (almaah já nisoneh) sehe nabdem, et puohah láá heteroseksualeh.


Definition: miârkkšââvv juʹrddemnääʹl, koon mieʹldd liâ pâi kueʹhtt kõskkneez vuâsttlõs sooǥǥbeäʹl (åumma da neezzan) di aaibšummuž, što puk liâ heteroseksuaal.


Definition: tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan on olemassa vain kaksi keskenään vastakkaista sukupuolta (miehet ja naiset) sekä oletusta, että kaikki ovat heteroseksuaaleja. [32]

Servodatdieđa:heterous


Definition: Hetero, heteroseksuála dahjege heteroseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa eará go seammá sohkabeali olbmuid guovdu, geavatlaččat dábálaččat almmái nissonii ja nisu albmái. Vaikke dát čujuha jurdagii, ahte sohkabealit leat dušše guokte, maiddái muhtun ii-bináralaččat dahje muđui go nisun dahje almmájin ieš identifiseren olbmot meroštallet iežaset heteron.


Definition: Hetero ađai heteroseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume ulmuid, kiäh láá eres suhâpele, keevâtlávt táválávt almai nisonáid tâi nissoon almaid. Veikkâ taat čuujoot ton jurdui, et suhâpeleh liččii tuše kyehti, te meid motomeh ij-biinaarliih ađai mudoi ko nisonin tâi almajin identifisistee ulmuuh miärušteleh jieijâs heteron.


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muita kuin samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä. Vaikka tämä viittaa ajatukseen, että sukupuolia olisi vain kaksi, myös jotkut ei-binäärisesti eli muutoin kuin naisiksi tai miehiksi identifioituvat määrittelevät itsensä heteroiksi. [33]

Servodatdieđa:hlbtiq


Definition: Bustávagoalus čujuha sihke seksuála- ja sohkabealleunnitloguide: lesbat, homot, bi-olbmot, transolbmot, intersohkabealagat ja queerat. Bustávagollosis leat sierra veršuvnnat dan mielde, guđe joavkkuide háliida čujuhit. Oanádus lea ruoŧagillii dávjá hbtq ja eŋgelasgillii lgbti.


Definition: Puustavkuálus čuujoot sehe seksual- já suhâpeliucceeblohojuávhoid: lesboh, homoh, biulmuuh, transulmuuh, intersuhâpiälágeh já queereh. Puustavkuálusist láá jieškote-uvlágán versioh tađe mield, mooid juávhoid lii ulmen čujottiđ. Uánádâs lii ruotâkielân táválumosávt čallum hbtq já eŋgâlâskielân lgbti.


Definition: Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot, bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit. Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

Medisiidna:homo


Definition: lea olmmoš, geas leat erotihkalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovddut seamma sohkabeallái, dievdu berošta dievdduin ja nisson nissoniin.


Definition: lii olmooš, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual tubdâmušah siämmáá suhâpiälán, almai peerust almain já nissoon nisonijn.

 • homo (N)
  Note: (homo, homo ~ homooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi seämma sooǥǥbeälla, åumma miõll ǩeäss åumma årra da neezzan miõll ǩeäss neezzan årra.


Definition: on henkilö, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita samaan sukupuoleen, mies on kiinnostunut miehistä ja nainen naisista.

Servodatdieđa:homo


Definition: dievdu, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuálalaš geasuheami iežas sohkabeallái // Homo, homoseksuála dahje homoseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa seammá sohkabeali olbmuide. Sáni homo geavahit maiddái gáržžibut govvidit albmá, gii dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa albmáide.


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

[34]

 • homo (N)
  Sanctioned: true


Definition: Homo eller homosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer av samma kön. Ordet homo används ibland i en snävare betydelse, en person som identifierar sig som en man som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av män.

[35]
More info: GG: evttohuvvon Homovuohta, mii lea suomagillii homous. Leago seamma?

 • gay (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:homofobiija


Definition: oaivvilda vaši, balu, dahje vuostehágu homo-, bi- ja transseksuála olbmuid vuostá ja fasttáša sin ///// oaivvilda vaši, balu fasttášeami dahje vuostemiela seammá sohkabeallái čuohcán geasuhusa vuostá. Fobialaš láhtten sáhttá boahtit ovdan duššin dahkamin, badjelgeahččamin, eastimin, heađušteapmin, olggušteapmin dahje juobe vašširihkusin. Dat sáhttá boahtit ovdan maiddái ráhkaduslaš olggušteapmin. Homofobia lea bálddalastimis seksismma ja rasismma albmonemiide.


Definition: Homo-, bi-, inter(suhâpelivuotâ)- já transfobia uáivildeh vaje, palo tâi fastašem tai identitetij kuáttá. Fobisâš lattim sáttá leđe hálbášem, uccááttem, ulgguubel kyeđđim, hemâdem tâi olgoštem. Taah almoneh láá siämmáásullâsiih ko seksism já rasism.


Definition: Homo-, bi-, ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä eivät ole varsinaisia fobioita, vaan ne ovat pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

[36]


Definition: https://www.gomentor.no/artikler/Homo-bi-og-transfobi


Definition: Homo-, bi- och transfobi Betyder hat, fruktan, avsky eller motvilja emot dessa identiteter. Fobiskt beteende kan innebära ogiltigförklaring, nedvärdering, uteslutande, trakasseri eller diskriminering. Dessa är inte faktiska fobier, utan kan jämföras med fenomen som sexism och rasism.

[37]

Medisiidna:homofobiija


Definition: dárkkuha vuoimmálaš balu dahje biehtadahkes, duostu dovdoreakšuvnna homoseksualitehta ja homon navdojuvvon olbmuid guovdu.


Definition: uáivild vuáimálii palo teikkâ negativlii, tyestee tobdoreaktio homoseksualvuođâ já homon nobdum ulmui vuástá.


Definition: miârkkšââvv viõusâs põõl leʹbe ǩiõldlaž, tuâsttai toobdreaktio homoseksuaal’lažvuõđ da homon jurddum oummui årra.


Definition: tarkoittaa voimakasta pelkoa tai kielteistä, torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoiksi oletettuja henkilöitä kohtaan (Seksuaalisuuden sanakirja)

/////

tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä samaan sukupuoleen kohdistuvaa vetoa kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Se voi ilmetä myös rakenteellisena syrjintänä. Homofobia on rinnastettavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. [38]

Servodatdieđa:homous


Definition: Homo, homoseksuála dahje homoseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa seammá sohkabeali olbmuide. Sáni homo geavahit maiddái gáržžibut gocvvidit albmá, gii dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa albmáide.


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan.

Medisiidna:iežasohkabeallevuohta


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.

Servodatdieđa:iežásohkabeallevuohta


Definition: olmmoš guhte ii dovdda iežas gullat guđege sohkabeallái, son eallá muhtomin dievdun ja muhtomin nissonin, muhtomin ii goabbánge


Definition: Muunsukupuolinen/transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

[39]
More info: Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.


Servodatdieđa:inter


Definition: Negatiivinen suhtautuminen ihmisiin, joiden kehon sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Se voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Inter(sukupuolisuus)fobia ilmenee myös rakenteellisena väkivaltana ja syrjintänä, kuten kiireettömissä lääketieteellisissä toimenpiteissä, jotka on tehty ilman henkilön omaa suostumusta.

Medisiidna:intersohkabeallevuohta


Definition: govvida olbmo, geas leat riegádeami áigge gorudis sihke nissonii ja divdui mihtilmas sohkabeali dovdomearkkat.


Definition: kovvee ulmuu, kiäst láá šoddâm roopâst sehe nisonân já almai táváliih suhâpele tobdomeerhah.


Definition: kovvad oummu, ǩeäʹst liâ šõddâmpoodd vaardâst nuʹt neezzna ǥu åummja kuulli tyypplaž sooǥǥbeäʹl tobddõsmiârk.


Definition: kuvaa henkilöä, jolla on syntymähetkellä kehossa sekä naiselle että miehelle tyypillisiä sukupuolen tunnusmerkkejä.

Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta


Definition: olmmoš, gean biologalaš gorudis eai leat čielgasit dievddu eai ge nissona olgguldas dahje siskkáldas sohkabealeorgánat ///// Intersohkabeallevuohta oaivvilda joavkku earálágan goruda variašuvnnaid, main sohkabeliide juhkkojuvvon iešvuođat, dego kromosomat, sohkabealleorgánat dahje hormonadoaibma eai leat čielgasit dábálaččat nisson- dahje almmáiolbmuide. Intersohkabeallevuohta lea lunddolaš gorutlaš molsašuddan ja buktá oidnosii dan, ahte olbmuid ii sáhte biologalaččatge juohkit guovtti sohkabeallái, mat gokčet eret nubbi nuppi. Intersohkabeallevuohta sáhttá leat soapmásiidda maiddái sohkabealleidentitehta.


Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[40]


Definition: Interkönhet Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

[41]

Servodatdieđa:juridinen sukupuolen vahvistaminen


Definition: tarkoittaa sukupuolimerkinnän muuttamista väestörekisterissä.

Servodatdieđa:kaappi


Definition: Skáhppe lea metafora rabasvuođajearaldagaide. Olmmoš lea skáhpes, go son ii leat buktán ovdan iežas seksuála doaladumis dahje sohkabealleidentitehtas dahje sohkabeali ovdan buktimii laktásan identitehtas.


Definition: Skappi lii metafora ávusvuotâkoččâmuššáid. Olmooš lii skaapi siste talle, ko sun ij lah puáhtám oovdân jieijâs seksuallii sundâšume tâi suhâpeli-identitet tâi suhâpele čäittimân lohtâseijee identitetis.


Definition: Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

Servodatdieđa:karhu


Definition: Guovžalágan homoid ja bialbmáid lihkadus vulggii Amerihkás 1980-logu loahpas. Homokultuvrras ledje dalle gáržžes olggosoaidnonorpmat, mat gáidadedje oasi homoalbmáin. Guovžakultuvrras ahke- ja olggosoaidnogáibádusaid dehálut lea nuppiid gudnejahttin ja liekkus verddevuohta. Máŋgga miellagovva guovžavuollekultuvrra ovddastan homoalbmáin lea dat, ahte sis lea seamu ja čoavji, muhto guovžžaid olggosoaidnu molsašuvvá seammá láhkai go earáidge eaige buot homoalbmát, geain lea seamu ja čoavji, identifisere iežaset guovžan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Kuobžâlágán homoi já bialmai lihâdâs šoodâi Ovtâstum staatâin 1980-lovo loopâst. Homokulttuurist lijjii ton ääigi vääldist čovgâ olgohäminoormah, mon uási homoalmain irâstii. Kuobžâkulttuurist ahe- já olgohämivátámušâid tehálub lii nubij kunnijâttem já lieggâ vuoiŋâlâš skippáárvuotâ. Maaŋgâi mielâkove kuobžâvyelikulttuur ovdâsteijee homoalmain lii taggaar, et sist láá siämuneh já stuorrâ čuávji, mut kuobžâi olgohäämi mulsâšud siämmáá ennuv ko iärásij-uv iäge puoh homoalmaah, kiäin lii siämu já stuorrâ čuávji, identifisistuu kuobžân.


Definition: Karhumaisten homojen ja bimiesten liike syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla. Homokulttuurissa vallitsivat tuolloin kapeat ulkonäkönormit, jotka vieraannuttivat osan homomiehistä. Karhukulttuurissa ikä- ja ulkonäkövaatimuksia tärkeämpiä ovat toisten kunnioittaminen ja lämminhenkinen toveruus. Monien mielikuva karhualakulttuuria edustavista homomiehistä on se, että nämä ovat parrakkaita ja vatsakkaita, mutta karhujen ulkonäkö on yhtä vaihteleva kuin muidenkin eivätkä kaikki parrakkaat ja vatsakkaat homomiehet identifioidu karhuiksi. [42]

Servodatdieđa:kruisailu


Definition: (cruising) lea homoservošii gullevaš albmoneapmi, mii oaivvilda deivvolaš, ovtta háve ja máŋgii anonyma seksasearvvi ohcama dihto báikkiin (ovdamearkan párkkat, almmolaš hivssegat, homosávnnit) juogo vácci dahje biillain. Jođašemiin oaivvildit otnábeaivve maiddái teknologiijain (ovdamearkan fihttotelefovnna applikašuvnnaiguin, internetbálvalusain) dáhpáhuvvan seksasearvvi ohcama.
More info: GG: jođašeapmi?


Definition: homosiärvádâhân kullee almoon, mii uáivild kiärduluándusii já távjá anonym seksiseervi uuccâm sätiulmuiguin tiätu soojijn (ovdâmerkkân muorâstuvah, almoliih wc:h, homosäävnih) jo-uv vääzin tâi autoin. Kruisam uáivild taan ääigi meid teknologiain (ovdâmerkkân fiättupuhelinheiviittâsâiguin, internet-palvâlusâin) tábáhtuvvee seksiseervi uuccâm.


Definition: homoyhteisöön kuuluva ilmiö, joka tarkoittaa satunnaisen, kertaluonteisen ja monesti anonyymin seksiseuran hakemista tietyistä paikoista (esimerkiksi puistot, julkiset wc:t, homosaunat) joko kävellen tai autolla. Kruisailulla tarkoitetaan nykyään myös teknologian avulla (esimerkiksi älypuhelinsovelluksilla, internetpalveluissa) tapahtuvaa seksiseuran hakemista (Sateenkaarisanasto 2022, seta)

Servodatdieđa:lepakko


Definition: Lepakko lea lesbain geavahuvvon sátni, man geavahit áššeoktavuođa mielde sierra láhkai, juogo fámuiduhttin dahje loavkašuhttinulbmilis.


Definition: Lepakko lii lesboin kevttum suomâkielâlâš sääni, mii kiävttoo äššiohtâvuođâst sorjon jieškote-uvnáál, jo-uv adeliđ vyeimi tâi áigumuššáin luávkkáđ.


Definition: Lepakko on lesboista käytetty sana, jota käytetään asiayhteydestä riippuen eri tavoin, joko voimauttavana tai loukkaamistarkoituksissa (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)

Servodatdieđa:lesba


Definition: nisson gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami iežas soahkabeallái ///// Nisu, guhte dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa nissoniidda. Maiddái muhtun ii-bináralaččat iežaset identifiseren olbmot meroštallet iežaset lesban.


Definition: Homoseksuaalinen nainen. //// Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät itsensä lesboiksi. [43]


Definition: kvinne som følelsesmessig og/eller seksuelt blir tiltrukket mennesker av samme kjønn; en homofil kvinne
Explanation: etter øynavnet Lesbos, nå Lésvos


Definition: En homosexuell kvinna.
Explanation: [44]


Definition: nissun gut seksuálalattjat gæssu ulmutjijda sæmmi sjierves; homofijlla nissun
Explanation: lesbisk boahtá Greklánda suollu namás Lesbos

Medisiidna:lesba


Definition: lea nisson, geas leat erohtihkalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovddut seamma sohkabeallái, nisson lea beroštuvvan nissoniin.


Definition: lii nissoon, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksualliih tobdoh siämmáá suhâpiälán, nissoon lii perustum nisonijn.

 • lesbo (N)
  Note: (lesbo, lesbo ~ lesbooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij neezzan, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi seämma sooǥǥbeälla, neezzan miõl ǩeäss neezznid.


Definition: on nainen, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita samaan sukupuoleen, nainen on kiinnostunut naisista.

... further results