Collection:Sosiáladorvu

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 67 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll
Servodatdieđa:almmolaš dearvvašvuođafuolahusa ovttadat


Definition: stáhta, gieldda dahje gielddaovttastumi organisašuvdna, mii buvttada dearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid
More info: Dása eat gávnna Ruoŧas vásta.


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän organisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon palveluja


Definition: staatâ, kieldâ teikkâ kieldâovtâstume servi, mii puovtâd tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid

Servodatdieđa:bargobártedáhkádus


Definition: sosiáladáhkádus mii dáhkida bargi go lea buohccán dahje bártidan barggu oktavuođas
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: työtapaturmavakuutus vrt. tapaturmavakuutus sa bargobárteoadju, bargi dáhpedorbmeoadju, sv arbetares olyckfallsförsäkring -en


Definition: sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta


Definition: socialförsäkring där anställda är försäkrade mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar
More info: arbetsskadeförsäkring


Definition: Sosialforsikring hvor ansatte er forsikret mot arbeidsulykker og yrkessykdommer


Definition: sosiaaltáhádâs mii täähid pargee ko lii puosâškuáttám teikkâ vahadum pargo ohtâvuođâst.

Juridihkka:bargobárti


Definition: bárti, mii lea dáhpáhuvvan barggadettiin, bargansajis, ruovttu ja bargosaji gaskasaš mátkkis dahje eará diliin, mat leat namuhuvvon njuolggadusain


Definition: tapaturma, joka on sattunut työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tai säädöksissä kuvatuissa muissa olosuhteissa

Servodatdieđa:bargonákca


Definition: työntekijän fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin


Definition: helhet som utgörs av arbetstagarens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och yrkesskicklighet i förhållande till arbetskraven

Servodatdieđa:bargonávccahisvuohta


Definition: bargonávcca hedjoneapmi buohcuvuođa dahje váttu dihte nie ahte olmmoš ii nákce bargat


Definition: sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyn heikkeneminen siten, että henkilö ei kykene tekemään työtä

Servodatdieđa:bargonávccaid iskkadeapmi


Definition: olbmo bargonávccaid ja rádjemiid čielggadeapmi bargoeallima gáibadusaid ektui


Definition: ulmuu pargonaavcâi já raijiittâsâi selvâttem pargoeellim vátámâšâi iähtun

Servodatdieđa:bargonávccaid árvvoštallan


Definition: čilgehus bargi návccain bargat


Definition: selvitys työntekijän työkyvystä


Definition: utredning av arbetstagarens arbetsförmåga


Definition: čielgiittâs pargee navccáin porgâđ

Servodatdieđa:bargosadjekássa


Definition: dáhkáduskássa mii fuolaha Kela lassin buohccivuođadáhkádusas ja masa gullet ovtta dahje máŋgga bargoaddi bargit ja dasa lassin sáhttet gullat sin bearašlahtut ja ealáhahkii sirdásan bargit
Explanation: Dát vuogádat orru leame dušše Suomas


Definition: vakuutuskassa, joka Kelan ohella huolehtii sairausvakuutuksesta ja johon kuuluvat yhden tai useamman työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja johon lisäksi voivat kuulua heidän perheenjäsenensä sekä kyseisten työnantajien palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät


Definition: https://www.dagbladet.no/meninger/staten-sponser-frynsegoder-for-50-mill/65765027


Definition: táhádâskassa, mii huolât Kela lasseen pyecceevuođâtáhádâsâst já moos kuleh oovtâ teikkâ maaŋgâ pargoadeleijjee pargeeh já toos lasseen pyehtih kuullâđ sii peerâjesâneh já iäláttâhân sirdum pargeeh.

Servodatdieđa:birgenláhkedorvu


Definition: Sosiáladorvvu oassi man ulbmilin lea dáhkidit olbmui birgenlági mainna ceavzá


Definition: sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo [1]


Definition: /FI/: element i den sociala tryggheten som syftar till att garantera en tillräcklig försörjning [2]


Definition: Sosiaaltorvo uási mon ulmen lii tähidiđ ulmui eeleed moin ciävzá

Servodatdieđa:bissovaččat veahki dárbbus


Definition: buohcci dahje lámes olbmo bissovaš dilli, mas son ii birge nuppi olbmo veahki haga


Definition: sairaan tai vammaisen henkilön sellainen pysyvä olotila, jossa hän ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua


Definition: ett permanent tillstånd av sjukdom eller handikapp där han inte klarar sig utan

hjälp från en annan person


Definition: pyeccee teikkâ vädulii ulmuu pisovâš tile, mast sun ij piergii nube ulmuu išettáá

Servodatdieđa:buhttenvulošvuohta


Definition: buktaga dahje bálvalusa iešvuohta man vuođul dárbbašlaš buohccedikšogolut ja bargodearvvašvuođafuolahusa dohkálaš golut buhttejuvvojit


Definition: tuotteen tai palvelun ominaisuus, jonka perusteella korvataan tarpeellisia sairaanhoidon kustannuksia ja työterveyshuollon hyväksyttäviä kustannuksia [3]


Definition: egenskap hos en produkt eller tjänst på basis av vilken nödvändiga sjukvårdskostnader och godtag- bara kostnader för företagshälsovård ersätts [4]
More info: ersättningsunderlag

 • sajanmäksimvuotâ (N)
  Note: kielâjuávus avžut, et täst ij kevttuu njuolgâ vaastâ. Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden korvattavuudesta. Talkkâsij haddelävdikodde meerrid tast, puáhtá-uv talkkâsij hade sajanmäksiđ
  Sanctioned: false
  Paradigm


Definition: puohtuu teikkâ palvâlus jiešvuotâ mon vuáđuld tarbâšliih pyecceitipšookoloh já pargotiervâsvuođâhuolâttâs toháliih koloh sajanmäksojeh

Ekonomiija ja gávppašeapmi:buktu


Definition: ekonomalaš, sosiála dahje eará buorit, juoga maid olmmoš addá veahkehan dihte earáid; vrd. veahkkálasbargu
Explanation: Ruđat leat muhtinlágan veahkki, ja maiddái bargu sáhttá leat veahkki.

 • gode (N)
  Sanctioned: true


Definition: noe en gir for å hjelpe andre; jf. dugnad
Explanation: Penger er en form for ytelse, men også arbeidsinnsats kan være det.

Servodatdieđa:buohccedikšodáhkádus


Definition: buohcuvuođadáhkádusa oassi mii buhtte goluid mat leat šaddan buohcuvuođas, veajuiduhttimis, áhpehisvuođas ja riegádahttimis


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairaudesta, kuntoutuksesta, raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia [5]


Definition: element i sjukförsäkringen som ersätter nödvändiga kostnader vid sjukdom, rehabilitering, graviditet och förlossnin [6]

Servodatdieđa:buohccedikšosoahpamuš


Definition: Soahpamušriikkaid gaskasaš sosiáladorvosoahpamuš man vuođul olbmot ožžot buohccedivššu eará soahpamušriikkain go iežaset orrunriikkas


Definition: sosiaaliturvasopimus, joka sääntelee sopimusmaiden välillä liikkuville henkilöille muussa kuin heidän asuinmaassaan annettavaa sairaanhoitoa


Definition: överenskommelse om social trygghet som reglerar den sjukvård som ges annanstans än i bosättningslandet när det gäller personer som rör sig mellan avtalsländerna
More info: avtal om social trygghetDefinition: Sopâmušriijkâi koskâsâš sosiaaltorvosopâmuš mon vuáđuld ulmuuh uážžuh pyecceitipšoo eres sopâmušriijkâin ko jieijâs orroomriijkâst.

Servodatdieđa:buohccedáhkáduskoarta


Definition: Kela oadjuduvvon olbmui mieđihan koarta mii sisttisdoallá persovdnadieđuid ja man hálddašeaddjis lea vuoigatvuohta buohcuvuođabuhttema
More info: Geavahusas dušše Suoma bealde


Definition: Kelan vakuutetulle myöntämä henkilötietoja sisältävä kortti, jonka haltijalla on oikeus sairaanhoitokorvauksiin

Servodatdieđa:buohcovuođadáhkádus


Definition: sosiáladáhkádus mii gokča sisaboađuid massima dahje goluid mat čuvvot buohcuvuođa, riegádahttima, máná dikšuma ja bargodearvvašvuođadivššu


Definition: sosiaalivakuutus, joka korvaa sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä, lapsen hoidosta ja työterveys-huollosta aiheutuneita kustannuksia tai ansionmenetyksiä


Definition: Socialförsäkring som ersätter kostnader eller inkomstbortfall i samband med sjukdom, graviditet, förlossning och vård av barn samt kostnader för företagshälsovård [7]

Servodatdieđa:buohcovuođadáhkádusa buhtadus


Definition: buhtadus mii máksojuvvo buohcovuođadáhkádusas


Definition: sairausvakuutuksesta maksettava korvaus [8]


Definition: ersättning från sjukförsäkringen [9]


Definition: sajanmáksu mii máksoo puácuvuođâtáhádâsâst

Servodatdieđa:dearvvašvuođabálvalus


Definition: áššehasa dearvvašvuođadili meroštallamii dahje su dearvvašvuođa máhccamii dahje bajásdoallamii oaivvilduvvon bálvalus man fállá dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš dahje man addojuvvo dearvvašvuođafuolahusa doaibmasajis


Definition: asiakkaan terveydentilan määrittämiseen tai hänen terveytensä palauttamiseen tai ylläpitämiseen tarkoitettu palvelu, jota antaa terveydenhuollon ammattihenkilö tai jota annetaan terveydenhuollon toimintayksikössä [10]
More info: terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoama tai antama palvelu, jonka tarkoituksena on määrittää henkilön terveydentila ja palauttaa hänen terveytensä tai ylläpitää sitä

mieluummin kuin: terveydenhuoltopalvelu


Definition: tjänst för bestämmande av kundens hälsotillstånd eller för återställande eller bevarande av hälsan som ges av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård [11]

Servodatdieđa:dearvvašvuođabálvalusa ámmátolmmoš


Definition: olmmoš geat lea lohpi doaibmat sosiála- ja dearvvašvuođaámmáhiin


Definition: henkilö, jolla on oikeus toimia sosiaali- jaterveydenhoitoammatissa
More info: henkilö, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt oikeuden, luvan tai nimikesuojan harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä, tai lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija, joka tilapäisesti toimii laillistetun ammattihenkilön tehtävässä tällaisen henkilön johdon ja valvonnan alaisena

Servodatdieđa:dearvvašvuođabálvalusat


Definition: almmolaččat ruhtaduvvon bálvalusat dearvvašvuođafuolahusas


Definition: julkisin varoin rahoitettujen terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus [12]


Definition: helhet av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras med allmänna medel [13]
More info: hälsotjänster


Definition: almolávt ruttâdum palvâlusah tiervâsvuođâhuolâttâsâst

Servodatdieđa:dearvvašvuođadili čielggadeapmi


Definition: doavttercealkámuš dahje čielggadeapmi maid eará dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš lea dahkan ovdoohcci dearvvašvuođadilis


Definition: lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä selvitys etuudenhakijan terveydentilasta


Definition: tuáhtárciälkkámuš teikkâ selvâttem maid eres tiervâsvuođâhuolâttâs áámmátolmooš lii ráhtám hiätuoccee tiervâsvuođâtiileest

Servodatdieđa:dearvvašvuođaguovddáš


Definition: gieldda dahje gieldaovttastumi doaibmaovttadat mii vástida vuođđodearvvašvuođafuolahusas


Definition: perusterveydenhuollosta vastaava kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä toimintayksikkö


More info: hälsovårdscentral /FI/; hälsocentral /SV/ och /FI/; vårdcentral /SE/

Servodatdieđa:dienasdáhkádus


Definition: buohcovuođadáhkádusa oassi mii buhtte bálkamanaheami mii lea šaddan buohcovuođas, veajuiduhttimis, áhpehisvuođas, riegádahttimis ja máná dikšumis, ja goluid mat leat šaddan bargodearvvašvuođafuolaheamis


Definition: sairausvakuutuksen osa, joka korvaa sairauden, kuntoutuksen, raskauden, synnytyksen ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä ja työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia [14]


Definition: element i sjukförsäkringen som ersätter inkomstbortfall i samband med sjukdom, rehabilitering (1), graviditet, förlossning och vård av barn samt kostnader för företagshälsovård [15]


Definition: puácuvuođâtáhádâskorttâtáhádâs uási, mii sajanmáksá tienâsmonâttem mii lii šoddâm puácuvuođâst, vajoidutmist, äpittemvuođâst, šoddâdmist já párnáá tipšoost, já koloid moh láá šoddâm pargotiervâsvuođâhuolâttâsâst.

Servodatdieđa:dienasrádji


Definition: sisaboađuid rádji, man badjel manni oassi váikkuha ovdui mii juolluduvvo dahje máksojuvvo


Definition: tulojen rajakohta, jonka ylimenevä osa tuloista vaikuttaa myönnettävään tai maksettavaan etuuteen


Definition: áánsui rääji, mon paijeelmannee uási vaaigut hiätun mii mieđettuvvoo teikkâ máksoo

Servodatdieđa:doaibmannákca


Definition: henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja


Definition: beredskapen hos en person att utföra funktioner som behövs i den aktuella livssituationen och motsvarar dess krav

Servodatdieđa:doaktárcealkámuš


Definition: Cealkámuš man doavttir čállá olbmo dearvvašvuođadili birra


Servodatdieđa:doaktárduođaštus


Definition: oanehaš čilgehus áššehasa dearvvašvuođadilis

Servodatdieđa:dáhkiduvvon


Definition: olmmoš geas lea lága vuođul vuoigatvuohta ovdui
More info: Suoma sámedikki láhkasátnelisttus eläkevakuutettu sa ealáhatoadjuduvvon (olmmoš), sv pensionsförsäkrad, no pensjonsforsikret


Definition: henkilö, jolla on sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva oikeus etuuteen [16]


Definition: Person som omfattas av försäkring.


Definition: olmooš kiäst lii laavâ vuáđuld vuoigâdvuotâ hiätun.

Servodatdieđa:dáhpedorbmegolut


Definition: njulges ja eahpenjulges golut lihkohisvuođa geažil
More info: kostnader i samband med olycka


Definition: tapaturmasta aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten kokonaisuus


Definition: njuolgâ já epinjuolgâ koloh luhottesvuođâ keežild

Servodatdieđa:ealihangeatnegas


Definition: olmmoš, gean geatnegasvuohtan lea oassálastit nuppi olbmo ealihangoluide


Definition: henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin [17]


Definition: person som är skyldig att delta i en annan persons levnadskostnader [18]

Medisiidna:ealihangeatnegasvuohta


Definition: yhteiskunnan jäsenilleen asettama velvollisuus pitää kykynsä mukaan huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta


Definition: skyldighet som samhället ålägger sina medlemmar att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själva och sitt eget upphälle samt om sin partners och sina mindreåriga barns uppehälle

Servodatdieđa:ealáhatdáhkádus


Definition: sosiálaoadju man vuođul lea vejolaš máksit ealáhaga


Definition: sosiaalivakuutus, jonka perusteella voidaan maksaa eläkettä [19]

Servodatdieđa:eastadeaddji ovdu


Definition: ovdu man dihte ovdoohccái ii sáhte mieđihit muhtin eará ovddu


Definition: huomioon otettava etuus, jonka vuoksi etuudenhakijalle ei myönnetä jotain toista etuutta


Definition: förmån som ska beaktas och på grund av vilken den förmånssökande inte beviljas en annan förmån


More info: https://www.regjeringen.no/contentassets/03b0e088c8f44a8793ed0c0781556b11/a-0008-b_det-norske-trygdesystemet_2018.pdf

Dán ferte dárkkistit vuđoleappot gávdno go Norgga bealde dákkár. Eat lasit dasa dárogieltearpma. 12.04.2019


Definition: hiätu mon tiet hiätuoccei ij pyevti mieđettiđ mottoom eres hiäđu

Servodatdieđa:fápmuduvvon olmmoš


Definition: olmmoš gean nubbi olmmoš lea vuoigadahttán doaibmat iežas bealis
More info: Suoma sámedikki láhkasátnelistu: valtuutettu sa áirras, váljaolmmoš, ovddastanvuoigatvuođa ožžon olmmoš, fápmuduvvon olmmoš, váldegirjjálaš, sv fullmäktigledamot, fullmäktig


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut toimimaan puolestaan [20]

 • ombud (N)
  Sanctioned: true


Definition: person som en annan person har bemyndigat att handla på sina vägnar [21]


Definition: olmooš, kiän nubbe olmooš lii valduuttâm toimâđ jieijâs peeleest.

Servodatdieđa:fápmuduvvon ovdogohcci


Definition: olmmoš, gean nubbi olmmoš lea alcces fápmudan ovdogohccin ekonomalaš dahje eará áššiin dalle go son ii dearvvašvuođa dahje eará vástideaddji sivaid dihte sáhte ieš dikšut iežas áššiid


Definition: henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan


Definition: person som en annan person har bemyndigat att företräda sig i ekonomiska eller andra angelägen-heter som han eller hon själv inte längre klarar av att sköta på grund av sitt hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak
More info: God man eller förmyndare Domstol


Definition: olmooš, kiän nubbe olmooš lii olssis valduuttâm hiätukoccen ekonomâlâš teikkâ eres aašijn talle, ko sun ij tiervâsvuođâ teikkâ iärrás västidijjee suujâi tiet pyevti jieš hoittáđ jieijâs aašijd.

Servodatdieđa:iehčanas ámmátbargi


Definition: vuoigadahtton dahje lobivuloš (olmmoš gii lea ožžon lobi) dearvvašvuođafuolahusa ámmátolmmoš, gii doaibmá iehčanassii ámmáhis
More info: sd-terms fidnobargi


Definition: laillistettu tai luvan saanut terveydenhuollon ammattihenkilö, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan

Servodatdieđa:iežasvástoáigi


Definition: áigodat ovdal go váldooassi ovddus álgá máksojuvvot.


Definition: etuuden maksukautta edeltävä ajanjakso, jolta ei pääsääntöisesti makseta etuutta


Definition: áigádâh ovdil ko váldu-uási hiäđust álgá maksuđ.

Juridihkka:kielitaitovaatimus


More info: virkamiehen

Servodatdieđa:láhkaválljenmearrádus


Definition: mearrádus, mii čájeha man riikka lágat čuvvojuvvojit dihto olbmo dahje organisašuvnna áššis


Definition: määräys, joka osoittaa, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan tiettyä henkilöä tai organisaatiota koskevaan asiaan [22]


Definition: bestämmelse som anger vilket lands lagstiftning som ska tillämpas i ett ärende som gäller en viss person eller organisation [23]


Definition: miärádâs, mii čáittá mon riijkâ laavah čuávvojeh tiätu ulmuu teikkâ seervi ääšist.

Servodatdieđa:máksovuostáiváldi


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna, geasa/masa ruđalaš ovdu máksojuvvo.


Definition: henkilö tai organisaatio, jolle rahallinen etuus maksetaan


Definition: olmooš teikkâ servi, kiäs/moos ruđâlâš hiätu máksoo.

Servodatdieđa:mánnábajádus


Definition: ovdu mii máksojuvvo ovddu oažžui go sus lea diehtoagát máná man son fuolaha
More info: ovdu vuos čielgat


Definition: etuudensaajalle hänen huollettavanaan olevan, tietynikäisen lapsen perusteella maksettava etuus


Definition: hiätu mii máksoo hiäđu uážžoi ko sust lii tiätu ahasâš párnáá mast sun huolât

Servodatdieđa:oapmahaš


Definition: olmmoš gii lea fuolkevuođa dahje adopšuvnna bokte lagas nuppi olbmui


Definition: henkilö, joka on sukulaisuuden tai adoption perusteella läheinen toiselle henkilölle


Definition: person som står en annan person nära på grund av släktskap eller adoption


Definition: olmooš kii lii hyelkkivuođâ teikkâ adoptio peht aldasâš nube ulmui

Servodatdieđa:oarbása ovdu


Definition: ovdu mii lea oaivvilduvvon doarjjan oarbbes mánnái, namalassii mánnái gii lea massán ovtta dahje goappášiid vánhemiid


Definition: etuus, joka on tarkoitettu orvon elatukseen


Definition: hiätu mii lii uáivildum toorjân oarbbes párnážân, nomâlâsân párnážân kii lii monâttâm oovtâ teikkâ kuohtuid vanhimijd

Servodatdieđa:ovdavuoigadahtton sisaboahtu


Definition: Definišuvdnaárvalus: Sisaboahtu/ dienas mii ii váikkut ovddu/ruhtadoarjaga meari rehkenastimis.


Definition: tulo, jota ei oteta huomioon etuuden määrää laskettaessa


Explanation: Ášši lea seamma, muhto tearbma sáhttá addit eará ipmárdusa


Definition: puátu, mii ij valduu vuotân ko hiäđu meeri rekinistoo. Ánsu moos ij pieijuu tiäddu ko ruttâtorjuu meeri rekinistoo.

Servodatdieđa:ovdofápmoáigi


Definition: áigodat, goas ovdu lea fámus


Definition: ajanjakso, jona etuus on voimassa


Definition: áigádâh, kuás hiätu lii vyeimist.

Servodatdieđa:ovdogohcci


Definition: olmmoš gii fuolaheaddjivuođa vuođul, dahje áittardeaddji dahje duopmostuolu mearrádusain fuolaha nuppi olbmo ekonomalaš áššiid ja goziha su ovdduid
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: edunvalvoja vrt. holhooja sa ovdogohcci, ovdduidgohcci (Fin), sv intressebevakare -n (Fin)


Definition: henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan [24]


Definition: förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall. Enligt föräldrabalken (FB) är en god man en legal ställföreträdare, utsedd av överförmyndaren (eller domstol), med uppgift att bl.a. företräda en underårig då förmyndaren på grund av sjukdom, bortovaro, jäv eller annan anledning inte kan göra detta. Vidare ska enligt FB god man förordnas bl.a. då vid dödsfall en känd arvinge eller testamentstagare vistas å okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet.

Dessutom ska domstol förordna god man om ”någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”.

Uppdraget att vara god man (godmanskapet) står under tillsyn av överförmyndaren, vars verksamhet i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen.

 • verge (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:ovdomearrádus


Definition: ovdoohcamuša mearrádus


Definition: päätös etuutta koskevan asian ratkaisemisesta

Servodatdieđa:ovdooažžu


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna gii/mii oažžu ovddu


Definition: henkilö tai organisaatio, joka saa etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii uážžu hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcamuš


Definition: áššegirji/ohcanskovvi mainna ohcá ovddu


Definition: asiakirja, jolla etuudenhakija esittää pyynnön tai hänen puolestaan ja hänen suostumuksellaan esitetään pyyntö saada jotain etuutta


Definition: äššikirje/uuccâmluámáttâh moin ocá hiäđu.

Servodatdieđa:ovdoohcci


Definition: olmmoš dahje organisašuvdna gii/mii ohcá ovddu


Definition: henkilö tai organisaatio, joka hakee etuutta


Definition: olmooš teikkâ servi kii/mii ocá hiäđu

... further results