Collection:Tjåhkanibme 2/2019-julevsáme

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Giellajuogostjåhkanibme | Møte i lulesamisk språkseksjon 2/2019 (2-3/10/2019)


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 36 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Åarjelhsaemien Davvisámegiella Suomen kieli English
Beaivválaš giella:Mumin


 • Mumin (N)
  Sanctioned: true


Definition: Mumin, Mumintrollet, figur i berättelser av Tove Jansson

 • Mummi (N)
  Sanctioned: true


Definition: Mummitrollet er hovedfiguren i en serie på ni barnebøker og fire bildebøker av den finlandssvenske forfatteren og tegneren Tove Jansson, utgitt fra 1945 til 1970.

Servodatdieđa:barnmorskeutbildning
Luonddudieđa ja matematihkka:bátnejuvla
Definition: hjul som har regelmessige tenner og tannluker på omkretsen, brukt til å overføre kraft og til å redusere eller øke hastighet ved roterende bevegelser

Medisiidna:bátni


Definition: Kugge: tandliknande an­ordning i kanten av ett (drivande) hjul som griper in i mellan­rummen på ett annat hjul (el. på kedja e.d.) och över­för roterande rörelse; vanligen en av många. Tand: 1) hård, vitaktig bildning i mun­hålan med upp­gift att sönder­dela föda ibl. (hos rov­djuren) äv. fungerande som vapen; i plur. vanligen med tanke på hel upp­sättning 2) spetsig ut­skjutande detalj på före­mål vanligen in­gående i hel upp­sättning så­dana detaljer; spec. som aktiv del av skär­verktyg


Definition: 1) emaljedekket bite- og tyggeredskap i munnen hos virveldyr jf. jeksel og sammensetninger som fortann, knutetann, gifttann, støttann hjørnetann, visdomstann, melketann, huggtann, rovtann. I overført betydning: "Tidens tann" tidens langsomme, ubønnhørlige, oppløsende kraft; forvitring. 2) Noe spisst, fremspringende som minner om en tann; skjærende del eller egg av verktøy jf. sagtann, høveltann, spisst fremspring, takk på redskap, f.eks. gaffel, rake, fremspring på tannhjul, spiss dannelse på beger eller bladrand jf. begertann.


Definition: omd. 1. bániidis gáskit__ 2. dan mánás leat bánit gahččan__ 3. gazzaid bániid

Luonddudieđa ja matematihkka:dioda


 • diod (N)
  Sanctioned: true


Definition: elektronrör med två elektroder bl.a. anv. som likriktare {→transistor}: kiseldiod; lysdiod. Betydelsenyans: om halvledarenhet med samma funktion. Grek. dis 'tvåfaldig' och hodos 'väg'

 • diode (N)
  Sanctioned: true


Definition: halvleder med to elektroder, anode og katode, særlig brukt som likeretter og detektor i elektroniske kretser, f.eks. i radio- og TV-mottagere


Definition: guovtte-nábat elektrovnnalaš komponeanta mas lea sierranas vuosttáldus guovtte guvlui.

Luonddudieđa ja matematihkka:diodebrokopling
Definition: Fra dansk Wikipedia: En diodebrokobling, diodebro, Graetz-kobling, helbølgeensretter, broensretter eller ensretterbro er et elektronisk kredsløb som ensretter begge halvperioder af en vekselstrøm

Luonddudieđa ja matematihkka:dragmagnet


Definition: dragmagnet

Luonddudieđa ja matematihkka:fartsvind


Definition: Mötande kall vind när man t.ex. åker stört­lopp. Eks. fartsvinden har gjennom luftmotstanden stor betydelse for snabba fordon/kjøretøy brensleekonomi.


Definition: Norsk akademisk ordbok: luft som man støter mot når man beveger seg i stor fart (og som dermed kjennes som vind)

Servodatdieđa:foreldrepermisjonDefinition: ledighet för förvärvs­arbetande förälder i sam­band med barns födelse och för vård av barn under uppväxt­tiden; med eller utan föräldra­penning.


Definition: permisjon som foreldre har rett til i forbindelse med fødsel eller ad

Servodatdieđa:föräldrapenning


Definition: vid föräldra­ledighet, ersättning till (till­fälligt) hem­arbetande förälder vid och efter barns födelse för att kompensera den bort­fallna in­komsten från förvärvs­arbete

Ekologiija ja biras:giiragássaDefinition: maskineri med flera växlar inneslutet i ett hölje i bil e.d.: en femväxlad manuell växellåda. Betydelsenyans: konkret om själva metallhöljet etc.


Definition: enhet, kasse hvor giret på et motorkjøretøy er plassert (i bakhjulsdrevet kjøretøy mellom clutchen og mellomakselen)

Ekologiija ja biras:giirastággu


Definition: stággo motåvrråvuojánijn gå galggá målssot fártav, b. bijlan - oasse


Definition: spak varmed inkoppling av olika växlar sker i bil e.d. rattväxel, växelspak placerad i anslutning till ratten på en bil. Genom spakrörelse, som via länksystem överförs till växellådan, väljs önskad växelfunktion.


Definition: en girvelger i form av stang/spake på kjøretøy når en skal velge gir (fra lav til høy gir). Stangen er plassert foran i midten (til høyre for høyre kne) tilkoplet girkassen. I nyere biler er girspake også plassert på rattstammen.

Luonddudieđa ja matematihkka:kontaktor


Luonddudieđa ja matematihkka:kortslutteDefinition: åstadkomma kortslutning i: vaktmästaren kortslöt hela nätet genom att köra in en skruvmejsel i ett vägguttag.


Definition: 1) lage/fremkalle kortslutning i et elektrisk system/strømkrets. 2) (få til) plutselig slutte å fungere som normalt. 3) gjøre en uriktig (forhastet) slutning, kortslutning

Luonddudieđa ja matematihkka:lastväxlareDefinition: Anordningen som sitter på själva lastbilen för att använda lastväxlarflak. ex. Volvo FM 13 Lastväxlare.


Luonddudieđa ja matematihkka:lastväxlarflakDefinition: Löstagbart flak för fordon. ex. maskinflak, grusflak, containerflak.


Luonddudieđa ja matematihkka:likriktaDefinition: om­vandla (växel­ström) till lik­ström


Definition: 1) la få (anbringe i) samme retning; ensrette 2)gjøre (vekselstrøm) om til likestrøm

Luonddudieđa ja matematihkka:likriktningDefinition: likriktning, inom eltekniken omformning av växelström till likström.


Ekologiija ja biras:luondduduohtadeapmiDefinition: ingrepp: (kraftfull) åtgärd som leder till märkbar förändring


Definition: det å gjøre fysiske forandringer i noe (f.eks. med skjæring, graving eller sprengning)

Luonddudieđa ja matematihkka:molssonDefinition: 1 maskinelement med uppgift att överföra rörelse och vridkraft från en axel till en eller flera andra vid start och (viss) hastighetsändring; ibland äv. i samband med ändring av rotationsriktningen; särsk. i bil; vanl. bestående av anordning med kuggdrev o.d.: växellåda; växelspak; automatväxel; bakväxel; friktionsväxel; kuggväxel; rattväxel; hon lade in växeln. Köra på låg växel; lägga in högsta växeln 2 anordning avsedd att föra in ngt på valfri bana bland flera möjliga särskilt från ett spår e.d. till ett annat; växellok; växelspår; lägga om växeln i spårvagnsspåret. Betydelsenyans: om anordning för sammankoppling av telefonförbindelser e.d.: växeltelefonist; dataväxel; sitta i växeln; företagets växel; koppla tillbaka till växeln.

 • gir (N)
  Sanctioned: true


Definition: mekanisme hvor drivkraft overføres fra én aksel til en annen ved hjelp av tannhjul eller kjede, vanligvis slik at omdreiningstall eller omdreiningsretning endres

 • gear (N)
  Sanctioned: true
Luonddudieđa ja matematihkka:molssonkássaDefinition: maskineri med flera växlar som är inne­slutet i ett hölje i bil e.d.


Definition: enhet, kasse hvor giret på et motorkjøretøy er plassert (i bakhjulsdrevet kjøretøy mellom clutchen og mellomakselen)

Luonddudieđa ja matematihkka:molsutDefinition: lägga in en annan växel vid bil­körning etc.

 • gire (V)
  Sanctioned: true
 • molsa (N)
  Sanctioned: true


Definition: skifte gir; gire opp, ned. endring av omdreiingstall; mekanisme som får til slik endring


Definition: lonuhit giirra biillas, jorranlogu rievdan; mekanisma mii rievdada jorranlogu

Luonddudieđa ja matematihkka:mumie


 • mumie (N)
  Sanctioned: true


 • mumie (N)
  Sanctioned: true


Luonddudieđa ja matematihkka:mumifiera
Luonddudieđa ja matematihkka:målsunákselDefinition: växelaxel i motor


Servodatdieđa:mödravårdDefinition: mödravård, råd­givande verksamhet för blivande och ny­blivna mödrar (i Sverige)


Luonddudieđa ja matematihkka:njuolgganDefinition: Apparat som omvandlar växelström till likström


Definition: elektronisk apparat som omformer vekselspenning (f.eks som den vi har i stikk-kontakten) til likespenning av forskjellig styrke. Likerettere finnes i forskjellige varianter, fra de små vi alle kjenner som batteriladere som ofte ser ut som små svarte kladder påstøpt et støpsel, til store skap som omformer energi til større innretninger.

Luonddudieđa ja matematihkka:njuolggogiddenDefinition: (oönskad) obelastad förbindelse i elektrisk strömkrets som ger strömmen en kortare väg mellan spänningskällans poler och vanl. leder till överhettning i ledningarna om inte säkringarna brister: alla säkringar gick vid kortslutningenen; man tror att branden vållats av kortslutning. Betydelsenyans: överfört om tanke- eller känslomässig blockering: han fick en kortslutning och kunde inte komma på svaret.

Luonddudieđa ja matematihkka:pulsgivare


Definition: mekanijkalasj/mekanihkalasj mihttiminstrumænnta: optijkalasj instrumænnta mij miehtti labudimev ja fártav


Definition: mekanik: ett optiskt instrument som man använder för att mäta rörelser och hastighet inom processindustrin.


Definition: mekanikk: et optisk instrument som man bruker til å måle lengde, posisjon, hastighet eller vinkel (Kilde: elteco.no).

Luonddudieđa ja matematihkka:rele


 • relä (N)
  Sanctioned: true


Definition: Apparat som vid impulser sluter el. bryter ström­kretsar; ström­förstärkare. Strömbrytare: an­ordning för in- och från­koppling av elektrisk ström. An­ordning som elektrisk ström kan an­slutas eller kopplas bort med i elektrisk apparat e.d. (spec. lampa). elektromekanisk kopplingsanordning som sluter eller bryter strömkrets(ar) vid strömändringar i en särskild manöverkrets anv. bl.a. som skydd mot vissa onormala drifttillstånd: reläskydd; reläskåp.

 • rele (N)
  Sanctioned: true


Definition: en elektrisk komponent som fungerer som en strømbryter.

 • relay (N)
  Sanctioned: true
Luonddudieđa ja matematihkka:sihkkarastiDefinition: typ av överströmsskydd som bryter den strömkrets i vilken det är insatt när strömmen överstiger visst värde
Explanation: proppsäkring; det var en säkring som hade gått. An­ordning till skydd mot överström, propp: ​en elektrisk säkring.


Definition: innretning (oftest med smeltetråd) som anbringes i elektrisk ledningssystem og bryter strømmen når den blir for sterk (på grunn av kortslutning e.l.)

 • fuse (N)
  Sanctioned: true
Luonddudieđa ja matematihkka:skuolan


 • tidur (N)
  Sanctioned: true
 • timer (N)
  Sanctioned: true


Definition: klocka som kan ställas in för att ge signal inom en viss tid t.ex. vid matlagning

 • timer (N)
  Sanctioned: true


Definition: ur som automatisk kobler inn og ut en bestemt prosess; ur som styrer varigheten av noe - tidsregulator, tidsinnstiller (f.eks. på komfyr)

 • timer (N)
  Sanctioned: true


Definition: A timer is a specialized type of clock used for measuring specific time intervals.

Luonddudieđa ja matematihkka:tryckmagnet
Servodatdieđa:vanhempainraha


Definition: föräldradagpenning som betalas efter perioden för utbetalning av moderskapspenning


Definition: äitiysrahan maksukauden jälkeen maksettava vanhempainpäiväraha

Servodatdieđa:vijkikDefinition: forn­nordisk sjökrigare eller sjö­rövare ca 800–1050; om del­tagare i (längre) plundrings-, handels- och krigs­tåg


Definition: nordisk sjøkriger, sjørøver og handelsmann i vikingtiden, ca. 800-1050

Servodatdieđa:vijkikájggeDefinition: den nordiska järn­ålderns sista skede ca 800–1050, vikinga­tågens tid


Definition: tidsrommet 800–1050 da nordiske vikinger herjet og plyndret og grunnla nye samfunn