Collection:pride-työpajaan vietävät sanat

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 9 articles in this collectionSource Suomen kieli Davvisámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Anarâškielâ Åarjelhsaemien Julevsámegiella Svenska English Norsk bokmål
Luonddudieđa ja matematihkka:arvedávgi

 • teârmmazjohss (N)
  Note: sateen ja auringon yhteisvaikutuksesta syntyvä sateenkaari
  Sanctioned: false
  Paradigm

 • äijihtävgi (N)
  Note: sateen ja auringon yhteisvaikutuksesta syntyvä sateenkaari
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: rainbow

Servodatdieđa:hetero-oletus


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [1]


More info: Heteronormativitehta lea doaba mii čilge guđeládje servodat bajida heterofiliija lunddolažžan ja normálan, ja eará seksuálalaš sojuid fas atná eahpelunddolažžan ja spiehkastahkan

[Garra boját ja fiinna nieiddat, Heteronormativitehta sámi čáppagirjjálašvuođas.Berit Margrethe Oskal] Dan mielde olbmot juohkašuvvet guovtti sohkabeallái, mat háliidit nuppiideaset dihto vugiin. Heteronavddus lea kultuvrralaš ja servodatlaš jurddašanmálle, man olbmot ollašuhttit beroškeahttá das, makkár váikkuhusaid dainna lea eará olbmuide.


Definition: Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

[2]

Servodatdieđa:kaappi


Definition: Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Skáhppe lea metafora rabasvuođajearaldagaide. Olmmoš lea skáhpes, go son ii leat buktán ovdan iežas seksuála doaladumis dahje sohkabealleidentitehtas dahje sohkabeali ovdan buktimii laktásan identitehtas.


Definition: Skappi lii metafora ávusvuotâkoččâmuššáid. Olmooš lii skaapi siste talle, ko sun ij lah puáhtám oovdân jieijâs seksuallii sundâšume tâi suhâpeli-identitet tâi suhâpele čäittimân lohtâseijee identitetis.

Servodatdieđa:karhu


Definition: Karhumaisten homojen ja bimiesten liike syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla. Homokulttuurissa vallitsivat tuolloin kapeat ulkonäkönormit, jotka vieraannuttivat osan homomiehistä. Karhukulttuurissa ikä- ja ulkonäkövaatimuksia tärkeämpiä ovat toisten kunnioittaminen ja lämminhenkinen toveruus. Monien mielikuva karhualakulttuuria edustavista homomiehistä on se, että nämä ovat parrakkaita ja vatsakkaita, mutta karhujen ulkonäkö on yhtä vaihteleva kuin muidenkin eivätkä kaikki parrakkaat ja vatsakkaat homomiehet identifioidu karhuiksi. [3]


Definition: Guovžalágan homoid ja bialbmáid lihkadus vulggii Amerihkás 1980-logu loahpas. Homokultuvrras ledje dalle gáržžes olggosoaidnonorpmat, mat gáidadedje oasi homoalbmáin. Guovžakultuvrras ahke- ja olggosoaidnogáibádusaid dehálut lea nuppiid gudnejahttin ja liekkus verddevuohta. Máŋgga miellagovva guovžavuollekultuvrra ovddastan homoalbmáin lea dat, ahte sis lea seamu ja čoavji, muhto guovžžaid olggosoaidnu molsašuvvá seammá láhkai go earáidge eaige buot homoalbmát, geain lea seamu ja čoavji, identifisere iežaset guovžan (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Kuobžâlágán homoi já bialmai lihâdâs šoodâi Ovtâstum staatâin 1980-lovo loopâst. Homokulttuurist lijjii ton ääigi vääldist čovgâ olgohäminoormah, mon uási homoalmain irâstii. Kuobžâkulttuurist ahe- já olgohämivátámušâid tehálub lii nubij kunnijâttem já lieggâ vuoiŋâlâš skippáárvuotâ. Maaŋgâi mielâkove kuobžâvyelikulttuur ovdâsteijee homoalmain lii taggaar, et sist láá siämuneh já stuorrâ čuávji, mut kuobžâi olgohäämi mulsâšud siämmáá ennuv ko iärásij-uv iäge puoh homoalmaah, kiäin lii siämu já stuorrâ čuávji, identifisistuu kuobžân.

Servodatdieđa:kruisailu


Definition: homoyhteisöön kuuluva ilmiö, joka tarkoittaa satunnaisen, kertaluonteisen ja monesti anonyymin seksiseuran hakemista tietyistä paikoista (esimerkiksi puistot, julkiset wc:t, homosaunat) joko kävellen tai autolla. Kruisailulla tarkoitetaan nykyään myös teknologian avulla (esimerkiksi älypuhelinsovelluksilla, internetpalveluissa) tapahtuvaa seksiseuran hakemista (Sateenkaarisanasto 2022, seta)


Definition: (cruising) lea homoservošii gullevaš albmoneapmi, mii oaivvilda deivvolaš, ovtta háve ja máŋgii anonyma seksasearvvi ohcama dihto báikkiin (ovdamearkan párkkat, almmolaš hivssegat, homosávnnit) juogo vácci dahje biillain. Jođašemiin oaivvildit otnábeaivve maiddái teknologiijain (ovdamearkan fihttotelefovnna applikašuvnnaiguin, internetbálvalusain) dáhpáhuvvan seksasearvvi ohcama.
More info: GG: jođašeapmi?


Definition: homosiärvádâhân kullee almoon, mii uáivild kiärduluándusii já távjá anonym seksiseervi uuccâm sätiulmuiguin tiätu soojijn (ovdâmerkkân muorâstuvah, almoliih wc:h, homosäävnih) jo-uv vääzin tâi autoin. Kruisam uáivild taan ääigi meid teknologiain (ovdâmerkkân fiättupuhelinheiviittâsâiguin, internet-palvâlusâin) tábáhtuvvee seksiseervi uuccâm.

Servodatdieđa:lepakko


Definition: Lepakko on lesboista käytetty sana, jota käytetään asiayhteydestä riippuen eri tavoin, joko voimauttavana tai loukkaamistarkoituksissa (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Lepakko lea lesbain geavahuvvon sátni, man geavahit áššeoktavuođa mielde sierra láhkai, juogo fámuiduhttin dahje loavkašuhttinulbmilis.


Definition: Lepakko lii lesboin kevttum suomâkielâlâš sääni, mii kiävttoo äššiohtâvuođâst sorjon jieškote-uvnáál, jo-uv adeliđ vyeimi tâi áigumuššáin luávkkáđ.

Servodatdieđa:luovvarbearaš


Definition: Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla juridisia vanhempia. [4]


Definition: bearaš mas mánás leat guokte, golbma dahje njeallje sosiála vánhema; muhto dušše guokte leaba máná virggálaš vánhemat. // Bearaš, mas mánná dahje mánát leat sierra bearašovttadagaid oktasaš mánát, ovdamearkan nissonpára ja albmá dahje almmáipára ja nissona bearaš. Luovvarbearrašat sáhttet leat ovdamearkan golmma vánhema golmmaluovvarbearrašat, njealji vánhema njealjiluovvarbearrašat dahje guovtti vánhema bearrašat. Luovvarbearrašiin buot vánhemat leat dábálaččat máná dahje mánáid sosiála vánhemat, muhto láhkaásaheami váilevuođaid dihtii dušše guovttis sis sáhttet leat juridihkalaš vánhemat.


Definition: Peerâ, mast páárnáš tâi párnááh láá sierânâs peerâohtâduvâi ohtsiih párnááh, ovdâmerkkân nissoonpaarâ já almaa tâi almaipaarâ já nissoonpaarâ oovtâst hammim peerâ. Apilaperruuh pyehtih leđe ovdâmerkkân kuulmâ vaanhim kulmâapilaperruuh, neelji vaanhim neljiapilaperruuh tâi kyevti vaanhim perruuh. Apilaperruin puoh vanhimeh láá táválávt párnáá tâi párnái sosialliih vanhimeh, mut laavâasâttem vááijuvvuođâi keežild tuše kyehti sist pyehtiv leđe juridisiih vanhimeh. (Seta, sateenkaarisanasto)

Anarâškielân teermâ apilapeerâ várás lii iävtuttum termân maaŋgâ vaanhim peerâ, kulmâapilaperruu várás kuulmâ vaanhim peerâ já neljiapilaperruu várás neelji vaanhim peerâ.


Definition: En familj där barnet eller barnen är gemensamma av flera familje-enheter, till exempel en familj som består av ett kvinnopar och ett par män tillsammans med barn. Klöverfamiljer kan vara en famil med tre vuxna, fyra vuxna eller två vuxna. I en klöverfamilj är oftast alla dessa vuxna personer barnets så kallade sociala föräldrar, men enligt den nuvarande lagstiftningen kan endast två av dem vara juridiska sådana.

[5]
More info: stjärnfamilj ferte dárkkistit


Definition: En familie hvor barnet eller barna deles av flere familieenheter, for eksempel en familie som består av et kvinnelig par og et par menn sammen med barn. Kløverfamilier kan være en familie på tre voksne, fire voksne eller to voksne. I en familie av klubber er de fleste av disse barna vanligvis de såkalte sosiale foreldrene til barnet, men i henhold til gjeldende lovgivning kan bare to av dem være lovlige.

Servodatdieđa:sateenkaareva


Definition: Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä monia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret, sateenkaarevat musiikkikappaleet. Käyttöön ovat vakiintuneet esimerkiksi sanat sateenkaarinuori, sateenkaariperhe ja sateenkaariseniori (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Arvedávgái lea adjektiiva, mainna sáhttá meroštallat máŋggaid seksuála- ja sohkabealleunnitloguide laktásan áššiid: arvedávgái nuorat, arvedávgái musihkkabihtát. Atnui leat stáđásmuvvan ovdamearkan sánit arvedávgenuorra, arvedávgebearaš ja arvedávgeseniora.


Definition: Arvetávgáá lii adjektiv, moin puáhtá miäruštâllâđ maaŋgâlágán aašijd, moh lohtâseh seksual- já suhâpeliucceeblohojuávhoid: arvetávgáás nuorah, arvetávgáás muusikpitáh. Suomâkielâst kiävtun láá vuáhádum ovdâmerkkân säänih sateenkaarinuori (arvetävginuorâ), sateenkaariperhe (arvetävgipeerâ) já sateenkaariseniori (arvetävgisenior).
More info: Lii iävtuttum, et sateenkaareva anarâškielân puávtáččij leđe meid kirjáá tâi ivnáá. Anarâškielâliih säänih iä lah vala vuáhádum vijđáht kiävtun.

Servodatdieđa:ulostulo


Definition: Ulostulo tarkoittaa seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvästä identiteetistään kertomista tai sen esilletuomista. Ulostulot ovat eri sosiaalisissa yhteyksissä tapahtuvia toistuvia prosesseja (Sateenkaarisanasto 2022, Seta)


Definition: Olggos boahtin oaivvilda seksuála doaladumis, sohkabealleidentitehtas dahje sohkabeali ovdanbuktimis muitaleami dahje oidnosii buktima. Olggos boahtimat leat sierra sosiála oktavuođain dáhpáhuvvan jeavddalaš proseassat


Definition: Olgospuáttim uáivild jieijâs seksuallii sundâšuumeest, suhâpeli-identitetist tâi suhâpele čäittimân lohtâseijee identitetist muštâlem tâi ton oovdân pyehtim. Olgospuátimeh láá jieškote-uv sosiallijn ohtâvuođâin tábáhtuvvee kiärdášuvvee proseseh.