Collection:svïenske-åarjelsaemien

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 68 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Svenska
Medisiidna:BUP Maanaj jïh Noeri Psykiatrije


Explanation: BUP Maanaj jïh Noeri Psykiatrije
More info: Gïeletjïerte

  • BUP (MWE)
    Sanctioned: true
Medisiidna:baerselen tjaangeldahke


Explanation: baerselen tjaangeldahke- baerselen tjaangeldahkese. Gïeletjïerte

Servodatdieđa:bargiidlatnja


Explanation: barkijetjïehtjele-barkijetjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:bargoveahka


Explanation: barkijh
More info: gïeletjïerte

  • personal (N)
    Note: anställd, arbetare
    Sanctioned: true
Medisiidna:dajvedåaktere


Explanation: dajvedåaktere-dajvedåakterasse. Gïeletjïerte

Medisiidna:dajvesåjhtere


Explanation: dajvesåjhtere-dajvesåjhterasse

Gïeletjïerte

Medisiidna:dajvesåjhteredåastoehtimmie


Explanation: dajvesåjhteredåastoehtimmie-dajvesåjhteredåastoehtæmman.


Gïeletjïerte

Servodatdieđa:darjomeåejvie


Explanation: darjomeåejvie-darjomeåajvan
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:dearvvašvuođadivššár


Explanation: skïemtjesåjhtere-skïemtjesåjhterasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:doidinlatnja


Explanation: skuvlemestjïehtjele-skuvlemestjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:dåakteredåastoehtimmie


Explanation: dåakteredåastoehtimmie-dåakteredåastoehtæmman
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:dåastoehtimmie


Explanation: dåastoehtimmie- dåastoehtæmman
More info: Gïeletjïrte


Definition: det att ta emot; tillställning där man tar emot gäster eller patienter.

Servodatdieđa:expedisjovne


Explanation: expedisjovne-expedisjovnese
More info: Gïeletjïerte


Definition: 1: verkställande: en rask expedition eks: det var fort avklarat 2: lokal där man blir mottagen och betjänad, till exempel pastorsexpedition 3: forskningsresa, krigståg: en expedition till Nilens källor

Medisiidna:fáhkkabuohccit


Explanation: hïehkedåastoehtimmie-hïehkedåastoehtæmman.

Gïeletjïerte

Medisiidna:gaarsjedimmessavka


Explanation: gaarsjedimmessavka-gaarsjedimmessavkese
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:gaarvoemålsome gaarmanæjjah


Explanation: gaarvoemålsome gaarmanæjjah
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:gaarvoemålsome nyjsenæjjah


Explanation: gaarvoemålsome nyjsenæjjah
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:gaarvoetjïehtjele


Definition: Tjïehtjele gusnie bæjngoehvaarjoeh leah.
Explanation: gaarvoetjïehtjele-gaarvoetjïehtjelasse
More info: Gïeletïerte


Definition: rum för ytterkläder, tambur

Servodatdieđa:gaarvoevåarhkoe


Explanation: gaarvoevåarhkoe-gaarvoevåarhkose
More info: Gïeletjïerte


Definition: garderob, klädkammare

Medisiidna:govvaiskkadeapmi

Medisiidna:gïehtjedimmestjïehtjele bieljieh


Explanation: gïehtjedimmestjïehtjele bieljieh
More info: gïeletjïerte

Medisiidna:gïehtjedimmestjïehtjele tjelmieh


Explanation: gïehtjedimmestjïehtjele tjemlieh
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:healsoejarnge


Explanation: healsoejarnge-healsoejarngese
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:healsoen tjïehtjele


Explanation: healsoen tjïehtjele- healsoen tjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:healsoetjïehtjele


Explanation: healsoetjïehtjele-healsoetjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:hoksehtimmestjïehtjele


Explanation: hoksehtimmestjïehtjele-hohsehtimmestjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:hïehkelaboratovrije


Explanation: hïehkelaboratovrije-hïehkelaboratovrijasse
More info: gïeletjïerte

Medisiidna:hïehkeokse


Explanation: hïehkeokse-hïehkeoksese

Gïeletjïerte

Medisiidna:hïehketjïehtjele


Explanation: hïehketjïehtjele-hïehketjïehtjelasse

Gïeletjïerte

Medisiidna:iskkadanlatnja


Explanation: Gïehtjedimmestjïehtjele-gïehtjedimmestjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:joavkolatnja


Explanation: dåehkietjïehtjele-dåehkietjïehtjelasse
More info: collection: svïenske-åarjelsaemien

Medisiidna:jorttamora


Explanation: tsegkietnie-tsegkeatnan.

gïeletjïerte.

Medisiidna:jourexpedisjovne

Medisiidna:jourtjïehtjele ambulanse


Explanation: jourtjïehtjele ambulanse
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:jourtjïehtjele dåaktere


Explanation: jourtjïehtjele dåaktere
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:juolgedikšun


Explanation: juelkiesujhteme-juelkiesujhtemasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:konferaansetjïehtjele


Explanation: konferaansetjïehtjele-konferaansetjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:kuráhtor


Definition: Barkije skuvlesne jallh skïemtjegåetesne gie raerieh jïh viehkiem almetjidie vadta.
Explanation: kuratovre-kuratovrese
More info: Gïeletjïerte


Definition: person som är anställd (till exempel på sjukhus, i skolor) för att ge råd och hjälp i sociala frågor

Medisiidna:laantedigkien revisovrh


Explanation: laantedigkien revisovrh
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:laboratoria


Explanation: laboratorije-laboratorijasse
More info: Gïeletjïerte


Definition: lokal där man gör vetenskapliga eller tekniska undersökningar

Servodatdieđa:linneförråd


Explanation: linnevåarhkoe-linnevåarhkose
More info: Gïeletjïerte


Definition: linnetyg, vävnad av lingarn, lärft; linneförråd, linnevaror, bordslinne, sänglinne damunderplagg, damlinne, särk; nattlinne

Medisiidna:lïgkedimmestjïehtjele


Definition: Lïegkedimmestjïehtjele barkoesijjesne jallh jeatjah sijjieh gusnie maahta lïegkestidh.
Explanation: lïegkedimmestjïehtjele-lïegkedimmestjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte


Definition: även vilorum rum på arbetsplats eller dylikt där man kan vila sig

Servodatdieđa:lïhkeshoksen goevtese


Explanation: lïhkeshoksen goevtese
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:njaltjadåastoehtimmie


Explanation: njaltjadåastoehtimmie-njaltjadåastoehtæmman
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:olgouksa


Explanation: ålkoeokse- ålkoeoksese
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:provtagning


Explanation: pryövoevaelteme
More info: gïeletjïerte


Definition: platsen var man tar medisinsk prov

Servodatdieđa:psykologa


Explanation: psykolååke-psykolååkese
More info: Gïeletjïerte


Definition: människokännare, person som har god hand med andra människor.

Medisiidna:psykososijaalegoevtese


Explanation: psykososijaalegoevtese-psykososijaalegoevtesese
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:rehketdoallodárkkisteaddji


Explanation: revisore-revisovrese
More info: Gïeletjïerte


Definition: person med uppgift eller yrke att granska räkenskaper och förvaltning

Medisiidna:riegádahttin


Definition: sijje gusnie tjidtjie altese maanam reakede
Explanation: baersele-baerselasse

Gïeletjïerte


Definition: händelseförlopp där ett barn som är minst 22 veckor lämnar livmodern

... further results