Revision history of "Ekologiija ja biras:ekologalaš"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:11, 19 March 2018Neeta Jaasko (talk | contribs). . (1,710 bytes) (+1,710). . (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition=ekologiaan kuuluva, sitä koskeva. Biol. Ekologinen käytävä suojeltavan eläin- t. eliölajin elinympäristöjä yhdistävä nauhamainen...)