Ekonomiija ja gávppašeapmi:elleeiskos

From TermWiki
Jump to: navigation, searchProperty "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: forsøk: enhver bruk av dyr til vitenskapelige eller utdanningsmessige formål, og i medisinsk virksomhet, som kan påføre dyret smerte, frykt, varig skade eller annen belastning tilsvarende eller større enn ved å føre inn en nål etter god veterinær praksis. Begrepet omfatter også handlinger som har som mål, eller kan føre til at dyr fødes eller klekkes med belastninger som nevnt i første punktum. I tillegg omfatter begrepet etablering og vedlikehold av genmodifiserte dyrestammer med slike belastninger.
More info: Forskrift om bruk av dyr i forsøk § 4 a, https://lovdata.no/forskrift/2015-06-18-761/§4


Svenska Definition: I Finland: försök, test, undersökningar eller utredningar som för ändamål enligt 8 § utförs med försöksdjur eller med utnyttjande av försöksdjur och som kan orsaka djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men som kan jämföras med minst en förnimmelse av ett nålstick; som djurförsök betraktas också alla sådana åtgärder som syftar till eller sannolikt medför att ett försöksdjur föds i ett sådant tillstånd eller sådana förhållanden som kan vålla det smärta, lidande, ångest eller bestående men, likaså försöksåtgärder som genomförs under terminal anestesi, om åtgärden utförd på annat sätt uppfyller kriterierna för djurförsök; som djurförsök betraktas också åtgärder som siktar till att genmodifierade djur eller djurstammar föds [...]"

I Sverige: "Med djurförsök avses användning av djur för 1. vetenskaplig forskning, 2. sjukdomsdiagnos, 3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, 4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt 5. andra jämförliga ändamål."
More info: FI: Lag om försöksdjursverksamhet 4 § 1 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2006/20060062#Pidp450148240 SE: Djurskyddslag (1988:534) 1 c § https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534


Suomen kieli Definition: koe, testi t. tutkimus, jossa "eläimille voi aiheutua vähintään neulanpiston aiheuttamaan tuntemukseen verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa; eläinkokeeksi katsotaan myös kaikki sellaiset toimet, joiden tarkoituksena tai todennäköisenä seurauksena on koe-eläimen syntyminen tilaan tai olosuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa sille kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa, samoin terminaalisessa anestesiassa suoritetut koetoimenpiteet, jos toimenpide muutoin tehtynä täyttää eläinkokeen tunnusmerkit; eläinkokeeksi katsotaan myös muuntogeenisen eläimen tai eläinkannan syntymiseen tähtäävät toimet"
More info: Laki koe-eläintoiminnasta 4 § 1 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060062#Pidp450293984


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts