Revision history of "Ekonomiija ja gávppašeapmi:tilivááldus"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:06, 19 March 2018Neeta Jaasko (talk | contribs). . (524 bytes) (+524). . (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition="pankki- tm. tilin määräaikaisia tapahtumia koskeva selvitys, joka annetaan tilinomistajalle tiedoksi t. tarkistettavaksi." [https://www.k...)