Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Collection::Collection:Áigápuátutorvosánádâh - Birgenláhkedorvosánit - Pi´rǧǧeemstaansannõs]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0112 seconds.


Results 51 – 100    (Previous 50 | Next 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)


Source Suomen kieli Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll Davvisámegiella
Servodatdieđa:alkueläke

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmolaš suorgi

Servodatdieđa:ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus

Servodatdieđa:ammattitautivakuutus

Servodatdieđa:ansionmenetys

Servodatdieđa:ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Servodatdieđa:ansiosidonnainen työttömyysturva

Servodatdieđa:ansiotulot

Servodatdieđa:ansiotyö

Servodatdieđa:asepalvelus

Servodatdieđa:asevelvollinen

Servodatdieđa:asumisen tuki

Servodatdieđa:asumislisä

Servodatdieđa:asumisoikeusasunto

Servodatdieđa:asumistuki

Servodatdieđa:ateriatuki

Servodatdieđa:avohoitokuntoutus

Ekonomiija ja gávppašeapmi:bargguheapme

Servodatdieđa:bargguhisvuohta

Juridihkka:bargguhisvuođabeaiveruhta

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus


Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat

Servodatdieđa:bargomárkandoarjja

Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji doaibma


Definition: työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuva toiminta, jolla työnantaja ja työntekijät yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työntekijöiden työkykyä


Definition: doaibma mii guoská bargui, bargodillái dahje bargiide ja mainna bargoaddi ja bargit ovttasbarget ovddidit ja doarjut bargiid bargonávccaid

Juridihkka:bargonávccahisvuođaealáhat


Definition: eläke, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo tai korvata ansiotulon menetystä työkyvyttö-myyden takia

Eanandoallu:bargonávccalaš

Juridihkka:bearašealáhat


Definition: eläke, jota maksetaan perheen huoltajan kuoltua

Servodatdieđa:biologinen vanhempi

Servodatdieđa:birgenláhkedoarjaga vuođđooassi


Definition: toimeentulotuen määrän laskennassa huomioitava kiinteä summa, jonka tarkoitus on kattaa tuen-saajan ja hänen perheensä jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot

Servodatdieđa:birgenláhkedoarjja


Definition: viimesijainen etuus, jolla turvataan tuensaajan ja hänen perheensätoimeentulo silloin, kun heidän tulonsa tai varallisuutensa on katsottu riittämättömiksi välttämättömään toimeentuloon

Servodatdieđa:birgenláhki


Definition: henkilön selviytyminen taloudellisista velvoitteistaan


Definition: olbmo vejolašvuohta ceavzit ekonomalaš geatnegasvuođain
More info: Suoma sámedikki láhkasánit: toimeentulo sa birgemuš, birgenláhki, áigáiboahtu, sv utkomst –en, no utkomm/e -et

Juridihkka:boarisvuođaealáhat


Definition: eläke, jota voi saada tietyn iän saavuttanut henkilö


More info: FUOBM! SD-terms: ahkepenšuvdna (N) Sanctioned: true

boarrásiidpenšuvdna (N) Sanctioned: true

boarrásiidruhta (N) Sanctioned: true

ealáhatpenšuvdna (N) Sanctioned: true

ealáhatruhta (N) Sanctioned: true

Servodatdieđa:buhtadus

Juridihkka:buohcanbeaiveruhta


Definition: työkyvyttömyyden vuoksi maksettava päiväraha, kun vakuutettu on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä työtään

Servodatdieđa:buohcovuođadáhkádusa buhtadus


Definition: sairausvakuutuksesta maksettava korvaus [1]


Definition: sajanmáksu mii máksoo puácuvuođâtáhádâsâst


Definition: buhtadus mii máksojuvvo buohcovuođadáhkádusas

Servodatdieđa:dienasrádji


Definition: tulojen rajakohta, jonka ylimenevä osa tuloista vaikuttaa myönnettävään tai maksettavaan etuuteen


Definition: áánsui rääji, mon paijeelmannee uási vaaigut hiätun mii mieđettuvvoo teikkâ máksoo


Definition: sisaboađuid rádji, man badjel manni oassi váikkuha ovdui mii juolluduvvo dahje máksojuvvo

Servodatdieđa:dievasmahtti birgenláhkedoarjja


Definition: toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon yksilöllisesti tuensaajan erityismenot

Servodatdieđa:doaibmannákca


Definition: henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja

Servodatdieđa:dáhkádusealáhat


Definition: eläke, jota maksetaan eläkkeensaajalle, jos hänen kokonaiseläketurvansa jää alle laissa säädetyn tason
More info: dáhkádus - takuu, tae

Servodatdieđa:dáhpedorbmedáhkádus

Servodatdieđa:dávda

Medisiidna:ealihandoarjja

Servodatdieđa:ealihangeatnegas


Definition: henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin [2]


Definition: olmmoš, gean geatnegasvuohtan lea oassálastit nuppi olbmo ealihangoluide

Servodatdieđa:ealáhatoažžu


Definition: etuudensaaja, jolle on myönnetty eläke

Servodatdieđa:eduskunta

Servodatdieđa:elatus

Servodatdieđa:elatusapu

Servodatdieđa:elatusapuvelka

Servodatdieđa:elatustuki

Servodatdieđa:eläkekassa

Servodatdieđa:eläkesäästäminen