Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Collection::Collection:Čoahkkin 2019 Buohccedivššu buhtadusat]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0025 seconds.


Results 51 – 58    (Previous 50 | Next 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)


Source Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Servodatdieđa:seamma dikšunmearrádus


Definition: Seamma iskkadan-/dutkamuš- ja dikšunmearrádus mas lea seamma sisdoallu ja maid seamma doavttir, bátnedoavttir dahje doaktára/bátnedoaktára bargguide vuoigadahttojuvvon olmmoš lea dahkan seamma kaleanddarjándora siste.


Definition: saman lääkärin, hammaslääkärin tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan saman kalenterivuorokauden aikana vakuutetulle tekemä samansisältöinen tutkimus- ja hoitomääräys


Definition: undersöknings- och behandlingsordination med likalydande innehåll som en och samma läkare eller tandläkare eller medicine eller odontologie studerande med rätt att arbeta som läkare eller tandläkare har gett en försäkrad under ett och samma kalenderdygnServodatdieđa:spesiáldoavtterlasáhus


Definition: bátnedoavttirmáksosubmái gulli buhtadussupmi lasáhus, mii heivehuvvo juos isskadeami lea čađahan dahje divššu lea addán spesiálistabátnedoavttir ja iskkus dahje dikšu lea gullan su spesiálasuorgái


Definition: hammaslääkärinpalkkiotaksaan kuuluvan korvaustaksan korotus, jota sovelletaan, jos tutkimuksen on tehnyt tai hoidon on antanut erikoishammaslääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa


Definition: sådan höjning av en ersättningstaxa i arvodestaxan för läkare som tillämpas om undersökningen eller behandlingen utförts av en specialist till vars specialområde undersökningen eller behandlingen h
More info: Termerna Specialtandläkarförhöjning och specialtanläkartillägg används inte Sverige. Kan termen vara specialisttandvård dit man får remiss av tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Servodatdieđa:spesiáldoavttertáksta


Definition: buhttensubmi mii heivehuvvo go dutkamuša lea dahkan dahje divššu lea addán spesiáldoavttir dahje spesiálbátnedoavttir ja dahkkon dutkamuš dahje addojuvvon dikšu lea gullan su spesiálsuorgái


Definition: korvaustaksa, jota sovelletaan, kun tutkimuksen on tehnyt tai hoidon on antanut erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri ja tehty tutkimus tai annettu hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa


Definition: ersättningstaxa som tillämpas när en undersökning eller behandling har utförts av en specialist eller specialtandläkare och undersökningen eller behandlingen hör till hans eller hennes specialområ
More info: Specialistvård

Servodatdieđa:táksetáksta


Definition: taksa, jonka perusteella vakuutetulle korvataan taksilla tehdystä matkasta aiheutuneita tarpeellisia matkakustannuksia


Definition: taxa på basis av vilken en försäkrad får ersättning för nödvändiga resekostnader för färd med taxi

Servodatdieđa:tákstadulkon


Definition: Buhtadus mii lea buohtastahttojuvvon lagamus sullasaš dikšungoluiguin, maid távsttat leat ovdal nannejuvvon ja almmuhuvvon, ja maid ovddas oažžu buhtadusa


Definition: korvaustaksa, joka on annettu vahvistettujen korvaustaksojen julkaisemisen jälkeen vertaamalla vakuutetulle tehtyä toimenpidettä lähimpään siihen verrattavissa olevaan korvattavaan toimenpiteeseen


Definition: ersättningstaxa som har getts efter att de fastställda ersättningstaxorna publicerats och där den åtgärd som en försäkrad genomgått har jämförts med närmast jämförbara ersättningsgilla åtgärd

Servodatdieđa:tákstalogahallan


Definition: Kela nannen logahallan buhttenvuloš dikšundoaimmain ja daid buhtadusmeriin


Definition: Kelan vahvistama luettelo korvattavista toimenpiteistä ja niiden korvaustaksoista


Definition: av FPA fastställd förteckning över ersättningsgilla åtgärder och ersättningstaxorna för dem

Servodatdieđa:veteránaid protetihka doaibmabidjotáksta


Definition: buhtadusaid ollisvuohta, mii heivehuvvo veteránaid ja miidnačorgejeddjiid bátneprotesaid buhttemii ja njálmmi ja bániid dutkamii ja easttadeaddji divššu buhttemii


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammasproteesien korvaamiseen sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja ehkäisevän hoidon korvaamiseen


Definition: helhet som består av ersättningstaxor och som tillämpas i fråga om frontveteraner och minröjare när tandproteser samt undersökning och förebyggande vård av mun och tänder ersätt

Servodatdieđa:čujuheapmi


Definition: dikšočujuheapmi áššehasa dili birra sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusas nubbái


Definition: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan esittämä asiakasta koskeva yksilöity palvelupyyntö toiselle palveluntuottajalle


Definition: individualiserad begäran om service för en klient, riktas av en serviceproducent inom social- och hälso-vården till en annan serviceproducen


Explanation: en personlig serviceforespørsel fra en annen leverandør av sosiale tjenester til en annen tjenesteleverandør