Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Collection::Collection:Čoahkkin 2020 Ealáhagat]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0038 seconds.


Results 51 – 59    (Previous 50 | Next 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)


Source Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Servodatdieđa:teorehtalaš ealáhat


Definition: eläke, jonka henkilö saisi, jos kaikki hänelle muissa EU:n sosiaaliturva-asetuksia soveltavissa jäsen-maissa karttuneet vakuutuskaudet olisivat täyttyneet Suomessa


Definition: pension som en person skulle få, om alla de försäkringsperioder som intjänats i andra medlemsländer som tillämpar EU-förordningarna om social trygghet hade intjänats i Finland

Juridihkka:vanhuuseläkeikä


Definition: vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä


Definition: ålder som berättigar till ålderspension

Servodatdieđa:varhennusvähennys


Definition: vanhuuseläkkeeseen tehtävä vähennys, jos eläkkeensaaja jää vanhuuseläkkeelle ennen tiettyä ikää


Definition: minskning av ålderspension som görs om pensionstagaren går i ålderspension före en viss ålder

Juridihkka:vuođđomearri


Definition: vakiomääräinen perhe-eläkkeen osa


Definition: standardbelopp som utgör en del av familjepensionen

Servodatdieđa:ágganuppástus


Definition: Kelan maksamassa eläkkeessä tulona huomioon otettavan eläkkeen tai korvauksen määräytymis-perusteissa tapahtuva muutos


Definition: ändring av grunderna för fastställande av en pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst i samband med en pension som FPA betalar

Servodatdieđa:álbmotealáhatindeaksa


Definition: indeksi, jolla kansaneläkkeitä ja tiettyjä muita etuuksia tarkistetaan vuosittain


Definition: index med vilket folkpensionerna och vissa andra förmåner justeras årligen

Servodatdieđa:áraduvvon boarisvuođaealáhat


Definition: vanhuuseläke, jonka alkamisaikaa on aikaistettu eläkkeensaajan hakemuksesta


Definition: ålderspension vars begynnelsetid har tidigarelagts på ansökan av pensionstagaren

Servodatdieđa:ássangáibádus


Definition: edellytys, jonka mukaan etuudenhakijan täytyy asua ja edunjättäjän täytyi asua kuollessaan Suomessa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteen


Definition: krav enligt vilket en förmånssökande ska bo i Finland, ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz och en förmånslåtare vid sin död måste bo i något av dessa länder för att förmånssökanden ska ha rätt till en förmån

Servodatdieđa:ássanáigegáibádus


Definition: vaatimus, jonka mukaan etuudenhakijan tai edunjättäjän on täytynyt asua Suomessa tietyn ajan, jotta etuudenhakijalla olisi oikeus etuuteen


Definition: krav enligt vilket en förmånssökande eller förmånslåtare ska ha bott i Finland en viss tid för att den förmånssökande ska ha rätt till en förmån