All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h Finnish (fi)==Tämän wikin sovellukset==
*[[Oppsett|Sovellukset]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Apu ja ohjeet]]
 h Norwegian Bokmål (nb)==Denne wikiens oppsett==
*[[Oppsett]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Hjelp og råd]]
 h Norwegian Nynorsk (nn)==Oppsettet til termwikien==
*[[Oppsett|Oppsett]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Tilgjengelege rettleiingar og oppskrifter]]
 h Northern Sami (se)==Dán wiki heivehusat==
*[[Oppsett|Heivehusat]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Veahkki ja rávvagat]]
 h Southern Sami (sma)!!FUZZY!!==Daan wikin sjiehtesjimmieh==
*[[Oppsett|Sjiehtesjimmieh]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Viehkie jïh raerieh]]
 h smj (smj)!!FUZZY!!==Dán wikia hiebadusá==
*[[Oppsett|Hiebadusá]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Viehkke ja bagádusá]]
 h sms (sms)==Dán wiki heivehusat==
*[[Oppsett|Heivehusat]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Veahkki ja rávvagat]]
 h Swedish (sv)==Denna wikins inställningar==
*[[Oppsett|Inställningar]]
*[[:Kategoriija:Veahkki|Hjälp och råd]]