Expression:aksjeleilighet

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:Lakisanat 2003 3281

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:aksjeleilighet

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: gåetieluhpie gåetieaaksjatjiertesne, jih leejemereakta lea aktese jallh jeenjebide aaksjide veadtasovveme.
Explanation: Aaksjatjierten aaksja-aajhteri leah reaktah, damhtaj tjoeverieh, gåetieluhpiem leejjedh aaksjatjierten gåetesne.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: leilighet i et boligaksjeselskap, der leieretten er knyttet til en eller flere aksjer i selskapet
Explanation: Aksjonærene i boligaksjeselskapet har rett, og ofte plikt, til å leie leilighet i den bygningen som selskapet eier.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English