Expression:daaroengïele

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:Kopi av P6.skole 1. rettet versjon. BESLUT 27

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bokmål

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:bokmål

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: nöörjen leah göökte vihtiestamme tjierth daaroengïelesne, jïh gærjagïele dam aktem. Daanerijhken tjaaleldh gïeleste lea evtiedamme jïh nöörjen njalmeldh gïeleste haemiedamme; vd. daaroen orredaaroengïele


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: en av de to offisielle formene av norsk, utviklet fra dansk skriftspråk med påvirkning fra norsk talemål; jf. nynorsk


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:kopi av p6 skole2 rettet vers forts sista beslut till borre 10

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:norsk

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: Nöörjen daaroengïele; vd. orregïele, gærjagïele
Explanation: skuvlesne daaroen lea faagem gusnie dovne gïelem jïh gærjelesvoetem/lidteratuvrem ööhpehte.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: norsk språk; jf. nynorsk, bokmål
Explanation: I skolen er norsk et fag som omfatter både norsk språk og litteratur.
  • norsk (N)
    Sanctioned: true


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English