Expression:obligasjonsleilighet

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:obligasjonsleilighet

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: gosse gåetieaajhtere beetnegh løøneme leejjemeårrojistie, jih dihte jis viedtemeobligasjovnem jåartine åådtje jih aaj leejjemereaktah; vd. aaksja-gåetieluhpie


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: leilighet der leieboeren yter et lån til huseieren mot en pantobligasjon i eiendommen som gir leierett; jf. aksjeleilighet


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English