Revision history of "Geavaheaddjeságastallan:SD-term importer"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:46, 16 October 2013Berit Karen Paulsen (talk | contribs). . (803 bytes) (+803). . (Ođđa siidu: Mu mielas lea biddu : Belling, skinn av legg på dyr, særlig rein eller elg; støvleskaft, strømpelegg; blekksprutkappe brukt til agn. Bellinger av rein brukes som en slags legg...)