Revision history of "Juridihkka talk:bálkáhusmearrádus"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 05:14, 15 May 2019Marit Anne Allas (talk | contribs). . (286 bytes) (+286). . (Ođđa siidu: Maa: salær er honorar eller godtgjørelse. Ordet brukes særlig om honorar til advokater og om det prosentvise honorar som beregnes av en auksjonarius.2 dec. 2018 https://snl.no/sa...)