Juridihkka talk:sedvane

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Ravna Helge: "Boares vierru" ii oro leamen seammá presisa go "dološvierru". Lasihan "dološvierru" ja merken "boares vierru" avoid.

Ravna Helge: Mu ádddejumi mielde ii vierru ferte leat dološ. Galggašii go čállit guokte sáni, sihke "vierru" ja "dološvierru"?