Revision history of "Servodatdieđav:ähemmistöstressi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 05:21, 30 March 2021Bigga-Helena Magga (talk | contribs). . (715 bytes) (+715). . (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition=Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, e...)