Revision history of "Stáda almmolaš hálddašeapmi:miljøagentene"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:04, 10 June 2021Marit Eira Gaino (talk | contribs). . (824 bytes) (+824). . (Ođđa siidu: {{Concept info |language=nb |definition=Miljøagentene er barnas miljøvernsorganisasjon, og har over 11 000 medlemmer i hele landet. Selv om vi er en landsdekkende organisasjon, ha...)