Stáda almmolaš hálddašeapmi:tariffašiehtadus

From TermWiki
Jump to: navigation, searchProperty "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold
More info: Lov om arbeidstvister 1 § 5, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9#KAPITTEL_1


Svenska Definition: Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
More info: Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet https://lagen.nu/1976:580#P23S1


Suomen kieli Definition: Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.
More info: Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436 1 §, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436#P1


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts

Permanent id