Revision history of "Translations:Bárgidit siidduid/10/nb"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:20, 22 January 2019Børre Gaup (talk | contribs). . (406 bytes) (+406). . (Ođđa siidu: I det høyre vinduet ser vi at «bigán» allerede er en godkjent term. I det venstre vinduet ser vi at det er tre termforslag, og at «sáhpánskuolfi» er den foretrukne termen. A...)